Close

Villages

Ahmednagar Village List

Sr.No. Village Sr. No.in  Tahasil Tahasil Village
1 1 Akole Akole
2 2 Agastinagar
3 3 Ambad
4 4 Ambikanagar
5 5 Ambit
6 6 Ambhol
7 7 Agar
8 8 Abitakhind
9 9 Ambevangaon
10 10 Induri
11 11 Udadavane
12 12 Unchakhadak Khurd
13 13 Unchakhadak Budruk
14 14 Umbarewadi
15 15 Ekadare
16 16 Aurangapur
17 17 Karandi
18 18 Kalas Khurd
19 19 Kalas Budruk
20 20 Kalamb
21 21 Katalapur
22 22 Kalewadi
23 23 Kumashet
24 24 Kumbhephal
25 25 Keli Otur
26 26 Keli Kotul
27 27 Kelirumhanawadi
28 28 Kelungaon
29 29 Kokanawadi
30 30 Kotul
31 31 Kothale
32 32 Kodani
33 33 Kolatembhe
34 34 Kohane
35 35 Kohandi
36 36 Kombhalane
37 37 Kauth Wadi
38 38 Khadaki Khurd
39 39 Khadaki Budruk
40 40 Khanapur
41 41 Khiravire
42 42 Khuntewadi
43 43 Khetewadi
44 44 Gaonore
45 45 Gardani
46 46 Garawadi
47 47 Guhire
48 48 Godewadi
49 49 Godonshi
50 50 Ghataghar
51 51 Ghoti
52 52 Ghodasarawadi
53 53 Chas
54 54 Chichondi
55 55 Chitalavedhe
56 56 Chinchavane
57 57 Chaitanyapur
58 58 Chondasuraj
59 59 Chandagirawadi
60 60 Jahagiradarawadi
61 61 Jachakawadi
62 62 Jamagaon
63 63 Jayanawadi
64 64 Jambhale
65 65 Takali
66 66 Tahakari
67 67 Titavi
68 68 Thakarawadi
69 69 Dongaragaon
70 70 Dongarawadi
71 71 Dhagewadi
72 72 Dhokari
73 73 Tale
74 74 Tambhol
75 75 Tiradhe
76 76 Terungaon
77 77 Dagadawadi
78 78 Digambar
79 79 Devagaon
80 80 Devathan
81 81 Dhamanagaon Avari
82 82 Dhamanagaon Pat
83 83 Dhamanavan
84 84 Dhumalawadi
85 85 Navalewadi
86 86 Nagawadi
87 87 Nachanathav
88 88 Niragudawadi
89 89 Nilavande
90 90 Nimbral
91 91 Parakhatapur
92 92 Palasunde
93 93 Pachanai
94 94 Pachapattawadi
95 95 Padalane
96 96 Padoshi
97 97 Pabhulavandi
98 98 Pangari
99 99 Panjare
100 100 Pisewadi
101 101 Pimparakane
102 102 Pimpari
103 103 Pimpalagaon Khand
104 104 Pimpalagaon Nakavinda
105 105 Pimpalagaon Nipani
106 106 Pimpaladarawadi
107 107 Pimpaladari
108 108 Purushawadi
109 109 Pedhewadi
110 110 Pendashet
111 111 Paithan
112 112 Poperewadi
113 113 Phophasandi
114 114 Badagi
115 115 Balathan
116 116 Bahirawadi
117 117 Babhulavandi
118 118 Baravawadi
119 119 Bari
120 120 Bitaka
121 121 Belapur
122 122 Bori
123 123 Bramhanavada
124 124 Bhojadarawadi
125 125 Bholewadi
126 126 Bhandaradara
127 127 Manoharapur
128 128 Manyale
129 129 Maveshi
130 130 Mahadevawadi
131 131 Manik Ojhar
132 132 Manhere
133 133 Malegaon
134 134 Mutakhel
135 135 Muthalane
136 136 Murashet
137 137 Mehanduri
138 138 Mogras
139 139 Morawadi
140 140 Mhaladevi
141 141 Mhalungi
142 142 Yesarathav
143 143 Ranad Khurd
144 144 Ranad Budruk
145 145 Ratanawadi
146 146 Rajur
147 147 Rumbhodi
148 148 Rede
149 149 Lavhali Otur
150 150 Lavhali Kotul
151 151 Lahit Khurd
152 152 Lahit Budruk
153 153 Ladagaon
154 154 Lingadev
155 155 Vaki
156 156 Vagadari
157 157 Vaghapur
158 158 Varanghushi
159 159 Vashere
160 160 Vanjulashet
161 161 Vitha
162 162 Viragaon
163 163 Vihir
164 164 Shidavad
165 165 Shirapunje Khurd
166 166 Shirapunje Budruk
167 167 Shilavandi
168 168 Shivajinagar
169 169 Shisavad
170 170 Shingaonawadi
171 171 Shinde
172 172 Shenit
173 173 Shenit Khurd
174 174 Sheranakhel
175 175 Sherewadi
176 176 Shelad
177 177 Shelavihire
178 178 Shendi
179 179 Samasherapur
180 180 Sarovarawadi
181 181 Sakirawadi
182 182 Satewadi
183 183 Samrad
184 184 Savarakute
185 185 Savaragaon Pat
186 186 Sangaoni
187 187 Sugaon Khurd
188 188 Sugaon Budruk
189 189 Sulatanapur
190 190 So^Malawadi
191 191 Hivaragaon
192 1 Ahamadanagar Akolaner
193 2 Aranagaon
194 3 Ambilawadi
195 4 Agadagaon
196 5 Athavad
197 6 Avhadawadi
198 7 Imamapur
199 8 Isalak
200 9 Ismalapur
201 10 Ukkadagaon
202 11 Udaramal
203 12 Karjunekhare
204 13 Kapurawadi
205 14 Kamaragaon
206 15 Kedagaon
207 16 Kolhewadi
208 17 Kolape Akhada
209 18 Kaudagaon
210 19 Khadaki
211 20 Khatagaon Takali
212 21 Khandake
213 22 Khosapuri
214 23 Khandala
215 24 Gunawadi
216 25 Gundegaon
217 26 Ghosapuri
218 27 Chas
219 28 Chahurana Khu
220 29 Chahurana Bu
221 30 Chichondi Patil
222 31 Jakhanagaon
223 32 Jadhavawadi
224 33 Jamb
225 34 Jeur
226 35 Takali Kajhi
227 36 Takali Khatagaon
228 37 Dongaragaon
229 38 Tandali Vadagaon
230 39 Darewadi
231 40 Dashami gavhan
232 41 Dahigaon
233 42 Deulagaon Siddhi
234 43 Devagaon
235 44 Dehare
236 45 Dhanagarawadi
237 46 Navanagapur
238 47 Nagaradevale
239 48 Nagapur
240 49 Narayan Doho
241 50 Nalegaon
242 51 Nandagaon
243 52 Nimagaon Ghana
244 53 Nimagaon Vagha
245 54 Nimbalak
246 55 Nimbodi
247 56 Nepti
248 57 Paragaon Bhatodi
249 58 Paragaon Maula
250 59 Parewadi
251 60 Pangaramal
252 61 Pimpari Ghumat
253 62 Pimpalagaon Ujjaini
254 63 Pimpalagaon Kauda
255 64 Pimpalagaon Malavi
256 65 Pimpalagaon Landaga
257 66 Pimpalagaon Vagha
258 67 Pokhardi
259 68 Bahirawadi
260 69 Baburdi Ghumat
261 70 Baburdi Bend
262 71 Baradari
263 72 Balewadi
264 73 Burudagaon
265 74 Burhananagar
266 75 Bolhegaon
267 76 Bhatodi Paragaon
268 77 Bhistabag
269 78 Bhingar
270 79 Bhoyare Khurd
271 80 Bhoyare Pathar
272 81 Bhorawadi
273 82 Majale Chincholi
274 83 Math Pimpri
275 84 Madad gaon
276 85 Mathani
277 86 Malivada
278 87 Manjar Sumbha
279 88 Mandave
280 89 Mehekari
281 90 Morachudanagar
282 91 Ratadagaon
283 92 Ralegaon
284 93 Ranjani
285 94 Rui Chhattisi
286 95 Vadagaonagupta
287 96 Vadagaon Tandali
288 97 Vakodi
289 98 Vatephal
290 99 Varulawadi
291 100 Valaki
292 101 Valunj
293 102 Vilad
294 103 Shahapur
295 104 Shiradhon
296 105 Shingaone
297 106 Shendi
298 107 Sasewadi
299 108 Sakat Khurd
300 109 Sarola  Kasar
301 110 Sarola Badhdi
302 111 Savedi
303 112 Sandave
304 113 Sujalapur
305 114 Sonewadi(Aranagaon)
306 115 Sonewadi  ( Chas )
307 116 Hamidapur
308 117 Hatavalan
309 118 Hivare Jhare
310 119 Hivarebajar
311 120 Hingangaon
312 1 Karjat Alasunde
313 2 Ambijalagaon
314 3 Akhoni
315 4 Anandawadi
316 5 Autewadi
317 6 Karapadi
318 7 Karamanawadi
319 8 Karjat
320 9 Kanagudawadi
321 10 Kaparewadi
322 11 Kalayachiwadi
323 12 Kuladharan
324 13 Kumbhephal
325 14 Kokanagaon
326 15 Kopardi
327 16 Kobhanli
328 17 Koregaon
329 18 Kolawadi
330 19 Kaudane
331 20 Khatagaon
332 21 Khandavi
333 22 Khurangewadi
334 23 Khed
335 24 Khandala
336 25 Ganeshawadi
337 26 Guravapimpri
338 27 Goyakarawadi
339 28 Gondardi
340 29 Ghumari
341 30 Chakhalewadi
342 31 Chapadagaon
343 32 Chande Khurd
344 33 Chande Budruk
345 34 Chilawadi
346 35 Chincholi Kaladat
347 36 Chincholi Ramajan
348 37 Jalalapur
349 38 Jalakewadi
350 39 Jalagaon
351 40 Jogeshvarawadi
352 41 Takali Khandeshvari
353 42 Dikasal
354 43 Dombalawadi
355 44 Taradagaon
356 45 Talawadi
357 46 Taju
358 47 Tikhi
359 48 Torakadawadi
360 49 Thetewadi
361 50 Theragaon
362 51 Therawadi
363 52 Dighi
364 53 Dudhodi
365 54 Duragaon
366 55 Deulawadi
367 56 Deshamukhawadi
368 57 Dhalawadi
369 58 Dhandewadi
370 59 Navasarawadi
371 60 Nagamathan
372 61 Nagalawadi
373 62 Nagapur
374 63 Nandagaon
375 64 Nibondi
376 65 Nimagaon Gaongarda
377 66 Nimagaon Daku
378 67 Nimbe
379 68 Netakewadi
380 69 Paritawadi
381 70 Pategaon
382 71 Patewadi
383 72 Pimpalawadi
384 73 Bajarangawadi
385 74 Bargewadi
386 75 Bahirobawadi
387 76 Babhulagaon Khalasa
388 77 Babhulagaon Dumala
389 78 Baradagaon Dagadi
390 79 Baradagaon Sudrik
391 80 Bitakewadi
392 81 Benawadi
393 82 Berdi
394 83 Belagaon
395 84 Belavandi
396 85 Bhandewadi
397 86 Bhambora
398 87 Bhose
399 88 Malathan
400 89 Malewadi
401 90 Malangi
402 91 Mahi
403 92 Mandali
404 93 Mirajagaon
405 94 Mulewadi
406 95 Yesawadi
407 96 Ravalagaon
408 97 Rakshasawadi Khurd
409 98 Rakshasawadi  Budruk
410 99 Ratanjan
411 100 Rashin
412 101 Ruigavhan
413 102 Rehekuri
414 103 Raukalewadi
415 104 Loni Masadapur
416 105 Vadagaon Tanapura
417 106 Vayasewadi
418 107 Valavad
419 108 Shinde
420 109 Shimpora
421 110 Shegud
422 111 Sitapur
423 112 Sidhdatek
424 113 Supe
425 114 Supekarawadi
426 115 Sonalawadi
427 116 Hingaonagaon
428 117 Holewadi
429 118 Handalawadi
430 1 Koparagaon Anjanapur
431 2 Apegaon
432 3 Anchalagaon
433 4 Ukkadagaon
434 5 Ogadi
435 6 Karanji Budruk
436 7 Kakadi
437 8 Kanhegaon
438 9 Karawadi
439 10 Kasali
440 11 Kumbhari
441 12 Kokamathan
442 13 Koparagaon
443 14 Kolagaonathadi
444 15 Kolapewadi
445 16 Khirdiganesh
446 17 Khopadi
447 18 Godhegaon
448 19 Ghari
449 20 Ghoyegaon
450 21 Chasanali
451 22 Chandagavhan
452 23 Chandekasare
453 24 Javalake
454 25 Jeur Kumbhari
455 26 Jeur Patoda
456 27 Takali
457 28 Dauch Khurd
458 29 Dauch Budruk
459 30 Talegaonamale
460 31 Tilavani
461 32 Dahigaon Bolaka
462 33 Derde Korhale
463 34 Derde Chandavad
464 35 Dhamori
465 36 Dharanagaon
466 37 Dhotre
467 38 Dhondewadi
468 39 Nategaon
469 40 Padhegaon
470 41 Pohegaon Khurd
471 42 Pohegaon Budruk
472 43 Baktarapur
473 44 Bahadarapur
474 45 Bahadarabad
475 46 Bolaki
476 47 Bramhanagaon
477 48 Bhojade
478 49 Madhi Khurd
479 50 Madhi Budruk
480 51 Manegaon
481 52 Malharawadi
482 53 Malegaonathadi
483 54 Mayagaon Devi
484 55 Mahegaon Deshamukh
485 56 Murshatapur
486 57 Morvis
487 58 Manjur
488 59 Yesagaon
489 60 Ravande
490 61 Ranjanagaon Deshamukh
491 62 Lauki
492 63 Vadagaon
493 64 Vari
494 65 Velapur
495 66 Ves
496 67 Shahajapur
497 68 Shahapur
498 69 Shirasagaon
499 70 Shinganapur
500 71 Sade
501 72 Savalagaon
502 73 Sangvi Bhusar
503 74 Suregaon
504 75 Sonari
505 76 Soyagaon
506 77 Sanvatsar
507 78 Hingani
508 79 Handewadi
509 1 Jamakhed Aranagaon
510 2 Aghi
511 3 Anandawadi
512 4 Apati
513 5 Kavadagaon
514 6 Katewadi
515 7 Kusadagaon
516 8 Kolhewadi
517 9 Kharda
518 10 Khamagaon
519 11 Khandavi
520 12 Khuradaithan
521 13 Giravali
522 14 Gurewadi
523 15 Ghodegaon
524 16 Chumbhali
525 17 Chobhewadi
526 18 Chondi
527 19 Jamadarawadi
528 20 Javalake
529 21 Javala
530 22 Jategaon
531 23 Jamakhed
532 24 Jayabhayawadi
533 25 Jambawadi
534 26 Jhikri
535 27 Disalewadi
536 28 Dongaon
537 29 Dolewadi
538 30 Taradagaon
539 31 Telangashi
540 32 Daradawadi
541 33 Dighol
542 34 Devadaithan
543 35 Daundachiwadi
544 36 Dhanegaon
545 37 Dhanora
546 38 Dhamanagaon
547 39 Dhotri
548 40 Dhondaparagaon
549 41 Nagobachiwadi
550 42 Nannaj
551 43 Nayagaon
552 44 Nahuli
553 45 Patoda
554 46 Padali
555 47 Parewadi
556 48 Pandharewadi
557 49 Pimparakhed
558 50 Pimpalagaon Alava
559 51 Pimpalagaon Unda
560 52 Pimpalawadi
561 53 Potewadi
562 54 Phakrabad
563 55 Batewadi
564 56 Balagavhan
565 57 Bavi
566 58 Bandhakhadak
567 59 Borle
568 60 Bhavarawadi
569 61 Bhutavada
570 62 Matewadi
571 63 Maharuli
572 64 Malewadi
573 65 Mungewadi
574 66 Munjewadi
575 67 Mohari
576 68 Moha
577 69 Ratnapur
578 70 Rajuri
579 71 Rajewadi
580 72 Lehanewadi
581 73 Loni
582 74 Vaki
583 75 Vagha
584 76 Vanjarawadi (Taradagaon)
585 77 Vanjarawadi (Dhanora)
586 78 Shiur
587 79 Saradawadi
588 80 Sakat
589 81 Satephal
590 82 Sarola
591 83 Savaragaon
592 84 Sangaoni
593 85 Sonegaon
594 86 Hasanabad
595 87 Halagaon
596 1 Nevasa Amalaner
597 2 Antaravali
598 3 Imamapur
599 4 Usthal Khalasa
600 5 Usthal Dumala
601 6 Karajagaon
602 7 Karegaon
603 8 Kangoni
604 9 Kukana
605 10 Kautha
606 11 Khadake
607 12 Kharavandi
608 13 Khalalapimpri
609 14 Khamagaon
610 15 Khunegaon
611 16 Khupati
612 17 Khedalekajali
613 18 Khedale Paramanand
614 19 Gaoneshawadi
615 20 Galanimb
616 21 Gidegaon
617 22 Gevarai
618 23 Gogalagaon
619 24 Gonegaon
620 25 Godhegaon
621 26 Gopalapur
622 27 Gomalawadi
623 28 Goyagavhan
624 29 Gondegaon
625 30 Ghogaragaon
626 31 Ghodegaon
627 32 Chanda
628 33 Chilekhanawadi
629 34 Chinchaban
630 35 Jalake  Khurd
631 36 Jalake Budruk
632 37 Jeur Haibati
633 38 Jainapur
634 39 Jhapawadi
635 40 Toka
636 41 Tarawadi
637 42 Tamasawadi
638 43 Telakudagaon
639 44 Dighi
640 45 Dedagaon
641 46 Devagaon
642 47 Devasade
643 48 Dhanagarawadi (Nevasa)
644 49 Dhanagarawadi (Sonai )
645 50 Dhamori
646 51 Najik  Chincholi
647 52 Nagapur
648 53 Narayanawadi
649 54 Nandur  Shikari
650 55 Nipani Nimagaon
651 56 Nimbhari
652 57 Nevasa Khurd
653 58 Nevasa Budruk
654 59 Pachunde
655 60 Pachegaon
656 61 Patharavale
657 62 Panasawadi
658 63 Panegaon
659 64 Pichadagaon
660 65 Pimpari Shahali
661 66 Punatagaon
662 67 Pravarasangam
663 68 Phattepur
664 69 Bakupimpalagaon
665 70 Barhanapur
666 71 Bahirawadi
667 72 Babhulakhede
668 73 Babhulavedhe
669 74 Belapandhari
670 75 Belapimpalagaon
671 76 Belhekarawadi
672 77 Boragaon
673 78 Bhanasahivare
674 79 Bhalagaon
675 80 Bhende Khurd
676 81 Bhende  Budruk
677 82 Maktapur
678 83 Madaki
679 84 Mahalakshmihivare
680 85 Maka
681 86 Malichichonre
682 87 Malewadi Khalasa
683 88 Malewadi Dumala
684 89 Mandegavhan
685 90 Mukindapur
686 91 Murame
687 92 Moragavhan
688 93 Morayachichonre
689 94 Mangalapur
690 95 Mhasale
691 96 Mhalasapimpalagaon
692 97 Mhalapur
693 98 Rastapur
694 99 Rajegaon
695 100 Ramadoh
696 101 Ranjanagaon
697 102 Landewadi
698 103 Lohagaon
699 104 Loharawadi
700 105 Vadala Bahiroba
701 106 Vadule
702 107 Varakhed
703 108 Vakadi
704 109 Vatapur
705 110 Vashim
706 111 Vanjoli
707 112 Vanjarawadi
708 113 Shahapur
709 114 Shirasagaon
710 115 Shiregaon
711 116 Shingnapur
712 117 Shingavetukai
713 118 Salabatapur
714 119 Sukali  Khurd
715 120 Sukali Budruk
716 121 Suregaon  Tarphe Dahigaon
717 122 Suregaon Gaongapur
718 123 Sulatanapur
719 124 Sonai  (New )
720 125 Saundala
721 126 Hingoni
722 127 Handinimagaon
723 1 Pathardi Akola
724 2 Ambikanagar
725 3 Agasakhand
726 4 Adagaon
727 5 Alhanawadi
728 6 Ekanathawadi
729 7 Aurangapur
730 8 Kadagaon
731 9 Karadawadi
732 10 Karodi
733 11 Karanji
734 12 Kalas Pimpari
735 13 Kamat Shingaone
736 14 Karegaon
737 15 Kalegaon Phakir
738 16 Kalewadi (New)
739 17 Kasarapimpalagaon
740 18 Kasarawadi
741 19 Kasalawadi
742 20 Kuttarawadi
743 21 Kelavandi
744 22 Kopare
745 23 Koradagaon
746 24 Kolhar
747 25 Kolasangaoni
748 26 Kaudagaon
749 27 Kharavandi
750 28 Khandagaon
751 29 Kherde
752 30 Gitewadi
753 31 Ghatashiras
754 32 Ghumatawadi
755 33 Chichondi
756 34 Chitalawadi
757 35 Chitali
758 36 Chinchapur Ijade
759 37 Chinchapur Pangul
760 38 Chumbhali
761 39 Chekewadi
762 40 Javakhede Khalasa
763 41 Javakhede Dumala
764 42 Javalawadi
765 43 Jatadevale
766 44 Jambhali
767 45 Jirewadi
768 46 Jogewadi
769 47 Joharawadi
770 48 Takalimanur
771 49 Damalawadi (Chichondi)
772 50 Damalawadi (Manikadaudi)
773 51 Dangewadi
774 52 Dongarawadi
775 53 Dhavalewadi
776 54 Dhakanawadi (Kharavandi)
777 55 Dhakanawadi (Vadagaon)
778 56 Tanapurawadi
779 57 Tinakhadi
780 58 Tisagaon
781 59 Tondoli
782 60 Tribhuvanawadi
783 61 Dagadawadi
784 62 Dule Chandagaon
785 63 Devarai
786 64 Dhanagarawadi
787 65 Dhamanagaon
788 66 Dhayatadakawadi
789 67 Dharawadi
790 68 Nandur Nimba Daitya
791 69 Nipani Jalagaon
792 70 Nivadunge
793 71 Nimbodi
794 72 Patryacha Tanda
795 73 Pagoripimpalagaon
796 74 Padali
797 75 Pathardi
798 76 Parewadi
799 77 Palavewadi
800 78 Pirewadi
801 79 Pimpalagavhan
802 80 Pimpalagaon Tappa
803 81 Prabhupimpari
804 82 Badewadi
805 83 Borasewadi
806 84 Bondarawadi
807 85 Bhavarawadi (New)
808 86 Bharajawadi
809 87 Bhalagaon
810 88 Bhilavade
811 89 Bhutetakali
812 90 Bhose
813 91 Madhi
814 92 Manikadaundi
815 93 Manewadi
816 94 Malewadi
817 95 Mali Babhulagaon
818 96 Malegaon
819 97 Mandave
820 98 Midasangaoni
821 99 Miri
822 100 Mungusavade
823 101 Mohate
824 102 Mohari
825 103 Mohoj Khurd
826 104 Mohojadevadhe
827 105 Mohoj Budruk
828 106 Yeli
829 107 Raghohivare
830 108 Ranjani
831 109 Rupanarawadi (New)
832 110 Renukaiwadi
833 111 Landakawadi
834 112 Lohasar
835 113 Vadagaon
836 114 Vasu
837 115 Valunj
838 116 Vaijubabhulagaon
839 117 Shirasathawadi
840 118 Shirapur
841 119 Shiral
842 120 Shingaone Keshav
843 121 Shindewadi
844 122 Shekate
845 123 Shankarawadi
846 124 Sakegaon
847 125 Satavad
848 126 Sangaoni Khurd
849 127 Sangaoni Budruk
850 128 Susare
851 129 Saidapur
852 130 Sonoshi
853 131 Somathane Khurd
854 132 Somathane Nalavade
855 133 Somathane Budruk
856 134 Hatral
857 135 Hanuman Takali
858 136 Hakewadi (New)
859 137 Handalawadi
860 1 Paraner Akkalawadi
861 2 Alakuti
862 3 Astagaon
863 4 Apadhup
864 5 Kadus
865 6 Karandi
866 7 Karjule Harya
867 8 Kalamakarawadi
868 9 Kalas
869 10 Kakanewadi
870 11 Katalavedha
871 12 Kanhur Pathar
872 13 Karegaon
873 14 Kalakup
874 15 Kasare
875 16 Kinhi
876 17 Kurund
877 18 Kohakadi
878 19 Khadakawadi
879 20 Gatewadi
880 21 Gajadipur
881 22 Gadilagaon
882 23 Garakhindi
883 24 Garagundi
884 25 Gaonjibhoyare
885 26 Gunore
886 27 Goregaon
887 28 Ghanegaon
888 29 Chincholi
889 30 Chombhut
890 31 Javala
891 32 Jategaon
892 33 Jadhavawadi
893 34 Jamagaon
894 35 Takali Dhokeshvar
895 36 Dikasal
896 37 Dongarawadi
897 38 Dhavanawadi
898 39 Dhavalapuri
899 40 Dhoki
900 41 Tas
901 42 Tikhol
902 43 Darodi
903 44 Devi Bhoyare
904 45 Desavade
905 46 Daithane Gunjal
906 47 Dhotre Khurd
907 48 Dhotre Budruk
908 49 Narayanagavhan
909 50 Nandur Pathar
910 51 Nighoj
911 52 Patharawadi
912 53 Palave Khurd
913 54 Palave Budruk
914 55 Palashi
915 56 Palasapur
916 57 Padaliale
917 58 Padali Tarphe Kanhur
918 59 Padali Darya
919 60 Padali Ranjanagaon
920 61 Panoli
921 62 Pabal
922 63 Paraner
923 64 Pimpalagaon Turk
924 65 Pimpalagaon Rotha
925 66 Pimpalaner
926 67 Pimpri gaonali
927 68 Pimpri Jalasen
928 69 Pimpri Pathar
929 70 Punewadi
930 71 Pokhari
931 72 Bahirobawadi
932 73 Baburdi
933 74 Babhulavade
934 75 Bhanagadewadi
935 76 Bhalavani
936 77 Bhandagaon
937 78 Bhoyaregaongarda
938 79 Bhondre
939 80 Majamapur
940 81 Malakup
941 82 Mavalewadi
942 83 Mandave Khurd
943 84 Mungashi
944 85 Morawadi
945 86 Mhasane
946 87 Mhase Khurd
947 88 Mhasobacha Jhap
948 89 Mhaskewadi
949 90 Yadavawadi
950 91 Rayatale
951 92 Ralegaon Therapal
952 93 Ralegaon Sidhdi
953 94 Ranjanagaon Mashid
954 95 Randhe
955 96 Rui Chhatrapati
956 97 Renawadi
957 98 Loni Mavala
958 99 Loni Haveli
959 100 Vadagaon Amali
960 101 Vadagaon Gund
961 102 Vadagaon Darya
962 103 Vadagaon Savatal
963 104 Vadajhire
964 105 Vadaner Budruk
965 106 Vadaner Haveli
966 107 Vadule
967 108 Vanakute
968 109 Vaghunde Khurd
969 110 Vaghunde Budruk
970 111 Vadegavhan
971 112 Varanawadi
972 113 Valavane
973 114 Vasunde
974 115 Viroli
975 116 Vesadare
976 117 Shirasule
977 118 Shirapur
978 119 Sheri Kasare
979 120 Sheri Koladara
980 121 Shanhajapur
981 122 Sarola Adavai
982 123 Savaragaon
983 124 Sangaoni Surya
984 125 Sidhdeshvar Wadi
985 126 Supa
986 127 Sulatanapur
987 128 Hakigatapur
988 129 Hattalakhindi
989 130 Hivare Korda
990 131 Hanga
991 1 Rahata Astagaon
992 2 Adagaon Khurd
993 3 Adagaon Budruk
994 4 Ekarukhe
995 5 Elamawadi
996 6 Kanakuri
997 7 Kelavad Khurd
998 8 Kelavad Budruk
999 9 Korhale
1000 10 Kolhar Budruk
1001 11 Khadakevake
1002 12 Gogalagaon
1003 13 Chitali
1004 14 Cholakewadi
1005 15 Chandrapur
1006 16 Jalagaon
1007 17 Dorhale
1008 18 Tarakasawadi
1009 19 Tisagaon
1010 20 Dahigaon Korhale
1011 21 Dadh Budruk
1012 22 Durgapur
1013 23 Dhanagarawadi
1014 24 Nathupatalachi Wadi
1015 25 Nadurkhi Khurd
1016 26 Nadurkhi Budruk
1017 27 Nandur Khurd
1018 28 Nandur Budruk
1019 29 Nighoj
1020 30 Nimagaon Korhale
1021 31 Pathare Budruk
1022 32 Pimpalawadi
1023 33 Pimpalas
1024 34 Pimpri Nirmal
1025 35 Pimpri Lokai
1026 36 Punatamba
1027 37 Babhaleshvar Khurd
1028 38 Babhaleshvar Budruk
1029 39 Bhagaonatipur
1030 40 Mamadapur
1031 41 Morawadi
1032 42 Rastapur
1033 43 Rajuri
1034 44 Ramapurawadi
1035 45 Rahata
1036 46 Ranjanakhol
1037 47 Ranjanagaon Khurd
1038 48 Rui
1039 49 Loni Khurd
1040 50 Loni Budruk
1041 51 Lohagaon
1042 52 Vakadi
1043 53 Valaki
1044 54 Shirdi
1045 55 Shingaone
1046 56 Sakuri
1047 57 Savalivihir Khurd
1048 58 Savalivihir Budruk
1049 59 Sambhajinagar
1050 60 Hanumantagaon
1051 61 Hasanapur
1052 1 Rahuri Amalaner
1053 2 Aradagaon
1054 3 Ambi
1055 4 Umbare
1056 5 Kanagar Khurd
1057 6 Kanagar Budruk
1058 7 Karajagaon
1059 8 Katrad
1060 9 Kanadagaon
1061 10 Kukkadavedhe
1062 11 Kuranawadi
1063 12 Kesapur
1064 13 Kendal Khurd
1065 14 Kendal Budruk
1066 15 Kopare
1067 16 Kolhar Khurd
1068 17 Kolewadi
1069 18 Kondhavad
1070 19 Khadambe Khurd
1071 20 Khadambe Budruk
1072 21 Khudasaragaon
1073 22 Gadadhe Akhada
1074 23 Gaonegaon
1075 24 Gadakawadi
1076 25 Guha
1077 26 Gunjale
1078 27 Gaongapur
1079 28 Ghorapadawadi
1080 29 Chandegaon
1081 30 Chikhalathan
1082 31 Chinchavihire
1083 32 Chinchale
1084 33 Chincholi
1085 34 Chedagaon
1086 35 Chandakapur
1087 36 Jatap
1088 37 Jambhali
1089 38 Jambhulaban
1090 39 Takalimiya
1091 40 Digras
1092 41 Tamanar Akhada
1093 42 Taharabad
1094 43 Tandulaner
1095 44 Tandulawadi
1096 45 Tambhere
1097 46 Tilapur
1098 47 Tulapur
1099 48 Trimbakapur
1100 49 Daradagaon Tarphe Belapur
1101 50 Daradagaon Thadi
1102 51 Davanagaon
1103 52 Devalali Pravara
1104 53 Desavandi
1105 54 Dhanore
1106 55 Dhamori Khurd
1107 56 Dhamori Budruk
1108 57 Nimbhere
1109 58 Pathare Khurd
1110 59 Pimpalagaon Phunagi
1111 60 Pimpri Avaghad
1112 61 Pimprivalan
1113 62 Babhulagaon
1114 63 Baragaon Nandur
1115 64 Bodhegaon
1116 65 Bramhanagaon Bhand
1117 66 Bramhani
1118 67 Malharawadi
1119 68 Mahalagaon
1120 69 Manori
1121 70 Malunje Khurd
1122 71 Malewadi Dukarewadi
1123 72 Mahegaon
1124 73 Manjari
1125 74 Musalawadi
1126 75 Mokal Ohal
1127 76 Momin Akhada
1128 77 Morawadi
1129 78 Mhaisagaon
1130 79 Ramapur
1131 80 Rahuri Khurd
1132 81 Rahuri Budruk
1133 82 Lakh
1134 83 Vadaner
1135 84 Varavandi
1136 85 Varashinde
1137 86 Valan
1138 87 Vabalewadi
1139 88 Vavarath
1140 89 Vanjulapoi
1141 90 Vambori
1142 91 Shilegaon
1143 92 Shenavadagaon
1144 93 Sade
1145 94 Satral
1146 95 Sonagaon
1147 96 Sankrapur
1148 1 Shevagaon Adhodi
1149 2 Amarapur
1150 3 Antaravali Khurd Ne
1151 4 Antaravali Khurd She
1152 5 Antaravali Budruk
1153 6 Antre
1154 7 Akhatavade
1155 8 Akhegaon Titarpha
1156 9 Apegaon
1157 10 Avhane Khurd
1158 11 Avhane Budruk
1159 12 Erandagaon
1160 13 Karjat Khurd
1161 14 Karhetakali
1162 15 Kambi
1163 16 Kurudagaon
1164 17 Konoshi
1165 18 Kolagaon
1166 19 Khadake
1167 20 Kharadagaon
1168 21 Khanapur
1169 22 Khamagaon
1170 23 Khamapimpri
1171 24 Khuntephal
1172 25 Gadewadi
1173 26 Garadawadi
1174 27 Gayakavad Jalagaon
1175 28 Golegaon
1176 29 Ghevari
1177 30 Ghotan
1178 31 Chapadagaon
1179 32 Chede Chandagaon
1180 33 Joharapur
1181 34 Thakur Nimagaon
1182 35 Thakur Pimpalagaon
1183 36 Dongar Akhegaon
1184 37 Dhorajalagaon Ne
1185 38 Dhorajalagaon She.
1186 39 Dhorasade
1187 40 Dhorahingaoni
1188 41 Talani
1189 42 Tajanapur
1190 43 Thate
1191 44 Dahigaon Ne
1192 45 Dahigaon She
1193 46 Dahiphal
1194 47 Dadegaon
1195 48 Divate
1196 49 Devatakali
1197 50 Devalane
1198 51 Najik Babhulagaon
1199 52 Nagalawadi
1200 53 Nanduravihire
1201 54 Nimbe
1202 55 Pingewadi
1203 56 Prabhuvadagaon
1204 57 Baktarapur
1205 58 Barhanapur
1206 59 Badagavhan
1207 60 Balamatakali
1208 61 Belagaon
1209 62 Bodakhe
1210 63 Bodhegaon
1211 64 Bhagur
1212 65 Bhatakudagaon
1213 66 Bhayagaon
1214 67 Bhavinimagaon
1215 68 Majaleshahar
1216 69 Madake
1217 70 Malakapur
1218 71 Malegaon
1219 72 Malegaon Ne
1220 73 Murami
1221 74 Murshatapur
1222 75 Mungi
1223 76 Mangarul Khurd
1224 77 Mangarul Budruk
1225 78 Rakshi
1226 79 Ranegaon
1227 80 Ravatale
1228 81 Ranjani
1229 82 Lakhamapuri
1230 83 Lakhephal
1231 84 Ladajalagaon
1232 85 Lolegaon
1233 86 Vadule Khurd
1234 87 Vadule Budruk
1235 88 Varakhed
1236 89 Varur Khurd
1237 90 Varur Budruk
1238 91 Vagholi
1239 92 Vadagaon
1240 93 Vijayapur
1241 94 Shaharatakali
1242 95 Shahajapur
1243 96 Shahapur
1244 97 Shingori
1245 98 Shekate Khurd
1246 99 Shekate Budruk
1247 100 Shevagaon
1248 101 Shobhanagar
1249 102 Samanagaon
1250 103 Salavadagaon
1251 104 Sukali
1252 105 Sulatanapur Budruk
1253 106 Sulatanapur Khurd
1254 107 Sule Pimpalagaon
1255 108 Sevanagar
1256 109 Sonavihir
1257 110 Sonesangaoni
1258 111 Hasanapur
1259 112 Hatagaon
1260 113 Hingaonagaon Ne
1261 1 Shrigonda Ajanuj
1262 2 Adhorewadi
1263 3 Anagare
1264 4 Aranagaon Dumala
1265 5 Adhalagaon
1266 6 Anandawadi
1267 7 Arvi
1268 8 Ukkadagaon
1269 9 Ukhkhalagaon
1270 10 Erandoli
1271 11 Kanasewadi
1272 12 Kamathi
1273 13 Kashti
1274 14 Kokanagaon
1275 15 Kothul
1276 16 Koregavhan
1277 17 Koregaon
1278 18 Kolagaon
1279 19 Kosegavhan
1280 20 Kondegavhan
1281 21 Kauthe
1282 22 Kharatawadi
1283 23 Khandagaon
1284 24 Khetamalisawadi
1285 25 Gavhanewadi (Adhalagaon)
1286 26 Gavhanewadi (Hingaoni Dumala)
1287 27 Gar
1288 28 Gharagaon
1289 29 Ghugalavadagaon
1290 30 Ghutewadi
1291 31 Ghogaragaon
1292 32 Ghotavi
1293 33 Ghodegaon
1294 34 Chavarasangaoni
1295 35 Chandagaon
1296 36 Chambhurdi
1297 37 Chikhalathanawadi
1298 38 Chikhali
1299 39 Chimbhale
1300 40 Choramalewadi
1301 41 Chorachiwadi
1302 42 Jangalewadi
1303 43 Takali Kadevalit
1304 44 Takali Lonar
1305 45 Dokewadi
1306 46 Domalewadi
1307 47 Dhavalagaon
1308 48 Dhokarai Mal
1309 49 Dhoraje
1310 50 Taradagavhan
1311 51 Tandali Dumala
1312 52 Thite Sangaoni
1313 53 Danewadi
1314 54 Deulagaon
1315 55 Devadaithan
1316 56 Nimagaon Khalu
1317 57 Nimbavi
1318 58 Paragaon Sudrik
1319 59 Parvatawadi
1320 60 Pandharewadi
1321 61 Pisorekhand
1322 62 Pisore Budruk
1323 63 Pimpalagaon Pisa
1324 64 Pimprikolandar
1325 65 Pedagaon
1326 66 Polisawadi
1327 67 Banapimpri
1328 68 Baburdi
1329 69 Bangarde
1330 70 Belavandi Kothar
1331 71 Belavandi Budruk
1332 72 Bori
1333 73 Bhanagaon
1334 74 Bhapakarawadi
1335 75 Bhawadi
1336 76 Bhingaon Khalasa
1337 77 Bhingaon Dumala
1338 78 Madhevadagaon
1339 79 Mahadevawadi (Takali Lonar Khalachi)
1340 80 Mahadevawadi (Loni Khalachi)
1341 81 Mahandulawadi
1342 82 Math
1343 83 Masalawadi
1344 84 Mandavagaon
1345 85 Mungusagaon
1346 86 Mundhekarawadi
1347 87 Mengalawadi
1348 88 Mhase
1349 89 Mhatarapimpri
1350 90 Yelapane
1351 91 Yevati
1352 92 Rajapur
1353 93 Rayagavhan
1354 94 Ruikhel
1355 95 Lagadawadi
1356 96 Limpanagaon
1357 97 Loni Vyankanath
1358 98 Vadagaon Shindodi
1359 99 Vadaghul
1360 100 Vadali
1361 101 Vangadari
1362 102 Visapur
1363 103 Vethekarawadi
1364 104 Velu
1365 105 Shipalakarawadi
1366 106 Shirasagaon Bodakha
1367 107 Shedagaon
1368 108 Shrigonda
1369 109 Sarola Somavanshi
1370 110 Sangaoni Dumala
1371 111 Suregaon
1372 112 Surodi
1373 113 Hiradagaon
1374 114 Hingaoni Dumala
1375 115 Hangewadi
1376 1 Shriramapur Ukkalagaon
1377 2 Undiragaon
1378 3 Umbaragaon
1379 4 Ekalahare
1380 5 Ainatapur
1381 6 Kadit Khurd
1382 7 Kadit Budruk
1383 8 Kamalapur
1384 9 Kanhegaon
1385 10 Karegaon
1386 11 Kuranapur
1387 12 Khanapur
1388 13 Khirdi
1389 14 Khokar
1390 15 Khandala
1391 16 Galanimb
1392 17 Gujarawadi
1393 18 Govardhanapur
1394 19 Gondegaon
1395 20 Ghumanadev
1396 21 Japharabad
1397 22 Takalibhan
1398 23 Dattanagar
1399 24 Dighi
1400 25 Narsari
1401 26 Naur
1402 27 Nayagaon
1403 28 Nipanivadagaon
1404 29 Nimagaonakhairi
1405 30 Padhegaon
1406 31 Phatyabad
1407 32 Belapur Khurd
1408 33 Belapur Budruk
1409 34 Bramhanagaon Vetal
1410 35 Bhamathan
1411 36 Bherdapur
1412 37 Bhairavanathanagar
1413 38 Bhokar
1414 39 Mahankalavadagaon
1415 40 Matapur
1416 41 Matulathan
1417 42 Malunja Budruk
1418 43 Malavadagaon
1419 44 Malewadi
1420 45 Mandave
1421 46 Muthevadagaon
1422 47 Ramapur
1423 48 Ladagaon
1424 49 Vadalamahadev
1425 50 Valadagaon
1426 51 Vangi Khurd
1427 52 Vangi Budruk
1428 53 Shirasagaon
1429 54 Shriramapur Gra.
1430 55 Sarala
1431 56 Haregaon
1432 1 Sangamaner Akalapur
1433 2 Ajamapur
1434 3 Ambhore
1435 4 Abhalawadi
1436 5 Aramapur
1437 6 Ashvi Khurd
1438 7 Ashvi Budruk
1439 8 Ambikhalasa
1440 9 Ambi Dumala
1441 10 Umbari
1442 11 Ojhar Khurd
1443 12 Ojhar Budruk
1444 13 Aurangapur
1445 14 Kanasewadi
1446 15 Kanakapur
1447 16 Kanoli
1448 17 Karule
1449 18 Karjule Pathar
1450 19 Karhe
1451 20 Kakadawadi
1452 21 Kasara Dumala
1453 22 Kasare
1454 23 Kurakutawadi
1455 24 Kurakundi
1456 25 Kuran
1457 26 Kumbharawadi
1458 27 Kelewadi
1459 28 Kokanagaon
1460 29 Kokanewadi
1461 30 Kolhewadi
1462 31 Kolavade
1463 32 Konchi
1464 33 Kauthe Kamaleshvar
1465 34 Kauthe Khurd
1466 35 Kauthe Dhandaraphal
1467 36 Kauthe Budruk
1468 37 Kauthe Malakapur
1469 38 Kauthewadi
1470 39 Kharashinde
1471 40 Kharadi
1472 41 Khali
1473 42 Khanjapur
1474 43 Khandagaon
1475 44 Khandagedara
1476 45 Khambe
1477 46 Khandaramalawadi
1478 47 Gabhanawadi
1479 48 Gunjalawadi
1480 49 Gunjalawadi Pathar
1481 50 Godasewadi
1482 51 Gharagaon
1483 52 Ghulewadi
1484 53 Chanegaon
1485 54 Chikani
1486 55 Chikhali
1487 56 Chinchapur Khurd
1488 57 Chinchapur Budruk
1489 58 Chincholi Gurav
1490 59 Chandanapuri
1491 60 Javalekadalag
1492 61 Javale Baleshvar
1493 62 Jakhuri
1494 63 Jambut Khurd
1495 64 Jambut Budruk
1496 65 Junegaon
1497 66 Jorve
1498 67 Jharekathi
1499 68 Jhole
1500 69 Digras
1501 70 Dolasane
1502 71 Dholewadi
1503 72 Talegaon
1504 73 Tigaon
1505 74 Darewadi
1506 75 Dadh Khurd
1507 76 Devakauthe
1508 77 Devagaon
1509 78 Dhandaraphal Khurd
1510 79 Dhandaraphal Budruk
1511 80 Dhupe
1512 81 Nannaj Dumala
1513 82 Nandur Khandaramal
1514 83 Nanduri Dumala
1515 84 Nimagaon Khurd
1516 85 Nimagaonajali
1517 86 Nimagaon Tembhi
1518 87 Nimagaon Budruk
1519 88 Nimagaon Bhojapur
1520 89 Nimaj
1521 90 Nimon
1522 91 Nilavande
1523 92 Nimbale
1524 93 Palasakhede
1525 94 Panodi
1526 95 Paregaon Khurd
1527 96 Paregaon Budruk
1528 97 Pimparane
1529 98 Pimpalagaon Konjhira
1530 99 Pimpalagaon Depa
1531 100 Pimpalagaon Matha
1532 101 Pimpale
1533 102 Pimpri Lauki Ajamapur
1534 103 Pemagiri
1535 104 Pemarewadi
1536 105 Pokhari Baleshvar
1537 106 Pokhari Haveli
1538 107 Pratapapur
1539 108 Balapur
1540 109 Bambalewadi
1541 110 Birewadi
1542 111 Bota
1543 112 Borabanawadi
1544 113 Bhojadari
1545 114 Manoli
1546 115 Mahalawadi
1547 116 Maladad
1548 117 Malunje
1549 118 Malawadi
1550 119 Malegaon Pathar
1551 120 Malegaon Haveli
1552 121 Manchi
1553 122 Mandave Budruk
1554 123 Mirjhapur
1555 124 Mirapur
1556 125 Megalawadi
1557 126 Mendhavan
1558 127 Mangalapur
1559 128 Mhasavandi
1560 129 Yelakhopawadi
1561 130 Ranakhambawadi
1562 131 Rahimapur
1563 132 Rajapur
1564 133 Rayate
1565 134 Rayatewadi
1566 135 Lohare
1567 136 Vadagaonapan
1568 137 Vadagaon Landaga
1569 138 Vadajhari Khurd
1570 139 Vadajhari Budruk
1571 140 Vanakute
1572 141 Varavandi
1573 142 Varudi Pathar
1574 143 Vaghapur
1575 144 Velhale
1576 145 Vaiduwadi
1577 146 Shibalapur
1578 147 Shirasagaon
1579 148 Shirapur
1580 149 Shivapur
1581 150 Shindodi
1582 151 Shedagaon
1583 152 Shelakewadi
1584 153 Shendewadi
1585 154 Samanapur
1586 155 Sakur
1587 156 Sadatapur
1588 157 Sayakhindi
1589 158 Sarole Pathar
1590 159 Savaragaon Ghule
1591 160 Savaragaon Tal
1592 161 Savarachol
1593 162 Sangaoni
1594 163 Sukewadi
1595 164 Sonewadi
1596 165 Sonoshi
1597 166 Sangamaner Khurd
1598 167 Sangamaner Budruk
1599 168 Hasanabad
1600 169 Hivaragaon Pathar
1601 170 Hivaragaon Pavasa
1602 171 Hangewadi