बंद करा

गावे

अहमदनगर जिल्ह्यातील गावांची यादी

 अ.न.  तालुक्यातील गावाचा अ.न. तालुका गावाचे नाव
अकोले अकोले
अगस्तीनगर
अंबड
अंबिकानगर
अंबित
अंभोळ
आगार
आबीतखिंड
आंबेवंगण
१० १० इंदुरी
११ ११ उडदावणे
१२ १२ उंचखडक खुर्द
१३ १३ उंचखडक बुद्रुक
१४ १४ उंबरेवाडी
१५ १५ एकदरे
१६ १६ औरंगपूर
१७ १७ करंडी
१८ १८ कळस खुर्द
१९ १९ कळस बुद्रुक
२० २० कळंब
२१ २१ कातळापूर
२२ २२ काळेवाडी
२३ २३ कुमशेत
२४ २४ कुंभेफळ
२५ २५ केळी ओतुर
२६ २६ केळी कोतुळ
२७ २७ केळीरूम्हणवाडी
२८ २८ केळूंगण
२९ २९ कोकणवाडी
३० ३० कोतुळ
३१ ३१ कोथळे
३२ ३२ कोदणी
३३ ३३ कोलटेंभे
३४ ३४ कोहणे
३५ ३५ कोहंडी
३६ ३६ कोंभाळणे
३७ ३७ कौठ वाडी
३८ ३८ खडकी खुर्द
३९ ३९ खडकी बुद्रुक
४० ४० खानापूर
४१ ४१ खिरविरे
४२ ४२ खुंटेवाडी
४३ ४३ खेतेवाडी
४४ ४४ गणोरे
४५ ४५ गर्दणी
४६ ४६ गारवाडी
४७ ४७ गुहिरे
४८ ४८ गोडेवाडी
४९ ४९ गोदोंशी
५० ५० घाटघर
५१ ५१ घोटी
५२ ५२ घोडसरवाडी
५३ ५३ चास
५४ ५४ चिचोंडी
५५ ५५ चितळवेढे
५६ ५६ चिंचावणे
५७ ५७ चैतन्यपूर
५८ ५८ चॉंदसुरज
५९ ५९ चंदगीरवाडी
६० ६० जहागीरदारवाडी
६१ ६१ जाचकवाडी
६२ ६२ जामगांव
६३ ६३ जायनावाडी
६४ ६४ जांभळे
६५ ६५ टाकळी
६६ ६६ टाहाकारी
६७ ६७ टिटवी
६८ ६८ ठाकरवाडी
६९ ६९ डोंगरगांव
७० ७० डोंगरवाडी
७१ ७१ ढगेवाडी
७२ ७२ ढोकरी
७३ ७३ तळे
७४ ७४ तांभोळ
७५ ७५ तिरढे
७६ ७६ तेरूंगण
७७ ७७ दगडवाडी
७८ ७८ दिगंबर
७९ ७९ देवगांव
८० ८० देवठाण
८१ ८१ धामणगावं आवारी
८२ ८२ धामणगांव पाट
८३ ८३ धामणवन
८४ ८४ धुमाळवाडी
८५ ८५ नवलेवाडी
८६ ८६ नागवाडी
८७ ८७ नाचणठाव
८८ ८८ निरगुडवाडी
८९ ८९ निळवंडे
९० ९० निंब्रळ
९१ ९१ परखतपूर
९२ ९२ पळसुंदे
९३ ९३ पाचनई
९४ ९४ पाचपट्टावाडी
९५ ९५ पाडाळणे
९६ ९६ पाडोशी
९७ ९७ पाभुळवंडी
९८ ९८ पांगरी
९९ ९९ पांजरे
१०० १०० पिसेवाडी
१०१ १०१ पिंपरकणे
१०२ १०२ पिंपरी
१०३ १०३ पिंपळगांव खांड
१०४ १०४ पिंपळगांव नाकविंदा
१०५ १०५ पिंपळगांव निपाणी
१०६ १०६ पिंपळदरावाडी
१०७ १०७ पिंपळदरी
१०८ १०८ पुरूषवाडी
१०९ १०९ पेढेवाडी
११० ११० पेंडशेत
१११ १११ पैठण
११२ ११२ पोपेरेवाडी
११३ ११३ फोफसंडी
११४ ११४ बदगी
११५ ११५ बलठण
११६ ११६ बहिरवाडी
११७ ११७ बाभुळवंडी
११८ ११८ बारववाडी
११९ ११९ बारी
१२० १२० बिताका
१२१ १२१ बेलापूर
१२२ १२२ बोरी
१२३ १२३ ब्राम्हणवाडा
१२४ १२४ भोजदरवाडी
१२५ १२५ भोळेवाडी
१२६ १२६ भंडारदरा
१२७ १२७ मनोहरपूर
१२८ १२८ मन्याळे
१२९ १२९ मवेशी
१३० १३० महादेववाडी
१३१ १३१ माणिक ओझर
१३२ १३२ मान्हेरे
१३३ १३३ माळेगांव
१३४ १३४ मुतखेल
१३५ १३५ मुथाळणे
१३६ १३६ मुरशेत
१३७ १३७ मेहंदुरी
१३८ १३८ मोग्रस
१३९ १३९ मोरवाडी
१४० १४० म्हाळादेवी
१४१ १४१ म्हाळुंगी
१४२ १४२ येसरठाव
१४३ १४३ रणद खुर्द
१४४ १४४ रणद बुद्रुक
१४५ १४५ रतनवाडी
१४६ १४६ राजूर
१४७ १४७ रूंभोडी
१४८ १४८ रेडे
१४९ १४९ लव्हाळी ओतूर
१५० १५० लव्हाळी कोतुळ
१५१ १५१ लहित खुर्द
१५२ १५२ लहित बुद्रुक
१५३ १५३ लाडगांव
१५४ १५४ लिंगदेव
१५५ १५५ वाकी
१५६ १५६ वागदरी
१५७ १५७ वाघापुर
१५८ १५८ वारंघुशी
१५९ १५९ वाशेरे
१६० १६० वांजुळशेत
१६१ १६१ विठा
१६२ १६२ विरगांव
१६३ १६३ विहिर
१६४ १६४ शिदवड
१६५ १६५ शिरपुंजे खुर्द
१६६ १६६ शिरपुंजे बुद्रुक
१६७ १६७ शिळवंडी
१६८ १६८ शिवाजीनगर
१६९ १६९ शिसवद
१७० १७० शिंगणवाडी
१७१ १७१ शिंदे
१७२ १७२ शेणित
१७३ १७३ शेणित खुर्द
१७४ १७४ शेरणखेल
१७५ १७५ शेरेवाडी
१७६ १७६ शेलद
१७७ १७७ शेलविहीरे
१७८ १७८ शेंडी
१७९ १७९ समशेरपूर
१८० १८० सरोवरवाडी
१८१ १८१ साकिरवाडी
१८२ १८२ सातेवाडी
१८३ १८३ साम्रद
१८४ १८४ सावरकुटे
१८५ १८५ सावरगांव पाट
१८६ १८६ सांगवी
१८७ १८७ सुगांव खुर्द
१८८ १८८ सुगांव बुद्रुक
१८९ १८९ सुलतानपुर
१९० १९० सोंमलवाडी
१९१ १९१ हिवरगांव
१९२ अहमदनगर अकोळनेर
१९३ अरणगांव
१९४ अंबिलवाडी
१९५ आगडगांव
१९६ आठवड
१९७ आव्हाडवाडी
१९८ इमामपूर
१९९ इसळक
२०० इस्मालपुर
२०१ १० उक्कडगांव
२०२ ११ उदरमल
२०३ १२ कर्जुनेखारे
२०४ १३ कापुरवाडी
२०५ १४ कामरगांव
२०६ १५ केडगांव
२०७ १६ कोल्हेवाडी
२०८ १७ कोळपे आखाडा
२०९ १८ कौडगांव
२१० १९ खडकी
२११ २० खातगांव टाकळी
२१२ २१ खांडके
२१३ २२ खोसपुरी
२१४ २३ खंडाळा
२१५ २४ गुणवडी
२१६ २५ गुंडेगांव
२१७ २६ घोसपुरी
२१८ २७ चास
२१९ २८ चाहुराणा खु
२२० २९ चाहुराणा बु
२२१ ३० चिचोंडी पाटील
२२२ ३१ जखणगांव
२२३ ३२ जाधववाडी
२२४ ३३ जांब
२२५ ३४ जेऊर
२२६ ३५ टाकळी काझी
२२७ ३६ टाकळी खातगांव
२२८ ३७ डोंगरगण
२२९ ३८ तांदळी वडगांव
२३० ३९ दरेवाडी
२३१ ४० दशमी गव्हाण
२३२ ४१ दहिगांव
२३३ ४२ देऊळगांव सिद्धी
२३४ ४३ देवगांव
२३५ ४४ देहरे
२३६ ४५ धनगरवाडी
२३७ ४६ नवनागापुर
२३८ ४७ नागरदेवळे
२३९ ४८ नागापुर
२४० ४९ नारायण डोहो
२४१ ५० नालेगांव
२४२ ५१ नांदगांव
२४३ ५२ निमगांव घाणा
२४४ ५३ निमगांव वाघा
२४५ ५४ निंबळक
२४६ ५५ निंबोडी
२४७ ५६ नेप्ती
२४८ ५७ पारगांव भातोडी
२४९ ५८ पारगांव मौला
२५० ५९ पारेवाडी
२५१ ६० पांगरमल
२५२ ६१ पिंपरी घुमट
२५३ ६२ पिंपळगाव उज्जैनी
२५४ ६३ पिंपळगांव कौडा
२५५ ६४ पिंपळगांव माळवी
२५६ ६५ पिंपळगांव लांडगा
२५७ ६६ पिंपळगांव वाघा
२५८ ६७ पोखर्डी
२५९ ६८ बहिरवाडी
२६० ६९ बाबुर्डी घुमट
२६१ ७० बाबुर्डी बेंद
२६२ ७१ बारदरी
२६३ ७२ बाळेवाडी
२६४ ७३ बुरुडगांव
२६५ ७४ बुऱ्हाणनगर
२६६ ७५ बोल्हेगांव
२६७ ७६ भातोडी पारगांव
२६८ ७७ भिस्तबाग
२६९ ७८ भिंगार
२७० ७९ भोयरे खुर्द
२७१ ८० भोयरे पठार
२७२ ८१ भोरवाडी
२७३ ८२ मजले चिंचोली
२७४ ८३ मठ पिंप्री
२७५ ८४ मदड गाव
२७६ ८५ माथणी
२७७ ८६ माळीवाडा
२७८ ८७ मांजर सुंभा
२७९ ८८ मांडवे
२८० ८९ मेहेकरी
२८१ ९० मोरचुदनगर
२८२ ९१ रतडगांव
२८३ ९२ राळेगण
२८४ ९३ रांजणी
२८५ ९४ रुई छत्तीसी
२८६ ९५ वडगांवगुप्ता
२८७ ९६ वडगांव तांदळी
२८८ ९७ वाकोडी
२८९ ९८ वाटेफळ
२९० ९९ वारुळवाडी
२९१ १०० वाळकी
२९२ १०१ वाळुंज
२९३ १०२ विळद
२९४ १०३ शहापूर
२९५ १०४ शिराढोण
२९६ १०५ शिंगवे
२९७ १०६ शेंडी
२९८ १०७ ससेवाडी
२९९ १०८ साकत खुर्द
३०० १०९ सारोळा  कासार
३०१ ११० सारोळा बध्दी
३०२ १११ सावेडी
३०३ ११२ सांडवे
३०४ ११३ सुजालपुर
३०५ ११४ सोनेवाडी(अरणगाव)
३०६ ११५ सोनेवाडी  ( चास )
३०७ ११६ हमीदपूर
३०८ ११७ हातवळण
३०९ ११८ हिवरे झरे
३१० ११९ हिवरेबाजार
३११ १२० हिंगणगांव
३१२ कर्जत अळसुंदे
३१३ अंबिजळगांव
३१४ आखोणी
३१५ आनंदवाडी
३१६ औटेवाडी
३१७ करपडी
३१८ करमनवाडी
३१९ कर्जत
३२० कानगुडवाडी
३२१ १० कापरेवाडी
३२२ ११ काळयाचीवाडी
३२३ १२ कुळधरण
३२४ १३ कुंभेफळ
३२५ १४ कोकणगांव
३२६ १५ कोपर्डी
३२७ १६ कोभंळी
३२८ १७ कोरेगाव
३२९ १८ कोळवडी
३३० १९ कौडाणे
३३१ २० खातगांव
३३२ २१ खांडवी
३३३ २२ खुरंगेवाडी
३३४ २३ खेड
३३५ २४ खंडाळा
३३६ २५ गणेशवाडी
३३७ २६ गुरवपिंप्री
३३८ २७ गोयकरवाडी
३३९ २८ गोंदर्डी
३४० २९ घुमरी
३४१ ३० चखालेवाडी
३४२ ३१ चापडगांव
३४३ ३२ चांदे खुर्द
३४४ ३३ चांदे बुद्रुक
३४५ ३४ चिलवडी
३४६ ३५ चिंचोली काळदात
३४७ ३६ चिंचोली रमजान
३४८ ३७ जलालपूर
३४९ ३८ जळकेवाडी
३५० ३९ जळगांव
३५१ ४० जोगेश्वरवाडी
३५२ ४१ टाकळी खंडेश्वरी
३५३ ४२ डिकसळ
३५४ ४३ डोंबाळवाडी
३५५ ४४ तरडगांव
३५६ ४५ तळवडी
३५७ ४६ ताजु
३५८ ४७ तिखी
३५९ ४८ तोरकडवाडी
३६० ४९ थेटेवाडी
३६१ ५० थेरगांव
३६२ ५१ थेरवडी
३६३ ५२ दिघी
३६४ ५३ दुधोडी
३६५ ५४ दुरगांव
३६६ ५५ देऊळवाडी
३६७ ५६ देशमुखवाडी
३६८ ५७ धालवडी
३६९ ५८ धांडेवाडी
३७० ५९ नवसरवाडी
३७१ ६० नागमठाण
३७२ ६१ नागलवाडी
३७३ ६२ नागापूर
३७४ ६३ नांदगांव
३७५ ६४ निबोंडी
३७६ ६५ निमगांव गांगर्डा
३७७ ६६ निमगांव डाकू
३७८ ६७ निंबे
३७९ ६८ नेटकेवाडी
३८० ६९ परिटवाडी
३८१ ७० पाटेगाव
३८२ ७१ पाटेवाडी
३८३ ७२ पिंपळवाडी
३८४ ७३ बजरंगवाडी
३८५ ७४ बर्गेवाडी
३८६ ७५ बहिरोबावाडी
३८७ ७६ बाभुळगांव खालसा
३८८ ७७ बाभुळगांव दुमाला
३८९ ७८ बारडगांव दगडी
३९० ७९ बारडगांव सुद्रीक
३९१ ८० बिटकेवाडी
३९२ ८१ बेनवडी
३९३ ८२ बेर्डी
३९४ ८३ बेलगांव
३९५ ८४ बेलवंडी
३९६ ८५ भांडेवाडी
३९७ ८६ भांबोरा
३९८ ८७ भोसे
३९९ ८८ मलठण
४०० ८९ माळेवाडी
४०१ ९० माळंगी
४०२ ९१ माही
४०३ ९२ मांदळी
४०४ ९३ मिरजगांव
४०५ ९४ मुळेवाडी
४०६ ९५ येसवडी
४०७ ९६ रवळगांव
४०८ ९७ राक्षसवाडी खुर्द
४०९ ९८ राक्षसवाडी  बुद्रुक
४१० ९९ रातंजन
४११ १०० राशिन
४१२ १०१ रूईगव्हाण
४१३ १०२ रेहेकुरी
४१४ १०३ रौकाळेवाडी
४१५ १०४ लोणी मसदपूर
४१६ १०५ वडगांव तनपुरा
४१७ १०६ वायसेवाडी
४१८ १०७ वालवड
४१९ १०८ शिंदे
४२० १०९ शिंपोरा
४२१ ११० शेगुड
४२२ १११ सितपूर
४२३ ११२ सिध्दटेक
४२४ ११३ सुपे
४२५ ११४ सुपेकरवाडी
४२६ ११५ सोनाळवाडी
४२७ ११६ हिंगणगांव
४२८ ११७ होलेवाडी
४२९ ११८ हंडाळवाडी
४३० कोपरगाव अंजनापूर
४३१ आपेगाव
४३२ आंचलगांव
४३३ उक्कडगांव
४३४ ओगदी
४३५ करंजी बुद्रुक
४३६ काकडी
४३७ कान्हेगांव
४३८ कारवाडी
४३९ १० कासली
४४० ११ कुंभारी
४४१ १२ कोकमठाण
४४२ १३ कोपरगांव
४४३ १४ कोळगांवथडी
४४४ १५ कोळपेवाडी
४४५ १६ खिर्डीगणेश
४४६ १७ खोपडी
४४७ १८ गोधेगांव
४४८ १९ घारी
४४९ २० घोयेगांव
४५० २१ चासनळी
४५१ २२ चांदगव्हाण
४५२ २३ चांदेकसारे
४५३ २४ जवळके
४५४ २५ जेऊर कुंभारी
४५५ २६ जेऊर पाटोदा
४५६ २७ टाकळी
४५७ २८ डाउच खुर्द
४५८ २९ डाउच बुद्रुक
४५९ ३० तळेगांवमळे
४६० ३१ तिळवणी
४६१ ३२ दहिगाव बोलका
४६२ ३३ देर्डे कोऱ्हाळे
४६३ ३४ देर्डे चांदवड
४६४ ३५ धामोरी
४६५ ३६ धारणगांव
४६६ ३७ धोत्रे
४६७ ३८ धोंडेवाडी
४६८ ३९ नाटेगांव
४६९ ४० पढेगांव
४७० ४१ पोहेगाव खुर्द
४७१ ४२ पोहेगाव बुद्रुक
४७२ ४३ बक्तरपूर
४७३ ४४ बहादरपूर
४७४ ४५ बहादराबाद
४७५ ४६ बोलकी
४७६ ४७ ब्राम्हणगांव
४७७ ४८ भोजडे
४७८ ४९ मढी खुर्द
४७९ ५० मढी बुद्रुक
४८० ५१ मनेगांव
४८१ ५२ मल्हारवाडी
४८२ ५३ मळेगांवथडी
४८३ ५४ मायगाव देवी
४८४ ५५ माहेगांव देशमुख
४८५ ५६ मुर्शतपूर
४८६ ५७ मोर्विस
४८७ ५८ मंजूर
४८८ ५९ येसगांव
४८९ ६० रवंदे
४९० ६१ रांजणगाव देशमुख
४९१ ६२ लौकी
४९२ ६३ वडगांव
४९३ ६४ वारी
४९४ ६५ वेळापूर
४९५ ६६ वेस
४९६ ६७ शहाजापूर
४९७ ६८ शहापूर
४९८ ६९ शिरसगांव
४९९ ७० शिंगणापूर
५०० ७१ सडे
५०१ ७२ सावळगांव
५०२ ७३ सांगवी भुसार
५०३ ७४ सुरेगांव
५०४ ७५ सोनारी
५०५ ७६ सोयगाव
५०६ ७७ संवत्सर
५०७ ७८ हिंगणी
५०८ ७९ हंडेवाडी
५०९ जामखेड अरणगांव
५१० आघी
५११ आनंदवाडी
५१२ आपटी
५१३ कवडगांव
५१४ काटेवाडी
५१५ कुसडगांव
५१६ कोल्हेवाडी
५१७ खर्डा
५१८ १० खामगाव
५१९ ११ खांडवी
५२० १२ खुरदैठण
५२१ १३ गिरवली
५२२ १४ गुरेवाडी
५२३ १५ घोडेगांव
५२४ १६ चूंभळी
५२५ १७ चोभेवाडी
५२६ १८ चोंडी
५२७ १९ जमादारवाडी
५२८ २० जवळके
५२९ २१ जवळा
५३० २२ जातेगाव
५३१ २३ जामखेड
५३२ २४ जायभायवाडी
५३३ २५ जांबवाडी
५३४ २६ झिक्री
५३५ २७ डिसलेवाडी
५३६ २८ डोणगांव
५३७ २९ डोळेवाडी
५३८ ३० तरडगाव
५३९ ३१ तेलंगशी
५४० ३२ दरडवाडी
५४१ ३३ दिघोळ
५४२ ३४ देवदैठण
५४३ ३५ दौंडाचीवाडी
५४४ ३६ धनेगांव
५४५ ३७ धानोरा
५४६ ३८ धामणगांव
५४७ ३९ धोत्री
५४८ ४० धोंडपारगाव
५४९ ४१ नागोबाचीवाडी
५५० ४२ नान्नज
५५१ ४३ नायगांव
५५२ ४४ नाहुली
५५३ ४५ पाटोदा
५५४ ४६ पाडळी
५५५ ४७ पारेवाडी
५५६ ४८ पांढरेवाडी
५५७ ४९ पिंपरखेड
५५८ ५० पिंपळगांव आळवा
५५९ ५१ पिंपळगांव उंडा
५६० ५२ पिंपळवाडी
५६१ ५३ पोतेवाडी
५६२ ५४ फक्राबाद
५६३ ५५ बटेवाडी
५६४ ५६ बाळगव्हाण
५६५ ५७ बावी
५६६ ५८ बांधखडक
५६७ ५९ बोर्ले
५६८ ६० भवरवाडी
५६९ ६१ भुतवडा
५७० ६२ मतेवाडी
५७१ ६३ महारुळी
५७२ ६४ माळेवाडी
५७३ ६५ मुंगेवाडी
५७४ ६६ मुंजेवाडी
५७५ ६७ मोहरी
५७६ ६८ मोहा
५७७ ६९ रत्नापुर
५७८ ७० राजुरी
५७९ ७१ राजेवाडी
५८० ७२ लेहनेवाडी
५८१ ७३ लोणी
५८२ ७४ वाकी
५८३ ७५ वाघा
५८४ ७६ वंजारवाडी (तरडगाव)
५८५ ७७ वंजारवाडी (धानोरा)
५८६ ७८ शिऊर
५८७ ७९ सरदवाडी
५८८ ८० साकत
५८९ ८१ सातेफळ
५९० ८२ सारोळा
५९१ ८३ सावरगांव
५९२ ८४ सांगवी
५९३ ८५ सोनेगाव
५९४ ८६ हसनाबाद
५९५ ८७ हाळगांव
५९६ नेवासा अंमळनेर
५९७ आंतरवली
५९८ इमामपुर
५९९ उस्थळ खालसा
६०० उस्थाळ दुमाला
६०१ करजगाव
६०२ कारेगांव
६०३ कांगोणी
६०४ कुकाणा
६०५ १० कौठा
६०६ ११ खडके
६०७ १२ खरवंडी
६०८ १३ खलालपिंप्री
६०९ १४ खामगाव
६१० १५ खुणेगांव
६११ १६ खुपटी
६१२ १७ खेडलेकाजळी
६१३ १८ खेडले परमानंद
६१४ १९ गणेशवाडी
६१५ २० गळनिंब
६१६ २१ गिडेगाव
६१७ २२ गेवराई
६१८ २३ गोगलगाव
६१९ २४ गोणेगाव
६२० २५ गोधेगांव
६२१ २६ गोपाळपुर
६२२ २७ गोमळवाडी
६२३ २८ गोयगव्हाण
६२४ २९ गोंडेगांव
६२५ ३० घोगरगांव
६२६ ३१ घोडेगाव
६२७ ३२ चांदा
६२८ ३३ चिलेखनवाडी
६२९ ३४ चिंचबन
६३० ३५ जळके  खुर्द
६३१ ३६ जळके बुद्रुक
६३२ ३७ जेऊर हैबती
६३३ ३८ जैनपूर
६३४ ३९ झापवाडी
६३५ ४० टोका
६३६ ४१ तरवडी
६३७ ४२ तामसवाडी
६३८ ४३ तेलकुडगांव
६३९ ४४ दिघी
६४० ४५ देडगांव
६४१ ४६ देवगांव
६४२ ४७ देवसडे
६४३ ४८ धनगरवाडी (नेवासा)
६४४ ४९ धनगरवाडी (सोनई )
६४५ ५० धामोरी
६४६ ५१ नजीक  चिंचोली
६४७ ५२ नागापुर
६४८ ५३ नारायणवाडी
६४९ ५४ नांदुर  शिकारी
६५० ५५ निपाणी निमगाव
६५१ ५६ निंभारी
६५२ ५७ नेवासा खुर्द
६५३ ५८ नेवासा बुद्रूक
६५४ ५९ पाचुंदे
६५५ ६० पाचेगांव
६५६ ६१ पाथरवाले
६५७ ६२ पानसवाडी
६५८ ६३ पानेगाव
६५९ ६४ पिचडगांव
६६० ६५ पिंपरी शहाली
६६१ ६६ पुनतगांव
६६२ ६७ प्रवरासंगम
६६३ ६८ फत्तेपुर
६६४ ६९ बकुपिंपळगांव
६६५ ७० बऱ्हाणपुर
६६६ ७१ बहिरवाडी
६६७ ७२ बाभुळखेडे
६६८ ७३ बाभुळवेढे
६६९ ७४ बेलपांढरी
६७० ७५ बेलपिंपळगांव
६७१ ७६ बेल्हेकरवाडी
६७२ ७७ बोरगाव
६७३ ७८ भानसहिवरे
६७४ ७९ भालगाव
६७५ ८० भेंडे खुर्द
६७६ ८१ भेंडे  बुद्रूक
६७७ ८२ मक्तापुर
६७८ ८३ मडकी
६७९ ८४ महालक्ष्मीहिवरे
६८० ८५ माका
६८१ ८६ माळीचिचोंरे
६८२ ८७ माळेवाडी खालसा
६८३ ८८ माळेवाडी दुमाला
६८४ ८९ मांडेगव्हान
६८५ ९० मुकींदपुर
६८६ ९१ मुरमे
६८७ ९२ मोरगव्हान
६८८ ९३ मोरयाचिचोंरे
६८९ ९४ मंगळापुर
६९० ९५ म्हसले
६९१ ९६ म्हाळसपिंपळगाव
६९२ ९७ म्हाळापूर
६९३ ९८ रस्तापुर
६९४ ९९ राजेगांव
६९५ १०० रामडोह
६९६ १०१ रांजणगांव
६९७ १०२ लांडेवाडी
६९८ १०३ लोहगांव
६९९ १०४ लोहारवाडी
७०० १०५ वडाळा बहीरोबा
७०१ १०६ वडुले
७०२ १०७ वरखेड
७०३ १०८ वाकडी
७०४ १०९ वाटापुर
७०५ ११० वाशिम
७०६ १११ वांजोळी
७०७ ११२ वंजारवाडी
७०८ ११३ शहापुर
७०९ ११४ शिरसगाव
७१० ११५ शिरेगाव
७११ ११६ शिंगणापुर
७१२ ११७ शिंगवेतुकाई
७१३ ११८ सलाबतपुर
७१४ ११९ सुकळी  खुर्द
७१५ १२० सुकळी बुद्रुक
७१६ १२१ सुरेगाव  तर्फे दहीगाव
७१७ १२२ सुरेगांव गंगापुर
७१८ १२३ सुलतानपुर
७१९ १२४ सोनई  (नविन )
७२० १२५ सौंदाळा
७२१ १२६ हिंगोणी
७२२ १२७ हंडींनिमगाव
७२३ पाथर्डी अकोला
७२४ अंबिकानगर
७२५ आगसखांड
७२६ आडगांव
७२७ आल्हणवाडी
७२८ एकनाथवाडी
७२९ औरंगपूर
७३० कडगांव
७३१ करडवाडी
७३२ १० करोडी
७३३ ११ करंजी
७३४ १२ कळस पिंपरी
७३५ १३ कामत शिंगवे
७३६ १४ कारेगांव
७३७ १५ काळेगांव फकीर
७३८ १६ काळेवाडी (नवीन)
७३९ १७ कासारपिंपळगांव
७४० १८ कासारवाडी
७४१ १९ कासाळवाडी
७४२ २० कुत्तरवाडी
७४३ २१ केळवंडी
७४४ २२ कोपरे
७४५ २३ कोरडगांव
७४६ २४ कोल्हार
७४७ २५ कोळसांगवी
७४८ २६ कौडगांव
७४९ २७ खरवंडी
७५० २८ खांडगांव
७५१ २९ खेर्डे
७५२ ३० गितेवाडी
७५३ ३१ घाटशिरस
७५४ ३२ घुमटवाडी
७५५ ३३ चिचोंडी
७५६ ३४ चितळवाडी
७५७ ३५ चितळी
७५८ ३६ चिंचपूर इजदे
७५९ ३७ चिंचपूर पांगुळ
७६० ३८ चुंभळी
७६१ ३९ चेकेवाडी
७६२ ४० जवखेडे खालसा
७६३ ४१ जवखेडे दुमाला
७६४ ४२ जवळवाडी
७६५ ४३ जाटदेवळे
७६६ ४४ जांभळी
७६७ ४५ जिरेवाडी
७६८ ४६ जोगेवाडी
७६९ ४७ जोहारवाडी
७७० ४८ टाकळीमानूर
७७१ ४९ डमाळवाडी (चिचोंडी)
७७२ ५० डमाळवाडी (माणिकदौडी)
७७३ ५१ डांगेवाडी
७७४ ५२ डोंगरवाडी
७७५ ५३ ढवळेवाडी
७७६ ५४ ढाकणवाडी (खरवंडी)
७७७ ५५ ढाकणवाडी (वडगांव)
७७८ ५६ तनपुरवाडी
७७९ ५७ तिनखडी
७८० ५८ तिसगांव
७८१ ५९ तोंडोळी
७८२ ६० त्रिभुवनवाडी
७८३ ६१ दगडवाडी
७८४ ६२ दुले चांदगांव
७८५ ६३ देवराई
७८६ ६४ धनगरवाडी
७८७ ६५ धामणगांव
७८८ ६६ धायतडकवाडी
७८९ ६७ धारवाडी
७९० ६८ नांदुर निंबा दैत्य
७९१ ६९ निपाणी जळगांव
७९२ ७० निवडुंगे
७९३ ७१ निंबोडी
७९४ ७२ पत्र्याचा तांडा
७९५ ७३ पागोरीपिंपळगांव
७९६ ७४ पाडळी
७९७ ७५ पाथर्डी
७९८ ७६ पारेवाडी
७९९ ७७ पालवेवाडी
८०० ७८ पिरेवाडी
८०१ ७९ पिंपळगव्हाण
८०२ ८० पिंपळगांव टप्पा
८०३ ८१ प्रभुपिंपरी
८०४ ८२ बडेवाडी
८०५ ८३ बोरसेवाडी
८०६ ८४ बोंदरवाडी
८०७ ८५ भवरवाडी (नवीन)
८०८ ८६ भारजवाडी
८०९ ८७ भालगांव
८१० ८८ भिलवडे
८११ ८९ भुतेटाकळी
८१२ ९० भोसे
८१३ ९१ मढी
८१४ ९२ माणिकदौंडी
८१५ ९३ मानेवाडी
८१६ ९४ मालेवाडी
८१७ ९५ माळी बाभुळगांव
८१८ ९६ माळेगांव
८१९ ९७ मांडवे
८२० ९८ मिडसांगवी
८२१ ९९ मिरी
८२२ १०० मुंगुसवाडे
८२३ १०१ मोहटे
८२४ १०२ मोहरी
८२५ १०३ मोहोज खुर्द
८२६ १०४ मोहोजदेवढे
८२७ १०५ मोहोज बुद्रुक
८२८ १०६ येळी
८२९ १०७ राघोहिवरे
८३० १०८ रांजणी
८३१ १०९ रुपनरवाडी (नवीन)
८३२ ११० रेणुकाईवाडी
८३३ १११ लांडकवाडी
८३४ ११२ लोहसर
८३५ ११३ वडगांव
८३६ ११४ वसु
८३७ ११५ वाळुंज
८३८ ११६ वैजुबाभुळगांव
८३९ ११७ शिरसाठवाडी
८४० ११८ शिरापुर
८४१ ११९ शिराळ
८४२ १२० शिंगवे केशव
८४३ १२१ शिंदेवाडी
८४४ १२२ शेकटे
८४५ १२३ शंकरवाडी
८४६ १२४ साकेगांव
८४७ १२५ सातवड
८४८ १२६ सांगवी खुर्द
८४९ १२७ सांगवी बुद्रुक
८५० १२८ सुसरे
८५१ १२९ सैदापूर
८५२ १३० सोनोशी
८५३ १३१ सोमठाणे खुर्द
८५४ १३२ सोमठाणे नलवडे
८५५ १३३ सोमठाणे बुद्रुक
८५६ १३४ हत्राळ
८५७ १३५ हनुमान टाकळी
८५८ १३६ हाकेवाडी (नवीन)
८५९ १३७ हंडाळवाडी
८६० पारनेर अक्कलवाडी
८६१ अळकुटी
८६२ अस्तगांव
८६३ आपधूप
८६४ कडुस
८६५ करंदी
८६६ कर्जुले हर्या
८६७ कळमकरवाडी
८६८ कळस
८६९ १० काकणेवाडी
८७० ११ काटाळवेढा
८७१ १२ कान्हूर पठार
८७२ १३ कारेगाव
८७३ १४ काळकुप
८७४ १५ कासारे
८७५ १६ किन्ही
८७६ १७ कुरुंद
८७७ १८ कोहकडी
८७८ १९ खडकवाडी
८७९ २० गटेवाडी
८८० २१ गाजदीपुर
८८१ २२ गाडीलगांव
८८२ २३ गारखिंडी
८८३ २४ गारगुंडी
८८४ २५ गांजीभोयरे
८८५ २६ गुणोरे
८८६ २७ गोरेगांव
८८७ २८ घाणेगांव
८८८ २९ चिंचोली
८८९ ३० चोंभुत
८९० ३१ जवळा
८९१ ३२ जातेगांव
८९२ ३३ जाधववाडी
८९३ ३४ जामगांव
८९४ ३५ टाकळी ढोकेश्वर
८९५ ३६ डिकसळ
८९६ ३७ डोंगरवाडी
८९७ ३८ ढवणवाडी
८९८ ३९ ढवळपुरी
८९९ ४० ढोकी
९०० ४१ तास
९०१ ४२ तिखोल
९०२ ४३ दरोडी
९०३ ४४ देवी भोयरे
९०४ ४५ देसवडे
९०५ ४६ दैठणे गुंजाळ
९०६ ४७ धोत्रे खुर्द
९०७ ४८ धोत्रे बुद्रुक
९०८ ४९ नारायणगव्हाण
९०९ ५० नांदुर पठार
९१० ५१ निघोज
९११ ५२ पठारवाडी
९१२ ५३ पळवे खुर्द
९१३ ५४ पळवे बुद्रुक
९१४ ५५ पळशी
९१५ ५६ पळसपुर
९१६ ५७ पाडळीआळे
९१७ ५८ पाडळी तर्फे कान्हूर
९१८ ५९ पाडळी दर्या
९१९ ६० पाडळी रांजणगांव
९२० ६१ पानोली
९२१ ६२ पाबळ
९२२ ६३ पारनेर
९२३ ६४ पिंपळगांव तुर्क
९२४ ६५ पिंपळगांव रोठा
९२५ ६६ पिंपळनेर
९२६ ६७ पिंप्री गवळी
९२७ ६८ पिंप्री जलसेन
९२८ ६९ पिंप्री पठार
९२९ ७० पुणेवाडी
९३० ७१ पोखरी
९३१ ७२ बहिरोबावाडी
९३२ ७३ बाबुर्डी
९३३ ७४ बाभुळवाडे
९३४ ७५ भनगडेवाडी
९३५ ७६ भाळवणी
९३६ ७७ भांडगांव
९३७ ७८ भोयरेगांगर्डा
९३८ ७९ भोंद्रे
९३९ ८० माजमपुर
९४० ८१ माळकुप
९४१ ८२ मावळेवाडी
९४२ ८३ मांडवे खुर्द
९४३ ८४ मुंगशी
९४४ ८५ मोरवाडी
९४५ ८६ म्हसणे
९४६ ८७ म्हसे खुर्द
९४७ ८८ म्हसोबाचा झाप
९४८ ८९ म्हस्केवाडी
९४९ ९० यादववाडी
९५० ९१ रायतळे
९५१ ९२ राळेगण थेरपाळ
९५२ ९३ राळेगण सिध्दी
९५३ ९४ रांजणगांव मशिद
९५४ ९५ रांधे
९५५ ९६ रुई छत्रपती
९५६ ९७ रेणवडी
९५७ ९८ लोणी मावळा
९५८ ९९ लोणी हवेली
९५९ १०० वडगांव आमली
९६० १०१ वडगांव गुंड
९६१ १०२ वडगांव दर्या
९६२ १०३ वडगांव सावताळ
९६३ १०४ वडझिरे
९६४ १०५ वडनेर बुद्रुक
९६५ १०६ वडनेर हवेली
९६६ १०७ वडुले
९६७ १०८ वनकुटे
९६८ १०९ वाघुंडे खुर्द
९६९ ११० वाघुंडे बुद्रुक
९७० १११ वाडेगव्हाण
९७१ ११२ वारणवाडी
९७२ ११३ वाळवणे
९७३ ११४ वासुंदे
९७४ ११५ विरोली
९७५ ११६ वेसदरे
९७६ ११७ शिरसुले
९७७ ११८ शिरापूर
९७८ ११९ शेरी कासारे
९७९ १२० शेरी कोलदरा
९८० १२१ शंहजापूर
९८१ १२२ सारोळा अडवाई
९८२ १२३ सावरगांव
९८३ १२४ सांगवी सुर्या
९८४ १२५ सिध्देश्वर वाडी
९८५ १२६ सुपा
९८६ १२७ सुलतानपुर
९८७ १२८ हकीगतपुर
९८८ १२९ हत्तलखिंडी
९८९ १३० हिवरे कोर्डा
९९० १३१ हंगा
९९१ राहाता अस्तगाव
९९२ आडगांव खुर्द
९९३ आडगांव बुद्रुक
९९४ एकरुखे
९९५ एलमवाडी
९९६ कनकुरी
९९७ केलवड खुर्द
९९८ केलवड बुद्रुक
९९९ कोऱ्हाळे
१००० १० कोल्हार बुद्रुक
१००१ ११ खडकेवाके
१००२ १२ गोगलगांव
१००३ १३ चितळी
१००४ १४ चोळकेवाडी
१००५ १५ चंद्रापूर
१००६ १६ जळगांव
१००७ १७ डोऱ्हाळे
१००८ १८ तरकसवाडी
१००९ १९ तीसगांव
१०१० २० दहिगांव कोऱ्हाळे
१०११ २१ दाढ बुद्रुक
१०१२ २२ दुर्गापूर
१०१३ २३ धनगरवाडी
१०१४ २४ नाथुपाटलाची वाडी
१०१५ २५ नादुर्खी खुर्द
१०१६ २६ नादुर्खी बुद्रुक
१०१७ २७ नांदुर खुर्द
१०१८ २८ नांदुर बुद्रुक
१०१९ २९ निघोज
१०२० ३० निमगांव कोऱ्हाळे
१०२१ ३१ पाथरे बुद्रुक
१०२२ ३२ पिंपळवाडी
१०२३ ३३ पिंपळस
१०२४ ३४ पिंप्री निर्मळ
१०२५ ३५ पिंप्री लोकाई
१०२६ ३६ पुणतांबा
१०२७ ३७ बाभळेश्वर खुर्द
१०२८ ३८ बाभळेश्वर बुद्रुक
१०२९ ३९ भगवतीपूर
१०३० ४० ममदापूर
१०३१ ४१ मोरवाडी
१०३२ ४२ रस्तापुर
१०३३ ४३ राजुरी
१०३४ ४४ रामपुरवाडी
१०३५ ४५ राहाता
१०३६ ४६ रांजणखोल
१०३७ ४७ रांजणगांव खुर्द
१०३८ ४८ रुई
१०३९ ४९ लोणी खुर्द
१०४० ५० लोणी बुद्रुक
१०४१ ५१ लोहगांव
१०४२ ५२ वाकडी
१०४३ ५३ वाळकी
१०४४ ५४ शिर्डी
१०४५ ५५ शिंगवे
१०४६ ५६ साकुरी
१०४७ ५७ सावळीविहीर खुर्द
१०४८ ५८ सावळीविहीर बुद्रुक
१०४९ ५९ संभाजीनगर
१०५० ६० हनुमंतगांव
१०५१ ६१ हसनापूर
१०५२ राहुरी अंमळनेर
१०५३ आरडगांव
१०५४ आंबी
१०५५ उंबरे
१०५६ कणगर खुर्द
१०५७ कणगर बुद्रुक
१०५८ करजगांव
१०५९ कात्रड
१०६० कानडगांव
१०६१ १० कुक्कडवेढे
१०६२ ११ कुरणवाडी
१०६३ १२ केसापुर
१०६४ १३ केंदळ खुर्द
१०६५ १४ केंदळ बुद्रुक
१०६६ १५ कोपरे
१०६७ १६ कोल्हार खुर्द
१०६८ १७ कोळेवाडी
१०६९ १८ कोंढवड
१०७० १९ खडांबे खुर्द
१०७१ २० खडांबे बुद्रुक
१०७२ २१ खुडसरगांव
१०७३ २२ गडधे आखाडा
१०७४ २३ गणेगांव
१०७५ २४ गाडकवाडी
१०७६ २५ गुहा
१०७७ २६ गुंजाळे
१०७८ २७ गंगापूर
१०७९ २८ घोरपडवाडी
१०८० २९ चांदेगांव
१०८१ ३० चिखलठाण
१०८२ ३१ चिंचविहीरे
१०८३ ३२ चिंचाळे
१०८४ ३३ चिंचोली
१०८५ ३४ चेडगांव
१०८६ ३५ चंडकापूर
१०८७ ३६ जातप
१०८८ ३७ जांभळी
१०८९ ३८ जांभुळबन
१०९० ३९ टाकळीमिया
१०९१ ४० डिग्रस
१०९२ ४१ तमनर आखाडा
१०९३ ४२ ताहाराबाद
१०९४ ४३ तांदुळनेर
१०९५ ४४ तांदुळवाडी
१०९६ ४५ तांभेरे
१०९७ ४६ तिळापूर
१०९८ ४७ तुळापूर
१०९९ ४८ त्रिंबकपूर
११०० ४९ दरडगांव तर्फे बेलापुर
११०१ ५० दरडगांव थडी
११०२ ५१ दवणगांव
११०३ ५२ देवळाली प्रवरा
११०४ ५३ देसवंडी
११०५ ५४ धानोरे
११०६ ५५ धामोरी खुर्द
११०७ ५६ धामोरी बुद्रुक
११०८ ५७ निंभेरे
११०९ ५८ पाथरे खुर्द
१११० ५९ पिंपळगांव फुणगी
११११ ६० पिंप्री अवघड
१११२ ६१ पिंप्रीवळण
१११३ ६२ बाभुळगांव
१११४ ६३ बारागांव नांदुर
१११५ ६४ बोधेगांव
१११६ ६५ ब्राम्हणगांव भांड
१११७ ६६ ब्राम्हणी
१११८ ६७ मल्हारवाडी
१११९ ६८ महालगांव
११२० ६९ मानोरी
११२१ ७० मालुंजे खुर्द
११२२ ७१ माळेवाडी डुकरेवाडी
११२३ ७२ माहेगांव
११२४ ७३ मांजरी
११२५ ७४ मुसळवाडी
११२६ ७५ मोकळ ओहळ
११२७ ७६ मोमीन आखाडा
११२८ ७७ मोरवाडी
११२९ ७८ म्हैसगांव
११३० ७९ रामपूर
११३१ ८० राहुरी खुर्द
११३२ ८१ राहुरी बुद्रुक
११३३ ८२ लाख
११३४ ८३ वडनेर
११३५ ८४ वरवंडी
११३६ ८५ वरशिंदे
११३७ ८६ वळण
११३८ ८७ वाबळेवाडी
११३९ ८८ वावरथ
११४० ८९ वांजुळपोई
११४१ ९० वांबोरी
११४२ ९१ शिलेगांव
११४३ ९२ शेनवडगांव
११४४ ९३ सडे
११४५ ९४ सात्रळ
११४६ ९५ सोनगांव
११४७ ९६ संक्रापूर
११४८ शेवगाव अधोडी
११४९ अमरापुर
११५० अंतरवाली खुर्द ने
११५१ अंतरवाली खुर्द शे
११५२ अंतरवाली बुद्रुक
११५३ अंत्रे
११५४ आखतवाडे
११५५ आखेगांव तितर्फा
११५६ आपेगांव
११५७ १० आव्हाणे खुर्द
११५८ ११ आव्हाणे बुद्रुक
११५९ १२ एरंडगांव
११६० १३ कर्जत खुर्द
११६१ १४ कऱ्हेटाकळी
११६२ १५ कांबी
११६३ १६ कुरुडगांव
११६४ १७ कोनोशी
११६५ १८ कोळगांव
११६६ १९ खडके
११६७ २० खरडगांव
११६८ २१ खानापुर
११६९ २२ खामगांव
११७० २३ खामपिंप्री
११७१ २४ खुंटेफळ
११७२ २५ गदेवाडी
११७३ २६ गरडवाडी
११७४ २७ गायकवाड जळगांव
११७५ २८ गोळेगांव
११७६ २९ घेवरी
११७७ ३० घोटण
११७८ ३१ चापडगांव
११७९ ३२ चेडे चांदगांव
११८० ३३ जोहरापुर
११८१ ३४ ठाकुर निमगांव
११८२ ३५ ठाकुर पिंपळगांव
११८३ ३६ डोंगर आखेगांव
११८४ ३७ ढोरजळगांव ने
११८५ ३८ ढोरजळगांव शे.
११८६ ३९ ढोरसडे
११८७ ४० ढोरहिंगणी
११८८ ४१ तळणी
११८९ ४२ ताजनापुर
११९० ४३ थाटे
११९१ ४४ दहिगांव ने
११९२ ४५ दहिगांव शे
११९३ ४६ दहिफळ
११९४ ४७ दादेगांव
११९५ ४८ दिवटे
११९६ ४९ देवटाकळी
११९७ ५० देवळाणे
११९८ ५१ नजिक बाभुळगांव
११९९ ५२ नागलवाडी
१२०० ५३ नांदुरविहीरे
१२०१ ५४ निंबे
१२०२ ५५ पिंगेवाडी
१२०३ ५६ प्रभुवाडगांव
१२०४ ५७ बक्तरपुर
१२०५ ५८ बऱ्हाणपुर
१२०६ ५९ बाडगव्हाण
१२०७ ६० बालमटाकळी
१२०८ ६१ बेलगांव
१२०९ ६२ बोडखे
१२१० ६३ बोधेगांव
१२११ ६४ भगुर
१२१२ ६५ भातकुडगांव
१२१३ ६६ भायगांव
१२१४ ६७ भाविनीमगांव
१२१५ ६८ मजलेशहर
१२१६ ६९ मडके
१२१७ ७० मलकापुर
१२१८ ७१ मळेगांव
१२१९ ७२ माळेगांव ने
१२२० ७३ मुरमी
१२२१ ७४ मुर्शतपुर
१२२२ ७५ मुंगी
१२२३ ७६ मंगरुळ खुर्द
१२२४ ७७ मंगरुळ बुद्रुक
१२२५ ७८ राक्षी
१२२६ ७९ राणेगांव
१२२७ ८० रावतळे
१२२८ ८१ रांजणी
१२२९ ८२ लखमापुरी
१२३० ८३ लाखेफळ
१२३१ ८४ लाडजळगांव
१२३२ ८५ लोळेगांव
१२३३ ८६ वडुले खुर्द
१२३४ ८७ वडुले बुद्रुक
१२३५ ८८ वरखेड
१२३६ ८९ वरुर खुर्द
१२३७ ९० वरुर बुद्रुक
१२३८ ९१ वाघोली
१२३९ ९२ वाडगांव
१२४० ९३ विजयपुर
१२४१ ९४ शहरटाकळी
१२४२ ९५ शहाजापुर
१२४३ ९६ शहापुर
१२४४ ९७ शिंगोरी
१२४५ ९८ शेकटे खुर्द
१२४६ ९९ शेकटे बुद्रुक
१२४७ १०० शेवगांव
१२४८ १०१ शोभानगर
१२४९ १०२ सामनगांव
१२५० १०३ सालवडगांव
१२५१ १०४ सुकळी
१२५२ १०५ सुलतानपुर बुद्रुक
१२५३ १०६ सुलतानपूर खुर्द
१२५४ १०७ सुळे पिंपळगांव
१२५५ १०८ सेवानगर
१२५६ १०९ सोनविहिर
१२५७ ११० सोनेसांगवी
१२५८ १११ हसनापुर
१२५९ ११२ हातगांव
१२६० ११३ हिंगनगांव ने
१२६१ श्रीगोंदा अजनुज
१२६२ अधोरेवाडी
१२६३ अनगरे
१२६४ अरणगाव दुमाला
१२६५ आढळगाव
१२६६ आनंदवाडी
१२६७ आर्वी
१२६८ उक्कडगांव
१२६९ उख्खलगांव
१२७० १० एरंडोली
१२७१ ११ कणसेवाडी
१२७२ १२ कामठी
१२७३ १३ काष्टी
१२७४ १४ कोकणगाव
१२७५ १५ कोथुळ
१२७६ १६ कोरेगव्हाण
१२७७ १७ कोरेगांव
१२७८ १८ कोळगांव
१२७९ १९ कोसेगव्हाण
१२८० २० कोंडेगव्हाण
१२८१ २१ कौठे
१२८२ २२ खरातवाडी
१२८३ २३ खांडगांव
१२८४ २४ खेतमाळीसवाडी
१२८५ २५ गव्हाणेवाडी (आढळगांव)
१२८६ २६ गव्हाणेवाडी (हिंगणी दुमाला)
१२८७ २७ गार
१२८८ २८ घारगाव
१२८९ २९ घुगलवडगाव
१२९० ३० घुटेवाडी
१२९१ ३१ घोगरगांव
१२९२ ३२ घोटवी
१२९३ ३३ घोडेगांव
१२९४ ३४ चवरसांगवी
१२९५ ३५ चांडगाव
१२९६ ३६ चांभुर्डी
१२९७ ३७ चिखलठाणवाडी
१२९८ ३८ चिखली
१२९९ ३९ चिंभळे
१३०० ४० चोरमलेवाडी
१३०१ ४१ चोराचीवाडी
१३०२ ४२ जंगलेवाडी
१३०३ ४३ टाकळी कडेवळीत
१३०४ ४४ टाकळी लोणार
१३०५ ४५ डोकेवाडी
१३०६ ४६ डोमाळेवाडी
१३०७ ४७ ढवळगाव
१३०८ ४८ ढोकराई माळ
१३०९ ४९ ढोरजे
१३१० ५० तरडगव्हाण
१३११ ५१ तांदळी दुमाला
१३१२ ५२ थिटे सांगवी
१३१३ ५३ दाणेवाडी
१३१४ ५४ देऊळगाव
१३१५ ५५ देवदैठण
१३१६ ५६ निमगांव खलू
१३१७ ५७ निंबवी
१३१८ ५८ पारगाव सुद्रीक
१३१९ ५९ पार्वतवाडी
१३२० ६० पांढरेवाडी
१३२१ ६१ पिसोरेखांड
१३२२ ६२ पिसोरे बुद्रुक
१३२३ ६३ पिंपळगांव पिसा
१३२४ ६४ पिंप्रीकोलंदर
१३२५ ६५ पेडगांव
१३२६ ६६ पोलिसवाडी
१३२७ ६७ बनपिंप्री
१३२८ ६८ बाबुर्डी
१३२९ ६९ बांगर्डे
१३३० ७० बेलवंडी कोठार
१३३१ ७१ बेलवंडी बुद्रुक
१३३२ ७२ बोरी
१३३३ ७३ भानगांव
१३३४ ७४ भापकरवाडी
१३३५ ७५ भावडी
१३३६ ७६ भिंगाण खालसा
१३३७ ७७ भिंगाण दुमाला
१३३८ ७८ मढेवडगांव
१३३९ ७९ महादेववाडी (टाकळी लोणार खालची)
१३४० ८० महादेववाडी (लोणी खालची)
१३४१ ८१ महांडुळवाडी
१३४२ ८२ माठ
१३४३ ८३ मासाळवाडी
१३४४ ८४ मांडवगण
१३४५ ८५ मुंगूसगांव
१३४६ ८६ मुंढेकरवाडी
१३४७ ८७ मेंगलवाडी
१३४८ ८८ म्हसे
१३४९ ८९ म्हातारपिंप्री
१३५० ९० येळपणे
१३५१ ९१ येवती
१३५२ ९२ राजापूर
१३५३ ९३ रायगव्हाण
१३५४ ९४ रुईखेल
१३५५ ९५ लगडवाडी
१३५६ ९६ लिंपणगाव
१३५७ ९७ लोणी व्यंकनाथ
१३५८ ९८ वडगांव शिंदोडी
१३५९ ९९ वडघुल
१३६० १०० वडाळी
१३६१ १०१ वांगदरी
१३६२ १०२ विसापूर
१३६३ १०३ वेठेकरवाडी
१३६४ १०४ वेळू
१३६५ १०५ शिपलकरवाडी
१३६६ १०६ शिरसगांव बोडखा
१३६७ १०७ शेडगांव
१३६८ १०८ श्रीगोंदा
१३६९ १०९ सारोळा सोमवंशी
१३७० ११० सांगवी दुमाला
१३७१ १११ सुरेगांव
१३७२ ११२ सुरोडी
१३७३ ११३ हिरडगाव
१३७४ ११४ हिंगणी दुमाला
१३७५ ११५ हंगेवाडी
१३७६ श्रीरामपुर उक्कलगांव
१३७७ उंदिरगांव
१३७८ उंबरगांव
१३७९ एकलहरे
१३८० ऐनतपूर
१३८१ कडीत खुर्द
१३८२ कडीत बुद्रुक
१३८३ कमालपूर
१३८४ कान्हेगांव
१३८५ १० कारेगांव
१३८६ ११ कुरणपूर
१३८७ १२ खानापूर
१३८८ १३ खिर्डी
१३८९ १४ खोकर
१३९० १५ खंडाळा
१३९१ १६ गळनिंब
१३९२ १७ गुजरवाडी
१३९३ १८ गोवर्धनपूर
१३९४ १९ गोंडेगांव
१३९५ २० घुमनदेव
१३९६ २१ जाफराबाद
१३९७ २२ टाकळीभान
१३९८ २३ दत्तनगर
१३९९ २४ दिघी
१४०० २५ नर्सरी
१४०१ २६ नाऊर
१४०२ २७ नायगांव
१४०३ २८ निपाणीवडगांव
१४०४ २९ निमगांवखैरी
१४०५ ३० पढेगांव
१४०६ ३१ फत्याबाद
१४०७ ३२ बेलापूर खुर्द
१४०८ ३३ बेलापूर बुद्रुक
१४०९ ३४ ब्राम्हणगांव वेताळ
१४१० ३५ भामाठाण
१४११ ३६ भेर्डापूर
१४१२ ३७ भैरवनाथनगर
१४१३ ३८ भोकर
१४१४ ३९ महांकाळवडगांव
१४१५ ४० मातापूर
१४१६ ४१ मातुलठाण
१४१७ ४२ मालुंजा बुद्रुक
१४१८ ४३ माळवडगांव
१४१९ ४४ माळेवाडी
१४२० ४५ मांडवे
१४२१ ४६ मुठेवडगांव
१४२२ ४७ रामपूर
१४२३ ४८ लाडगांव
१४२४ ४९ वडाळामहादेव
१४२५ ५० वळदगांव
१४२६ ५१ वांगी खुर्द
१४२७ ५२ वांगी बुद्रुक
१४२८ ५३ शिरसगांव
१४२९ ५४ श्रीरामपूर ग्रा.
१४३० ५५ सराला
१४३१ ५६ हरेगांव
१४३२ संगमनेर अकलापुर
१४३३ अजमपुर
१४३४ अंभोरे
१४३५ आभाळवाडी
१४३६ आरामपुर
१४३७ आश्वी खुर्द
१४३८ आश्वी बुद्रुक
१४३९ आंबीखालसा
१४४० आंबी दुमाला
१४४१ १० उंबरी
१४४२ ११ ओझर खुर्द
१४४३ १२ ओझर बुद्रुक
१४४४ १३ औरंगपुर
१४४५ १४ कणसेवाडी
१४४६ १५ कनकापूर
१४४७ १६ कनोली
१४४८ १७ करुले
१४४९ १८ कर्जुले पठार
१४५० १९ कऱ्हे
१४५१ २० काकडवाडी
१४५२ २१ कासारा दुमाला
१४५३ २२ कासारे
१४५४ २३ कुरकुटवाडी
१४५५ २४ कुरकुंडी
१४५६ २५ कुरण
१४५७ २६ कुंभारवाडी
१४५८ २७ केळेवाडी
१४५९ २८ कोकणगांव
१४६० २९ कोकणेवाडी
१४६१ ३० कोल्हेवाडी
१४६२ ३१ कोळवाडे
१४६३ ३२ कोंची
१४६४ ३३ कौठे कमळेश्वर
१४६५ ३४ कौठे खुर्द
१४६६ ३५ कौठे धांदरफळ
१४६७ ३६ कौठे बुद्रुक
१४६८ ३७ कौठे मलकापुर
१४६९ ३८ कौठेवाडी
१४७० ३९ खरशिंदे
१४७१ ४० खराडी
१४७२ ४१ खळी
१४७३ ४२ खांजापुर
१४७४ ४३ खांडगांव
१४७५ ४४ खांडगेदरा
१४७६ ४५ खांबे
१४७७ ४६ खंदरमाळवाडी
१४७८ ४७ गाभणवाडी
१४७९ ४८ गुंजाळवाडी
१४८० ४९ गुंजाळवाडी पठार
१४८१ ५० गोडसेवाडी
१४८२ ५१ घारगांव
१४८३ ५२ घुलेवाडी
१४८४ ५३ चणेगांव
१४८५ ५४ चिकणी
१४८६ ५५ चिखली
१४८७ ५६ चिंचपूर खुर्द
१४८८ ५७ चिंचपूर बुद्रुक
१४८९ ५८ चिंचोली गुरव
१४९० ५९ चंदनापुरी
१४९१ ६० जवळेकडलग
१४९२ ६१ जवळे बाळेश्वर
१४९३ ६२ जाखुरी
१४९४ ६३ जांबुत खुर्द
१४९५ ६४ जांबुत बुद्रुक
१४९६ ६५ जुनेगाव
१४९७ ६६ जोर्वे
१४९८ ६७ झरेकाठी
१४९९ ६८ झोळे
१५०० ६९ डिग्रस
१५०१ ७० डोळासणे
१५०२ ७१ ढोलेवाडी
१५०३ ७२ तळेगांव
१५०४ ७३ तिगांव
१५०५ ७४ दरेवाडी
१५०६ ७५ दाढ खुर्द
१५०७ ७६ देवकौठे
१५०८ ७७ देवगांव
१५०९ ७८ धांदरफळ खुर्द
१५१० ७९ धांदरफळ बुद्रुक
१५११ ८० धुपे
१५१२ ८१ नान्नज दुमाला
१५१३ ८२ नांदुर खंदरमाळ
१५१४ ८३ नांदुरी दुमाला
१५१५ ८४ निमगांव खुर्द
१५१६ ८५ निमगांवजाळी
१५१७ ८६ निमगांव टेंभी
१५१८ ८७ निमगांव बुद्रुक
१५१९ ८८ निमगांव भोजापूर
१५२० ८९ निमज
१५२१ ९० निमोण
१५२२ ९१ निळवंडे
१५२३ ९२ निंबाळे
१५२४ ९३ पळसखेडे
१५२५ ९४ पानोडी
१५२६ ९५ पारेगांव खुर्द
१५२७ ९६ पारेगांव बुद्रुक
१५२८ ९७ पिंपरणे
१५२९ ९८ पिंपळगांव कोंझीरा
१५३० ९९ पिंपळगांव देपा
१५३१ १०० पिंपळगांव माथा
१५३२ १०१ पिंपळे
१५३३ १०२ पिंप्री लौकी अजमपुर
१५३४ १०३ पेमगिरी
१५३५ १०४ पेमरेवाडी
१५३६ १०५ पोखरी बाळेश्वर
१५३७ १०६ पोखरी हवेली
१५३८ १०७ प्रतापपूर
१५३९ १०८ बाळापूर
१५४० १०९ बांबळेवाडी
१५४१ ११० बिरेवाडी
१५४२ १११ बोटा
१५४३ ११२ बोरबनवाडी
१५४४ ११३ भोजदरी
१५४५ ११४ मनोली
१५४६ ११५ महालवाडी
१५४७ ११६ मालदाड
१५४८ ११७ मालुंजे
१५४९ ११८ माळवाडी
१५५० ११९ माळेगांव पठार
१५५१ १२० माळेगांव हवेली
१५५२ १२१ मांची
१५५३ १२२ मांडवे बुद्रुक
१५५४ १२३ मिर्झापूर
१५५५ १२४ मीरपूर
१५५६ १२५ मेगाळवाडी
१५५७ १२६ मेंढवण
१५५८ १२७ मंगळापुर
१५५९ १२८ म्हसवंडी
१५६० १२९ येलखोपवाडी
१५६१ १३० रणखांबवाडी
१५६२ १३१ रहिमपूर
१५६३ १३२ राजापूर
१५६४ १३३ रायते
१५६५ १३४ रायतेवाडी
१५६६ १३५ लोहारे
१५६७ १३६ वडगांवपान
१५६८ १३७ वडगांव लांडगा
१५६९ १३८ वडझरी खुर्द
१५७० १३९ वडझरी बुद्रुक
१५७१ १४० वनकुटे
१५७२ १४१ वरवंडी
१५७३ १४२ वरुडी पठार
१५७४ १४३ वाघापूर
१५७५ १४४ वेल्हाळे
१५७६ १४५ वैदुवाडी
१५७७ १४६ शिबलापूर
१५७८ १४७ शिरसगाव
१५७९ १४८ शिरापुर
१५८० १४९ शिवापूर
१५८१ १५० शिंदोडी
१५८२ १५१ शेडगांव
१५८३ १५२ शेळकेवाडी
१५८४ १५३ शेंडेवाडी
१५८५ १५४ समनापूर
१५८६ १५५ साकूर
१५८७ १५६ सादतपूर
१५८८ १५७ सायखिंडी
१५८९ १५८ सारोळे पठार
१५९० १५९ सावरगांव घुले
१५९१ १६० सावरगांव तळ
१५९२ १६१ सावरचोळ
१५९३ १६२ सांगवी
१५९४ १६३ सुकेवाडी
१५९५ १६४ सोनेवाडी
१५९६ १६५ सोनोशी
१५९७ १६६ संगमनेर खुर्द
१५९८ १६७ संगमनेर बुद्रुक
१५९९ १६८ हसनाबाद
१६०० १६९ हिवरगांव पठार
१६०१ १७० हिवरगांव पावसा
१६०२ १७१ हंगेवाडी