बंद करा

नवीन

चित्र उपलब्ध  नाही आहे

प्रारूप मतदान केंद्रांची यादी

प्रकाशित केलेले: 25/09/2023

मतदान केंद्र सुसूत्रीकरण प्रक्रियेंतर्गत अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व 12 विधानसभा मतदारसंघांच्या प्रारूप मतदान केंद्रांची यादी

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

व्ही. व्ही. पॅट यंत्रे ठेवण्याकरीता लोखंडी रॅक खरेदी करणेसाठी दरपत्रक सादर करणे बाबत

प्रकाशित केलेले: 25/09/2023

व्ही. व्ही. पॅट यंत्रे ठेवण्याकरीता लोखंडी रॅक खरेदी करणेसाठी दरपत्रक सादर करणे बाबत

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

जिल्हा रुग्णालय, अहमदनगर येथील वैद्यकिय अधिकारी गट-अ ही पदे कंत्राटी तत्वावर भरणेबाबत

प्रकाशित केलेले: 15/09/2023

जिल्हा रुग्णालय, अहमदनगर येथील वैद्यकिय अधिकारी गट-अ ही पदे कंत्राटी तत्वावर भरणेबाबत

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

म.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो अंतर्गत जिल्हा स्तरावर साधन व्यक्ती यांचे पॅनल तयार करणेकामी प्राप्त अर्जाची यादी प्रसिद्ध करणेबाबत

प्रकाशित केलेले: 13/09/2023

म.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो अंतर्गत जिल्हा स्तरावर साधन व्यक्ती यांचे पॅनल तयार करणेकामी प्राप्त अर्जाची यादी प्रसिद्ध करणेबाबत

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

मौजे भोरवाडी ता. नगर येथील गट नं. ५१८/१  मधील मंजूर खाणपट्ट्यासंदर्भात हरकती व आक्षेप दि. १८/०९/२०२३  पूर्वि सादर करणे व त्यावर सुनावणी दि. २२/०९/२०२३ रोजी दु. ३.००  वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे ठेवण्यात आले आहे 

प्रकाशित केलेले: 12/09/2023

मौजे भोरवाडी ता. नगर येथील गट नं. ५१८/१  मधील मंजूर खाणपट्ट्यासंदर्भात हरकती व आक्षेप दि. १८/०९/२०२३  पूर्वि सादर करणे व त्यावर सुनावणी दि. २२/०९/२०२३ रोजी दु. ३.००  वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे ठेवण्यात आले आहे

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, अहमदनगर – कंत्राटी तत्वावर लेखापाल या पदाची जाहिरात प्रसिध्द करणेबाबत

प्रकाशित केलेले: 08/09/2023

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, अहमदनगर – कंत्राटी तत्वावर लेखापाल या पदाची जाहिरात प्रसिध्द करणेबाबत

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

मौजे डोणगाव, ता-जामखेड येथील जमीन पारगाव (जो) लघुपाटबंधारे तलाव क्र. २ ते पारगाव (जो) लघुपाटबंधारे तलाव क्र. १ जोडकालव्याच्या करिता भूसंपादन. (एलएक्यू/एसआर/८/२०२०)

प्रकाशित केलेले: 08/09/2023

मौजे डोणगाव, ता-जामखेड येथील जमीन पारगाव (जो) लघुपाटबंधारे तलाव क्र. २ ते पारगाव (जो) लघुपाटबंधारे तलाव क्र. १ जोडकालव्याच्या करिता भूसंपादन. (एलएक्यू/एसआर/८/२०२०)

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

मौजे सुपेकरवाडी, ता. कर्जत येथील जमीन कुकडी डावा कालवा चिलवडी शाखा वितरीका १५ ची डावी चारी क्र. २ चे सिंचन प्रकल्पाकरिता भूसंपादन. (एलएक्यू / एसआर/७ /२०१८ )

प्रकाशित केलेले: 08/09/2023

मौजे सुपेकरवाडी, ता. कर्जत येथील जमीन कुकडी डावा कालवा चिलवडी शाखा वितरीका १५ ची डावी चारी क्र. २ चे सिंचन प्रकल्पाकरिता भूसंपादन. (एलएक्यू / एसआर/७ /२०१८ )

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

कलम ११ ची अधिसूचना मौजे पिंपळवाडी ता. कर्जत येथील जमीन कुकडी डावा कालवा येसवडी शाखा कालवा पिंपळवाडी वितरिका उजवी चारी क्र. १ करीता भूसंपादन

प्रकाशित केलेले: 08/09/2023

कलम ११ ची अधिसूचना मौजे पिंपळवाडी ता. कर्जत येथील जमीन कुकडी डावा कालवा येसवडी शाखा कालवा पिंपळवाडी वितरिका उजवी चारी क्र. १ करीता भूसंपादन

अधिक
चित्र उपलब्ध  नाही आहे

अधिसूचना – अहमदनगर जिल्हयातील अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर तसेच अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, शिर्डी यांचे कार्यक्षेत्रातील तालुके, महसूल मंडळे, तलाठी सझे व गावांची यादी

प्रकाशित केलेले: 08/09/2023

अधिसूचना – अहमदनगर जिल्हयातील अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर तसेच अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, शिर्डी यांचे कार्यक्षेत्रातील तालुके, महसूल मंडळे, तलाठी सझे व गावांची यादी

अधिक