बंद करा

गावे

 अ.न.  तालुक्यातील गावाचा अ.न. तालुका गावाचे नाव
1 1 अकोले अकोले
2 2 अगस्तीनगर
3 3 अंबड
4 4 अंबिकानगर
5 5 अंबित
6 6 अंभोळ
7 7 आगार
8 8 आबीतखिंड
9 9 आंबेवंगण
10 10 इंदुरी
11 11 उडदावणे
12 12 उंचखडक खुर्द
13 13 उंचखडक बुद्रुक
14 14 उंबरेवाडी
15 15 एकदरे
16 16 औरंगपूर
17 17 करंडी
18 18 कळस खुर्द
19 19 कळस बुद्रुक
20 20 कळंब
21 21 कातळापूर
22 22 काळेवाडी
23 23 कुमशेत
24 24 कुंभेफळ
25 25 केळी ओतुर
26 26 केळी कोतुळ
27 27 केळीरूम्हणवाडी
28 28 केळूंगण
29 29 कोकणवाडी
30 30 कोतुळ
31 31 कोथळे
32 32 कोदणी
33 33 कोलटेंभे
34 34 कोहणे
35 35 कोहंडी
36 36 कोंभाळणे
37 37 कौठ वाडी
38 38 खडकी खुर्द
39 39 खडकी बुद्रुक
40 40 खानापूर
41 41 खिरविरे
42 42 खुंटेवाडी
43 43 खेतेवाडी
44 44 गणोरे
45 45 गर्दणी
46 46 गारवाडी
47 47 गुहिरे
48 48 गोडेवाडी
49 49 गोदोंशी
50 50 घाटघर
51 51 घोटी
52 52 घोडसरवाडी
53 53 चास
54 54 चिचोंडी
55 55 चितळवेढे
56 56 चिंचावणे
57 57 चैतन्यपूर
58 58 चॉंदसुरज
59 59 चंदगीरवाडी
60 60 जहागीरदारवाडी
61 61 जाचकवाडी
62 62 जामगांव
63 63 जायनावाडी
64 64 जांभळे
65 65 टाकळी
66 66 टाहाकारी
67 67 टिटवी
68 68 ठाकरवाडी
69 69 डोंगरगांव
70 70 डोंगरवाडी
71 71 ढगेवाडी
72 72 ढोकरी
73 73 तळे
74 74 तांभोळ
75 75 तिरढे
76 76 तेरूंगण
77 77 दगडवाडी
78 78 दिगंबर
79 79 देवगांव
80 80 देवठाण
81 81 धामणगावं आवारी
82 82 धामणगांव पाट
83 83 धामणवन
84 84 धुमाळवाडी
85 85 नवलेवाडी
86 86 नागवाडी
87 87 नाचणठाव
88 88 निरगुडवाडी
89 89 निळवंडे
90 90 निंब्रळ
91 91 परखतपूर
92 92 पळसुंदे
93 93 पाचनई
94 94 पाचपट्टावाडी
95 95 पाडाळणे
96 96 पाडोशी
97 97 पाभुळवंडी
98 98 पांगरी
99 99 पांजरे
100 100 पिसेवाडी
101 101 पिंपरकणे
102 102 पिंपरी
103 103 पिंपळगांव खांड
104 104 पिंपळगांव नाकविंदा
105 105 पिंपळगांव निपाणी
106 106 पिंपळदरावाडी
107 107 पिंपळदरी
108 108 पुरूषवाडी
109 109 पेढेवाडी
110 110 पेंडशेत
111 111 पैठण
112 112 पोपेरेवाडी
113 113 फोफसंडी
114 114 बदगी
115 115 बलठण
116 116 बहिरवाडी
117 117 बाभुळवंडी
118 118 बारववाडी
119 119 बारी
120 120 बिताका
121 121 बेलापूर
122 122 बोरी
123 123 ब्राम्हणवाडा
124 124 भोजदरवाडी
125 125 भोळेवाडी
126 126 भंडारदरा
127 127 मनोहरपूर
128 128 मन्याळे
129 129 मवेशी
130 130 महादेववाडी
131 131 माणिक ओझर
132 132 मान्हेरे
133 133 माळेगांव
134 134 मुतखेल
135 135 मुथाळणे
136 136 मुरशेत
137 137 मेहंदुरी
138 138 मोग्रस
139 139 मोरवाडी
140 140 म्हाळादेवी
141 141 म्हाळुंगी
142 142 येसरठाव
143 143 रणद खुर्द
144 144 रणद बुद्रुक
145 145 रतनवाडी
146 146 राजूर
147 147 रूंभोडी
148 148 रेडे
149 149 लव्हाळी ओतूर
150 150 लव्हाळी कोतुळ
151 151 लहित खुर्द
152 152 लहित बुद्रुक
153 153 लाडगांव
154 154 लिंगदेव
155 155 वाकी
156 156 वागदरी
157 157 वाघापुर
158 158 वारंघुशी
159 159 वाशेरे
160 160 वांजुळशेत
161 161 विठा
162 162 विरगांव
163 163 विहिर
164 164 शिदवड
165 165 शिरपुंजे खुर्द
166 166 शिरपुंजे बुद्रुक
167 167 शिळवंडी
168 168 शिवाजीनगर
169 169 शिसवद
170 170 शिंगणवाडी
171 171 शिंदे
172 172 शेणित
173 173 शेणित खुर्द
174 174 शेरणखेल
175 175 शेरेवाडी
176 176 शेलद
177 177 शेलविहीरे
178 178 शेंडी
179 179 समशेरपूर
180 180 सरोवरवाडी
181 181 साकिरवाडी
182 182 सातेवाडी
183 183 साम्रद
184 184 सावरकुटे
185 185 सावरगांव पाट
186 186 सांगवी
187 187 सुगांव खुर्द
188 188 सुगांव बुद्रुक
189 189 सुलतानपुर
190 190 सोंमलवाडी
191 191 हिवरगांव
192 1 अहमदनगर अकोळनेर
193 2 अरणगांव
194 3 अंबिलवाडी
195 4 आगडगांव
196 5 आठवड
197 6 आव्हाडवाडी
198 7 इमामपूर
199 8 इसळक
200 9 इस्मालपुर
201 10 उक्कडगांव
202 11 उदरमल
203 12 कर्जुनेखारे
204 13 कापुरवाडी
205 14 कामरगांव
206 15 केडगांव
207 16 कोल्हेवाडी
208 17 कोळपे आखाडा
209 18 कौडगांव
210 19 खडकी
211 20 खातगांव टाकळी
212 21 खांडके
213 22 खोसपुरी
214 23 खंडाळा
215 24 गुणवडी
216 25 गुंडेगांव
217 26 घोसपुरी
218 27 चास
219 28 चाहुराणा खु
220 29 चाहुराणा बु
221 30 चिचोंडी पाटील
222 31 जखणगांव
223 32 जाधववाडी
224 33 जांब
225 34 जेऊर
226 35 टाकळी काझी
227 36 टाकळी खातगांव
228 37 डोंगरगण
229 38 तांदळी वडगांव
230 39 दरेवाडी
231 40 दशमी गव्हाण
232 41 दहिगांव
233 42 देऊळगांव सिद्धी
234 43 देवगांव
235 44 देहरे
236 45 धनगरवाडी
237 46 नवनागापुर
238 47 नागरदेवळे
239 48 नागापुर
240 49 नारायण डोहो
241 50 नालेगांव
242 51 नांदगांव
243 52 निमगांव घाणा
244 53 निमगांव वाघा
245 54 निंबळक
246 55 निंबोडी
247 56 नेप्ती
248 57 पारगांव भातोडी
249 58 पारगांव मौला
250 59 पारेवाडी
251 60 पांगरमल
252 61 पिंपरी घुमट
253 62 पिंपळगाव उज्जैनी
254 63 पिंपळगांव कौडा
255 64 पिंपळगांव माळवी
256 65 पिंपळगांव लांडगा
257 66 पिंपळगांव वाघा
258 67 पोखर्डी
259 68 बहिरवाडी
260 69 बाबुर्डी घुमट
261 70 बाबुर्डी बेंद
262 71 बारदरी
263 72 बाळेवाडी
264 73 बुरुडगांव
265 74 बुऱ्हाणनगर
266 75 बोल्हेगांव
267 76 भातोडी पारगांव
268 77 भिस्तबाग
269 78 भिंगार
270 79 भोयरे खुर्द
271 80 भोयरे पठार
272 81 भोरवाडी
273 82 मजले चिंचोली
274 83 मठ पिंप्री
275 84 मदड गाव
276 85 माथणी
277 86 माळीवाडा
278 87 मांजर सुंभा
279 88 मांडवे
280 89 मेहेकरी
281 90 मोरचुदनगर
282 91 रतडगांव
283 92 राळेगण
284 93 रांजणी
285 94 रुई छत्तीसी
286 95 वडगांवगुप्ता
287 96 वडगांव तांदळी
288 97 वाकोडी
289 98 वाटेफळ
290 99 वारुळवाडी
291 100 वाळकी
292 101 वाळुंज
293 102 विळद
294 103 शहापूर
295 104 शिराढोण
296 105 शिंगवे
297 106 शेंडी
298 107 ससेवाडी
299 108 साकत खुर्द
300 109 सारोळा  कासार
301 110 सारोळा बध्दी
302 111 सावेडी
303 112 सांडवे
304 113 सुजालपुर
305 114 सोनेवाडी(अरणगाव)
306 115 सोनेवाडी  ( चास )
307 116 हमीदपूर
308 117 हातवळण
309 118 हिवरे झरे
310 119 हिवरेबाजार
311 120 हिंगणगांव
312 1 कर्जत अळसुंदे
313 2 अंबिजळगांव
314 3 आखोणी
315 4 आनंदवाडी
316 5 औटेवाडी
317 6 करपडी
318 7 करमनवाडी
319 8 कर्जत
320 9 कानगुडवाडी
321 10 कापरेवाडी
322 11 काळयाचीवाडी
323 12 कुळधरण
324 13 कुंभेफळ
325 14 कोकणगांव
326 15 कोपर्डी
327 16 कोभंळी
328 17 कोरेगाव
329 18 कोळवडी
330 19 कौडाणे
331 20 खातगांव
332 21 खांडवी
333 22 खुरंगेवाडी
334 23 खेड
335 24 खंडाळा
336 25 गणेशवाडी
337 26 गुरवपिंप्री
338 27 गोयकरवाडी
339 28 गोंदर्डी
340 29 घुमरी
341 30 चखालेवाडी
342 31 चापडगांव
343 32 चांदे खुर्द
344 33 चांदे बुद्रुक
345 34 चिलवडी
346 35 चिंचोली काळदात
347 36 चिंचोली रमजान
348 37 जलालपूर
349 38 जळकेवाडी
350 39 जळगांव
351 40 जोगेश्वरवाडी
352 41 टाकळी खंडेश्वरी
353 42 डिकसळ
354 43 डोंबाळवाडी
355 44 तरडगांव
356 45 तळवडी
357 46 ताजु
358 47 तिखी
359 48 तोरकडवाडी
360 49 थेटेवाडी
361 50 थेरगांव
362 51 थेरवडी
363 52 दिघी
364 53 दुधोडी
365 54 दुरगांव
366 55 देऊळवाडी
367 56 देशमुखवाडी
368 57 धालवडी
369 58 धांडेवाडी
370 59 नवसरवाडी
371 60 नागमठाण
372 61 नागलवाडी
373 62 नागापूर
374 63 नांदगांव
375 64 निबोंडी
376 65 निमगांव गांगर्डा
377 66 निमगांव डाकू
378 67 निंबे
379 68 नेटकेवाडी
380 69 परिटवाडी
381 70 पाटेगाव
382 71 पाटेवाडी
383 72 पिंपळवाडी
384 73 बजरंगवाडी
385 74 बर्गेवाडी
386 75 बहिरोबावाडी
387 76 बाभुळगांव खालसा
388 77 बाभुळगांव दुमाला
389 78 बारडगांव दगडी
390 79 बारडगांव सुद्रीक
391 80 बिटकेवाडी
392 81 बेनवडी
393 82 बेर्डी
394 83 बेलगांव
395 84 बेलवंडी
396 85 भांडेवाडी
397 86 भांबोरा
398 87 भोसे
399 88 मलठण
400 89 माळेवाडी
401 90 माळंगी
402 91 माही
403 92 मांदळी
404 93 मिरजगांव
405 94 मुळेवाडी
406 95 येसवडी
407 96 रवळगांव
408 97 राक्षसवाडी खुर्द
409 98 राक्षसवाडी  बुद्रुक
410 99 रातंजन
411 100 राशिन
412 101 रूईगव्हाण
413 102 रेहेकुरी
414 103 रौकाळेवाडी
415 104 लोणी मसदपूर
416 105 वडगांव तनपुरा
417 106 वायसेवाडी
418 107 वालवड
419 108 शिंदे
420 109 शिंपोरा
421 110 शेगुड
422 111 सितपूर
423 112 सिध्दटेक
424 113 सुपे
425 114 सुपेकरवाडी
426 115 सोनाळवाडी
427 116 हिंगणगांव
428 117 होलेवाडी
429 118 हंडाळवाडी
430 1 कोपरगाव अंजनापूर
431 2 आपेगाव
432 3 आंचलगांव
433 4 उक्कडगांव
434 5 ओगदी
435 6 करंजी बुद्रुक
436 7 काकडी
437 8 कान्हेगांव
438 9 कारवाडी
439 10 कासली
440 11 कुंभारी
441 12 कोकमठाण
442 13 कोपरगांव
443 14 कोळगांवथडी
444 15 कोळपेवाडी
445 16 खिर्डीगणेश
446 17 खोपडी
447 18 गोधेगांव
448 19 घारी
449 20 घोयेगांव
450 21 चासनळी
451 22 चांदगव्हाण
452 23 चांदेकसारे
453 24 जवळके
454 25 जेऊर कुंभारी
455 26 जेऊर पाटोदा
456 27 टाकळी
457 28 डाउच खुर्द
458 29 डाउच बुद्रुक
459 30 तळेगांवमळे
460 31 तिळवणी
461 32 दहिगाव बोलका
462 33 देर्डे कोऱ्हाळे
463 34 देर्डे चांदवड
464 35 धामोरी
465 36 धारणगांव
466 37 धोत्रे
467 38 धोंडेवाडी
468 39 नाटेगांव
469 40 पढेगांव
470 41 पोहेगाव खुर्द
471 42 पोहेगाव बुद्रुक
472 43 बक्तरपूर
473 44 बहादरपूर
474 45 बहादराबाद
475 46 बोलकी
476 47 ब्राम्हणगांव
477 48 भोजडे
478 49 मढी खुर्द
479 50 मढी बुद्रुक
480 51 मनेगांव
481 52 मल्हारवाडी
482 53 मळेगांवथडी
483 54 मायगाव देवी
484 55 माहेगांव देशमुख
485 56 मुर्शतपूर
486 57 मोर्विस
487 58 मंजूर
488 59 येसगांव
489 60 रवंदे
490 61 रांजणगाव देशमुख
491 62 लौकी
492 63 वडगांव
493 64 वारी
494 65 वेळापूर
495 66 वेस
496 67 शहाजापूर
497 68 शहापूर
498 69 शिरसगांव
499 70 शिंगणापूर
500 71 सडे
501 72 सावळगांव
502 73 सांगवी भुसार
503 74 सुरेगांव
504 75 सोनारी
505 76 सोयगाव
506 77 संवत्सर
507 78 हिंगणी
508 79 हंडेवाडी
509 1 जामखेड अरणगांव
510 2 आघी
511 3 आनंदवाडी
512 4 आपटी
513 5 कवडगांव
514 6 काटेवाडी
515 7 कुसडगांव
516 8 कोल्हेवाडी
517 9 खर्डा
518 10 खामगाव
519 11 खांडवी
520 12 खुरदैठण
521 13 गिरवली
522 14 गुरेवाडी
523 15 घोडेगांव
524 16 चूंभळी
525 17 चोभेवाडी
526 18 चोंडी
527 19 जमादारवाडी
528 20 जवळके
529 21 जवळा
530 22 जातेगाव
531 23 जामखेड
532 24 जायभायवाडी
533 25 जांबवाडी
534 26 झिक्री
535 27 डिसलेवाडी
536 28 डोणगांव
537 29 डोळेवाडी
538 30 तरडगाव
539 31 तेलंगशी
540 32 दरडवाडी
541 33 दिघोळ
542 34 देवदैठण
543 35 दौंडाचीवाडी
544 36 धनेगांव
545 37 धानोरा
546 38 धामणगांव
547 39 धोत्री
548 40 धोंडपारगाव
549 41 नागोबाचीवाडी
550 42 नान्नज
551 43 नायगांव
552 44 नाहुली
553 45 पाटोदा
554 46 पाडळी
555 47 पारेवाडी
556 48 पांढरेवाडी
557 49 पिंपरखेड
558 50 पिंपळगांव आळवा
559 51 पिंपळगांव उंडा
560 52 पिंपळवाडी
561 53 पोतेवाडी
562 54 फक्राबाद
563 55 बटेवाडी
564 56 बाळगव्हाण
565 57 बावी
566 58 बांधखडक
567 59 बोर्ले
568 60 भवरवाडी
569 61 भुतवडा
570 62 मतेवाडी
571 63 महारुळी
572 64 माळेवाडी
573 65 मुंगेवाडी
574 66 मुंजेवाडी
575 67 मोहरी
576 68 मोहा
577 69 रत्नापुर
578 70 राजुरी
579 71 राजेवाडी
580 72 लेहनेवाडी
581 73 लोणी
582 74 वाकी
583 75 वाघा
584 76 वंजारवाडी (तरडगाव)
585 77 वंजारवाडी (धानोरा)
586 78 शिऊर
587 79 सरदवाडी
588 80 साकत
589 81 सातेफळ
590 82 सारोळा
591 83 सावरगांव
592 84 सांगवी
593 85 सोनेगाव
594 86 हसनाबाद
595 87 हाळगांव
596 1 नेवासा अंमळनेर
597 2 आंतरवली
598 3 इमामपुर
599 4 उस्थळ खालसा
600 5 उस्थाळ दुमाला
601 6 करजगाव
602 7 कारेगांव
603 8 कांगोणी
604 9 कुकाणा
605 10 कौठा
606 11 खडके
607 12 खरवंडी
608 13 खलालपिंप्री
609 14 खामगाव
610 15 खुणेगांव
611 16 खुपटी
612 17 खेडलेकाजळी
613 18 खेडले परमानंद
614 19 गणेशवाडी
615 20 गळनिंब
616 21 गिडेगाव
617 22 गेवराई
618 23 गोगलगाव
619 24 गोणेगाव
620 25 गोधेगांव
621 26 गोपाळपुर
622 27 गोमळवाडी
623 28 गोयगव्हाण
624 29 गोंडेगांव
625 30 घोगरगांव
626 31 घोडेगाव
627 32 चांदा
628 33 चिलेखनवाडी
629 34 चिंचबन
630 35 जळके  खुर्द
631 36 जळके बुद्रुक
632 37 जेऊर हैबती
633 38 जैनपूर
634 39 झापवाडी
635 40 टोका
636 41 तरवडी
637 42 तामसवाडी
638 43 तेलकुडगांव
639 44 दिघी
640 45 देडगांव
641 46 देवगांव
642 47 देवसडे
643 48 धनगरवाडी (नेवासा)
644 49 धनगरवाडी (सोनई )
645 50 धामोरी
646 51 नजीक  चिंचोली
647 52 नागापुर
648 53 नारायणवाडी
649 54 नांदुर  शिकारी
650 55 निपाणी निमगाव
651 56 निंभारी
652 57 नेवासा खुर्द
653 58 नेवासा बुद्रूक
654 59 पाचुंदे
655 60 पाचेगांव
656 61 पाथरवाले
657 62 पानसवाडी
658 63 पानेगाव
659 64 पिचडगांव
660 65 पिंपरी शहाली
661 66 पुनतगांव
662 67 प्रवरासंगम
663 68 फत्तेपुर
664 69 बकुपिंपळगांव
665 70 बऱ्हाणपुर
666 71 बहिरवाडी
667 72 बाभुळखेडे
668 73 बाभुळवेढे
669 74 बेलपांढरी
670 75 बेलपिंपळगांव
671 76 बेल्हेकरवाडी
672 77 बोरगाव
673 78 भानसहिवरे
674 79 भालगाव
675 80 भेंडे खुर्द
676 81 भेंडे  बुद्रूक
677 82 मक्तापुर
678 83 मडकी
679 84 महालक्ष्मीहिवरे
680 85 माका
681 86 माळीचिचोंरे
682 87 माळेवाडी खालसा
683 88 माळेवाडी दुमाला
684 89 मांडेगव्हान
685 90 मुकींदपुर
686 91 मुरमे
687 92 मोरगव्हान
688 93 मोरयाचिचोंरे
689 94 मंगळापुर
690 95 म्हसले
691 96 म्हाळसपिंपळगाव
692 97 म्हाळापूर
693 98 रस्तापुर
694 99 राजेगांव
695 100 रामडोह
696 101 रांजणगांव
697 102 लांडेवाडी
698 103 लोहगांव
699 104 लोहारवाडी
700 105 वडाळा बहीरोबा
701 106 वडुले
702 107 वरखेड
703 108 वाकडी
704 109 वाटापुर
705 110 वाशिम
706 111 वांजोळी
707 112 वंजारवाडी
708 113 शहापुर
709 114 शिरसगाव
710 115 शिरेगाव
711 116 शिंगणापुर
712 117 शिंगवेतुकाई
713 118 सलाबतपुर
714 119 सुकळी  खुर्द
715 120 सुकळी बुद्रुक
716 121 सुरेगाव  तर्फे दहीगाव
717 122 सुरेगांव गंगापुर
718 123 सुलतानपुर
719 124 सोनई  (नविन )
720 125 सौंदाळा
721 126 हिंगोणी
722 127 हंडींनिमगाव
723 1 पाथर्डी अकोला
724 2 अंबिकानगर
725 3 आगसखांड
726 4 आडगांव
727 5 आल्हणवाडी
728 6 एकनाथवाडी
729 7 औरंगपूर
730 8 कडगांव
731 9 करडवाडी
732 10 करोडी
733 11 करंजी
734 12 कळस पिंपरी
735 13 कामत शिंगवे
736 14 कारेगांव
737 15 काळेगांव फकीर
738 16 काळेवाडी (नवीन)
739 17 कासारपिंपळगांव
740 18 कासारवाडी
741 19 कासाळवाडी
742 20 कुत्तरवाडी
743 21 केळवंडी
744 22 कोपरे
745 23 कोरडगांव
746 24 कोल्हार
747 25 कोळसांगवी
748 26 कौडगांव
749 27 खरवंडी
750 28 खांडगांव
751 29 खेर्डे
752 30 गितेवाडी
753 31 घाटशिरस
754 32 घुमटवाडी
755 33 चिचोंडी
756 34 चितळवाडी
757 35 चितळी
758 36 चिंचपूर इजदे
759 37 चिंचपूर पांगुळ
760 38 चुंभळी
761 39 चेकेवाडी
762 40 जवखेडे खालसा
763 41 जवखेडे दुमाला
764 42 जवळवाडी
765 43 जाटदेवळे
766 44 जांभळी
767 45 जिरेवाडी
768 46 जोगेवाडी
769 47 जोहारवाडी
770 48 टाकळीमानूर
771 49 डमाळवाडी (चिचोंडी)
772 50 डमाळवाडी (माणिकदौडी)
773 51 डांगेवाडी
774 52 डोंगरवाडी
775 53 ढवळेवाडी
776 54 ढाकणवाडी (खरवंडी)
777 55 ढाकणवाडी (वडगांव)
778 56 तनपुरवाडी
779 57 तिनखडी
780 58 तिसगांव
781 59 तोंडोळी
782 60 त्रिभुवनवाडी
783 61 दगडवाडी
784 62 दुले चांदगांव
785 63 देवराई
786 64 धनगरवाडी
787 65 धामणगांव
788 66 धायतडकवाडी
789 67 धारवाडी
790 68 नांदुर निंबा दैत्य
791 69 निपाणी जळगांव
792 70 निवडुंगे
793 71 निंबोडी
794 72 पत्र्याचा तांडा
795 73 पागोरीपिंपळगांव
796 74 पाडळी
797 75 पाथर्डी
798 76 पारेवाडी
799 77 पालवेवाडी
800 78 पिरेवाडी
801 79 पिंपळगव्हाण
802 80 पिंपळगांव टप्पा
803 81 प्रभुपिंपरी
804 82 बडेवाडी
805 83 बोरसेवाडी
806 84 बोंदरवाडी
807 85 भवरवाडी (नवीन)
808 86 भारजवाडी
809 87 भालगांव
810 88 भिलवडे
811 89 भुतेटाकळी
812 90 भोसे
813 91 मढी
814 92 माणिकदौंडी
815 93 मानेवाडी
816 94 मालेवाडी
817 95 माळी बाभुळगांव
818 96 माळेगांव
819 97 मांडवे
820 98 मिडसांगवी
821 99 मिरी
822 100 मुंगुसवाडे
823 101 मोहटे
824 102 मोहरी
825 103 मोहोज खुर्द
826 104 मोहोजदेवढे
827 105 मोहोज बुद्रुक
828 106 येळी
829 107 राघोहिवरे
830 108 रांजणी
831 109 रुपनरवाडी (नवीन)
832 110 रेणुकाईवाडी
833 111 लांडकवाडी
834 112 लोहसर
835 113 वडगांव
836 114 वसु
837 115 वाळुंज
838 116 वैजुबाभुळगांव
839 117 शिरसाठवाडी
840 118 शिरापुर
841 119 शिराळ
842 120 शिंगवे केशव
843 121 शिंदेवाडी
844 122 शेकटे
845 123 शंकरवाडी
846 124 साकेगांव
847 125 सातवड
848 126 सांगवी खुर्द
849 127 सांगवी बुद्रुक
850 128 सुसरे
851 129 सैदापूर
852 130 सोनोशी
853 131 सोमठाणे खुर्द
854 132 सोमठाणे नलवडे
855 133 सोमठाणे बुद्रुक
856 134 हत्राळ
857 135 हनुमान टाकळी
858 136 हाकेवाडी (नवीन)
859 137 हंडाळवाडी
860 1 पारनेर अक्कलवाडी
861 2 अळकुटी
862 3 अस्तगांव
863 4 आपधूप
864 5 कडुस
865 6 करंदी
866 7 कर्जुले हर्या
867 8 कळमकरवाडी
868 9 कळस
869 10 काकणेवाडी
870 11 काटाळवेढा
871 12 कान्हूर पठार
872 13 कारेगाव
873 14 काळकुप
874 15 कासारे
875 16 किन्ही
876 17 कुरुंद
877 18 कोहकडी
878 19 खडकवाडी
879 20 गटेवाडी
880 21 गाजदीपुर
881 22 गाडीलगांव
882 23 गारखिंडी
883 24 गारगुंडी
884 25 गांजीभोयरे
885 26 गुणोरे
886 27 गोरेगांव
887 28 घाणेगांव
888 29 चिंचोली
889 30 चोंभुत
890 31 जवळा
891 32 जातेगांव
892 33 जाधववाडी
893 34 जामगांव
894 35 टाकळी ढोकेश्वर
895 36 डिकसळ
896 37 डोंगरवाडी
897 38 ढवणवाडी
898 39 ढवळपुरी
899 40 ढोकी
900 41 तास
901 42 तिखोल
902 43 दरोडी
903 44 देवी भोयरे
904 45 देसवडे
905 46 दैठणे गुंजाळ
906 47 धोत्रे खुर्द
907 48 धोत्रे बुद्रुक
908 49 नारायणगव्हाण
909 50 नांदुर पठार
910 51 निघोज
911 52 पठारवाडी
912 53 पळवे खुर्द
913 54 पळवे बुद्रुक
914 55 पळशी
915 56 पळसपुर
916 57 पाडळीआळे
917 58 पाडळी तर्फे कान्हूर
918 59 पाडळी दर्या
919 60 पाडळी रांजणगांव
920 61 पानोली
921 62 पाबळ
922 63 पारनेर
923 64 पिंपळगांव तुर्क
924 65 पिंपळगांव रोठा
925 66 पिंपळनेर
926 67 पिंप्री गवळी
927 68 पिंप्री जलसेन
928 69 पिंप्री पठार
929 70 पुणेवाडी
930 71 पोखरी
931 72 बहिरोबावाडी
932 73 बाबुर्डी
933 74 बाभुळवाडे
934 75 भनगडेवाडी
935 76 भाळवणी
936 77 भांडगांव
937 78 भोयरेगांगर्डा
938 79 भोंद्रे
939 80 माजमपुर
940 81 माळकुप
941 82 मावळेवाडी
942 83 मांडवे खुर्द
943 84 मुंगशी
944 85 मोरवाडी
945 86 म्हसणे
946 87 म्हसे खुर्द
947 88 म्हसोबाचा झाप
948 89 म्हस्केवाडी
949 90 यादववाडी
950 91 रायतळे
951 92 राळेगण थेरपाळ
952 93 राळेगण सिध्दी
953 94 रांजणगांव मशिद
954 95 रांधे
955 96 रुई छत्रपती
956 97 रेणवडी
957 98 लोणी मावळा
958 99 लोणी हवेली
959 100 वडगांव आमली
960 101 वडगांव गुंड
961 102 वडगांव दर्या
962 103 वडगांव सावताळ
963 104 वडझिरे
964 105 वडनेर बुद्रुक
965 106 वडनेर हवेली
966 107 वडुले
967 108 वनकुटे
968 109 वाघुंडे खुर्द
969 110 वाघुंडे बुद्रुक
970 111 वाडेगव्हाण
971 112 वारणवाडी
972 113 वाळवणे
973 114 वासुंदे
974 115 विरोली
975 116 वेसदरे
976 117 शिरसुले
977 118 शिरापूर
978 119 शेरी कासारे
979 120 शेरी कोलदरा
980 121 शंहजापूर
981 122 सारोळा अडवाई
982 123 सावरगांव
983 124 सांगवी सुर्या
984 125 सिध्देश्वर वाडी
985 126 सुपा
986 127 सुलतानपुर
987 128 हकीगतपुर
988 129 हत्तलखिंडी
989 130 हिवरे कोर्डा
990 131 हंगा
991 1 राहाता अस्तगाव
992 2 आडगांव खुर्द
993 3 आडगांव बुद्रुक
994 4 एकरुखे
995 5 एलमवाडी
996 6 कनकुरी
997 7 केलवड खुर्द
998 8 केलवड बुद्रुक
999 9 कोऱ्हाळे
1000 10 कोल्हार बुद्रुक
1001 11 खडकेवाके
1002 12 गोगलगांव
1003 13 चितळी
1004 14 चोळकेवाडी
1005 15 चंद्रापूर
1006 16 जळगांव
1007 17 डोऱ्हाळे
1008 18 तरकसवाडी
1009 19 तीसगांव
1010 20 दहिगांव कोऱ्हाळे
1011 21 दाढ बुद्रुक
1012 22 दुर्गापूर
1013 23 धनगरवाडी
1014 24 नाथुपाटलाची वाडी
1015 25 नादुर्खी खुर्द
1016 26 नादुर्खी बुद्रुक
1017 27 नांदुर खुर्द
1018 28 नांदुर बुद्रुक
1019 29 निघोज
1020 30 निमगांव कोऱ्हाळे
1021 31 पाथरे बुद्रुक
1022 32 पिंपळवाडी
1023 33 पिंपळस
1024 34 पिंप्री निर्मळ
1025 35 पिंप्री लोकाई
1026 36 पुणतांबा
1027 37 बाभळेश्वर खुर्द
1028 38 बाभळेश्वर बुद्रुक
1029 39 भगवतीपूर
1030 40 ममदापूर
1031 41 मोरवाडी
1032 42 रस्तापुर
1033 43 राजुरी
1034 44 रामपुरवाडी
1035 45 राहाता
1036 46 रांजणखोल
1037 47 रांजणगांव खुर्द
1038 48 रुई
1039 49 लोणी खुर्द
1040 50 लोणी बुद्रुक
1041 51 लोहगांव
1042 52 वाकडी
1043 53 वाळकी
1044 54 शिर्डी
1045 55 शिंगवे
1046 56 साकुरी
1047 57 सावळीविहीर खुर्द
1048 58 सावळीविहीर बुद्रुक
1049 59 संभाजीनगर
1050 60 हनुमंतगांव
1051 61 हसनापूर
1052 1 राहुरी अंमळनेर
1053 2 आरडगांव
1054 3 आंबी
1055 4 उंबरे
1056 5 कणगर खुर्द
1057 6 कणगर बुद्रुक
1058 7 करजगांव
1059 8 कात्रड
1060 9 कानडगांव
1061 10 कुक्कडवेढे
1062 11 कुरणवाडी
1063 12 केसापुर
1064 13 केंदळ खुर्द
1065 14 केंदळ बुद्रुक
1066 15 कोपरे
1067 16 कोल्हार खुर्द
1068 17 कोळेवाडी
1069 18 कोंढवड
1070 19 खडांबे खुर्द
1071 20 खडांबे बुद्रुक
1072 21 खुडसरगांव
1073 22 गडधे आखाडा
1074 23 गणेगांव
1075 24 गाडकवाडी
1076 25 गुहा
1077 26 गुंजाळे
1078 27 गंगापूर
1079 28 घोरपडवाडी
1080 29 चांदेगांव
1081 30 चिखलठाण
1082 31 चिंचविहीरे
1083 32 चिंचाळे
1084 33 चिंचोली
1085 34 चेडगांव
1086 35 चंडकापूर
1087 36 जातप
1088 37 जांभळी
1089 38 जांभुळबन
1090 39 टाकळीमिया
1091 40 डिग्रस
1092 41 तमनर आखाडा
1093 42 ताहाराबाद
1094 43 तांदुळनेर
1095 44 तांदुळवाडी
1096 45 तांभेरे
1097 46 तिळापूर
1098 47 तुळापूर
1099 48 त्रिंबकपूर
1100 49 दरडगांव तर्फे बेलापुर
1101 50 दरडगांव थडी
1102 51 दवणगांव
1103 52 देवळाली प्रवरा
1104 53 देसवंडी
1105 54 धानोरे
1106 55 धामोरी खुर्द
1107 56 धामोरी बुद्रुक
1108 57 निंभेरे
1109 58 पाथरे खुर्द
1110 59 पिंपळगांव फुणगी
1111 60 पिंप्री अवघड
1112 61 पिंप्रीवळण
1113 62 बाभुळगांव
1114 63 बारागांव नांदुर
1115 64 बोधेगांव
1116 65 ब्राम्हणगांव भांड
1117 66 ब्राम्हणी
1118 67 मल्हारवाडी
1119 68 महालगांव
1120 69 मानोरी
1121 70 मालुंजे खुर्द
1122 71 माळेवाडी डुकरेवाडी
1123 72 माहेगांव
1124 73 मांजरी
1125 74 मुसळवाडी
1126 75 मोकळ ओहळ
1127 76 मोमीन आखाडा
1128 77 मोरवाडी
1129 78 म्हैसगांव
1130 79 रामपूर
1131 80 राहुरी खुर्द
1132 81 राहुरी बुद्रुक
1133 82 लाख
1134 83 वडनेर
1135 84 वरवंडी
1136 85 वरशिंदे
1137 86 वळण
1138 87 वाबळेवाडी
1139 88 वावरथ
1140 89 वांजुळपोई
1141 90 वांबोरी
1142 91 शिलेगांव
1143 92 शेनवडगांव
1144 93 सडे
1145 94 सात्रळ
1146 95 सोनगांव
1147 96 संक्रापूर
1148 1 शेवगाव अधोडी
1149 2 अमरापुर
1150 3 अंतरवाली खुर्द ने
1151 4 अंतरवाली खुर्द शे
1152 5 अंतरवाली बुद्रुक
1153 6 अंत्रे
1154 7 आखतवाडे
1155 8 आखेगांव तितर्फा
1156 9 आपेगांव
1157 10 आव्हाणे खुर्द
1158 11 आव्हाणे बुद्रुक
1159 12 एरंडगांव
1160 13 कर्जत खुर्द
1161 14 कऱ्हेटाकळी
1162 15 कांबी
1163 16 कुरुडगांव
1164 17 कोनोशी
1165 18 कोळगांव
1166 19 खडके
1167 20 खरडगांव
1168 21 खानापुर
1169 22 खामगांव
1170 23 खामपिंप्री
1171 24 खुंटेफळ
1172 25 गदेवाडी
1173 26 गरडवाडी
1174 27 गायकवाड जळगांव
1175 28 गोळेगांव
1176 29 घेवरी
1177 30 घोटण
1178 31 चापडगांव
1179 32 चेडे चांदगांव
1180 33 जोहरापुर
1181 34 ठाकुर निमगांव
1182 35 ठाकुर पिंपळगांव
1183 36 डोंगर आखेगांव
1184 37 ढोरजळगांव ने
1185 38 ढोरजळगांव शे.
1186 39 ढोरसडे
1187 40 ढोरहिंगणी
1188 41 तळणी
1189 42 ताजनापुर
1190 43 थाटे
1191 44 दहिगांव ने
1192 45 दहिगांव शे
1193 46 दहिफळ
1194 47 दादेगांव
1195 48 दिवटे
1196 49 देवटाकळी
1197 50 देवळाणे
1198 51 नजिक बाभुळगांव
1199 52 नागलवाडी
1200 53 नांदुरविहीरे
1201 54 निंबे
1202 55 पिंगेवाडी
1203 56 प्रभुवाडगांव
1204 57 बक्तरपुर
1205 58 बऱ्हाणपुर
1206 59 बाडगव्हाण
1207 60 बालमटाकळी
1208 61 बेलगांव
1209 62 बोडखे
1210 63 बोधेगांव
1211 64 भगुर
1212 65 भातकुडगांव
1213 66 भायगांव
1214 67 भाविनीमगांव
1215 68 मजलेशहर
1216 69 मडके
1217 70 मलकापुर
1218 71 मळेगांव
1219 72 माळेगांव ने
1220 73 मुरमी
1221 74 मुर्शतपुर
1222 75 मुंगी
1223 76 मंगरुळ खुर्द
1224 77 मंगरुळ बुद्रुक
1225 78 राक्षी
1226 79 राणेगांव
1227 80 रावतळे
1228 81 रांजणी
1229 82 लखमापुरी
1230 83 लाखेफळ
1231 84 लाडजळगांव
1232 85 लोळेगांव
1233 86 वडुले खुर्द
1234 87 वडुले बुद्रुक
1235 88 वरखेड
1236 89 वरुर खुर्द
1237 90 वरुर बुद्रुक
1238 91 वाघोली
1239 92 वाडगांव
1240 93 विजयपुर
1241 94 शहरटाकळी
1242 95 शहाजापुर
1243 96 शहापुर
1244 97 शिंगोरी
1245 98 शेकटे खुर्द
1246 99 शेकटे बुद्रुक
1247 100 शेवगांव
1248 101 शोभानगर
1249 102 सामनगांव
1250 103 सालवडगांव
1251 104 सुकळी
1252 105 सुलतानपुर बुद्रुक
1253 106 सुलतानपूर खुर्द
1254 107 सुळे पिंपळगांव
1255 108 सेवानगर
1256 109 सोनविहिर
1257 110 सोनेसांगवी
1258 111 हसनापुर
1259 112 हातगांव
1260 113 हिंगनगांव ने
1261 1 श्रीगोंदा अजनुज
1262 2 अधोरेवाडी
1263 3 अनगरे
1264 4 अरणगाव दुमाला
1265 5 आढळगाव
1266 6 आनंदवाडी
1267 7 आर्वी
1268 8 उक्कडगांव
1269 9 उख्खलगांव
1270 10 एरंडोली
1271 11 कणसेवाडी
1272 12 कामठी
1273 13 काष्टी
1274 14 कोकणगाव
1275 15 कोथुळ
1276 16 कोरेगव्हाण
1277 17 कोरेगांव
1278 18 कोळगांव
1279 19 कोसेगव्हाण
1280 20 कोंडेगव्हाण
1281 21 कौठे
1282 22 खरातवाडी
1283 23 खांडगांव
1284 24 खेतमाळीसवाडी
1285 25 गव्हाणेवाडी (आढळगांव)
1286 26 गव्हाणेवाडी (हिंगणी दुमाला)
1287 27 गार
1288 28 घारगाव
1289 29 घुगलवडगाव
1290 30 घुटेवाडी
1291 31 घोगरगांव
1292 32 घोटवी
1293 33 घोडेगांव
1294 34 चवरसांगवी
1295 35 चांडगाव
1296 36 चांभुर्डी
1297 37 चिखलठाणवाडी
1298 38 चिखली
1299 39 चिंभळे
1300 40 चोरमलेवाडी
1301 41 चोराचीवाडी
1302 42 जंगलेवाडी
1303 43 टाकळी कडेवळीत
1304 44 टाकळी लोणार
1305 45 डोकेवाडी
1306 46 डोमाळेवाडी
1307 47 ढवळगाव
1308 48 ढोकराई माळ
1309 49 ढोरजे
1310 50 तरडगव्हाण
1311 51 तांदळी दुमाला
1312 52 थिटे सांगवी
1313 53 दाणेवाडी
1314 54 देऊळगाव
1315 55 देवदैठण
1316 56 निमगांव खलू
1317 57 निंबवी
1318 58 पारगाव सुद्रीक
1319 59 पार्वतवाडी
1320 60 पांढरेवाडी
1321 61 पिसोरेखांड
1322 62 पिसोरे बुद्रुक
1323 63 पिंपळगांव पिसा
1324 64 पिंप्रीकोलंदर
1325 65 पेडगांव
1326 66 पोलिसवाडी
1327 67 बनपिंप्री
1328 68 बाबुर्डी
1329 69 बांगर्डे
1330 70 बेलवंडी कोठार
1331 71 बेलवंडी बुद्रुक
1332 72 बोरी
1333 73 भानगांव
1334 74 भापकरवाडी
1335 75 भावडी
1336 76 भिंगाण खालसा
1337 77 भिंगाण दुमाला
1338 78 मढेवडगांव
1339 79 महादेववाडी (टाकळी लोणार खालची)
1340 80 महादेववाडी (लोणी खालची)
1341 81 महांडुळवाडी
1342 82 माठ
1343 83 मासाळवाडी
1344 84 मांडवगण
1345 85 मुंगूसगांव
1346 86 मुंढेकरवाडी
1347 87 मेंगलवाडी
1348 88 म्हसे
1349 89 म्हातारपिंप्री
1350 90 येळपणे
1351 91 येवती
1352 92 राजापूर
1353 93 रायगव्हाण
1354 94 रुईखेल
1355 95 लगडवाडी
1356 96 लिंपणगाव
1357 97 लोणी व्यंकनाथ
1358 98 वडगांव शिंदोडी
1359 99 वडघुल
1360 100 वडाळी
1361 101 वांगदरी
1362 102 विसापूर
1363 103 वेठेकरवाडी
1364 104 वेळू
1365 105 शिपलकरवाडी
1366 106 शिरसगांव बोडखा
1367 107 शेडगांव
1368 108 श्रीगोंदा
1369 109 सारोळा सोमवंशी
1370 110 सांगवी दुमाला
1371 111 सुरेगांव
1372 112 सुरोडी
1373 113 हिरडगाव
1374 114 हिंगणी दुमाला
1375 115 हंगेवाडी
1376 1 श्रीरामपुर उक्कलगांव
1377 2 उंदिरगांव
1378 3 उंबरगांव
1379 4 एकलहरे
1380 5 ऐनतपूर
1381 6 कडीत खुर्द
1382 7 कडीत बुद्रुक
1383 8 कमालपूर
1384 9 कान्हेगांव
1385 10 कारेगांव
1386 11 कुरणपूर
1387 12 खानापूर
1388 13 खिर्डी
1389 14 खोकर
1390 15 खंडाळा
1391 16 गळनिंब
1392 17 गुजरवाडी
1393 18 गोवर्धनपूर
1394 19 गोंडेगांव
1395 20 घुमनदेव
1396 21 जाफराबाद
1397 22 टाकळीभान
1398 23 दत्तनगर
1399 24 दिघी
1400 25 नर्सरी
1401 26 नाऊर
1402 27 नायगांव
1403 28 निपाणीवडगांव
1404 29 निमगांवखैरी
1405 30 पढेगांव
1406 31 फत्याबाद
1407 32 बेलापूर खुर्द
1408 33 बेलापूर बुद्रुक
1409 34 ब्राम्हणगांव वेताळ
1410 35 भामाठाण
1411 36 भेर्डापूर
1412 37 भैरवनाथनगर
1413 38 भोकर
1414 39 महांकाळवडगांव
1415 40 मातापूर
1416 41 मातुलठाण
1417 42 मालुंजा बुद्रुक
1418 43 माळवडगांव
1419 44 माळेवाडी
1420 45 मांडवे
1421 46 मुठेवडगांव
1422 47 रामपूर
1423 48 लाडगांव
1424 49 वडाळामहादेव
1425 50 वळदगांव
1426 51 वांगी खुर्द
1427 52 वांगी बुद्रुक
1428 53 शिरसगांव
1429 54 श्रीरामपूर ग्रा.
1430 55 सराला
1431 56 हरेगांव
1432 1 संगमनेर अकलापुर
1433 2 अजमपुर
1434 3 अंभोरे
1435 4 आभाळवाडी
1436 5 आरामपुर
1437 6 आश्वी खुर्द
1438 7 आश्वी बुद्रुक
1439 8 आंबीखालसा
1440 9 आंबी दुमाला
1441 10 उंबरी
1442 11 ओझर खुर्द
1443 12 ओझर बुद्रुक
1444 13 औरंगपुर
1445 14 कणसेवाडी
1446 15 कनकापूर
1447 16 कनोली
1448 17 करुले
1449 18 कर्जुले पठार
1450 19 कऱ्हे
1451 20 काकडवाडी
1452 21 कासारा दुमाला
1453 22 कासारे
1454 23 कुरकुटवाडी
1455 24 कुरकुंडी
1456 25 कुरण
1457 26 कुंभारवाडी
1458 27 केळेवाडी
1459 28 कोकणगांव
1460 29 कोकणेवाडी
1461 30 कोल्हेवाडी
1462 31 कोळवाडे
1463 32 कोंची
1464 33 कौठे कमळेश्वर
1465 34 कौठे खुर्द
1466 35 कौठे धांदरफळ
1467 36 कौठे बुद्रुक
1468 37 कौठे मलकापुर
1469 38 कौठेवाडी
1470 39 खरशिंदे
1471 40 खराडी
1472 41 खळी
1473 42 खांजापुर
1474 43 खांडगांव
1475 44 खांडगेदरा
1476 45 खांबे
1477 46 खंदरमाळवाडी
1478 47 गाभणवाडी
1479 48 गुंजाळवाडी
1480 49 गुंजाळवाडी पठार
1481 50 गोडसेवाडी
1482 51 घारगांव
1483 52 घुलेवाडी
1484 53 चणेगांव
1485 54 चिकणी
1486 55 चिखली
1487 56 चिंचपूर खुर्द
1488 57 चिंचपूर बुद्रुक
1489 58 चिंचोली गुरव
1490 59 चंदनापुरी
1491 60 जवळेकडलग
1492 61 जवळे बाळेश्वर
1493 62 जाखुरी
1494 63 जांबुत खुर्द
1495 64 जांबुत बुद्रुक
1496 65 जुनेगाव
1497 66 जोर्वे
1498 67 झरेकाठी
1499 68 झोळे
1500 69 डिग्रस
1501 70 डोळासणे
1502 71 ढोलेवाडी
1503 72 तळेगांव
1504 73 तिगांव
1505 74 दरेवाडी
1506 75 दाढ खुर्द
1507 76 देवकौठे
1508 77 देवगांव
1509 78 धांदरफळ खुर्द
1510 79 धांदरफळ बुद्रुक
1511 80 धुपे
1512 81 नान्नज दुमाला
1513 82 नांदुर खंदरमाळ
1514 83 नांदुरी दुमाला
1515 84 निमगांव खुर्द
1516 85 निमगांवजाळी
1517 86 निमगांव टेंभी
1518 87 निमगांव बुद्रुक
1519 88 निमगांव भोजापूर
1520 89 निमज
1521 90 निमोण
1522 91 निळवंडे
1523 92 निंबाळे
1524 93 पळसखेडे
1525 94 पानोडी
1526 95 पारेगांव खुर्द
1527 96 पारेगांव बुद्रुक
1528 97 पिंपरणे
1529 98 पिंपळगांव कोंझीरा
1530 99 पिंपळगांव देपा
1531 100 पिंपळगांव माथा
1532 101 पिंपळे
1533 102 पिंप्री लौकी अजमपुर
1534 103 पेमगिरी
1535 104 पेमरेवाडी
1536 105 पोखरी बाळेश्वर
1537 106 पोखरी हवेली
1538 107 प्रतापपूर
1539 108 बाळापूर
1540 109 बांबळेवाडी
1541 110 बिरेवाडी
1542 111 बोटा
1543 112 बोरबनवाडी
1544 113 भोजदरी
1545 114 मनोली
1546 115 महालवाडी
1547 116 मालदाड
1548 117 मालुंजे
1549 118 माळवाडी
1550 119 माळेगांव पठार
1551 120 माळेगांव हवेली
1552 121 मांची
1553 122 मांडवे बुद्रुक
1554 123 मिर्झापूर
1555 124 मीरपूर
1556 125 मेगाळवाडी
1557 126 मेंढवण
1558 127 मंगळापुर
1559 128 म्हसवंडी
1560 129 येलखोपवाडी
1561 130 रणखांबवाडी
1562 131 रहिमपूर
1563 132 राजापूर
1564 133 रायते
1565 134 रायतेवाडी
1566 135 लोहारे
1567 136 वडगांवपान
1568 137 वडगांव लांडगा
1569 138 वडझरी खुर्द
1570 139 वडझरी बुद्रुक
1571 140 वनकुटे
1572 141 वरवंडी
1573 142 वरुडी पठार
1574 143 वाघापूर
1575 144 वेल्हाळे
1576 145 वैदुवाडी
1577 146 शिबलापूर
1578 147 शिरसगाव
1579 148 शिरापुर
1580 149 शिवापूर
1581 150 शिंदोडी
1582 151 शेडगांव
1583 152 शेळकेवाडी
1584 153 शेंडेवाडी
1585 154 समनापूर
1586 155 साकूर
1587 156 सादतपूर
1588 157 सायखिंडी
1589 158 सारोळे पठार
1590 159 सावरगांव घुले
1591 160 सावरगांव तळ
1592 161 सावरचोळ
1593 162 सांगवी
1594 163 सुकेवाडी
1595 164 सोनेवाडी
1596 165 सोनोशी
1597 166 संगमनेर खुर्द
1598 167 संगमनेर बुद्रुक
1599 168 हसनाबाद
1600 169 हिवरगांव पठार
1601 170 हिवरगांव पावसा
1602 171 हंगेवाडी