बंद करा

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
अहमदनगर जिल्हयातील शिबलापूर , संगमनेर तालुक्यातील  नदीपात्रातील पाण्याखालील गाळ/गाळमिश्रीत वाळू काढणेबाबत डेपो निर्मिती, व्यवस्थापन व विक्री करणेकरीता प्रस्वावित डेपो करीता फेर ई-निविदा सूचना

अहमदनगर जिल्हयातील शिबलापूर , संगमनेर तालुक्यातील  नदीपात्रातील पाण्याखालील गाळ/गाळमिश्रीत वाळू काढणेबाबत डेपो निर्मिती, व्यवस्थापन व विक्री करणेकरीता प्रस्वावित डेपो करीता फेर ई-निविदा सूचना

22/08/2023 06/09/2023 पहा (139 KB)
मुदतवाढ – कोतवाल भरती सन २०२३ साठी दरपत्रक / निविदा काढणेबाबत

मुदतवाढ – कोतवाल भरती सन २०२३ साठी दरपत्रक / निविदा काढणेबाबत

10/08/2023 22/08/2023 पहा (339 KB)
अहमदनगर जिल्हयातील भेर्डापूर, श्रीरामपूर तालुक्यातील  नदीपात्रातील पाण्याखालील गाळ/गाळमिश्रीत वाळू काढणेबाबत डेपो निर्मिती, व्यवस्थापन व विक्री करणेकरीता प्रस्वावित डेपो करीता फेर ई-निविदा सूचना

अहमदनगर जिल्हयातील भेर्डापूर, श्रीरामपूर तालुक्यातील  नदीपात्रातील पाण्याखालील गाळ/गाळमिश्रीत वाळू काढणेबाबत डेपो निर्मिती, व्यवस्थापन व विक्री करणेकरीता प्रस्वावित डेपो करीता फेर ई-निविदा सूचना

09/08/2023 18/08/2023 पहा (139 KB)
कोतवाल भरती सन २०२३ साठी दरपत्रक / निविदा काढणेबाबत

कोतवाल भरती सन २०२३ साठी दरपत्रक / निविदा काढणेबाबत

01/08/2023 07/08/2023 पहा (254 KB)
अहमदनगर जिल्हयातील श्रीरामपूर, राहाता, व राहूरी तालुक्यातील प्रवरा व मुळा नदीपात्रातील पाण्याखालील गाळ/गाळमिश्रीत वाळू काढणेबाबत डेपो निर्मिती, व्यवस्थापन व विक्री करणेकरीता प्रस्वावित डेपो करीता फेर ई-निविदा सूचना

अहमदनगर जिल्हयातील श्रीरामपूर, राहाता, व राहूरी तालुक्यातील प्रवरा व मुळा नदीपात्रातील पाण्याखालील गाळ/गाळमिश्रीत वाळू काढणेबाबत डेपो निर्मिती, व्यवस्थापन व विक्री करणेकरीता प्रस्वावित डेपो करीता फेर ई-निविदा सूचना

28/07/2023 04/08/2023 पहा (369 KB) Wangai Bk, Shrirampur (139 KB) Bherdapur, Shrirampur (139 KB) Pathare Bk, Rahata (141 KB) Digres, Rahuri (139 KB)
मौजे तोरकडवाडी, ता. कर्जत येथील कुकडी कालव्याच्या कामाकरीता जमिनीच्या थेट खरेदीबाबत जाहीर नोटीस

मौजे तोरकडवाडी, ता. कर्जत येथील कुकडी कालव्याच्या कामाकरीता जमिनीच्या थेट खरेदीबाबत जाहीर नोटीस

20/07/2023 03/08/2023 पहा (1 MB)
ई-निविदा सूचना – धाड बुद्रुक ता. राहाता

ई-निविदा सूचना – धाड बुद्रुक ता. राहाता

19/07/2023 02/08/2023 पहा (140 KB)
नविन स्वस्त धान्य दुकान मंजुर करणेकामी जाहीरनामा
नविन स्वस्त धान्य दुकान मंजुर करणेकामी जाहीरनामा
01/07/2023 31/07/2023 पहा (3 MB)
दुसरा मुदतवाढ – अहमदनगर जिल्ह्यातील राहाता, संगमनेर व श्रीरामपूर तालुक्यातील मुळा व प्रवरा नदीपात्रातील पाण्याखालील गाळ/गाळमिश्रीत वाळू काढणेबाबत, डेपो निर्मिती, व्यवस्थापन व विक्री करणेकरीता प्रस्वावित डेपो करीता ई-निविदा सूचना

दुसरा मुदतवाढ – अहमदनगर जिल्ह्यातील राहाता, संगमनेर व श्रीरामपूर तालुक्यातील मुळा व प्रवरा नदीपात्रातील पाण्याखालील गाळ/गाळमिश्रीत वाळू काढणेबाबत, डेपो निर्मिती, व्यवस्थापन व विक्री करणेकरीता प्रस्वावित डेपो करीता ई-निविदा सूचना

21/07/2023 28/07/2023 पहा (377 KB)
ई-निविदा सूचना – डिग्रस ता. राहुरी

ई-निविदा सूचना – डिग्रस ता. राहुरी

20/07/2023 26/07/2023 पहा (140 KB)