बंद करा

मौजे सुरेगांव क्र. २ व सोनारी ता. कोपरगांव येथील गाळ / गाळ मिश्रीत वाळू डेपोकरीता फेर ई-निविदा सूचना

मौजे सुरेगांव क्र. २ व सोनारी ता. कोपरगांव येथील गाळ / गाळ मिश्रीत वाळू डेपोकरीता फेर ई-निविदा सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
मौजे सुरेगांव क्र. २ व सोनारी ता. कोपरगांव येथील गाळ / गाळ मिश्रीत वाळू डेपोकरीता फेर ई-निविदा सूचना

मौजे सुरेगांव क्र. २ व सोनारी ता. कोपरगांव येथील गाळ / गाळ मिश्रीत वाळू डेपोकरीता फेर ई-निविदा सूचना

08/02/2024 22/02/2024 पहा (738 KB) Suregaon No.2 Tal. Kopergaon (1 MB) Sonari Tal. Kopergaon (1 MB)