बंद करा

भुसपांदन

अ.क्र. तालुक्यातील गावाचा अ.क्र. तालुक्याचे नाव गावाचे नाव विशेष भुसंपादन अधिकारी क्र. 1 विशेष भुसंपादन अधिकारी क्र. 3 विशेष भुसंपादन अधिकारी क्र. 7 विशेष भुसंपादन अधिकारी क्र. 13 विशेष भुसंपादन अधिकारी क्र. 14 विशेष भुसंपादन अधिकारी क्र. 15 नगर प्रांत श्रीगोंदा प्रांत पाथर्डी प्रांत कर्जत प्रांत श्रीरामपूर प्रांत शिर्डी प्रांत संगमनेर प्रांत
1 1 नगर अंबिलवाडी नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
2 2 नगर अकोळनेर होय होय होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
3 3 नगर अरणगांव होय नाही नाही नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
4 4 नगर आगडगांव नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
5 5 नगर आठवड नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
6 6 नगर आव्हाडवाडी नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
7 7 नगर इमामपूर होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
8 9 नगर ईस्लामपूर नाही नाही नाही नाही नाही होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
9 10 नगर उक्कडगांव होय नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
10 11 नगर उदरमल होय होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
11 12 नगर कर्जुनेखारे होय होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
12 13 नगर कापुरवाडी होय होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
13 14 नगर कामरगांव होय होय नाही नाही नाही होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
14 15 नगर केडगांव होय होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
15 16 नगर कोल्हेवाडी होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
16 18 नगर कौडगांव होय होय होय होय नाही होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
17 19 नगर खंडाळा होय होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
18 20 नगर खडकी नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
19 21 नगर खांडके होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
20 23 नगर खोसपुरी नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
21 24 नगर गुंडेगांव होय होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
22 25 नगर गुणवडी नाही होय होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
23 26 नगर घानेगाव होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
24 27 नगर घोसपुरी नाही होय नाही नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
25 28 नगर चास होय होय होय नाही होय होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
26 29 नगर चाहुराणा खु नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
27 30 नगर चाहुराणा बु नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
28 31 नगर चिचोंडी पाटील होय होय होय नाही होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
29 32 नगर जखणगांव नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
30 33 नगर जांब नाही नाही नाही नाही होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
31 34 नगर जाधववाडी होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
32 35 नगर जेऊर होय होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
33 36 नगर टाकळी काझी नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
34 37 नगर टाकळी खातगांव नाही होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
35 38 नगर डोंगरगण नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
36 39 नगर तांदळी वडगांव नाही होय नाही नाही नाही होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
37 40 नगर दरेवाडी नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
38 41 नगर दशमी गव्हाण होय होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
39 42 नगर दहिगांव नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
40 43 नगर देऊळगांव सिद्धी होय होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
41 44 नगर देवगांव होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
42 45 नगर देहरे होय होय नाही नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
43 46 नगर धनगरवाडी होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
44 47 नगर नवनागापूर नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
45 48 नगर नांदगांव होय होय नाही नाही होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
46 49 नगर नागरदेवळे होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
47 50 नगर नागापूर नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
48 51 नगर नारायण डोहो होय होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
49 52 नगर नालेगांव होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
50 53 नगर निंबळक होय होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
51 54 नगर निंबोडी नाही होय होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
52 55 नगर निमगांव घाणा नाही नाही नाही नाही नाही होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
53 56 नगर निमगांव वाघा होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
54 57 नगर नेप्ती नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
55 58 नगर पांगरमल होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
56 59 नगर पारगांव भातोडी नाही नाही नाही नाही नाही होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
57 62 नगर पिंपरी घुमट होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
58 63 नगर पिंपळगांव कौडा होय होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
59 64 नगर पिंपळगांव माळवी होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
60 65 नगर पिंपळगांव लांडगा नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
61 66 नगर पिंपळगांव वाघा नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
62 67 नगर पिंपळगाव उज्जैनी होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
63 68 नगर पोखर्डी होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
64 69 नगर बहिरवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
65 70 नगर बाबुर्डी घुमट नाही होय नाही नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
66 71 नगर बाबुर्डी बेंद नाही होय होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
67 72 नगर बारदरी नाही नाही नाही नाही नाही होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
68 73 नगर बाळेवाडी नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
69 74 नगर बुरुडगांव नाही नाही होय होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
70 76 नगर बोल्हेगांव होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
71 77 नगर भातोडी पारगांव होय होय नाही नाही नाही होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
72 78 नगर भिंगार होय नाही होय नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
73 80 नगर भोयरे खुर्द होय होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
74 82 नगर भोरवाडी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
75 83 नगर मजले चिंचोली होय नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
76 84 नगर मठ पिंप्री होय होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
77 85 नगर मदडगाव होय होय होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
78 86 नगर मांजर सुंभा होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
79 87 नगर मांडवे नाही होय होय होय नाही होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
80 88 नगर माथणी नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
81 89 नगर माळीवाडा होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
82 90 नगर मेहेकरी होय नाही नाही नाही होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
83 92 नगर रतडगांव होय होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
84 93 नगर रांजणी नाही होय होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
85 94 नगर राळेगण होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
86 95 नगर रुई छत्तीसी नाही नाही नाही नाही होय होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
87 96 नगर वडगांव तांदळी नाही नाही नाही नाही होय होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
88 97 नगर वडगांवगुप्ता होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
89 98 नगर वाकोडी होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
90 99 नगर वाटेफळ नाही नाही होय नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
91 100 नगर वारुळवाडी नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
92 101 नगर वाळकी होय नाही नाही नाही होय होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
93 102 नगर वाळुंज होय नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
94 103 नगर विळद होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
95 104 नगर शहापूर होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
96 105 नगर शिंगवे नाही होय नाही नाही नाही होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
97 106 नगर शिराढोण नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
98 107 नगर शेंडी होय होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
99 108 नगर ससेवाडी नाही होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
100 109 नगर सांडवे होय होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
101 110 नगर साकत खुर्द नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
102 111 नगर सारोळा कासार नाही होय होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
103 112 नगर सारोळा बध्दी होय नाही नाही नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
104 113 नगर सावेडी होय होय होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
105 114 नगर सुजालपूर होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
106 115 नगर सोनेवाडी ( चास ) होय होय नाही नाही नाही होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
107 116 नगर सोनेवाडी (पि.ला.) नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
108 118 नगर हातवळण होय नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
109 120 नगर हिवरे झरे होय होय होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
110 1 नेवासा अंमळनेर नाही नाही होय नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
111 2 नेवासा आंतरवली नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
112 3 नेवासा इमामपुर नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
113 4 नेवासा उस्थळ खालसा नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
114 5 नेवासा उस्थळ दुमाला नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
115 6 नेवासा करजगाव होय नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
116 7 नेवासा कांगोणी होय नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
117 8 नेवासा कारेगांव नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
118 9 नेवासा कुकाणा नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
119 10 नेवासा कौठा नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
120 11 नेवासा खडके होय होय होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
121 12 नेवासा खरवंडी नाही होय होय नाही नाही नाही आहे नाही नाही नाही नाही नाही नाही
122 13 नेवासा खलालपिंप्री नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
123 14 नेवासा खामगाव नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
124 15 नेवासा खुणेगांव नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
125 16 नेवासा खुपटी नाही होय होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
126 17 नेवासा खेडले परमानंद होय नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
127 18 नेवासा खेडलेकाजळी नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
128 19 नेवासा गणेशवाडी नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
129 20 नेवासा गळनिंब नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
130 21 नेवासा गिडेगाव नाही होय होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
131 22 नेवासा गेवराई नाही होय होय होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
132 23 नेवासा गोंडेगांव नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
133 24 नेवासा गोगलगाव नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
134 25 नेवासा गोणेगाव नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
135 26 नेवासा गोधेगांव नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
136 27 नेवासा गोपाळपुर नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
137 28 नेवासा गोमळवाडी नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
138 29 नेवासा गोयगव्हाण नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
139 30 नेवासा घोगरगांव नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
140 31 नेवासा घोडेगाव होय नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
141 32 नेवासा चांदा नाही होय होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
142 34 नेवासा चिलेखनवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
143 35 नेवासा जळके खुर्द नाही होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
144 36 नेवासा जळके बुद्रुक नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
145 38 नेवासा जैनपूर नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
146 40 नेवासा टोका नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
147 41 नेवासा तरवडी नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
148 42 नेवासा तामसवाडी होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
149 43 नेवासा तेलकुडगांव नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
150 44 नेवासा दिघी नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
151 45 नेवासा देडगांव नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
152 46 नेवासा देवगांव नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
153 48 नेवासा धनगरवाडी (नेवासा) नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
154 49 नेवासा धनगरवाडी (सोनई ) नाही नाही नाही नाही नाही होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
155 50 नेवासा धामोरी नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
156 51 नेवासा नजीक चिंचोली नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
157 52 नेवासा नांदुर शिकारी नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
158 54 नेवासा नारायणवाडी नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
159 55 नेवासा निंभारी नाही नाही नाही नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
160 56 नेवासा निपाणी निमगाव नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
161 57 नेवासा नेवासा खुर्द नाही होय होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
162 58 नेवासा नेवासा बुद्रूक होय नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
163 59 नेवासा पाचुंदे नाही नाही नाही नाही नाही होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
164 60 नेवासा पाचेगांव होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
165 61 नेवासा पाथरवाले नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
166 63 नेवासा पानेगाव होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
167 64 नेवासा पिंपरी शहाली नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
168 65 नेवासा पिचडगांव नाही नाही नाही नाही नाही होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
169 67 नेवासा प्रवरासंगम नाही नाही होय नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
170 68 नेवासा फत्तेपुर नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
171 69 नेवासा बकुपिंपळगांव नाही नाही होय नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
172 70 नेवासा बऱ्हाणपुर नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
173 71 नेवासा बहिरवाडी नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
174 72 नेवासा बाभुळखेडे होय नाही नाही नाही नाही होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
175 74 नेवासा बेलपांढरी नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
176 75 नेवासा बेलपिंपळगांव नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
177 77 नेवासा बोरगाव नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
178 78 नेवासा भानसहिवरे नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
179 79 नेवासा भालगाव नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
180 80 नेवासा भेंडे बुद्रूक होय नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
181 81 नेवासा भेंडे खुर्द नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
182 82 नेवासा मंगळापुर नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
183 83 नेवासा मक्तापुर नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
184 84 नेवासा मडकी नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
185 85 नेवासा महालक्ष्मीहिवरे होय नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
186 87 नेवासा माका नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
187 88 नेवासा माळीचिंचोरे नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
188 89 नेवासा माळेवाडी खालसा नाही नाही होय होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
189 90 नेवासा माळेवाडी दुमाला नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
190 91 नेवासा मुकींदपुर नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
191 92 नेवासा मुरमे नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
192 93 नेवासा मोरगव्हान नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
193 94 नेवासा मोरयाचिंचोरे नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
194 95 नेवासा म्हसले नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
195 96 नेवासा म्हाळसपिंपळगाव नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
196 97 नेवासा म्हाळापूर नाही नाही होय होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
197 98 नेवासा रस्तापुर नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
198 99 नेवासा रांजणगांव नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
199 101 नेवासा रामडोह नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
200 103 नेवासा लोहगांव नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
201 105 नेवासा वंजारवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
202 106 नेवासा वडाळा बहीरोबा होय नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
203 107 नेवासा वडुले नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
204 108 नेवासा वरखेड नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
205 109 नेवासा वांजोळी नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
206 110 नेवासा वाकडी नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
207 111 नेवासा वाटापुर होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
208 112 नेवासा वाशिम नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
209 113 नेवासा शहापुर नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
210 115 नेवासा शिंगवेतुकाई नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
211 116 नेवासा शिरसगाव होय नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
212 117 नेवासा शिरेगाव नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
213 118 नेवासा सलाबतपुर नाही होय होय नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
214 119 नेवासा सुकळी खुर्द नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
215 120 नेवासा सुकळी बुद्रुक नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
216 121 नेवासा सुरेगांव गंगापुर नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
217 122 नेवासा सुरेगाव तर्फे दहीगाव नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
218 123 नेवासा सुलतानपुर नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
219 124 नेवासा सोनई (नविन ) होय नाही होय नाही नाही होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
220 125 नेवासा सौंदाळा नाही नाही नाही नाही नाही होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
221 126 नेवासा हंडीनिमगाव नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
222 127 नेवासा हिंगोणी नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
223 1 श्रीगोंदा गव्हाणेवाडी (हिंगणी दुमाला) नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
224 2 श्रीगोंदा अजनुज होय नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
225 3 श्रीगोंदा अरणगाव दुमाला होय होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
226 4 श्रीगोंदा आढळगाव नाही होय नाही नाही होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
227 5 श्रीगोंदा आर्वी नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
228 6 श्रीगोंदा उक्कडगांव होय नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
229 7 श्रीगोंदा उख्खलगांव नाही नाही नाही नाही होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
230 8 श्रीगोंदा एरंडोली नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
231 9 श्रीगोंदा कामठी नाही नाही नाही होय होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
232 10 श्रीगोंदा काष्टी होय होय होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
233 11 श्रीगोंदा कोंडेगव्हाण नाही नाही होय नाही होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
234 12 श्रीगोंदा कोकणगाव नाही होय होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
235 13 श्रीगोंदा कोथुळ नाही होय होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
236 14 श्रीगोंदा कोळवडी नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
237 15 श्रीगोंदा कोरेगव्हाण नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
238 16 श्रीगोंदा कोरेगांव नाही नाही होय होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
239 17 श्रीगोंदा कोळगांव होय नाही होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
240 18 श्रीगोंदा कोसेगव्हाण नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
241 19 श्रीगोंदा खांडगांव नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
242 20 श्रीगोंदा खेतमाळीसवाडी नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
243 21 श्रीगोंदा गव्हाणेवाडी (आढळगांव) नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
244 22 श्रीगोंदा गार होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
245 23 श्रीगोंदा घारगाव नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
246 24 श्रीगोंदा घुगलवडगाव नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
247 25 श्रीगोंदा घुटेवाडी नाही नाही होय होय होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
248 26 श्रीगोंदा घोगरगांव नाही होय नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
249 27 श्रीगोंदा घोटवी नाही नाही नाही नाही होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
250 28 श्रीगोंदा घोडेगांव नाही नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
251 29 श्रीगोंदा चवरसांगवी नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
252 30 श्रीगोंदा चांडगाव होय नाही होय नाही होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
253 31 श्रीगोंदा चांभुर्डी नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
254 32 श्रीगोंदा चिंभळे होय होय होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
255 33 श्रीगोंदा चिखली नाही होय होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
256 34 श्रीगोंदा चोराचीवाडी नाही नाही होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
257 35 श्रीगोंदा टाकळी कडेवळीत होय नाही होय नाही होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
258 36 श्रीगोंदा टाकळी लोणार नाही होय नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
259 37 श्रीगोंदा डोकेवाडी नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
260 38 श्रीगोंदा डोमाळेवाडी नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
261 39 श्रीगोंदा ढवळगाव नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
262 40 श्रीगोंदा ढोकराईमाळ नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही आहे नाही नाही नाही नाही नाही
263 41 श्रीगोंदा ढोरजे नाही होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
264 42 श्रीगोंदा तरडगव्हाण नाही नाही होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
265 43 श्रीगोंदा तांदळी दुमाला नाही नाही होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
266 44 श्रीगोंदा थिटे सांगवी नाही नाही होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
267 45 श्रीगोंदा देऊळगाव नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
268 46 श्रीगोंदा देवदैठण नाही होय नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
269 47 श्रीगोंदा निंबवी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
270 48 श्रीगोंदा निमगांव खलू नाही होय नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
271 49 श्रीगोंदा पांढरेवाडी नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
272 50 श्रीगोंदा पारगाव सुद्रीक नाही नाही नाही नाही होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
273 51 श्रीगोंदा पिंपळगांव पिसा नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
274 52 श्रीगोंदा पिंप्रीकोलंदर नाही नाही नाही होय होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
275 53 श्रीगोंदा पिसोरे बुद्रुक नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
276 54 श्रीगोंदा पिसोरेखांड नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
277 55 श्रीगोंदा पेडगांव होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
278 56 श्रीगोंदा पोलिसवाडी नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
279 57 श्रीगोंदा बनपिंप्री नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
280 58 श्रीगोंदा बांगर्डे नाही होय होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
281 59 श्रीगोंदा बाबुर्डी नाही नाही नाही नाही होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
282 60 श्रीगोंदा बेलवंडी कोठार नाही नाही होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
283 61 श्रीगोंदा बेलवंडी बुद्रुक होय नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
284 62 श्रीगोंदा बोरी होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
285 63 श्रीगोंदा भानगांव नाही होय होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
286 64 श्रीगोंदा भापकरवाडी नाही नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
287 65 श्रीगोंदा भावडी नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
288 66 श्रीगोंदा भिंगाण खालसा नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
289 67 श्रीगोंदा भिंगाण दुमला नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
290 68 श्रीगोंदा मढेवडगांव होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
291 69 श्रीगोंदा महांडुळवाडी नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
292 70 श्रीगोंदा महादेववाडी (टाकळी लोणार खालची) नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
293 71 श्रीगोंदा महादेववाडी (लोणी खालची) नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
294 72 श्रीगोंदा मांडवगण नाही होय होय होय होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
295 73 श्रीगोंदा माठ होय नाही नाही नाही होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
296 74 श्रीगोंदा मुंगूसगांव नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
297 75 श्रीगोंदा मेंगलवाडी नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
298 76 श्रीगोंदा म्हसे नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
299 77 श्रीगोंदा म्हातारपिंप्री नाही होय नाही नाही होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
300 78 श्रीगोंदा येळपणे नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
301 79 श्रीगोंदा येवती नाही नाही नाही नाही होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
302 80 श्रीगोंदा राजापूर होय नाही नाही नाही होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
303 81 श्रीगोंदा रायगव्हाण नाही नाही नाही नाही होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
304 82 श्रीगोंदा रुईखेल नाही होय होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
305 83 श्रीगोंदा लिंपणगाव होय नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
306 84 श्रीगोंदा लोणीव्यंकनाथ नाही नाही होय होय होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
307 85 श्रीगोंदा वडगांव शिंदोडी होय नाही नाही नाही होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
308 86 श्रीगोंदा वडघुल नाही नाही नाही नाही होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
309 87 श्रीगोंदा वडाळी नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
310 88 श्रीगोंदा वांगदरी होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
311 89 श्रीगोंदा विसापूर नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
312 90 श्रीगोंदा वेठेकरवाडी नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
313 91 श्रीगोंदा वेळू होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
314 92 श्रीगोंदा शिरसगांव बोडखा नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
315 93 श्रीगोंदा शेडगांव होय नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
316 94 श्रीगोंदा श्रीगोंदा होय होय नाही होय होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
317 95 श्रीगोंदा सांगवी दुमाला नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
318 96 श्रीगोंदा सारोळा सोमवंशी नाही होय होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
319 97 श्रीगोंदा सुरेगांव होय नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
320 98 श्रीगोंदा हिंगणी दुमाला नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
321 99 श्रीगोंदा हिंगणे होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
322 100 श्रीगोंदा सुरोडी नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
323 101 श्रीगोंदा हंगेवाडी नाही नाही होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
324 102 श्रीगोंदा हिरडगाव नाही नाही होय नाही होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
325 103 पारनेर अक्कलवाडी होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
326 104 पारनेर अळकुटी नाही होय नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
327 105 पारनेर अस्तगाव होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
328 106 पारनेर आपधूप होय नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
329 107 पारनेर कडुस होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
330 108 पारनेर करंदी होय होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
331 109 पारनेर कर्जुले हर्या होय होय होय नाही नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
332 110 पारनेर कळमकरवाडी नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
333 111 पारनेर कळस होय नाही होय होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
334 112 पारनेर काकणेवाडी होय नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
335 113 पारनेर काटाळवेढा होय नाही होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
336 114 पारनेर कान्हूर पठार होय होय होय नाही नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
337 115 पारनेर कारेगाव होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
338 116 पारनेर काळकुप होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
339 117 पारनेर कासारे होय नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
340 118 पारनेर किन्ही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
341 119 पारनेर कुरुंद नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
342 120 पारनेर कोहकडी नाही होय नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
343 121 पारनेर खडकवाडी होय नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
344 122 पारनेर गांजीभोयरे नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
345 123 पारनेर गाजदीपुर नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
346 124 पारनेर गाडीलगाव होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
347 125 पारनेर गारखिंडी नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
348 126 पारनेर गारगुंडी होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
349 127 पारनेर गुणोरे होय नाही होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
350 128 पारनेर गोरेगाव होय नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
351 129 पारनेर घाणेगाव नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
352 130 पारनेर चिंचोली नाही नाही होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
353 131 पारनेर चोंभुत होय नाही नाही होय होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
354 132 पारनेर जवळा होय होय होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
355 133 पारनेर जातेगाव नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
356 134 पारनेर जाधववाडी नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
357 135 पारनेर जामगाव होय होय होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
358 136 पारनेर टाकळी ढोकेश्वर नाही होय होय होय नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
359 137 पारनेर डिकसळ होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
360 138 पारनेर डोंगरवाडी होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
361 139 पारनेर ढवणवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
362 140 पारनेर ढवळपुरी होय होय होय होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
363 141 पारनेर ढोकी होय नाही होय होय नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
364 142 पारनेर तास नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
365 143 पारनेर तिखोल होय नाही नाही होय होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
366 144 पारनेर दरोडी होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
367 145 पारनेर देवी भोयरे होय नाही होय होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
368 146 पारनेर देसवडे होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
369 147 पारनेर दैठणे गुंजाळ होय नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
370 148 पारनेर धोत्रे खुर्द होय नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
371 149 पारनेर धोत्रे बुद्रुक होय नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
372 150 पारनेर नांदुर पठार होय नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
373 151 पारनेर नारायणगव्हाण होय होय होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
374 152 पारनेर निघोज होय होय होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
375 153 पारनेर पळवे खुर्द होय नाही होय नाही नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
376 154 पारनेर पळवे बुद्रुक नाही नाही होय नाही नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
377 155 पारनेर पळशी होय होय होय होय नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
378 156 पारनेर पळसपुर होय होय होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
379 157 पारनेर पाडळी तर्फे कान्हूर होय होय होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
380 158 पारनेर पाडळी दर्या होय नाही होय नाही नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
381 159 पारनेर पाडळी रांजणगाव होय नाही होय होय होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
382 160 पारनेर पाडळीआळे होय होय होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
383 161 पारनेर पानोली होय नाही होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
384 162 पारनेर पाबळ होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
385 163 पारनेर पारनेर होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
386 164 पारनेर पिंपळगाव तुर्क होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
387 165 पारनेर पिंपळगाव रोठा होय होय होय होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
388 166 पारनेर पिंपळनेर नाही नाही नाही नाही होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
389 167 पारनेर पिंप्री गवळी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
390 168 पारनेर पिंप्री जलसेन होय होय होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
391 169 पारनेर पिंप्री पठार होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
392 170 पारनेर पुणेवाडी होय होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
393 171 पारनेर पोखरी होय होय होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
394 172 पारनेर बहिरोबावाडी होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
395 173 पारनेर बाबुर्डी होय नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
396 174 पारनेर बाभुळवाडे होय नाही होय होय होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
397 175 पारनेर भनगडेवाडी होय होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
398 176 पारनेर भांडगाव नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
399 177 पारनेर भाळवणी होय नाही होय होय नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
400 178 पारनेर भोंद्रे होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
401 179 पारनेर भोयरेगांगर्डा होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
402 180 पारनेर मांडवे खुर्द नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
403 181 पारनेर माजमपुर नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
404 182 पारनेर माळकुप नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
405 183 पारनेर मुंगशी नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
406 184 पारनेर मोरवाडी नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
407 185 पारनेर म्हसणे नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
408 186 पारनेर म्हसे खुर्द नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
409 187 पारनेर यादववाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
410 188 पारनेर रांजणगाव मशिद नाही होय होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
411 189 पारनेर रांधे नाही होय होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
412 190 पारनेर रायतळे होय होय होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
413 191 पारनेर राळेगण थेरपाळ होय होय नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
414 192 पारनेर राळेगण सिध्दी होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
415 193 पारनेर रुई छत्रपती होय नाही नाही होय नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
416 194 पारनेर रेणवडी नाही नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
417 195 पारनेर लोणी मावळा नाही नाही नाही नाही होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
418 196 पारनेर लोणी हवेली होय नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
419 197 पारनेर वडगाव गुंड नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
420 198 पारनेर वडगाव दर्या होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
421 199 पारनेर वडगाव सावताळ होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
422 200 पारनेर वडझिरे होय नाही नाही नाही नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
423 201 पारनेर वडनेर बुद्रुक नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
424 202 पारनेर वडनेर हवेली होय नाही होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
425 203 पारनेर वडुले नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
426 204 पारनेर वनकुटे नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
427 205 पारनेर वाघुंडे खुर्द नाही होय होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
428 206 पारनेर वाघुंडे बुद्रुक नाही होय होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
429 207 पारनेर वाडेगव्हाण होय होय होय होय होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
430 208 पारनेर वारणवाडी होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
431 209 पारनेर वाळवणे होय होय नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
432 210 पारनेर वासुंदे होय होय होय नाही नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
433 211 पारनेर विरोली होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
434 212 पारनेर वेसदरे होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
435 213 पारनेर शहाजापुर होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
436 214 पारनेर शिरसुले नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
437 215 पारनेर शिरापूर होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
438 216 पारनेर शेरी कासारे नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
439 217 पारनेर शेरी कोलदरा होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
440 218 पारनेर सांगवी सुर्या होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
441 219 पारनेर सारोळा अडवाई नाही होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
442 220 पारनेर सावरगाव होय होय होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
443 221 पारनेर सिध्देश्वर वाडी होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
444 222 पारनेर सुपा होय नाही होय होय होय नाही नाही सुपा नाही नाही नाही नाही नाही
445 223 पारनेर सुलतानपुर नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
446 224 पारनेर हंगा होय नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
447 225 पारनेर हकीगतपुर नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
448 226 पारनेर हत्तलखिंडी होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
449 227 पारनेर हिवरे कोर्डा होय होय होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही
450 228 कर्जत अळसुंदे होय होय होय नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
451 229 कर्जत आंबीजळगांव नाही नाही होय होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
452 230 कर्जत आखोणी नाही होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
453 231 कर्जत आनंदवाडी होय होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
454 232 कर्जत औटेवाडी नाही होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
455 233 कर्जत करपडी होय नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
456 234 कर्जत करमनवाडी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
457 235 कर्जत कर्जत होय होय होय होय नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
458 236 कर्जत कापरेवाडी नाही होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
459 237 कर्जत काळेवाडी होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
460 238 कर्जत कुंभेफळ होय होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
461 239 कर्जत कुळधरण होय होय होय नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
462 240 कर्जत कोंभळी होय होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
463 241 कर्जत कोकणगांव नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
464 242 कर्जत कोपर्डी नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
465 243 कर्जत कोरेगांव होय होय होय प्रस्तावित आहे नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
466 244 कर्जत कोळवडी होय होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
467 245 कर्जत कौडाणे नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
468 246 कर्जत खंडाळा नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
469 247 कर्जत खांडवी होय होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
470 248 कर्जत खातगांव नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
471 249 कर्जत खेड होय होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
472 250 कर्जत गणेशवाडी नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
473 251 कर्जत गुरवपिंप्री नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
474 252 कर्जत गोंदर्डी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
475 253 कर्जत घुमरी नाही होय होय होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
476 254 कर्जत चखालेवाडी होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
477 255 कर्जत चांदे खुर्द होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
478 256 कर्जत चांदे बुद्रुक नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
479 257 कर्जत चापडगांव होय नाही नाही नाही नाही प्रस्तावित नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
480 258 कर्जत चिंचोली काळदात नाही होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
481 259 कर्जत चिंचोली रमजान नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
482 260 कर्जत चिलवडी नाही होय होय होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
483 261 कर्जत जलालपूर होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
484 262 कर्जत जळकेवाडी नाही होय नाही नाही नाही प्रस्तावित नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
485 263 कर्जत जळगांव होय होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
486 264 कर्जत जोगेश्वरवाडी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
487 265 कर्जत टाकळी खंडेश्वरी होय होय होय नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
488 266 कर्जत डिकसळ नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
489 165 कर्जत डोंबाळवाडी होय नाही नाही होय होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
490 166 कर्जत तरडगांव होय होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
491 167 कर्जत तळवडी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
492 168 कर्जत ताजु होय होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
493 169 कर्जत तिखी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
494 170 कर्जत तोरकडवाडी होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
495 171 कर्जत थेटेवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
496 172 कर्जत थेरगांव होय होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
497 173 कर्जत थेरवडी नाही नाही नाही होय नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
498 174 कर्जत दिघी होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
499 175 कर्जत दुधोडी नाही नाही होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
500 176 कर्जत दुरगांव नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
501 177 कर्जत देशमुखवाडी नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
502 178 कर्जत धांडेवाडी होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
503 179 कर्जत धालवडी होय होय नाही प्रस्तावित आहे नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
504 180 कर्जत नवसरवाडी होय होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
505 181 कर्जत नांदगांव होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
506 182 कर्जत नागमठाण नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
507 183 कर्जत नागलवाडी होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
508 184 कर्जत नागापूर होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
509 185 कर्जत निंबे होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
510 186 कर्जत निंबोडी होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
511 187 कर्जत निमगांव गांगर्डा होय होय होय होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
512 188 कर्जत निमगांव डाकु नाही होय होय होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
513 189 कर्जत नेटकेवाडी होय होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
514 190 कर्जत परिटवाडी नाही होय होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
515 191 कर्जत पाटेगांव होय होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
516 192 कर्जत पाटेवाडी होय होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
517 193 कर्जत पिंपळवाडी नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
518 194 कर्जत बजरंगवाडी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
519 195 कर्जत बहिरोबावाडी नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
520 196 कर्जत बाभुळगांव खालसा नाही होय होय होय होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
521 197 कर्जत बाभुळगांव दुमाला नाही नाही होय होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
522 198 कर्जत बारडगांव दगडी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
523 199 कर्जत बारडगांव सुद्रीक होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
524 200 कर्जत बिटकेवाडी होय होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
525 201 कर्जत बेनवडी नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
526 202 कर्जत बेर्डी होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
527 203 कर्जत बेलगांव नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
528 204 कर्जत बेलवंडी होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
529 205 कर्जत भांडेवाडी होय होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
530 206 कर्जत भांबोरा नाही होय होय नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
531 207 कर्जत भोसे होय होय होय नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
532 208 कर्जत मलठण होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
533 209 कर्जत मांदळी नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
534 210 कर्जत माळंगी होय होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
535 211 कर्जत माळेवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
536 212 कर्जत माही होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
537 213 कर्जत मिरजगांव नाही होय होय होय होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
538 214 कर्जत मुळेवाडी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
539 215 कर्जत येसवडी होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
540 216 कर्जत रवळगांव होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
541 217 कर्जत राक्षसवाडी बुद्रुक होय होय होय होय नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
542 218 कर्जत राक्षसवाडी खुर्द होय होय होय होय नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
543 219 कर्जत रातंजन होय नाही नाही होय होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
544 220 कर्जत राशिन होय होय होय नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
545 221 कर्जत रूईगव्हाण होय होय नाही होय होय होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
546 222 कर्जत रेहेकुरी नाही होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
547 223 कर्जत रौकाळेवाडी होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
548 224 कर्जत लोणी मसदपूर नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
549 225 कर्जत वडगांव तनपुरा होय होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
550 226 कर्जत वायसेवाडी नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
551 227 कर्जत वालवड नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
552 228 कर्जत शिंदे होय होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
553 229 कर्जत शिंपोरा होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
554 230 कर्जत शेगुड नाही नाही होय होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
555 231 कर्जत सितपूर होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
556 232 कर्जत सिध्दटेक होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
557 233 कर्जत सुपे नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
558 234 कर्जत सुपेकरवाडी होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
559 235 कर्जत सोनाळवाडी नाही होय नाही प्रस्तावित आहे होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
560 236 कर्जत हंडाळवाडी होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
561 237 कर्जत होलेवाडी होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
562 238 जामखेड अरणगांव नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
563 239 जामखेड आघी नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
564 240 जामखेड आनंदवाडी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
565 241 जामखेड आपटी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
566 242 जामखेड कुसडगांव नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
567 243 जामखेड कोल्हेवाडी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
568 244 जामखेड कौडगाव नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
569 245 जामखेड खर्डा होय होय होय होय नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
570 246 जामखेड खांडवी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
571 247 जामखेड खामगाव नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
572 248 जामखेड खुरदैठण नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
573 249 जामखेड गुरेवाडी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
574 250 जामखेड घोडेगांव नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
575 251 जामखेड चोभेवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
576 252 जामखेड जमादारवाडी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
577 253 जामखेड जवळके नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
578 254 जामखेड जवळा नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
579 255 जामखेड जातेगाव नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
580 256 जामखेड जामखेड होय होय होय नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
581 257 जामखेड जायभायवाडी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
582 258 जामखेड झिक्री नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
583 259 जामखेड डिसलेवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
584 260 जामखेड डोणगांव होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
585 261 जामखेड डोळेवाडी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
586 262 जामखेड तरडगाव नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
587 263 जामखेड तेलंगशी नाही होय नाही होय नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
588 264 जामखेड दरडवाडी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
589 265 जामखेड दिघोळ नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
590 266 जामखेड देवदैठण नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
591 30 जामखेड धनेगांव होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
592 31 जामखेड धामणगांव नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
593 32 जामखेड धोंडपारगाव नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
594 33 जामखेड नागोबाचीवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
595 34 जामखेड नान्नज नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
596 35 जामखेड नायगांव नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
597 36 जामखेड नाहुली नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
598 37 जामखेड पांढरेवाडी नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
599 38 जामखेड पाटोदा नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
600 39 जामखेड पाडळी नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
601 40 जामखेड पिंपरखेड नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
602 41 जामखेड पिंपळगांव आळवा नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
603 42 जामखेड पिंपळगांव उंडा नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
604 43 जामखेड पिंपळवाडी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
605 44 जामखेड पोतेवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
606 45 जामखेड फक्राबाद होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
607 46 जामखेड बटेवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
608 47 जामखेड बांधखडक नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
609 48 जामखेड बाळगव्हाण होय होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
610 49 जामखेड बावी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
611 50 जामखेड बोर्ले नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
612 51 जामखेड भुतवडा होय नाही नाही नाही होय होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
613 52 जामखेड मतेवाडी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
614 53 जामखेड मुंगेवाडी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
615 54 जामखेड मुंजेवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
616 55 जामखेड मोहरी नाही होय नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
617 56 जामखेड मोहा होय होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
618 57 जामखेड रत्नापुर नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
619 58 जामखेड राजुरी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
620 59 जामखेड राजेवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
621 60 जामखेड लोणी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
622 61 जामखेड वंजारवाडी (तरडगाव) होय होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
623 62 जामखेड वंजारवाडी (धानोरा) नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
624 63 जामखेड वाकी होय होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
625 64 जामखेड वाघा नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
626 65 जामखेड शिऊर नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
627 66 जामखेड साकत नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
628 67 जामखेड सातेफळ होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
629 68 जामखेड सावरगांव नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
630 69 जामखेड सोनेगाव होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
631 70 जामखेड हसनाबाद नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
632 71 जामखेड हाळगांव नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही
633 1 शेवगाव अंतरवाली खुर्द ने नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
634 2 शेवगाव अंतरवाली खुर्द शे होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
635 3 शेवगाव अंत्रे नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
636 4 शेवगाव अधोडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
637 5 शेवगाव अमरापुर नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
638 6 शेवगाव आखतवाडे नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
639 7 शेवगाव आखेगांव तितर्फा नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
640 8 शेवगाव आव्हाणे खुर्द नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
641 9 शेवगाव आव्हाणे बुद्रुक नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
642 10 शेवगाव एरंडगांव होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
643 11 शेवगाव कर्जत खुर्द नाही नाही होय होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
644 12 शेवगाव कऱ्हेटाकळी होय होय नाही होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
645 13 शेवगाव कांबी नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
646 14 शेवगाव कोनोशी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
647 15 शेवगाव कोळगांव नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
648 16 शेवगाव खरडगांव नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
649 17 शेवगाव खानापुर नाही होय नाही होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
650 18 शेवगाव खामगांव नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
651 19 शेवगाव खामपिंप्री नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
652 20 शेवगाव खुंटेफळ नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
653 21 शेवगाव गदेवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
654 22 शेवगाव गायकवाड जळगांव नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
655 23 शेवगाव गोळेगांव नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
656 24 शेवगाव घेवरी नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
657 25 शेवगाव घोटण होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
658 26 शेवगाव चापडगांव होय होय होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
659 27 शेवगाव जोहरापुर नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
660 28 शेवगाव ढोरजळगांव ने नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
661 29 शेवगाव ढोरसडे नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
662 30 शेवगाव ढोरहिंगणी नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
663 31 शेवगाव तळणी नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
664 32 शेवगाव ताजनापुर नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
665 33 शेवगाव दहिगांव ने नाही नाही नाही होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
666 34 शेवगाव दहिफळ नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
667 35 शेवगाव दादेगांव नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
668 36 शेवगाव देवटाकळी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
669 37 शेवगाव देवळाणे नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
670 38 शेवगाव नांदुरविहीरे नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
671 39 शेवगाव नागलवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
672 40 शेवगाव निंबे नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
673 41 शेवगाव बक्तरपुर नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
674 42 शेवगाव बऱ्हाणपुर नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
675 43 शेवगाव बोडखे नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
676 44 शेवगाव बोधेगांव नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
677 45 शेवगाव भगुर नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
678 46 शेवगाव भातकुडगांव नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
679 47 शेवगाव भायगांव नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
680 48 शेवगाव भाविनिमगांव नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
681 49 शेवगाव मजलेशहर नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
682 50 शेवगाव मडके नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
683 51 शेवगाव मलकापुर नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
684 52 शेवगाव मळेगांव नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
685 53 शेवगाव मुंगी नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
686 54 शेवगाव मुरमी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
687 55 शेवगाव रांजणी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
688 56 शेवगाव राक्षी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
689 57 शेवगाव राणेगांव नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
690 58 शेवगाव लाखेफळ नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
691 59 शेवगाव लाडजळगांव होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
692 60 शेवगाव लोळेगांव नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
693 61 शेवगाव वडुले खुर्द नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
694 62 शेवगाव वडुले बुद्रुक नाही होय होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
695 63 शेवगाव वरखेड नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
696 64 शेवगाव वरुर खुर्द होय होय होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
697 65 शेवगाव वरुर बुद्रुक नाही होय होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
698 66 शेवगाव वाघोली नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
699 67 शेवगाव वाडगांव नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
700 68 शेवगाव विजयपुर नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
701 69 शेवगाव शहरटाकळी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
702 70 शेवगाव शहाजापुर नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
703 71 शेवगाव शहापुर नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
704 72 शेवगाव शिंगोरी होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
705 73 शेवगाव शेकटे खुर्द नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
706 74 शेवगाव शेवगांव होय होय नाही होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
707 75 शेवगाव सामनगांव नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
708 76 शेवगाव सालवडगांव नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
709 77 शेवगाव सुलतानपुर बुद्रुक नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
710 78 शेवगाव सुलतानपूर खुर्द नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
711 79 शेवगाव सोनेसांगवी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
712 80 शेवगाव हसनापुर नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
713 81 शेवगाव हातगांव नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
714 82 शेवगाव हिंगणगांव ने नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
715 83 पाथर्डी अकोला नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
716 84 पाथर्डी आडगांव नाही नाही होय होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
717 85 पाथर्डी आल्हणवाडी नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
718 86 पाथर्डी एकनाथवाडी नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
719 87 पाथर्डी कडगाव नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
720 88 पाथर्डी करंजी होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
721 89 पाथर्डी करडवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
722 90 पाथर्डी करोडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
723 91 पाथर्डी कामत शिंगवे नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
724 92 पाथर्डी कारेगांव नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
725 93 पाथर्डी काळेगांव फकीर नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
726 94 पाथर्डी कासारपिंपळगांव नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
727 95 पाथर्डी कासाळवाडी नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
728 96 पाथर्डी कुत्तरवाडी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
729 97 पाथर्डी केळवंडी नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
730 98 पाथर्डी कोपरे नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
731 99 पाथर्डी कोल्हार नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
732 100 पाथर्डी कौडगांव नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
733 101 पाथर्डी खरवंडी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
734 102 पाथर्डी खांडगांव नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
735 103 पाथर्डी गितेवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
736 104 पाथर्डी घाटशिरस नाही नाही नाही होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
737 105 पाथर्डी घुमटवाडी नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
738 106 पाथर्डी चिंचपूर इजदे नाही होय नाही होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
739 107 पाथर्डी चिंचपूर पांगुळ होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
740 108 पाथर्डी चिचोंडी नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
741 109 पाथर्डी चितळवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
742 110 पाथर्डी चितळी नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
743 111 पाथर्डी चेकेवाडी नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
744 112 पाथर्डी जवखेडे खालसा नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
745 113 पाथर्डी जवखेडे दुमाला नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
746 114 पाथर्डी जवळवाडी नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
747 115 पाथर्डी जांभळी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
748 116 पाथर्डी जाटदेवळे नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
749 117 पाथर्डी जोहारवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
750 118 पाथर्डी टाकळीमानूर होय नाही होय होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
751 119 पाथर्डी डमाळवाडी (चिचोंडी) नाही होय नाही डमाळवाडीआहे नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
752 120 पाथर्डी डमाळवाडी (माणिकदौडी) नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
753 121 पाथर्डी डांगेवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
754 122 पाथर्डी डोंगरवाडी नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
755 123 पाथर्डी ढाकणवाडी (वडगांव) नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
756 124 पाथर्डी तनपुरवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
757 125 पाथर्डी तिनखडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
758 126 पाथर्डी तिसगांव नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
759 127 पाथर्डी त्रिभुवनवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
760 128 पाथर्डी दगडवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
761 129 पाथर्डी दुले चांदगांव नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
762 130 पाथर्डी देवराई नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
763 131 पाथर्डी धनगरवाडी नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
764 132 पाथर्डी धामणगांव नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
765 133 पाथर्डी नांदुर-निंबादैत्य नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
766 134 पाथर्डी निपाणी जळगांव नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
767 135 पाथर्डी निवडुंगे नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
768 136 पाथर्डी पाडळी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
769 137 पाथर्डी पाथर्डी नाही होय होय नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
770 138 पाथर्डी पिंपळगव्हाण नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
771 139 पाथर्डी पिंपळगांव टप्पा नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
772 140 पाथर्डी प्रभु पिंपरी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
773 141 पाथर्डी बडेवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
774 142 पाथर्डी बोरसेवाडी नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
775 143 पाथर्डी भारजवाडी नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
776 144 पाथर्डी भालगांव नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
777 145 पाथर्डी भिलवडे नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
778 146 पाथर्डी भुतेटाकळी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
779 147 पाथर्डी भोसे नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
780 148 पाथर्डी मढी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
781 149 पाथर्डी माणिकदौंडी नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
782 150 पाथर्डी मानेवाडी नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
783 151 पाथर्डी मालेवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
784 152 पाथर्डी माळी बाभुळगांव नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
785 153 पाथर्डी माळेगांव नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
786 154 पाथर्डी मिडसांगवी नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
787 155 पाथर्डी मिरी होय होय नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
788 156 पाथर्डी मुंगुसवाडे नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
789 157 पाथर्डी मोहटे नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
790 158 पाथर्डी मोहरी नाही नाही नाही होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
791 159 पाथर्डी मोहोजदेवढे नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
792 160 पाथर्डी येळी होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
793 161 पाथर्डी रांजणी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
794 162 पाथर्डी राघोहिवरे नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
795 163 पाथर्डी रुपनरवाडी (नवीन) नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
796 164 पाथर्डी रेणुकाईवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
797 165 पाथर्डी लांडकवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
798 166 पाथर्डी लोहसर नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
799 167 पाथर्डी वडगाव नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
800 168 पाथर्डी वाळूंज नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
801 169 पाथर्डी वैजू बाभुळगाव नाही नाही नाही होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
802 170 पाथर्डी शंकरवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
803 171 पाथर्डी शिंगवे केशव नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
804 172 पाथर्डी शिंदेवाडी नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
805 173 पाथर्डी शिरसाठवाडी नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
806 174 पाथर्डी शिरापुर नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
807 175 पाथर्डी शिराळ नाही होय नाही होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
808 176 पाथर्डी शेकटे नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
809 177 पाथर्डी सांगवी बु. नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
810 178 पाथर्डी साकेगांव नाही नाही नाही होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
811 179 पाथर्डी सातवड नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
812 180 पाथर्डी सुसरे नाही नाही होय होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
813 181 पाथर्डी सैदापूर नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
814 182 पाथर्डी सोमठाणे खु. नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
815 183 पाथर्डी सोमठाणे नलवडे नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
816 184 पाथर्डी हंडाळवाडी नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
817 185 पाथर्डी हनुमान टाकळी होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही
818 186 अकोले अंबड नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
819 187 अकोले अंबित नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
820 188 अकोले अंभोळ नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
821 189 अकोले अकोले नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
822 190 अकोले अगस्तिनगर नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
823 191 अकोले आंबेवंगण नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
824 192 अकोले इंदुरी नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
825 193 अकोले उंचखडक खुर्द नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
826 194 अकोले उंचखडक बुद्रुक नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
827 195 अकोले एकदरे नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
828 196 अकोले औरंगपूर नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
829 197 अकोले कळस खुर्द नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
830 198 अकोले कळस बुद्रुक नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
831 199 अकोले कातळापूर नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
832 200 अकोले कुंभेफळ नाही होय नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
833 201 अकोले केळी ओतुर नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
834 202 अकोले केळी कोतुळ नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
835 203 अकोले केळीरूम्हणवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
836 204 अकोले केळूंगण नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
837 205 अकोले कोंभाळणे नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
838 206 अकोले कोकणवाडी नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
839 207 अकोले कोतुळ होय होय नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
840 208 अकोले कोथळे नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
841 209 अकोले कोदणी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
842 210 अकोले कोहंडी नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
843 211 अकोले कोहणे नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
844 212 अकोले कौठवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
845 213 अकोले खडकी खुर्द नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
846 214 अकोले खडकी बुद्रुक नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
847 215 अकोले खानापूर नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
848 216 अकोले खिरविरे नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
849 217 अकोले खुंटेवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
850 218 अकोले गणोरे नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
851 219 अकोले गर्दणी नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
852 220 अकोले गारवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
853 221 अकोले गुहिरे नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
854 222 अकोले गोडेवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
855 223 अकोले घाटघर नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
856 224 अकोले घोटी नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
857 225 अकोले चंदगीरवाडी नाही नाही नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
858 226 अकोले चास नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
859 227 अकोले चिंचावणे नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
860 228 अकोले चिचोंडी नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
861 229 अकोले चितळवेढे नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
862 230 अकोले जहागिरदारवाडी नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
863 231 अकोले जांभळे नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
864 232 अकोले जाचकवाडी नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
865 233 अकोले जामगाव नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
866 234 अकोले टाकळी नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
867 235 अकोले टाहाकारी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
868 236 अकोले टिटवी नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
869 237 अकोले डोंगरगांव होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
870 238 अकोले ढोकरी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
871 239 अकोले तळे नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
872 240 अकोले तांभोळ नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
873 241 अकोले तिरढे नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
874 242 अकोले दगडवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
875 243 अकोले दिगंबर नाही होय होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
876 244 अकोले देवगांव नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
877 245 अकोले देवठाण होय होय नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
878 246 अकोले धामणगांव पाट नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
879 247 अकोले धामणगाव आवारी नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
880 248 अकोले धामणवन नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
881 249 अकोले धुमाळवाडी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
882 250 अकोले नवलेवाडी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
883 251 अकोले नाचणठाव नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
884 252 अकोले निंब्रळ नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
885 253 अकोले निळवंडे नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
886 254 अकोले परखतपूर नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
887 255 अकोले पळसुंदे नाही नाही होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
888 256 अकोले पांगरी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
889 257 अकोले पांजरे नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
890 258 अकोले पाचनई नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
891 259 अकोले पाचपट्टावाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
892 260 अकोले पाडाळणे नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
893 261 अकोले पाडोशी नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
894 262 अकोले पाभुळवंडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
895 263 अकोले पिंपरकणे नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
896 264 अकोले पिंपळगांव खांड नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
897 265 अकोले पिंपळगांव नाकविंदा नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
898 266 अकोले पिंपळगांव निपाणी नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
899 185 अकोले पिंपळदरावाडी नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
900 186 अकोले पिंपळदरी नाही नाही नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
901 187 अकोले पुरूषवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
902 188 अकोले पैठण नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
903 189 अकोले बदगी नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
904 190 अकोले बलठण नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
905 191 अकोले बहिरवाडी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
906 192 अकोले बाभुळवंडी नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
907 193 अकोले बारी नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
908 194 अकोले बिताका नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
909 195 अकोले बेलापुर नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
910 196 अकोले बोरी नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
911 197 अकोले ब्राम्हणवाडा नाही होय नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
912 198 अकोले भंडारदरा नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
913 199 अकोले भोजदरवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
914 200 अकोले भोळेवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
915 201 अकोले मनोहरपूर नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
916 202 अकोले मान्हेरे नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
917 203 अकोले माळेगाव नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
918 204 अकोले मुतखेल नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
919 205 अकोले मुरशेत नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
920 206 अकोले मेहंदुरी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
921 207 अकोले मोग्रस नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
922 208 अकोले म्हाळादेवी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
923 209 अकोले म्हाळुंगी नाही नाही नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
924 210 अकोले येसरठाव नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
925 211 अकोले रणद खुर्द नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
926 212 अकोले रणद बुद्रुक नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
927 213 अकोले रतनवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
928 214 अकोले राजुर नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
929 215 अकोले रूंभोडी नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
930 216 अकोले रेडे नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
931 217 अकोले लव्हाळी ओतूर नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
932 218 अकोले लव्हाळी कोतुळ नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
933 219 अकोले लहित खुर्द नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
934 220 अकोले लहित बुद्रुक नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
935 221 अकोले लिंगदेव नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
936 222 अकोले वाकी नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
937 223 अकोले वागदरी नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
938 224 अकोले वाघापुर नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
939 225 अकोले वारंघुशी नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
940 226 अकोले वाशेरे नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
941 227 अकोले विठा नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
942 228 अकोले विरगांव होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
943 229 अकोले शिंगणवाडी नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
944 230 अकोले शिदवड नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
945 231 अकोले शिरपुंजे खुर्द नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
946 232 अकोले शिरपुंजे बुद्रुक नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
947 233 अकोले शिळवंडी नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
948 234 अकोले शिवाजीनगर नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
949 235 अकोले शिसवद नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
950 236 अकोले शेंडी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
951 237 अकोले शेणित खुर्द नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
952 238 अकोले शेणित बु नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
953 239 अकोले शेरणखेल नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
954 240 अकोले शेलविहीरे नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
955 241 अकोले समशेरपूर नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
956 242 अकोले सांगवी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
957 243 अकोले साकिरवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
958 244 अकोले सातेवाडी नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
959 245 अकोले साम्रद नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
960 246 अकोले सावरकुटे नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
961 247 अकोले सावरगाव पाट नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
962 248 अकोले सुगाव खुर्द नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
963 249 अकोले सुगाव बुद्रुक नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
964 250 अकोले सुलतानपुर नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
965 251 अकोले सोमलवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
966 252 अकोले हिवरगाव होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
967 1 संगमनेर अंभोरे होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
968 2 संगमनेर अकलापुर नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
969 3 संगमनेर अजमपुर होय होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
970 4 संगमनेर आंबी दुमाला नाही होय होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
971 5 संगमनेर आंबीखालसा नाही होय नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
972 6 संगमनेर आरामपुर नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
973 7 संगमनेर आश्वी खुर्द नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
974 8 संगमनेर आश्वी बुद्रुक नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
975 9 संगमनेर उंबरी नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
976 10 संगमनेर औरंगपुर होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
977 11 संगमनेर करुले होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
978 12 संगमनेर कर्जुले पठार नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
979 13 संगमनेर कऱ्हे होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
980 14 संगमनेर कासारा दुमाला नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
981 15 संगमनेर कासारे नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
982 16 संगमनेर कुंभारवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
983 17 संगमनेर कुरकुंडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
984 18 संगमनेर कुरकुटवाडी नाही नाही नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
985 19 संगमनेर कुरण नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
986 20 संगमनेर केळेवाडी नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
987 21 संगमनेर कोंची नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
988 22 संगमनेर कोकणगांव नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
989 23 संगमनेर कोल्हेवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
990 24 संगमनेर कोळवाडे नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
991 25 संगमनेर कौठे कमळेश्वर होय होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
992 26 संगमनेर कौठे खुर्द नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
993 27 संगमनेर कौठे मलकापुर नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
994 28 संगमनेर कौठेवाडी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
995 29 संगमनेर खंडेरायवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
996 30 संगमनेर खंदरमाळवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
997 31 संगमनेर खरशिंदे नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
998 32 संगमनेर खराडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
999 33 संगमनेर खळी नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1000 34 संगमनेर खांजापुर नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1001 35 संगमनेर खांडगाव नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1002 36 संगमनेर खांबे नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1003 37 संगमनेर गाभणवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1004 38 संगमनेर गुंजाळवाडी नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1005 39 संगमनेर गुंजाळवाडी पठार नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1006 40 संगमनेर घारगाव नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1007 41 संगमनेर घुलेवाडी नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1008 42 संगमनेर चंदनापुरी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1009 43 संगमनेर चणेगाव नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1010 44 संगमनेर चिंचपूर खुर्द नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1011 45 संगमनेर चिंचपूर बुद्रुक नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1012 46 संगमनेर चिंचोली गुरव नाही होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1013 47 संगमनेर चिकणी नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1014 48 संगमनेर चिखली नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1015 49 संगमनेर जवळे बाळेश्वर नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1016 50 संगमनेर जवळेकडलग नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1017 51 संगमनेर जांबुत खुर्द नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1018 52 संगमनेर जांबुत बुद्रुक नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1019 53 संगमनेर जाखुरी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1020 54 संगमनेर जुनेगाव नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1021 55 संगमनेर जोर्वे नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1022 56 संगमनेर झरेकाठी नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1023 57 संगमनेर झोळे नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1024 58 संगमनेर डिग्रस नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1025 59 संगमनेर डोळासणे नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1026 60 संगमनेर ढोलेवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1027 61 संगमनेर तळेगाव नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1028 62 संगमनेर तिगाव नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1029 63 संगमनेर दरेवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1030 64 संगमनेर दाढ खुर्द नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1031 65 संगमनेर धांदरफळ खुर्द नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1032 66 संगमनेर धांदरफळ बुद्रुक नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1033 67 संगमनेर धुपे नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1034 68 संगमनेर नांदुर खंदरमाळ नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1035 69 संगमनेर नांदुरी दुमाला नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1036 70 संगमनेर नान्नज दुमाला होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1037 71 संगमनेर निंबाळे नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1038 72 संगमनेर निमगांव खुर्द नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1039 73 संगमनेर निमगांव टेंभी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1040 74 संगमनेर निमगांव बुद्रुक नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1041 75 संगमनेर निमगाव जाळी होय होय नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1042 76 संगमनेर निमगाव भोजापूर नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1043 77 संगमनेर निमज नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1044 78 संगमनेर निमोण होय होय होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1045 79 संगमनेर निळवंडे नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1046 80 संगमनेर पळसखेडे नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1047 81 संगमनेर पानोडी नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1048 82 संगमनेर पारेगांव खुर्द होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1049 83 संगमनेर पारेगांव बुद्रुक नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1050 84 संगमनेर पिंपरणे नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1051 85 संगमनेर पिंपरी लौकी अजमपुर नाही होय होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1052 86 संगमनेर पिंपळगांव कोंझीरा नाही होय नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1053 87 संगमनेर पिंपळगाव देपा नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1054 88 संगमनेर पिंपळगाव माथा नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1055 89 संगमनेर पिंपळे होय नाही होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1056 90 संगमनेर पेमगिरी होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1057 91 संगमनेर पोखरी बाळेश्वर नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1058 92 संगमनेर पोखरी हवेली नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1059 93 संगमनेर प्रतापपूर नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1060 94 संगमनेर बांबळेवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1061 95 संगमनेर बाळापूर नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1062 96 संगमनेर बिरेवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1063 97 संगमनेर बोटा नाही होय नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1064 98 संगमनेर बोरबनवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1065 99 संगमनेर भोजदरी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1066 100 संगमनेर मंगळापुर नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1067 101 संगमनेर मनोली नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1068 102 संगमनेर महालवाडी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1069 103 संगमनेर मांची होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1070 104 संगमनेर मांडवे बुद्रुक नाही होय नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1071 105 संगमनेर मालदाड होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1072 106 संगमनेर मालुंजे नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1073 107 संगमनेर माळवाडी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1074 108 संगमनेर माळेगांव पठार नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1075 109 संगमनेर माळेगाव हवेली नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1076 110 संगमनेर मिरपूर नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1077 111 संगमनेर मिर्झापूर नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1078 112 संगमनेर मेंढवण नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1079 113 संगमनेर म्हसवंडी नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1080 114 संगमनेर येलखोपवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1081 115 संगमनेर रणखांबवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1082 116 संगमनेर राजापूर नाही होय नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1083 117 संगमनेर रायते नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1084 118 संगमनेर रायतेवाडी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1085 119 संगमनेर लोहारे नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1086 120 संगमनेर वडगांव लांडगा नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1087 121 संगमनेर वडगावपान नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1088 122 संगमनेर वडझरी खुर्द नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1089 123 संगमनेर वडझरी बुद्रुक नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1090 124 संगमनेर वरवंडी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1091 125 संगमनेर वरुडी पठार नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1092 126 संगमनेर वाघापूर नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1093 127 संगमनेर वेल्हाळे नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1094 128 संगमनेर वैदुवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1095 129 संगमनेर शिंदोडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1096 130 संगमनेर शिबलापूर नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1097 131 संगमनेर शिरसगाव नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1098 132 संगमनेर शिरापुर नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1099 133 संगमनेर शिवापूर नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1100 134 संगमनेर शेडगाव नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1101 135 संगमनेर शेळकेवाडी नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1102 136 संगमनेर संगमनेर खुर्द नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1103 137 संगमनेर संगमनेर बुद्रुक नाही नाही होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1104 138 संगमनेर समनापूर नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1105 139 संगमनेर सांगवी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1106 140 संगमनेर साकूर नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1107 141 संगमनेर सादतपूर नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1108 142 संगमनेर सायखिंडी नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1109 143 संगमनेर सारोळे पठार नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1110 144 संगमनेर सावरगांव घुले नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1111 145 संगमनेर सावरगाव तळ नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1112 146 संगमनेर सावरचोळ नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1113 147 संगमनेर सोनेवाडी नाही नाही नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1114 148 संगमनेर सोनोशी नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1115 149 संगमनेर हंगेवाडी नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1116 150 संगमनेर हसनाबाद नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1117 151 संगमनेर हिवरगाव पठार नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1118 152 संगमनेर हिवरगाव पावसा नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय
1119 153 श्रीरामपूर उंदिरगाव होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1120 154 श्रीरामपूर उंबरगांव नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1121 155 श्रीरामपूर उक्कलगाव होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1122 156 श्रीरामपूर ऐनतपूर होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1123 157 श्रीरामपूर कडीत खुर्द नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1124 158 श्रीरामपूर कडीत बुद्रुक नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1125 159 श्रीरामपूर कमालपूर नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1126 160 श्रीरामपूर कान्हेगाव होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1127 161 श्रीरामपूर कारेगाव होय होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1128 162 श्रीरामपूर कुरणपूर होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1129 163 श्रीरामपूर खोकर होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1130 164 श्रीरामपूर गोंडेगांव होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1131 165 श्रीरामपूर घुमनदेव नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1132 166 श्रीरामपूर जाफराबाद होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1133 167 श्रीरामपूर टाकळीभान नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1134 168 श्रीरामपूर खंडाळा नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1135 169 श्रीरामपूर नाऊर नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1136 170 श्रीरामपूर नायगांव होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1137 171 श्रीरामपूर निपाणीवडगाव होय होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1138 172 श्रीरामपूर निमगांवखैरी नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1139 173 श्रीरामपूर पढेगाव होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1140 174 श्रीरामपूर बेलापूर खुर्द होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1141 175 श्रीरामपूर बेलापूर बुद्रुक नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1142 176 श्रीरामपूर ब्राम्हणगांव वेताळ नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1143 177 श्रीरामपूर भेर्डापूर होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1144 178 श्रीरामपूर भैरवनाथनगर नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1145 179 श्रीरामपूर भोकर होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1146 180 श्रीरामपूर मातुलठाण होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1147 181 श्रीरामपूर माळेवाडी होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1148 182 श्रीरामपूर मुठेवडगाव नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1149 183 श्रीरामपूर वडाळामहादेव होय होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1150 184 श्रीरामपूर वांगी खुर्द नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1151 185 श्रीरामपूर शिरसगाव होय होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1152 186 श्रीरामपूर श्रीरामपूर होय होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1153 187 श्रीरामपूर हरेगांव नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1154 188 राहुरी आरडगांव नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1155 189 राहुरी उंबरे नाही होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1156 190 राहुरी कणगर खुर्द नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1157 191 राहुरी कणगर बुद्रुक नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1158 192 राहुरी कात्रड नाही होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1159 193 राहुरी कानडगांव नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1160 194 राहुरी कनगर नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1161 195 राहुरी कुक्कडवेढे होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1162 196 राहुरी कुरणवाडी नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1163 197 राहुरी केंदळ खुर्द नाही होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1164 198 राहुरी केंदळ बुद्रुक नाही होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1165 199 राहुरी केसापुर नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1166 200 राहुरी कोंढवड नाही नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1167 201 राहुरी कोल्हार खुर्द होय नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1168 202 राहुरी खडांबे खुर्द नाही होय होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1169 203 राहुरी खडांबे बुद्रुक नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1170 204 राहुरी गंगापूर नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1171 205 राहुरी गुंजाळे नाही होय होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1172 206 राहुरी गुहा नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1173 207 राहुरी चंडकापूर नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1174 208 राहुरी चिंचविहीरे नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1175 209 राहुरी चिंचाळे नाही नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1176 210 राहुरी चिंचोली नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1177 211 राहुरी चिखलठाण होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1178 212 राहुरी चेडगांव नाही नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1179 213 राहुरी जांभळी होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1180 214 राहुरी जांभुळबन होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1181 215 राहुरी टाकळीमिया नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1182 216 राहुरी डिग्रस नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1183 217 राहुरी वांबोरी नाही होय नाही नाही होय होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1184 218 राहुरी तांदुळनेर होय नाही नाही नाही होय होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1185 219 राहुरी तांदुळवाडी नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1186 220 राहुरी तांभेरे होय होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1187 221 राहुरी ताहाराबाद होय नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1188 222 राहुरी तुळापूर नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1189 223 राहुरी त्रिंबकपूर नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1190 224 राहुरी दरडगांव तर्फे बेलापुर नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1191 225 राहुरी दरडगांव थडी नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1192 226 राहुरी दवणगांव नाही होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1193 227 राहुरी देवळाली प्रवरा नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1194 228 राहुरी देसवंडी नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1195 229 राहुरी धानोरे नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1196 230 राहुरी धामोरी खुर्द नाही नाही होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1197 231 राहुरी धामोरी बुद्रुक नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1198 232 राहुरी निंभेरे नाही होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1199 233 राहुरी पिंपळगांव फुणगी होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1200 234 राहुरी पिंप्री अवघड नाही होय होय नाही होय होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1201 235 राहुरी पिंप्रीवळण नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1202 236 राहुरी बाभुळगांव नाही नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1203 237 राहुरी बारागांव नांदुर नाही नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1204 238 राहुरी बोधेगांव नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1205 239 राहुरी ब्राम्हणी होय होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1206 240 राहुरी मल्हारवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1207 241 राहुरी मांजरी नाही होय होय नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1208 242 राहुरी मानोरी नाही नाही नाही नाही होय होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1209 243 राहुरी माळेवाडी डुकरेवाडी नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1210 244 राहुरी माहेगांव नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1211 245 राहुरी मोमीन आखाडा नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1212 246 राहुरी म्हैसगांव नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1213 247 राहुरी रामपूर नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1214 248 राहुरी राहुरी खुर्द होय नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1215 249 राहुरी राहुरी बुद्रुक नाही नाही होय नाही होय होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1216 250 राहुरी लाख नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1217 251 राहुरी वडनेर होय नाही नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1218 252 राहुरी वरवंडी नाही होय होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1219 253 राहुरी वरशिंदे नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1220 254 राहुरी वांबोरी नाही होय होय नाही होय होय नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1221 255 राहुरी वावरथ नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1222 256 राहुरी शिलेगांव नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1223 257 राहुरी शेनवडगांव नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
1224 258 राहुरी सडे नाही नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1225 259 राहुरी सात्रळ नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1226 260 राहुरी सोनगांव नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही
1227 261 कोपरगाव अंजनापूर नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही
1228 262 कोपरगाव आंचलगांव नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही
1229 263 कोपरगाव आपेगाव नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही
1230 264 कोपरगाव उक्कडगांव नाही होय नाही नाही नाही