बंद करा

नवीन

चित्र उपलब्ध  नाही आहे

अहमदनगर जिल्हा तलाठी पदभरती 2023 निवड झालेल्या व प्रतिक्षायादीत समाविष्ट उमेदवारांचे बायोमेट्रीक व्हेरीफिकेशन करणेबाबत…

प्रकाशित केलेले: 19/03/2024

अहमदनगर जिल्हा तलाठी पदभरती 2023 निवड झालेल्या व प्रतिक्षायादीत समाविष्ट उमेदवारांचे बायोमेट्रीक व्हेरीफिकेशन करणेबाबत…

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

तलाठी पदभरती 2023 – निवड यादी व प्रतिक्षा यादी

प्रकाशित केलेले: 15/03/2024

तलाठी पदभरती 2023 – निवड यादी व प्रतिक्षा यादी

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

खरेदी पूर्व जाहिर नोटीस मौजे जळकेवाडी ता.कर्जत जि.अहमदनगर (एस आर ११/२००५)

प्रकाशित केलेले: 29/02/2024

खरेदी पूर्व जाहिर नोटीस मौजे जळकेवाडी ता.कर्जत जि.अहमदनगर (एस आर ११/२००५)

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

खरेदी पूर्व जाहिर नोटीस मौजे राशिन ता.कर्जत जि.अहमदनगर (एस आर ४७/८९/२००६)

प्रकाशित केलेले: 29/02/2024

खरेदी पूर्व जाहिर नोटीस मौजे राशिन ता.कर्जत जि.अहमदनगर (एस आर ४७/८९/२००६)

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

अहमदनगर जिल्हयाचा अंतिम जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल

प्रकाशित केलेले: 23/02/2024

अहमदनगर जिल्हयाचा अंतिम जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

अहमदनगर येथून अहमदनगर जिल्हयातील सर्व पशुवैद्यकिय दवाखान्यांच्या ठिकाणी द्रवनत्र व द्रवनत्र पात्रांची वाहतुक करणे

प्रकाशित केलेले: 15/02/2024

अहमदनगर येथून अहमदनगर जिल्हयातील सर्व पशुवैद्यकिय दवाखान्यांच्या ठिकाणी द्रवनत्र व द्रवनत्र पात्रांची वाहतुक करणे

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

०१-०१-२०२४ रोजीची प्रारूप ज्येष्ठतासूची – महसूल सहायक, वाहनचालक,शिपाई, स्वच्छक, पहारेकरी संवर्गसाठी

प्रकाशित केलेले: 14/02/2024

०१-०१-२०२४ रोजीची प्रारूप ज्येष्ठतासूची – महसूल सहायक, वाहनचालक,शिपाई, स्वच्छक, पहारेकरी संवर्गसाठी

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

मौजे मुंगी व खरडगांव ता. शेवगांव येथील वाळू डेपोच्या द्वितीय मुदतवाढ ई-निविदा सूचना

प्रकाशित केलेले: 14/02/2024

मौजे मुंगी व खरडगांव ता. शेवगांव येथील वाळू डेपोच्या द्वितीय मुदतवाढ ई-निविदा सूचना

अधिक