बंद करा

मौजे डोणगाव, ता-जामखेड येथील जमीन पारगाव (जो) लघुपाटबंधारे तलाव क्र. २ ते पारगाव (जो) लघुपाटबंधारे तलाव क्र. १ जोडकालव्याच्या करिता भूसंपादन. (एलएक्यू/एसआर/८/२०२०)

मौजे डोणगाव, ता-जामखेड येथील जमीन पारगाव (जो) लघुपाटबंधारे तलाव क्र. २ ते पारगाव (जो) लघुपाटबंधारे तलाव क्र. १ जोडकालव्याच्या करिता भूसंपादन. (एलएक्यू/एसआर/८/२०२०)
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
मौजे डोणगाव, ता-जामखेड येथील जमीन पारगाव (जो) लघुपाटबंधारे तलाव क्र. २ ते पारगाव (जो) लघुपाटबंधारे तलाव क्र. १ जोडकालव्याच्या करिता भूसंपादन. (एलएक्यू/एसआर/८/२०२०)

मौजे डोणगाव, ता-जामखेड येथील जमीन पारगाव (जो) लघुपाटबंधारे तलाव क्र. २ ते पारगाव (जो) लघुपाटबंधारे तलाव क्र. १ जोडकालव्याच्या करिता भूसंपादन. (एलएक्यू/एसआर/८/२०२०)

08/09/2023 23/09/2023 पहा (1 MB)