बंद करा

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
प्रेस नोट – प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या पात्र शेतक-यांची e-KYC करणेबाबत

प्रेस नोट – प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या पात्र शेतक-यांची e-KYC करणेबाबत

15/07/2022 31/07/2022 पहा (2 MB)
जिल्हा परिषद / पंचायत समिती निवडणूक प्रारूप मतदार यादी

जिल्हा परिषद / पंचायत समिती निवडणूक प्रारूप मतदार यादी

20/07/2022 28/07/2022 पहा (636 KB)
पर्यावरण सल्लागार नेमणुकीकरीता ई- निविदा (फेर ई-निवेदा)

पर्यावरण सल्लागार नेमणुकीकरीता ई- निविदा (फेर ई-निवेदा)

08/07/2022 15/07/2022 पहा (2 MB)
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत म.रा.ए.नि. संस्था द्वारे कार्यरत एआरटी केंद्र, जिल्हा रुग्णालय, अहमदनगर येथे कंत्राटी पद्धतीने वैद्यकीय अधिकारी पद भरती

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत म.रा.ए.नि. संस्था द्वारे कार्यरत एआरटी केंद्र, जिल्हा रुग्णालय, अहमदनगर येथे कंत्राटी पद्धतीने वैद्यकीय अधिकारी पद भरती

23/06/2022 12/07/2022 पहा (546 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर नूतन इमारत व परिसराम‌ध्ये दैनंदिन स्वच्छता व देखभाल करणेसाठी ई- निविदा सूचना

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर नूतन इमारत व परिसराम‌ध्ये दैनंदिन स्वच्छता व देखभाल करणेसाठी ई- निविदा सूचना

28/06/2022 11/07/2022 पहा (206 KB)
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती प्रारूप प्रभागरचना अधिसूचना

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती प्रारूप प्रभागरचना अधिसूचना

02/06/2022 02/07/2022 पहा (3 MB)
अहमदनगर जिल्हयातील ०९ नगरपरिषदा व ०१ नगरपंचायत मधील अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती व व सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या महिलांच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम २०२२

अहमदनगर जिल्हयातील ०९ नगरपरिषदा व ०१ नगरपंचायत मधील अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती व व सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या महिलांच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम २०२२

10/06/2022 01/07/2022 पहा (308 KB)
०१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची

०१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची

महसूल सहाय्यक, तलाठी, वाहनचालक, शिपाई, पहारेकरी, स्वच्छक

16/06/2022 30/06/2022 पहा (79 KB) महसूल सहाय्यक (5 MB) Talathi (8 MB) वाहनचालक (701 KB) शिपाई (3 MB) पहारेकरी (592 KB) स्वच्छक (562 KB)
जि. प. पं.स. अंतिम प्रभाग रचनेची अधिसूचना

जि. प. पं.स. अंतिम प्रभाग रचनेची अधिसूचना

27/06/2022 27/06/2022 पहा (1 MB)
वाळू गटांचे खाणकाम व खाणपट्टे लिलावाकरीता – मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणूक

ई निविदा – अहमदनगर जिल्ह्यातील वाळू गटांचे खाणकाम आराखडा, जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल व शासकीय जमिनीवरील खाणपट्टे लिलावाकरीता भूवैज्ञानिक तांत्रिक अहवाल तयार करणेकरीता मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणूकीकरीता

17/06/2022 24/06/2022 पहा (2 MB)