बंद करा

जिल्हास्तरीय व महसूल विभाग अनुकंपा प्रतीक्षासूची माहे जानेवारी व फेब्रुवारी २०२३

जिल्हास्तरीय व महसूल विभाग अनुकंपा प्रतीक्षासूची माहे जानेवारी व फेब्रुवारी २०२३
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
जिल्हास्तरीय व महसूल विभाग अनुकंपा प्रतीक्षासूची माहे जानेवारी व फेब्रुवारी २०२३

जिल्हास्तरीय व महसूल विभाग अनुकंपा प्रतीक्षासूची माहे जानेवारी व फेब्रुवारी २०२३

06/04/2023 31/12/2023 पहा (250 KB) January 2023 (442 KB) February 2023 (447 KB)