बंद करा

माहिती अधिकार

 

अ.क्र. शाखेचे नाव दिनांक फाइल
जिल्हाधिकारी
आपत्ती व्यवस्थापन मदत व पुनर्वसन शाखा  २२/०९/२०२० फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, १३५केबी)
पुरवठा शाखा  १२/०१/२०२१ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, ३एमबी)
अन्न धान्य वितरण अधिकारी  १९/०३/२०२१ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, ५४२केबी)
रोजगार हमी योजना  ०३/०२/२०२१  फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, ६एमबी)
कुळकायदा शाखा  २४/०९/२०२० फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, २३५केबी)
गृह शाखा  १३/१०/२०२० फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, ७एमबी)
नगर पालिका शाखा  १०/०३/२०२१ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, ८एमबी)
महसूल शाखा  १८/०३/२०२१ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, ७९५केबी)
१० अपील कक्ष  ०२/०२/२०२१ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, ३५०केबी)
११ गौण खनिज शाखा  २३/०९/२०२० फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, ६०६केबी)
१२ संजय गांधी  २४/०९/२०२० फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, ६०६केबी)
१३ पुनर्वसन  १८/०३/२०२१ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, २एमबी)
१४ निवडणूक  १२/०१/२०२१ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, ९९८केबी)
१५ विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी  २४/०९/२०२० फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, ६१०केबी)
१६ अंतर्गत लेखा परीक्षण शाखा लेखाधिकारी क्र.१ व २  २९/०१/२०२१ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, २४६केबी)
१७ ग्रामपंचायत शाखा  ०५/११/२०२० फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, ७१९केबी)
१८ सामान्य प्रशासन शाखा  १०/११/२०२१ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, ७२३केबी)
१९ भूसंपादन शाखा  १२/०१/२०२१ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, ११२केबी)
२० नियोजन शाखा २३/०२/२०२१ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, ३एमबी)

 

 

अ.क्र. तहसील दिनांक फाइल
नगर ०४/०३/२०२१ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, ४२८केबी)
जामखेड १८/०३/२०२१ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, ३एमबी)
संगमनेर २२/०३/२०२१ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, ३एमबी)
कर्जत ०४/०३/२०२१ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, ६६९केबी)
राहाता १०/०३/२०२१ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, ६एमबी)
राहुरी ०८/०३/२०२१ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, ३००केबी)
श्रीगोंदा ०५/०३/२०२१ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, ६एमबी)
नेवासा २२/०३/२०२१ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, २एमबी)
पाथर्डी १२/०३/२०२१ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, १एमबी)
१० श्रीरामपूर १७/०३/२०२१ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, ८६२केबी)
११ पारनेर १८/०३/२०२१ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, १एमबी)
१२ अकोले ०९/०३/२०२१ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, ५एमबी)
१३ शेवगाव १७/०३/२०२१ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, १एमबी)
१४ कोपरगाव १७/०३/२०२१ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, ५एमबी)
अ.क्र.  कार्यालय  दिनांक फाइल
जिल्हा न्यायालय  २६/०३/२०२१ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, २एमबी)
जिल्हापरिषद 
जिल्हा पोलीस  २५/०८/२०१५ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, १९७केबी)
होमगार्ड  ०८/०५/२०१६ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, २२९केबी)
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अहमदनगर  २९/०७/२०१७ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, ७एमबी)
जिल्हा महिला व बालकल्याण
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक ला.क्षे.वि.प्रा.अहमदनगर  १३/०२/२०२० फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, ६२७केबी)
अधीक्षक अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ,मंडळ अहमदनगर  २१/०२/२०१८ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, १४३केबी)
कार्यकारी अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ,विभाग अहमदनगर  ०७/०४/२०१७ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, १७८केबी)
१० सार्वजनिक बांधकाम मंडळ अहमदनगर  २२/०८/२०१७ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, ४६६केबी)
११ सार्वजनिक बांधकाम मंडळ राहुरी फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, ३९२केबी)
१२ कार्यकारी अभियंता, मार्ग प्रकल्प विभाग क्र.२,अहमदनगर  ०१/०१/२०२० फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, ३६३केबी)
१३ नगर रचना अहमदनगर फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, २५५ केबी)
१४ नगर रचना श्रीरामपूर  ०२/०७/२०१६ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, ४९७केबी)
१५ उप वनसंरक्षक  ०७/०९/२०१५ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ,७३६केबी)
१६ जिल्हा कोषागार  १७/०२/२०१८ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, ४एमबी)
१७ जिल्हा उप निबंधक सह .संस्था  २१/०७/२०१८ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, १.०८एमबी)
१८ जिल्हा उद्योग केंद्र  २०/०६/२०१८ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, १९६केबी)
१९ जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय  ०८/१०/२००९ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, १६०केबी)
२० जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र  १२/०४/२०२१ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, ८२३केबी)
२१ जिल्हा माहिती अधिकारी  ०५/०९/२०१५ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, १७७केबी)
२२ उप प्रादेशिक परिवहन अहमदनगर  ०७/१२/२०१६ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, २एमबी)
२३ उप प्रादेशिक परिवहन श्रीरामपूर फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, ५९३केबी)
२४ उप प्रादेशिक महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, २७७केबी)
२५ वरिष्ठ भू.वैज्ञानिक , भू.जल सर्वेक्षण फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, १२३केबी)
२६ सहाय्यक नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, अ.नगर  २६/०६/२०१८ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, १.१६एमबी)
२७ अहमदनगर महानगरपालिका २५/०२/२०१६
२८ कोपरगाव नगर परिषद फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, १८१केबी)
२९ कार्यकारी अभियंता जागतिक बँक प्रकल्प विभाग २५/०२/२०१६ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, ३७३केबी)
३० विधुत निरीक्षक कार्यालय फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, २१८केबी)
३१ सहाय्यक संचालक आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग)  ०१/११/२००९ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, २८७केबी)
३२ सार्वजनिक बांधकाम विभाग अहमदनगर  ०१/०७/२०१४ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, १एमबी)
३३ सार्वजनिक बांधकाम विभाग संगमनेर ०१/०७/२०१४ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, १९७केबी)
३४ कार्यकारी अभियंता,गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ,औरंगाबाद उर्ध्व प्रवरा कालवा विभाग,संगमनेर  २१/०७/२०१८ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, ५.५६एमबी)
३५ जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी  ०८/०२/२०१८ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, ९एमबी)
३६ सह जिल्हा निबंधक वर्ग १ तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी  २९/०८/२०१९ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, ७एमबी)
३७ प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना अहमदनगर  ०७/०८/२०१८ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, २.६६एमबी)
३८ प्रादेशिक सहसंचालक साखर अहमदनगर २६/०८/२०२० फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा  (पीडीएफ, २एमबी)