बंद करा

जेष्ठता यादी

जेष्ठता यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
०१-०१-२०२३ रोजीची प्रारूप ज्येष्ठतासूची

०१-०१-२०२३ रोजीची प्रारूप ज्येष्ठतासूची

01/02/2023 15/02/2023 पहा (250 KB) महसूल सहाय्यक (4 MB) तलाठी (7 MB) स्वच्छक (753 KB) पहारेकरी (679 KB) वाहनचालक (792 KB) शिपाई (3 MB)
जिल्हास्तरीय व महसूल विभाग अनुकंपा प्रतीक्षासूची माहे सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर २०२२

जिल्हास्तरीय व महसूल विभाग अनुकंपा प्रतीक्षासूची माहे सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर २०२२

06/01/2023 31/10/2023 पहा () September 2022 (430 KB) October 2022 (441 KB) November 2022 (438 KB)
संग्रह