बंद करा

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
निवडणूक शाखा – झेरॉक्स /प्रिंटींग कामकाजाकरीता ई निविदा

निवडणूक शाखा – झेरॉक्स /प्रिंटींग कामकाजाकरीता ई निविदा

28/11/2023 13/12/2023 पहा (6 MB)
निवडणूक शाखा – व्हिडीओग्राफी ई निविदा

निवडणूक शाखा – व्हिडीओग्राफी ई निविदा

28/11/2023 13/12/2023 पहा (7 MB)
निवडणूक शाखा – स्टेशनरी साहित्य पुरवठा करणेबाबत ई निविदा

निवडणूक शाखा – स्टेशनरी साहित्य पुरवठा करणेबाबत ई निविदा

28/11/2023 13/12/2023 पहा (7 MB)
निवडणूक शाखा – हमालपुरवठा बाबत ई निविदा

निवडणूक शाखा – हमालपुरवठा बाबत ई निविदा

28/11/2023 13/12/2023 पहा (6 MB)
प्रथम मुदतवाढ – उपयोगी, निरुपयोगी खाकी व प्लास्टिक बारदाना विक्रीकामीची ई-निविदा जाहीर सूचना

प्रथम मुदतवाढ – उपयोगी, निरुपयोगी खाकी व प्लास्टिक बारदाना विक्रीकामीची ई-निविदा जाहीर सूचना

22/11/2023 13/12/2023 पहा (368 KB) नोटिस (3 MB)
मंडप, फर्निचर इ. साहित्य भाडेतत्वावर पुरविणेकामी निवडणूक प्रयोजनार्थ ई-निविदा सूचना

मंडप, फर्निचर इ. साहित्य भाडेतत्वावर पुरविणेकामी निवडणूक प्रयोजनार्थ ई-निविदा सूचना

09/11/2023 30/11/2023 पहा (7 MB)
इलेक्ट्रिक साहित्य, ध्वनीक्षेपण व्यवस्था इ. साहित्य भाडेतत्वावर पुरविणेकामी निवडणूक प्रयोजनार्थ ई- निविदा सूचना

इलेक्ट्रिक साहित्य, ध्वनीक्षेपण व्यवस्था इ. साहित्य भाडेतत्वावर पुरविणेकामी निवडणूक प्रयोजनार्थ ई- निविदा सूचना

09/11/2023 30/11/2023 पहा (7 MB)
झेरॉक्स काम‌काजाकरीता निवडणूक प्रयोजनार्थ ई- निविदा सूचना

झेरॉक्स काम‌काजाकरीता निवडणूक प्रयोजनार्थ ई- निविदा सूचना

09/11/2023 30/11/2023 पहा (6 MB)
पोस्टर, फ्लेक्स, स्टीकर छपाई करणेकरीता निवडणूक प्रयोजनार्थ ई- निविदा सूचना

पोस्टर, फ्लेक्स, स्टीकर छपाई करणेकरीता निवडणूक प्रयोजनार्थ ई- निविदा सूचना

09/11/2023 30/11/2023 पहा (6 MB)
चहापान, भोजनव्यवस्था करणेकरीता निवडणूक प्रयोजनार्थ ई- निविदा सूचना

चहापान, भोजनव्यवस्था करणेकरीता निवडणूक प्रयोजनार्थ ई- निविदा सूचना

09/11/2023 30/11/2023 पहा (7 MB)
संग्रह