बंद करा

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती प्रारूप प्रभागरचना अधिसूचना

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती प्रारूप प्रभागरचना अधिसूचना

02/06/2022 02/07/2022 पहा (3 MB)
अहमदनगर जिल्हयातील ०९ नगरपरिषदा व ०१ नगरपंचायत मधील अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती व व सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या महिलांच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम २०२२

अहमदनगर जिल्हयातील ०९ नगरपरिषदा व ०१ नगरपंचायत मधील अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती व व सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या महिलांच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम २०२२

10/06/2022 01/07/2022 पहा (308 KB)
०१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची

०१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची

महसूल सहाय्यक, तलाठी, वाहनचालक, शिपाई, पहारेकरी, स्वच्छक

16/06/2022 30/06/2022 पहा (79 KB) महसूल सहाय्यक (5 MB) Talathi (8 MB) वाहनचालक (701 KB) शिपाई (3 MB) पहारेकरी (592 KB) स्वच्छक (562 KB)
जि. प. पं.स. अंतिम प्रभाग रचनेची अधिसूचना

जि. प. पं.स. अंतिम प्रभाग रचनेची अधिसूचना

27/06/2022 27/06/2022 पहा (1 MB)
वाळू गटांचे खाणकाम व खाणपट्टे लिलावाकरीता – मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणूक

ई निविदा – अहमदनगर जिल्ह्यातील वाळू गटांचे खाणकाम आराखडा, जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल व शासकीय जमिनीवरील खाणपट्टे लिलावाकरीता भूवैज्ञानिक तांत्रिक अहवाल तयार करणेकरीता मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार नेमणूकीकरीता

17/06/2022 24/06/2022 पहा (2 MB)
शासकीय जमिनीवरील खाणपट्टा फेरलिलाव क्र. ३

शासकीय जमिनीवरील खाणपट्टा फेरलिलाव क्र. ३

07/06/2022 23/06/2022 पहा (5 MB)
पिण्याच्या पाणी टंचाई निवारणार्थ खाजगी टँकर/ ट्रक्सव्दारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी ई-निविदा क्र.आव्यमपु/कार्या-19अ/पा/399/2022 दि.27/04/2022 ला दुसऱ्यांदा मुदतवाढ

पिण्याच्या पाणी टंचाई निवारणार्थ खाजगी टँकर/ ट्रक्सव्दारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी ई-निविदा क्र.आव्यमपु/कार्या-19अ/पा/399/2022 दि.27/04/2022 ला दुसऱ्यांदा मुदतवाढ

 

27/05/2022 02/06/2022 पहा (282 KB)
भूसंपादन नोटीस व अधिसूचना – शिर्डी नगरपंचायत विकास योजना आरक्षण

भूसंपादन नोटीस व अधिसूचना – शिर्डी नगरपंचायत विकास योजना आरक्षण

15/03/2022 31/05/2022 पहा (1 MB)
अधिसूचना कलम 19 निमगाव बु, ता. संगमनेर व धुमाळवाडी, ता. अकोले, जिल्हा अहमदनगर

अधिसूचना कलम 19 निमगाव बु, ता. संगमनेर व धुमाळवाडी, ता. अकोले, जिल्हा अहमदनगर

21/04/2022 31/05/2022 पहा (1 MB)
सन २०२२ करीता अहमदनगर जिल्हयातील पिण्याच्या पाणी टंचाई निवारणार्थ खाजगी टँकर/ ट्रक्सव्दारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी ठेका देणेकरिता ई-निविदा – प्रथम मुदतवाढ

सन २०२२ करीता अहमदनगर जिल्हयातील पिण्याच्या पाणी टंचाई निवारणार्थ खाजगी टँकर/ ट्रक्सव्दारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी ठेका देणेकरिता ई-निविदा – प्रथम मुदतवाढ

20/05/2022 26/05/2022 पहा (73 KB)