बंद करा

निवडणूक

Map of Parliamentary Assembly Constituencyलोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघाचा नकाशा

अहमदनगर जिल्हा दोन संसदीय मतदारसंघ आणि बारा विधानसभा मतदारसंघात विभागाला आहे जसे ३८ शिर्डी लोकसभा मतदारसंघ   २१६ अकोले , २१७ ​​संगमनेर, २१८ ​​शिर्डी , २१९ कोपरगाव , २२० श्रीरामपूर आणि २२१ नेवासा विधानसभा मतदारसंघ  आणि ३७ अहमदनगर लोकसभा मतदारसंघ  २२२ शेवगाव , २२३ राहुरी , २२४ पारनेर, २२५ अहमदनगर शहर, २२६ श्रीगोंदा आणि  २२७ कर्जत-जामखेड विधानसभा मतदारसंघ.

मदत: जिल्हा निवडणूक कार्यालय, अहमदनगर
फोन नंबर (०२४१) २३४७६२३
ई-मेल: dydeoahmednagar [at] gmail [dot] com

                                                                                                                            लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९
३७-अहमदनगर वि.स.-२२२(पीडीएफ, ७७०केबी) वि.स.२२३(पीडीएफ, ७१८केबी) वि.स.२२४(पीडीएफ, ७७५केबी) वि.स.२२५(पीडीएफ, ६१८केबी) वि.स.२२६(पीडीएफ, ७२७केबी) वि.स.२२७(पीडीएफ,  ७५०केबी)  पार्ट-२(पीडीएफ, ३४केबी)
३८-शिर्डी वि.स.-२१६(पीडीएफ, ६९२केबी) वि.स.२१७(पीडीएफ, ६२८केबी) वि.स.२१८ (पीडीएफ, ६०७केबी) वि.स.२१९(पीडीएफ, ६०७केबी) वि.स.२२०(पीडीएफ, ६९६केबी) वि.स.२२१(पीडीएफ, ६००केबी) पार्ट-२(पीडीएफ, ३५केबी)

कार्यक्रम : ३७-अहमदनगर आणि ३८-शिर्डी लोकसभा मतदारसंघ

मतदान केंद्रांची विधानसभा मतदारसंघ निहाय संख्‍येबाबतचा तपशिल

३१-०१-२०१९ रोजी अहमदनगर जिल्ह्यातील मतदारांची संख्या

अहमदनगर जिल्ह्यातील मागील लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुंकामधील मतदानाची टक्केवारी

लोकसभा मतदारसंघात मतदान टक्केवारी २००९ आणि २०१४ – ३७-अहमदनगर         ३८-शिर्डी

निवडणूकीच्या बातम्या (वृत्तपत्र कात्रण)

२२-०४-२०१९    ०५-०४-२०१९   ३०-०३-२०१९     २९-०३-२०१९     २८-०३-२०१९   २६-०३-२०१९     २४-०३-२०१९   २१-०३-२०१९   २०-०३-२०१९

१९-०३-२०१९    १८-०३-२०१९   १७-०३-२०१९   १६-०३-२०१९    १५-०३-२०१९    १४-०३-२०१९    १३-०३-२०१९    १२-०३-२०१९   ११-०३-२०१९

व्हिडिओ

समन्वय अधिकारी

सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी

क्षेत्रिय अधिकारी –

अकोले-२१६   संगमनेर-२१७    शिर्डी-२१८   कोपरगाव-२१९   श्रीरामपूर-२२०   नेवासा-२२१

शेवगाव-२२२   राहुरी-२२३      पारनेर-२२४   अहमदनगर शहर-२२५    श्रीगोंदा-२२६   कर्जत-जामखेड-२२७

महत्वाचे मॅन्युअल आणि संकलन (सामान्य नागरिक, उमेदवार आणि राजकीय पक्षांसाठी )

निवडणुकीच्या  संबंधित माहिती लोकसंख्या आणि मतदारां संबंधित माहिती

एकूण  मतदारसेवा मतदार

लोकसंख्या पुरुष स्त्री इतर एकूण
२०११ च्या जनगणनेनुसार २३,४२,८२५ २२,००,३३४ ४५,४३,१५९
१-१-२०१९ रोजी  अंदाजीत २५,३८,१९८ २३,४६,७८१ ४८,८४,९७९
एकूण १८,०५,५२६ १६,६२,८३३ १६२ ३४,६८,५२२
सेवा मतदार ९८७० २४६ १०११६

 

गुणोत्तर जनगणने नुसार मतदार नोंदणी नुसार
लिंग गुणोत्तर ९२५ ९२१
मतदार लोकसंख्या गुणोत्तर ७१.२६ ७०.३९

निवडणूक फोटो ओळखपत्र संबंधी माहिती

ई पी आय सी एकूण ई पी आय सी धारक टक्केवारी
ई पी आय सी कव्हरेज ३४६७०७४ ९९.९६
मतदार यादी मधे एकूण फोटो ३४६६६११ ९९.९५

ईव्हीएम संबंधित माहिती

उपलब्धता  मतपत्रिका युनिट कंट्रोल युनिट वि वि पी ए टी
ईव्हीएम सत्यापन १०० टक्के पडताळणी ७००० ५२३० ५८३०

मतदान केंद्रा संबंधी माहिती

एकूण मतदान केंद्र : ३७२२

मतदान केंद्र शहरी भाग ग्रामीण भाग एकूण
स्थानाची संख्या २७७ १८३७ २११४

विशेष पुन:निरीक्षण  सारांश व सातत्याने अद्ययावत माहिती(१५ सप्टेंबर २०१६ ते १४ ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत)

एकूण दावे सादर केलेले   फॉर्म ६ : ६१०३१

मतदार यादीत नाव नोदणी साठी मागणी पत्र : ५५६६४

एकूण दावे सादर केलेले फॉर्म ७ सुमोटो रद्द केलेले एकूण
७६८० ५९५१

 

नवीन ई पी आय सी व्युत्पन्न फोटो गोळा केला फोटो स्कॅन केला ई पी आय सी वितरित
५२९८८ १०१० १०१० ५२९८८

निवडणूक विभागाची वैधानिक उपक्रम खालीलप्रमाणे आहेत

फोटो मतदार यादी

  • स्वत: च्या मतदारसंघात मतदार म्हणून मतदारांची नोंद
  • यादीबद्ध मतदारांना मतदारांचे फोटो ओळखपत्र द्या (ई पी आय सी)
  • पुनरीक्षण कार्याचे नियमन
  • मसुदा आणि अंतिम फोटो मतदार याद्यांचे प्रकाशन

परिषद मतदारसंघांसाठी मतदार यादी

  • पदवी परिषदेच्या मतदार संघासाठी मतदार यादी तयार करणे
  • शिक्षक परिषद मतदारसंघ साठी मतदारयादीचा रोल तयार करणे
  • लोकल अथॉरिटी परिषद मतदारसंघ साठी मतदार याद्यांची तयार करणे

निवडणूक नियंत्रण

  • संसद सामान्य व पोट निवडणूक
  • विधानसभा सार्वत्रिक व पोट निवडणूक
  • परिषद मतदारसंघ सामान्य व बाय निवडणूक

नोट : नगरपालिका व पंचायत निवडणूक राज्य निवडणूक आयोगाने घेतली आहे ज्यायोगे या विभागात काही नोडल वैधानिक बाबींचा समावेश झाला उदा. मतदार यादी, डिजिटल कॅमेरा, मतदान केंद्र प्रकाशन इ.

मतदान केंद्र व मतदान केंद्र

  • मतदारसंघात मर्यादा
  • मतदान केंद्राचे सुसूत्रीकरण


		

राज्य पातळीवरील अधिकारी

अ.क्र. पद दूरध्वनी फॅक्स इमेल
मुख्य निवडणूक अधिकारी,महाराष्ट्र ०२२-२२०२९९६५,२२०२४२४३ ०२२-२२८३५६९८,२२०२६४४१ ceo_maharashtra[at]gmail[dot]com
उपसचिव आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी ०२२-२२८५६६६७ ०२२- २२८३५६९८ ceo_maharashtra[at]eci[dot]gov[dot]in
अवर सचिव आणि उपमुख्य निवडणूक अधिकारी ०२२-२२०२५०५९ ०२२-२२८३५६९८ spbhokare[at]gmail[dot]com,mahaphoto[at]gmail[dot]com

जिल्हा पातळीवरील अधिकारी

अ.क्र. पद दूरध्वनी फॅक्स इमेल
जिल्हा निवडणूक अधिकारी व जिल्हाधिकारी ०२४१-२३४५००१ ०२४१-२३२२४३२ mahahm[at]nic[dot]in
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी ०२४१-२३२६२९६ ०२४१-२३२६२९६ mahahm[at]nic[dot]in
उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी ०२४१-२३४७६२३ ०२४१-२३२०३३० dydeoahmednagar[at]gmail[dot]com

उप विभागीय स्तर अधिकारी

अ.क्र. पद दूरध्वनी फॅक्स इमेल
निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी, नगर विभाग नगर ०२४१-२३४५१९४ ०२४१-२३४५१९४ prantnagar[at]gmail[dot]com
निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर विभाग संगमनेर ०२४२५-२२५३११ ०२४२५-२२५३११ subsangamner[at]gmail[dot]com
निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी श्रीरामपूर विभाग श्रीरामपूर ०२४२२-२२३७७५ ०२४२२-२२३७७५ sdoshrirampur[at]rediffmail[dot]com
निवडणूक नोंदणी अधिकारी व उपविभागीय अधिकारी,कर्जत विभाग,कर्जत ०२४८९-२२२९३५ ०२४८९-२२२३८७ sdokarjat[at]yahoo[dot]co[dot]in
निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी, पाथर्डी विभाग पाथर्डी ०२४२८-२२२३६३ ०२४२८-२२२३६३ sdopathardi७७[at]gmail[dot]com
निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी, शिर्डी विभाग शिर्डी ०२४२३-२५५७५५ ०२४२३-२५५७५७ sdoshirdi[at]gmail[dot]com
निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी, श्रीगोंदा पारनेर ०२४१-२३४५६५२ ०२४१-२३४५६५२ sdo.srigondaparner[at]gmail[dot]com>

तहसील पातळीवरील अधिकारी

अ.क्र. पद दूरध्वनी फॅक्स इमेल
सहाय्यक – निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि तहसीलदार नगर ०२४१-२४११६०० ०२४१-२४११६०० nagartahsildar[at]gmail[dot]com
सहाय्यक – निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि तहसीलदार पारनेर ०२४८८-२२१५२८ ०२४८८-२२१५२८ tahasildarparner[at]gmail[dot]com
सहाय्यक – निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि तहसीलदार पाथर्डी ०२४२८-२२२३३२ ०२४२८-२२२३३२ १२३vankha[at]gmail[dot]com
सहाय्यक – निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि तहसीलदार शेवगाव ०२४२९-२२१२३५ ०२४२९-२२१२३५ tahasilshevgaon[at]gmail[dot]com
सहाय्यक – निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि तहसीलदार संगमनेर ०२४२५-२२५३५३ ०२४२५-२२५३५३ tahsildarsangamner[at]gmail[dot]com
सहाय्यक – निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि तहसीलदार कोपरगाव ०२४२३-२२३०५९ ०२४२३-२२३०५९ kopargaonrnt[at]gmail[dot]com
सहाय्यक – निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि तहसीलदार अकोले ०२४२४-२२१२२८ ०२४२४-२२१२२८ tahsildarakole[at]gmail[dot]com
सहाय्यक – निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि तहसीलदार श्रीरामपुर ०२४२२-२२२२५० ०२४२२-२२२२५० tahshrirampur[at]gmail[dot]com
सहाय्यक – निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि तहसीलदार नेवासा ०२४८७-२४१२२५ ०२४८७-२४१२२५ tahasildarnewasa[at]gmail[dot]com
१० सहाय्यक – निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि तहसीलदार राहता ०२४२३-२४२८५३ ०२४२३-२४२८५३ tahsilrahata१९९९[at]gmail[dot]com
११ सहाय्यक – निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि तहसीलदार राहुरी ०२४२६-२३२६६० ०२४२६-२३२६६० tahasilrahuri११[at]gmail[dot]com
१२ सहाय्यक – निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि तहसीलदार कर्जत ०२४८९-२२२३२६ ०२४८९-२२२३२६ tahasildarkarjat[at]gmail[dot]com
१३ सहाय्यक – निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि तहसीलदार जामखेड ०२४२१-२२१०३७ ०२४२१-२२१०३७ tahasiljamkhed[at]gmail[dot]com
१४ सहाय्यक – निवडणूक नोंदणी अधिकारी आणि तहसीलदार श्रीगोंदा ०२४८७-२२२३२२ ०२४८७-२२२३२२ tahasildarshrigonda१४[at]gmail[dot]com
लोकसभा निवडणूक २००९
३७-अहमदनगर वि.स.-२२२(पीडीएफ, ६४.४केबी) वि.स.२२३(पीडीएफ, ५९.२केबी) वि.स.२२४(पीडीएफ, ६४.७केबी) वि.स.२२५(पीडीएफ, ४९केबी) वि.स.२२६(पीडीएफ, ६१.८केबी) वि.स.२२७(पीडीएफ, ६२.७केबी)  पार्ट-२(पीडीएफ, २२.२केबी)
३८-शिर्डी वि.स.-२१६(पीडीएफ, ६०.८केबी) वि.स.२१७(पीडीएफ, ५७.८केबी) वि.स.२१८(पीडीएफ, ५२.९केबी) वि.स.२१९(पीडीएफ, ५६केबी) वि.स.२२०(पीडीएफ, ५५.२केबी) वि.स.२२१(पीडीएफ, ५६.७केबी) पार्ट-२(पीडीएफ, २२.८केबी)
विधानसभा निवडणूक २००९
वि.स.-२१६(पीडीएफ, ५४केबी) वि.स.२१७(पीडीएफ, ५७.४केबी) वि.स.२१८(पीडीएफ, ५२केबी) वि.स.२१९(पीडीएफ, ५४.३केबी) वि.स.२२०(पीडीएफ, ५८.७केबी) वि.स.२२१(पीडीएफ, ५३.५केबी)
वि.स.-२२२(पीडीएफ, ६०.४केबी) वि.स.२२३(पीडीएफ, ५२.८केबी) वि.स.२२४(पीडीएफ, ६५.१केबी) वि.स.२२५(पीडीएफ, ४७.९केबी) वि.स.२२६(पीडीएफ, ६४.९केबी) वि.स.२२७(पीडीएफ, ६३.५केबी)
लोकसभा निवडणूक २०१४
३७-अहमदनगर वि.स.-२२२(पीडीएफ, ६४७केबी) वि.स.२२३(पीडीएफ, ५५२केबी) वि.स.२२४(पीडीएफ, ६६४केबी) वि.स.२२५(पीडीएफ, ४८३केबी) वि.स.२२६(पीडीएफ, ६२०केबी) वि.स.२२७(पीडीएफ, ६३६केबी)  पार्ट-२(पीडीएफ, ३७.६केबी)
३८-शिर्डी वि.स.-२१६(पीडीएफ, ८०.५केबी) वि.स.२१७(पीडीएफ, ७४.९केबी) वि.स.२१८(पीडीएफ, ७८.६केबी) वि.स.२१९(पीडीएफ, ५७.६केबी) वि.स.२२०(पीडीएफ, ८१.३केबी) वि.स.२२१(पीडीएफ, ७१.१केबी)  पार्ट-२(पीडीएफ, २०.५केबी)
विधानसभा निवडणूक २०१४
वि.स.-२१६(पीडीएफ, ५७.२केबी) वि.स.२१७(पीडीएफ, ४७.१केबी) वि.स.२१८(पीडीएफ, ५६.६केबी) वि.स.२१९(पीडीएफ, ४०.८केबी) वि.स.२२०(पीडीएफ, ६०.७केबी) वि.स.२२१(पीडीएफ, ५६केबी)
वि.स.-२२२(पीडीएफ, ६१.४केबी) वि.स.२२३(पीडीएफ, ५७.९केबी) वि.स.२२४(पीडीएफ, ६५.९केबी) वि.स.२२५(पीडीएफ, ६९.९केबी) वि.स.२२६(पीडीएफ, ६२.१केबी) वि.स.२२७(पीडीएफ, ६३.२केबी)
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९
३७-अहमदनगर वि.स.-२२२(पीडीएफ, ७७०केबी) वि.स.२२३(पीडीएफ, ७१८केबी) वि.स.२२४(पीडीएफ, ७७५केबी) वि.स.२२५(पीडीएफ, ६१८केबी) वि.स.२२६(पीडीएफ, ७२७केबी) वि.स.२२७(पीडीएफ,  ७५०केबी)  पार्ट-२(पीडीएफ, ३४केबी)
३८-शिर्डी वि.स.-२१६(पीडीएफ, ६९२केबी) वि.स.२१७(पीडीएफ, ६२८केबी) वि.स.२१८ (पीडीएफ, ६०७केबी) वि.स.२१९(पीडीएफ, ६०७केबी) वि.स.२२०(पीडीएफ, ६९६केबी) वि.स.२२१(पीडीएफ, ६००केबी) पार्ट-२(पीडीएफ, ३५केबी)
विधानसभा निवडणूक २०१९
वि.स.-२१६(PDF, १५२KB) वि.स.२१७(PDF, १८५KB) वि.स.२१८(PDF, १४६KB) वि.स.२१९(PDF, २११KB) वि.स.२२०(PDF, २२०KB) वि.स.२२१(PDF, २२९KB)
वि.स.-२२२(PDF, २३७KB) वि.स.२२३(PDF, १८५KB) वि.स.२२४(PDF, १९७KB) वि.स.२२५(PDF, २१६KB) वि.स.२२६(PDF, २३८KB) वि.स.२२७(PDF, २५१KB)