बंद करा

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
अहमदनगर येथून अहमदनगर जिल्हयातील सर्व पशुवैद्यकिय दवाखान्यांच्या ठिकाणी द्रवनत्र व द्रवनत्र पात्रांची वाहतुक करणे

अहमदनगर येथून अहमदनगर जिल्हयातील सर्व पशुवैद्यकिय दवाखान्यांच्या ठिकाणी द्रवनत्र व द्रवनत्र पात्रांची वाहतुक करणे

15/02/2024 28/02/2024 पहा (1 MB)
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनयम, 2013 चे कलम 11 प्राथमिक अधिसूचना

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनयम, 2013 चे कलम 11 प्राथमिक अधिसूचना

12/12/2023 28/02/2024 पहा (1 MB)
मौजे सुरेगांव क्र. २ व सोनारी ता. कोपरगांव येथील गाळ / गाळ मिश्रीत वाळू डेपोकरीता फेर ई-निविदा सूचना

मौजे सुरेगांव क्र. २ व सोनारी ता. कोपरगांव येथील गाळ / गाळ मिश्रीत वाळू डेपोकरीता फेर ई-निविदा सूचना

08/02/2024 22/02/2024 पहा (738 KB) Suregaon No.2 Tal. Kopergaon (1 MB) Sonari Tal. Kopergaon (1 MB)
०१-०१-२०२४ रोजीची प्रारूप ज्येष्ठतासूची – महसूल सहायक, वाहनचालक,शिपाई, स्वच्छक, पहारेकरी संवर्गसाठी

०१-०१-२०२४ रोजीची प्रारूप ज्येष्ठतासूची – महसूल सहायक, वाहनचालक,शिपाई, स्वच्छक, पहारेकरी संवर्गसाठी

08/02/2024 22/02/2024 पहा (250 KB) महसूल सहाय्यक (9 MB) वाहनचालक (1 MB) शिपाई (1 MB) स्वच्छक (1 MB) पहारेकरी (1 MB)
मौजे मुंगी व खरडगांव ता. शेवगांव येथील वाळू डेपोच्या द्वितीय मुदतवाढ ई-निविदा सूचना

मौजे मुंगी व खरडगांव ता. शेवगांव येथील वाळू डेपोच्या द्वितीय मुदतवाढ ई-निविदा सूचना

13/02/2024 20/02/2024 पहा (419 KB)
चौथी फेरी – कोपरगाव व राहुरी तालुक्यातील नदीपात्रातील पुरपरिस्थिती नियंत्रणाच्या अनुषंगाने गाळ/गाळ मिश्रित वाळू डेपो करिता ई निविदा

चौथी फेरी – कोपरगाव व राहुरी तालुक्यातील नदीपात्रातील पुरपरिस्थिती नियंत्रणाच्या अनुषंगाने गाळ/गाळ मिश्रित वाळू डेपो करिता ई निविदा

09/02/2024 20/02/2024 पहा (398 KB)
मौजे मुंगी व खरडगांव ता. शेवगांव येथील वाळू डेपोच्या प्रथम मुदतवाढ ई-निविदा सूचना

मौजे मुंगी व खरडगांव ता. शेवगांव येथील वाळू डेपोच्या प्रथम मुदतवाढ ई-निविदा सूचना

05/02/2024 12/02/2024 पहा (457 KB)
अहमदनगर जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल २०२३-२४

अहमदनगर जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल २०२३-२४

12/01/2024 12/02/2024 पहा (5 MB) अधिसूचना (275 KB)
मौजे मंजूर, मायगांव देवी ता.कोपरगांव व पिंप्रीवळण ता. महुरी येथील गाळ / गाळ मिश्रीत वाळू डेपो कारता फेर ई-निविदा

मौजे मंजूर, मायगांव देवी ता.कोपरगांव व पिंप्रीवळण ता. महुरी येथील गाळ / गाळ मिश्रीत वाळू डेपो कारता फेर ई-निविदा

25/01/2024 08/02/2024 पहा (382 KB) Manjur, tal-Kopargaon (1 MB) Maygaon Devi Tal-Kopargaon (1 MB) Pimprivalan Tal-Rahuri (1 MB)
वाळू डेपो ईटेंडर नोटीस – मुंगी क्र. 3 आणि खरडगाव ता. शेवगाव
वाळू डेपो ईटेंडर नोटीस - मुंगी क्र. 3 आणि खरडगाव ता. शेवगाव
19/01/2024 02/02/2024 पहा (250 KB) Mungi tal. Shevgaon (3 MB) Khardgaon tal. Shevgaon (3 MB)