बंद करा

पाऊस

अहमदनगर जिल्हयाचे हवामान साधारणपणे उष्ण व कोरडे आहे. महाराष्ट्रात अहमदनगर जिल्हा प्रामुख्याने अवर्षण प्रवण क्षेञ म्हणून ओळखला जातो. अहमदनगर जिल्हयाचे पर्जन्यमान अनिश्चित स्वरुपाचे असून पर्जन्याची वाटणी असमान आहे. अकोले व संगमनेर तालुक्याच्या पश्चीम भागातील सरासरी पर्जन्यमान इतर तालुक्यापेक्षा जास्त आहे. पण तेही नियमित नाही.

१९८१ ते १९८९ या वर्षांतील  तालुकानिहाय / वर्षनिहाय पावसाची आकडेवारी
(जून ते ऑक्टोबर) (आकडेवारी  मी.मी.. मध्ये )

अ.न. तालुक्याचे नाव सरासरी पाऊस सरासरी पाऊस १९८१ सरासरी पाऊस १९८२ सरासरी पाऊस १९८३ सरासरी पाऊस १९८४ सरासरी पाऊस १९८५ सरासरी पाऊस १९८६ सरासरी पाऊस १९८७ सरासरी पाऊस १९८८ सरासरी पाऊस १९८९
अकोले ५०८.९ ४०४.० ३९६.० ४४५.० ३७४.० १८४.० २४४.० २९६.० ७३४.० ४४४.०
संगमनेर ४१६.६ ४५९.० ३१५.० ३६३.० २०४.० २०४.० २६०.० ३०६.० ४६१.० ५५८.०
श्रीरामपूर ४६४ ८८०.० ३७३.० ६६८.० ३५०.० ३९२.० ३३५.० ५८२.० ५४६.० ५८५.०
कोपरगाव ४४०.२ ४२०.० ३८९.० ५३१.० ५१८.० ३००.० ३१९.० ४६०.० ५७५.० ५९४.०
राहुरी ४५५ ६३९.० ४३४.० ६६५.० ४२७.० ३०१.० २४२.० ५३३.० ७२५.० ५२४.०
नेवासा ५१३,३ ३६६.० १८५.० ७०१.० ४०७.० ३०२.० ३७५.० ४८८.० ५८३.० ५९३.०
शेवगाव ५८४.६ ३१४.०  ४०७.० ५६३.० ३०९.०  २४७.० ४२२.० ५९६.० ८२४.० ७३०.०
पाथर्डी ५८०.४ ४८३.० ३४६.०  ९२७.२ ३५१.० ८२४.० ३१८.० ७१४.० ८०७.० ७०१.०
पारनेर ४८६.९ ६२२.० ८६९.०  ५४०.० ५७५.० ७१४.० ३१३.० ४७२.० ७३८.० ७१३.०
१० श्रीगोंदा ४४८.६ ६१४.० ४३८.० ५२१.६ ४९६.० ३५९.० ४६०.० ४९७.० ५३१.० ६१०.०
११ कर्जत ४९३.० ५४२.० ५५२.०  ७७९.० ५३२.०  ४५६.० ६३७.० ४३२.० ६८९.० ८६४.०
१२ जामखेड ५८३.३ ५२७.० ५५५.० १३४१.०  ७२७.० ५४०.० ८७२.० ९९६.० १०४०.० ९२०.०
१३ नगर ५३१.१ ६३९.० ५२०.० ७८६.० ४९७.० ४००.० ४९८.० ८२७.० ७७२.० ९१४.०
एकूण ६५२३.९ ६९०९.० ५७७९.० ८८३०.८ ५७६७.० ५२२३.० ५२९५.० ७१९९.० ९०२५.० ८७५०.०
सरासरी ५०१.८ ५३१.५ ४४४.५ ६७९.३ ४४३.६ ४०१.८ ४०७.३ ५५३.८ ६९४.२ ६७३.१

१९९०ते १९९९ या वर्षांतील  तालुकानिहाय / वर्षनिहाय पावसाची आकडेवारी
(जून ते ऑक्टोबर) (आकडेवारी  मी.मी. मध्ये )

अ.न. तालुक्याचे नाव सरासरी पाऊस सरासरी पाऊस १९९० सरासरी पाऊस १९९१ सरासरी पाऊस १९९२ सरासरी पाऊस १९९३ सरासरी पाऊस १९९४ सरासरी पाऊस १९९५ सरासरी पाऊस १९९६ सरासरी पाऊस १९९७ सरासरी पाऊस १९९८ सरासरी पाऊस १९९९
अकोले ५०८.९ ५०३.० ५४४.० ४०४.५ ६३६.३ ५०९.८ ३७४.० ६२०.० ५८७.० ८१४.५ ४०३.०
संगमनेर  ४१६.६  ४४५.०  ४५०.०  ३४२.०  ४३५.०  ४१६.६  २९०.०  ५६६.०  ४०२.०  ४८९.०  ३४८.०
श्रीरामपूर  ४६४.०  ७५२.०  ४०१.०  ४५६.०  ५६६.०  ४६३.९  ५०८.०  ६११.०  ३१२.०  ८१९.०  ३१५.०
कोपरगाव  ४४०.२  ४९९.०  २९६.०  ४१८.०  ४०८.०  ४४०.२  ३२१.०  ५३७.०  २९०.०  ५८२.०  ३८४.०
राहुरी  ४५५.०  ७८८.०  ४६६.०  ४०७.०  ५४८.०  ४५५.०  ६४२.०  ५५५.०  ३४५.०  ५८५.०  ५८१.०
नेवासा  ५३१.३  ७८६.०  ३९५.०  ३८०.०  ४४७.०  ५३१.३  ६६४.०  ६२३.०  ३१२.०  ६८१.०  ४६१.०
शेवगाव  ५८४.६  ६९७.०  ३९१.०  ३६९.०  ५१९.०  ५८४.६  ३६३.०  ७८२.०  २२६.०  ७८०.०  ३६६.०
पाथर्डी  ५८०.४  ७१६.०  ४८५.०  ४३४.५  ७२०.०  ५७१.६  ५३३.०  ९३२.०  ४४८.०  १०९५.०  ३६०.०
पारनेर  ४८६.९  ६३०.०  ४४२.०  ५५१.०  ६९६.०  ४८६.९  २५९.०  ६५६.०  ३६१.०  ७०२.०  २४५.०
१० श्रीगोंदा  ४४८.६  ६१४.०  ४३८.०  ५२१.६  ४९६.०  ३५९.०  ४६०.०  ४९७.०  ५३१.०  ६१०.०  ५७१.०
११ कर्जत  ४९३.०  ५९७.०  ३९१.०  ३५२.०  ६५१.०  ४९३.०  ४९८.०  ५१४.०  ३२८.०  ९२०.०  ४०५.०
१२ जामखेड  ५८३.३  ५२३.०  ४८०.०  ६०३.२  ८२३.०  ५८३.३  ५७०.०  ९२२.०  ४२७.०  १०७०.०  ४०९.०
१३ नगर  ५३१.१  १४४६.०  ९५०.०  ५७२.०  ६५५.०  ५३१.१  ३७२.०  ७१०.०  ३४७.०  ७३०.०  ४७९.०
एकूण  ६५२३.९  ९०६८.०  ६०९५.०  ५६६६.२  ७५९१.३  ६५१५.९  ६११७.०  ८६२८.०  ४८४६.०  १००९३.५  ५३२७.०
 सरासरी  ५०१.८  ६९७.५  ४६८.८  ४३५.९  ५८३.९  ५०१.२  ४७०.५  ६६३.७  ३७२.८

२०००ते २००४ या वर्षांतील  तालुकानिहाय / वर्षनिहाय पावसाची आकडेवारी
(जून ते ऑक्टोबर) (आकडेवारी  मी.मी. मध्ये )

अ.न. तालुक्याचे नाव सरासरी पाऊस सरासरी पाऊस २००० सरासरी पाऊस २००१ सरासरी पाऊस २००२ सरासरी पाऊस २००३ सरासरी पाऊस २००४
१. अकोले ५०८.९  ४३९ ४७३  ४४५  ४८९ १०७४
२. संगमनेर ४१६.६ ५२८ ३३७ ४५९ ३८० ५७०
३. श्रीरामपूर ४६४.० ३५४  ३४१  ३९१  ३१३ ४८५
४. कोपरगाव ४४०.२ ४२८ ३६० ३६६ २८० ४२८
५. राहुरी  ४५५.० ५८७  ३५८ ३०२  २९९ ५०९
६. नेवासा  ५३१.३  ५१६  ३१२  ३०५  २१९  ५०८
७. राहाता   ४४१.०  ५२५  ४१३  ३८५  २४९  ४९०
८. शेवगाव   ५८४.६  ५३१   ३४९  ४४९  ३२०  ७१५
९. पाथर्डी  ५८०.४ ४७१ ३३२ ५०२ ४७६ ५९५
१०. पारनेर  ४८६.९ ४५६ ३८४ ४३८ १९० ६९५
११. श्रीगोंदा  ४४८.६  ३९२  ३५२  ३३४  ८७  ५२७
१२. कर्जत  ४९३.० ४०० ४९५ ४३६ २८१ ५६५
१३. जामखेड  ५८३.३ ६६१ ३३३ ५६१ ४६० ५७०
 १४. नगर  ५३१.१ ५८० ३८० ३९४ १९९ ५१८
एकूण  ६५२३.९  ६८६८   ५२१९  ५७६६  ४२४२  ८२४९
सरासरी   ५०१.८  ४९०.५७  ३७२.७८   ४११.८५   ३०३   ५८९.२१

२००५ ते २०१४ या वर्षांतील  तालुकानिहाय / वर्षनिहाय पावसाची आकडेवारी
(जून ते ऑक्टोबर) (आकडेवारी  मी.मी. मध्ये )

अ.न. तालुक्याचे नाव सरासरी पाऊस सरासरी पाऊस २००५ सरासरी पाऊस २००६ सरासरी पाऊस २००७ सरासरी पाऊस २००८ सरासरी पाऊस २००९ सरासरी पाऊस २०१० सरासरी पाऊस २०११ सरासरी पाऊस २०१२ सरासरी पाऊस २०१३ सरासरी पाऊस २०१४
अकोले ४९३.६ १०८० १०९० ९१३ १००६ ५४९ ८२९ ५०० ६४८ ७६७ ७३३
 संगमनेर ४१६.६ ५१८ ५७६ ४७८ ४८७ ३२९ ५७२ २४० ४९६.२ ३७८.३ ३९१.७
कोपरगाव ४४०.२ ३९६ ५५७ ५८७ ४०१ ३३३ ६४४ ४५५ ४०२ ४१३.३ २७३
श्रीरामपूर ४६९.९ ५४१ ७४५ ५८३ ५०३ ४८५ ८५३ ६३६ ४०८ ५०४ ४९१
राहुरी ४७९.७ ४६५ ७७७ ६५६ ६५१ ५५१ ८६६ ५८९ ५१३ ५०१.४ ३२१.९
नेवासा ५३१.३ ४७९ ६२९ ३९१ ५९१ ४५६ ८६० ४७४ ५०२.५ ४८९.४ ३३७
राहाता ४४०.२ ५८८ ६९० ५२३ ३८५ ३३७ ८१४ ३९५ ५४८ ६९०.४ ३२७.५
नगर ५२४.३ ४९१ ७९८ ६३१ ६४८ ५६३ ७९१ ३७४ २२४.८ ५६३.३ ४२९
शेवगाव ५६३ ४६४ ७०३ ४५० ४७३ ६३३ ८२४ ७४१ २७६ ६६८ ३७९
१० पाथर्डी ५५०.८ ४५१ ७५१ ४८८ ६२५ ६२० ९३२ ६१४ २५० ६२२ ४१४
११ पारनेर ४७३.९ ५२४ ८४३ ३८८ ३८८ ४६४ ६०४ ३६८ २४८.५ ५४४ १७६
१२ कर्जत ५०५ ६०६ ७४६ ४०१ ७६३ ७१० ७२९ ४१३ २४५ ६७६ ३४३.७
१३ श्रीगोंदा ४४८.६ ४८४ ५०५ ६७५ ४४८ ४९९ ७१० ३२६ २५८ ७७७ २६८
१४ जामखेड ६२६ ६३४ ९०६ ६२८ ७१५ ६१५ ७७० ७१२ ३४५ ६८२ ४६४.८
सरासरी ४९७.४ ५५१.५ ७३६.९ ५५६.५ ५७७.४ ५१०.३ ७७१.३ ४८८.४ ३८३.२१ ५९१.१३ ३८२.११