बंद करा

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
खरेदी पूर्व जाहिर नोटीस मौजे जळकेवाडी ता.कर्जत जि.अहमदनगर (एस आर ११/२००५)

खरेदी पूर्व जाहिर नोटीस मौजे जळकेवाडी ता.कर्जत जि.अहमदनगर (एस आर ११/२००५)

29/02/2024 29/04/2024 पहा (254 KB)
खरेदी पूर्व जाहिर नोटीस मौजे राशिन ता.कर्जत जि.अहमदनगर (एस आर ४७/८९/२००६)

खरेदी पूर्व जाहिर नोटीस मौजे राशिन ता.कर्जत जि.अहमदनगर (एस आर ४७/८९/२००६)

29/02/2024 29/04/2024 पहा (191 KB)
अहमदनगर जिल्हयाचा अंतिम जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल

अहमदनगर जिल्हयाचा अंतिम जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल

21/02/2024 21/03/2024 पहा (5 MB)
शिर्डी महसूल उपविभागातील अकस्मात मृत्यु प्रकरणी हरकतींसाठी उद्‌घोषणा

शिर्डी महसूल उपविभागातील अकस्मात मृत्यु प्रकरणी हरकतींसाठी उद्‌घोषणा

15/01/2024 15/03/2024 पहा (317 KB)
जिल्हास्तरीय व महसूल विभाग अनुकंपा प्रतीक्षासूची माहे ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर २०२३

जिल्हास्तरीय व महसूल विभाग अनुकंपा प्रतीक्षासूची माहे ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर २०२३

08/01/2024 31/12/2024 पहा (250 KB) October 2023 (1 MB) November 2023 (1 MB)
जिल्हास्तरीय व महसूल विभाग अनुकंपा प्रतीक्षासूची माहे जून, जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर २०२३

जिल्हास्तरीय व महसूल विभाग अनुकंपा प्रतीक्षासूची माहे जून, जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर २०२३

14/12/2023 01/12/2024 पहा (250 KB) June 2023 (1 MB) July 2023 (1 MB) August 2023 (1 MB) September 2023 (1 MB)
अनुसूची- 6 मध्ये मतदान केंद्रांची यादी प्रसिद्ध करणेबाबत

अनुसूची- 6 मध्ये मतदान केंद्रांची यादी प्रसिद्ध करणेबाबत

27/10/2023 31/05/2024 पहा (250 KB) २१६-अकोले(अ. ज.) (382 KB) २१७-संगमनेर (341 KB) २१८-शिर्डी (385 KB) २१९-कोपरगाव (372 KB) २२०-श्रीरामपूर(अ. जा.) (427 KB) २२१-नेवासा (405 KB) २२२-शेवगाव (426 KB) २२३-राहुरी (453 KB) २२४-पारनेर (400 KB) २२५-अहमदनगर शहर (338 KB) २२६-श्रीगोंदा (334 KB) २२७-कर्जत-जामखेड (334 KB)
अधिसूचना – अहमदनगर जिल्हयातील अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर तसेच अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, शिर्डी यांचे कार्यक्षेत्रातील तालुके, महसूल मंडळे, तलाठी सझे व गावांची यादी

अधिसूचना – अहमदनगर जिल्हयातील अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर तसेच अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, शिर्डी यांचे कार्यक्षेत्रातील तालुके, महसूल मंडळे, तलाठी सझे व गावांची यादी

04/09/2023 30/09/2026 पहा (736 KB)
प्राथमिक अधिसूचना भूसंपादन गाव शिंदे, तालुका कर्जत

प्राथमिक अधिसूचना भूसंपादन गाव शिंदे, तालुका कर्जत

28/06/2022 27/06/2024 पहा (597 KB)
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ प्राथमिक अधिसूचना

भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ प्राथमिक अधिसूचना

11/12/2019 01/12/2025 पहा (3 MB) Nilwande (2 MB) Mogras-Akole (2 MB) Lohare (2 MB) Gunjalwadi (2 MB)
संग्रह