बंद करा

कुणबी मराठा अभिलेखे

अ.क्र. महसूल व शिक्षण विभाग फाइल
नगर तहसील क्लिक करा
जामखेड तहसील क्लिक करा
संगमनेर तहसील क्लिक करा
कर्जत तहसील क्लिक करा
राहाता तहसील क्लिक करा
राहुरी तहसील क्लिक करा
श्रीगोंदा तहसील क्लिक करा
नेवासा तहसील क्लिक करा
पाथर्डी तहसील क्लिक करा
१० श्रीरामपूर तहसील क्लिक करा
११ पारनेर तहसील क्लिक करा
१२ अकोले तहसील क्लिक करा 
१३ शेवगाव तहसील क्लिक करा
१४ कोपरगाव तहसील क्लिक करा
 
अ.क्र. कार्यालयाचे नाव फाइल
सह जिल्हा निबंधक क्लिक करा
जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख क्लिक करा
अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर क्लिक करा
जिल्हा कारागृह अहमदनगर क्लिक करा