बंद करा

महसूल मंडळ

 अ.क्रं.  अ.क्रं. महसूल मंडळाचे नाव सजेचे मुख्यालय सजेतील गावे
 तालुका – अकोले
1 1 अकोले अकोले अकोले
अगस्‍तीनगर
धुमाळवाडी धुमाळवाडी
नवलेवाडी
आंबड आंबड
औरंगपुर
उंचखडक बु.
धामणगांव आवारी धामणगांव आवारी
सुगांव बु. सुगांव बु.
परखतपुर
मनोहरपुर
वाशेरे
कळस बु. कळस बु.
कळस खु.
सुलतानपुर
2 2 रुंभोडी रुंभोडी रुंभोडी
इंदुरी
म्‍हाळादेवी म्‍हाळादेवी
निंब्रळ
मेहंदुरी मेहंदुरी
बहीरवाडी
उंचखडक खु.
टाकळी टाकळी
ढोकरी
अंबिकानगर
पिंपळगांव नाकविंदा पिंपळगांव नाकविंदा
दिगंबर
शेरणखेल
3 3 समशेरपुर समशेरपुर समशेरपुर
मुथाळणे
सावरगांव पाट सावरगांव पाट
घोडसरवाडी
नागवाडी
कोंभाळणे कोंभाळणे
पोपेरवाडी
केळी रुम्‍हणवाडी केळी रुम्‍हणवाडी
टाहाकारी
सांगवी सांगवी
दगडवाडी
पेढेवाडी
4 4 खिरविरे खिरविरे खिरविरे
एकदरे एकदरे
बिताका
जायनावाडी
कोकणवाडी
तिरडे तिरडे
शिवाजीनगर
म्‍हाळुंगी
पाचपट्टावाडी
पाडोशी पाडोशी
पिंपळदरावाडी
चंदगीरवाडी
विरगांव विरगांव
हिवरगांव हिवरगांव
डोंगरगांव
5 5 विरगांव गणोरे गणोरे
पिंपळगांव निपाणी
सुगांव खु. सुगांव खु.
तांभोळ
रेडे
कुंभेफळ कुंभेफळ
गर्दणी गर्दणी
आगर
खानापुर
देवठाण देवठाण
6 6 साकिरवाडी साकिरवाडी साकिरवाडी
गोंदोशी
कौठवडी
माणिकओझर
सावरकुटे
मवेशी मवेशी
बलठण
बारववाडी
खडकी बु. खडकी बु.
खडकी खु.
वांजुळशेत
पुरुषवाडी
आंबित आंबित
कुमशेत
शिसवद
शिरपुंजे बु. शिरपुंजे बु.
शिरपुंजे खु.
धामणवन
लव्‍हाळी ओतुर लव्‍हाळी ओतुर
लव्‍हाळी कोतुळ
वाघदरी
पाचनई
7 7 वाकी वाकी वाकी
कोदणी
रणद बु.
वारंघुशी वारंघुशी
बारी बारी
पेंडशेत
जहागीरदारवाडी
मान्‍हेरे मान्‍हेरे
आंबेवंगण
शेणीत बु. शेणीत बु.
शेणीत खु.
लाडगांव
शेंडी शेंडी
चिचोंडी
मुरशेत मुरशेत
उडदावणे
पांजरे
8 8 शेंडी घाटघर घाटघर
शिंगणवाडी
साम्रद
भंडारदरा भंडारदरा
गुहिरे
रतनवाडी रतनवाडी
मुतखेल
कोलटेंभे
9 9 कोतुळ कोतुळ कोतुळ
अंभोळ अंभोळ
महादेववाडी
पैठण
कोहणे कोहणे
सोमलवाडी
घोटी घोटी
पिंप्री
शिळवंडी
तळे तळे
विहिर
शिंदे
कोथळे
सातेवाडी सातेवाडी
खेतेवाडी
मोरवाडी
येसरठाव
फोफसंडी
पळसुंदे पळसुंदे
आंबितखिंड
उंबरेवाडी
10 10 लिंगदेव लिंगदेव लिंगदेव
ठाकरवाडी
लहित बु.
पिंपळगांव खांड पिंपळगांव खांड
शिसवद
शेरेवाडी
ढगेवाडी
पांगरी
धामणगांव पाट धामणगांव पाट
मोग्रस
चास चास
चांदसुरज
लहित खु. लहित खु.
पिंपळदरी
11 11 राजुर राजुर राजुर
केंळुगण केंळुगण
कोंहंडी
माळेगांव
पिंपरकणे पिंपरकणे
बाभुळवंडी
डोंगरवाडी
देवगांव देवगांव
शेलविहीरे
पाभुळवंडी
टिटवी
कातळापुर कातळापुर
रणद खु.
तेरुंगण
सरोवरवाडी
पाडाळणे पाडाळणे
शेलद
चिंचावणे
विठे विठे
भोजदरवाडी
निगुडवाडी
चितळवेढे चितळवेढे
जामगांव
निळवंडे
12 12 ब्राम्‍हणवाडा ब्राम्‍हणवाडा ब्राम्‍हणवाडा
खुंटेवाडी
बेलापुर बेलापुर
जाचकवाडी
जांभळे जांभळे
काळेवाडी
बदगी
चैतन्‍यपुर
मन्‍याळे मन्‍याळे
पिसेवाडी
कळंब
करंडी
भोळेवाडी भाळेवाडी
वाघापुर
बोरी
नाचमठाव
केळी कोतुळ केळी कोतुळ
केळी ओतुर
गोडेवाडी
गारवाडी
 तालुकाः-जामखेड
13 1 जामखेड जामखेड – द जामखेड – दक्षिण
जामखेड – उ जामखेड – उत्‍तर
राजुरी राजुरी
डोळेवाडी
सारोळा सारोळा
काटेवाडी
भुतवडा भुतवडा
लेहनेवाडी
जांबवाडी
 14 2 साकत साकत साकत
कोल्‍हेवाडी
पिंपळवाडी
शिऊर शिऊर
सावरगांव
धोत्री धोत्री
बटेवाडी
चुंभळी
जमादारवाडी
मोहा मोहा
देवदैठण देवदैठण
धामणगांव
 15 3 अरणगांव अरणगांव अरणगांव
पारेवाडी
डोणगांव
पिंपरखेड पिंपरखेड
हसनाबाद
कवडगांव कवडगांव
गिरवली
फक्राबाद फक्राबाद
धानोरा
वंजारवाडी
हाळगांव हाळगांव
चोंडी चोंडी
आघी
मतेवाडी
 16 4 पाटोदा पाटोदा पाटोदा
खामगांव
भवरवाडी
सांगवी
कुसडगांव कुसडगांव
सरदवाडी
पाडळी पाडळी
खुरदैठण
रत्‍नापुर रत्‍नापुर
खांडवी खांडवी
बावी
डिसलेवाडी
धोंडपारगांव धोंडपारगांव
झिक्री
राजेवाडी
 17 5 नान्‍नज नान्‍नज नान्‍नज
चौभेवाडी चौभेवाडी
पोतेवाडी
बोर्ले
मुंजेवाडी
जवळा जवळा
पिंपळगांव उंडा पिंपळगांव उंडा
महारुळी
वाघा
गुरेवाडी
घोडेगांव घोडेगांव
जवळके जवळके
 18 6 खर्डा खर्डा खर्डा
जातेगांव जातेगांव
दिघोळ दिघोळ
माळेवाडी
मोहरी मोहरी
नागोबाचीवाडी
मुंगेवाडी
तरडगांव तरडगांव
वंजारवाडी
सातेफळ
दौंडाचीवाडी
सोनेगांव सोनेगांव
धनेगांव
 19 7 नायगांव नायगांव नायगांव
नाहूली
तेलंगशी तेलंगशी
जायभायवाडी
बांधखडक बांधखडक
पांढरेवाडी
दरडवाडी
लोणी लोणी
आनंदवाडी
वाकी
बाळगव्‍हाण
पिंपळगांव आवळा पिंपळगांव आवळा
आपटी
 तालुकाः-कर्जत
20 1 कर्जत कर्जत कर्जत
जोगेश्‍वरवाडी
भांडेवाडी भांडेवाडी
बर्गेवाडी
नेटकेवाडी नेटकेवाडी
धांडेवाडी
कोळवडी कोळवडी
कुंभेफळ
अळसुंदे अळसुंदे
निंबे
वडगांव तनपुरा वडगांव तनपुरा
नांदगांव
 21 2 कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव
लोणीमसदपुर लोणीमसदपुर
बजरंगवाडी
जळकेवाडी
शेंगुडवाडी शेंगुडवाडी
म्‍हाळंगी
डोंबाळवाडी
अंबिजळगांव अंबिजळगांव
खातगांव
चापडगांव चापडगांव
दिघी
कापरेवाडी कापरेवाडी
हंडाळवाडी
 22 3 मिरजगांव मिरजगांव मिरजगांव
रातंजन रातंजन
नागलवाडी
कोकणगांव कोकणगांव
घुमरी
बेलगांव बेलगांव
तिखी
गुरव पिंप्री गुरव पिंप्री
रवळगांव
बाभुळगांव खालसा बाभुळगांव खालसा
 23 4 राशीन राशीन राशीन
देशमुखवाडी देशमुखवाडी
कानगुडवाडी
चिलवडी चिलवडी
होलेवाडी
सोनाळवाडी सोनाळवाडी
तोडकरवाडी
रौकाळेवाडी रौकाळेवाडी
काळेवाडी
परिटवाडी
बेनवडी बेनवडी
थेरवडी
 24 5 कोंभळी कोंभळी कोंभळी
थेरगांव थेरगांव
नागमठाण
खांडवी खांडवी
चिंचोली रमजान
मुळेवाडी मुळेवाडी
कौडाणे
भोसे भोसे
चखालेवाडी
निमगांव गांगर्डा निमगांव गांगर्डा
मांदळी
 25 6 माही माही माही
नागापूर
सितपुर
जळगांव जळगांव
निंबोडी
तरडगांव
टाकळी खंडेश्‍वरी टाकळी खंडेश्‍वरी
खंडाळा
पाटेगांव पाटेगांव
नवसरवाडी
मलठण मलठण
आनंदवाडी
पाटेवाडी पाटेवाडी
निमगांव डाकु
 26 7 भांबोरा भांबोरा भांबोरा
जलालपूर जलालपूर
सिध्‍दटेक
देऊळवाडी देऊळवाडी
दुधोडी
बेर्डी
बारडगांव सुद्रीक बारडगांव सुद्रीक
बारडगांव दगडी बारडगांव दगडी
येसवडी
तळवडी
ताजु ताजु
बेलवंडी
हिंगणगांव
 27 8 खेड खेड खेड
औटेवाडी
शिंपोरा शिंपोरा
बाभुळगांव दुमाला
आखोणी आखोणी
वायसेवाडी
गणेशवाडी गणेशवाडी
करमणवाडी
करपडी करपडी
 28 9 कुळधरण कुळधरण कुळधरण
सुपेकरवाडी
राक्षसवाडी बु. राक्षसवाडी बु.
राक्षसवाडी खुर्द
धालवडी धालवडी
पिंपळवाडी
कोपर्डी कोपर्डी
शिंदे शिंदे
माळेवाडी
दुरगांव दुरगांव
 29 10 वालवड वालवड वालवड
रेहकुरी
डिकसळ डिकसळ
थिटेवाडी
गोंदर्डी
चांदे बु. चांदे बु.
चांदु खु.
खुरंगेवाडी
बिटकेवाडी बिटकेवाडी
रुईगव्‍हाण
चिंचोली काळदात चिंचोली काळदात
गोयकरवाडी
बहिरोबावाडी बहिरोबावाडी
सुपे
 तालुकाः-कोपरगांव
अ.क्रं. महसूल मंडळाचे नाव सजेचे मुख्‍यालय सजेतील गावे
कोपरगाव शहर कोपरगाव
 नगरपालिका क्षेत्र
कोपरगांव ग्रामीण कोपरगांव ग्रामीण
जेऊरपाटोदा जेऊरपाटोदा
शिंगणापुर शिंगणापुर
बोलकी
 30 1 कोपरगांव येसगाव येसगाव
आंचलगाव
खिर्डीगणेश
नाटेगाव
मुर्शतपूर मुर्शतपूर
चांदगव्‍हाण
दहेगाव बोलका दहेगाव बोलका
भोजडे
लौकी
पढेगाव पढेगाव
कासली
शिरसगाव
तिळवणी तिळवणी   सावळगाव
 31 2 दहेगाव बोलका उक्‍कडगाव
गोधेगाव गोधेगाव
घोयेगाव
अपेगाव
धोत्रे धोत्रे
खोपडी
तळेगावमळे
करंजी बु करंजी बु.
ओगदी
सुरेगाव सुरेगाव
मढी बु. मढी बु.
मढी खु.
देर्डेचांदवड
कोळपेवाडी कोळपेवाडी
शहाजापुर
कोळगाव थडी
मंजुर मंजुर
 32 3 सुरेगाव हंडेवाडी
वेळापूर वेळापूर
कारवाडी
चासनळी चासनळी
वडगाव
बक्‍तरपुर
माहेगावदेशमुख माहेगावदेशमुख
पोहेगाव बु पोहेगाव बु.
पोहेगाव खु.
जवळके जवळके
बहादराबाद
बहादरपुर बहादरपुर
शहापूर
वेस वेस
 33 4 पोहेगाव सोयगाव
धोंडवाडी
रांजणगावदेशमुख रांजणगावंदेशमुख अंजनापुर
मनेगाव
काकडी काकडी
मल्‍हारवाडी
देर्डे को-हाळे देर्डे को-हाळे         डाऊच बु.
 34 5 रवंदे रवंदे रवंदे
ब्राम्‍हणगाव ब्राम्‍हणगाव
टाकळी
मळेगावथडी मळेगावथडी
सांगवीभुसार
धामोरी धामोरी
मायगावदेवी
मोर्विस
धारणगाव धारणगाव
सोनारी
कुंभारी कुंभारी
हिंगणी
कोकमठाण कोकमठाण
संवत्‍सर संवत्‍सर
वारी वारी
कान्‍हेगाव कान्‍हेगाव
सडे
 35 6 कोकमठाण जेऊरकुंभारी जेऊरकुंभारी
डाऊच खु.
चांदेकसारे चांदकसारे
घारी
 जिल्‍हाः-अहमदनगर, तालुकाः-नगर
अ.क्रं. महसूल मंडळाचे नाव सजेचे मुख्‍यालय सजेतील गावे
 36 1 नालेगांव नालेगांव – 1 नालेगांव – 1
मोरचुदनगर
नालेगांव – 2 नालेगांव – 2
माळीवाडा माळीवाडा
चाहुराणा बु. चाहुराणा बु.
चाहुराणा खुर्द
वाकोडी वाकोडी
दरेवाडी दरेवाडी
 37 2 सावेडी सावेडी – 1 सावेडी – 1
सावेडी – 2 सावेडी – 2
भिस्‍तबाग भिस्‍तबाग
वडगांव गुप्‍ता वडगांव गुप्‍ता
पिंपळगांव माळवी पिंपळगांव माळवी
 38 3 कापुरवाडी कापुरवाडी कापुरवाडी
वारुळवाडी
बु-हाणनगर बु-हाणनगर
शेंडी शेंडी
पोखर्डी पोखर्डी
पिंपळगांव उज्‍जैनी पिंपळगांव उज्‍जैनी
देवगांव देवगांव
आगडगांव
रतडगांव
केडगांव – 1 केडगांव – 1
केडगांव – 2 केडगांव – 2
केडगांव – 3 केडगांव – 3
बुरुडगांव बुरुडगांव
 39 4 केडगांव अरणगांव अरणगांव
बाबुर्डी घुमट
 40 5 नागापुर नागापुर नागापुर
बोल्‍हेगांव
नवनागापूर नवनागापूर
निंबळक निंबळक
इसळक
कर्जुने खारे कर्जुने खारे
देहरे देहरे
विळद
पिंप्री घुमट
शिंगवे शिंगवे
इस्‍लामपुर
नांदगांव
कोळपे
आखाडा
सुजालपुर
घाणेगांव
 41 6 जेऊर जेऊर जेऊर
धनगरवाडी धनगरवाडी
इमामपुर इमामपुर
बहिरवाडी
ससेवाडी
खोसपुरी खोसपुरी
पांगरमल
मजले चिंचोली मजले चिंचोली
आव्‍हाडवाडी
उदरमल
डोंगरगण डोंगरगण
मांजरसुंबा
चिचोंडी पाटील चिचोंडी पाटील
आठवड आठवड
दशमी गव्‍हाण दशमी गव्‍हाण
सांडवे
मांडवे
 42 7 टाकळी काझी टाकळी काझी
चिचोंडी पाटील मदडगांव
नारायणडोहो नारायणडोहो
उक्‍कडगांव
सारोळा बद्दी सारोळा बद्दी
कोल्‍हेवाडी
शहापुर
निंबोडी निंबोडी
 43 8 भिंगार भिंगार – 1 भिंगार – 1
भिंगार – 2 भिंगार – 2
मेहेकरी मेहेकरी
बारादरी
पिंपळगांव लांडगा
सोनेवाडी
कौडगांव कौडगांव
जांब
बाळेवाडी
खांडके खांडके
रांजणी
माथणी
भातोडी पारगांव भातोडी पारगांव
पारगांव भातोडी
पारेवाडी
नागरदेवळे – 1 नागरदेवळे – 1
नागरदेवळे – 2 नागरदेवळे – 2
रुईछत्‍तीसी रुईछत्‍तीसी
गुणवडी गुणवडी
आंबिलवाडी
मठपिंप्री मठपिंप्री
हातवळण
 44 9 रुईछत्‍तीसी वाळुंज वाळुंज
पारगांव मौला
शिराढोण शिराढोण
दहिगांव
साकत खुर्द
वाटेफळ वाटेफळ
वडगांव तांदळी
तांदळी वडगांव
 45 10 वाळकी वाळकी वाळकी
राळेगण म्‍हसोबा राळेगण म्‍हसोबा
गुंडेगांव गुंडेगांव
खडकी खडकी
खंडाळा
बाबुर्डी बेंद
हिवरेझरे हिवरेझरे
देऊगांव सिध्‍दी
चास चास
सोनेवाडी
भोयरेपठार भोयरेपठार
भायरे खुर्द
कामरगांव कामरगांव
पिंपळगांव कौडा
 46 11 चास अकोळनेर अकोळनेर
जाधववाडी
भोरवाडी
सारोळा कासार सारोळा कासार
घोसपूरी घोसपूरी
नेप्‍ती नेप्‍ती
जखणगांव जखणगांव
हिवरे बाजार हिवरे बाजार
हिंगणगांव हिंगणगांव
 47 12 नेप्‍ती हमीदपुर
टाकळी खातगांव टाकळी खातगांव निमगांव घाणा
निमगांव वाघा निमगांव वाघा
पिंपळगांव वाघा
 तालुकाः-नेवासा
अ.क्रं. महसूल मंडळाचे नाव सजेचे मुख्‍यालय सजेतील गावे
 48 1 नेवासा खुर्द नेवासा खुर्द – 1 नेवासा खुर्द – 1
नेवासा खुर्द – 2 नेवासा खुर्द – 2
खुपटी खुपटी
चिंचबन
गोणेगांव गोणेगांव
इमामपुर
गोधेगांव गोधेगांव
धामोरी
बहिरवाडी
भालगांव भालगांव
उस्‍थळखालसा
 49 2 नेवासा बु. नेवासा बु. नेवासा बु.
पाचेगांव पाचेगांव
पुनतगांव
बेलपिंपळगांव बेलपिंपळगांव
सुरेगांव गंगा सुरेगांव गंगा
बोरगांव
बेलपांढरी बेलपांढरी
जैनपुर
घोगरगांव घोगरगांव
 50 3 सलाबतपूर सलाबतपूर सलाबतपूर
गोगलगांव
दिघी दिघी
बाभुळखेडा
शिरसगांव शिरसगांव
गिडेगांव
वरखेड वरखेड
रामडोह
माळेवाडी दुमाला
खामगांव खामगांव
गोपाळपुर
गोंडेगांव गोंडेगांव
म्‍हसले
नजिक चिंचोली
 51 4 कुकाणा कुकाणा कुकाणा
तरवडी
वाकडी वाकडी
पिंपरीशहाली
गोयेगव्‍हाण
पाथरवाला पाथरवाला
नांदुरशिकारी
सुकळी बु.
खुकळी खुर्द
चिलेखनवाडी चिलेखनवाडी
अंतरवली
वडुले
भेंडा बु. भेंडा बु.
भेंडा खुर्द
गेवराई गेवराई
सुलतानपूर
 52 5 चांदा चांदा चांदा
रस्‍तापुर रस्‍तापुर
देवगांव देवगांव
शहापुर
कौठा कौठा
फत्‍तेपुर
मोरगव्‍हाण मोरगव्‍हाण
लोहारवाडी
मांडेगव्‍हाण
 53 6 सोनई सोनई सोनई
खेडलेपरमानंद खेडलेपरमानंद
शिरेगांव
करजगांव करजगांव
पानेगांव
वंजारवाडी वंजारवाडी
बेल्‍हेकरवाडी
अंमळनेर अंमळनेर
निंभारी
गणेशवाडी गणेशवाडी
लांडेवाडी
 54 7 घोडेगांव घोडेगांव घोडेगांव
झापवाडी
शिंगणापुर शिंगणापुर
शिंगवे तुकाई शिंगवे तुकाई
राजेगांव
पानसवाडी पानसवाडी
धनगरवाडी
लोहगांव लोहगांव
मोरेचिंचोरे
वांजोळी
 55 8 वडाळा बहिरोबा वडाळा बहिरोबा
वडाळा बहिरोबा म्‍हाळसपिंपळगांव
माळी चिंचोरे माळी चिंचोरे
खरवंडी खरवंडी
नारायणवाडी नारायणवाडी
निपाणी वडगांव
धनगरवाडी
तामसवाडी तामसवाडी
वाटापूर
गोमाळवाडी
हिंगोणी हिंगोणी
कांगोणी
ब-हाणपुर
प्रवरासंगम – 1 प्रवरासंगम
म्‍हाळापुर
खेडलेकाजळी
प्रवरासंगम – 2 टोका
वाशिम
माळेवाडी खालसा
प्रवरासंगम बकुपिंपळगांव बकुपिंपळगांव
 56 9 मुरमे
मडकी
जळके खुर्द जळके खुर्द
जळके बु.
गळनिंब गळनिंब
सुरेगांव दहि.
मंगळापुर
खडका खडका
खलालपिंपरी
 57 10 देडगांव देडगांव देडगांव
तेलकुडगांव तेलकुडगांव
पाचुंदा
माका माका
महालक्ष्‍मीहिवरे महालक्ष्‍मीहिवरे
जेऊर हैबती जेऊर हैबती
देवसडे
 58 11 भानसहिवरे भानसहिवरे भानसहिवरे
खुणेगांव
मक्‍तापुर मक्‍तापुर
पिचडगांव
सौंदाळा सौंदाळा
नागापूर
उस्‍थळदुमला उस्‍थळदुमाला
हंडीनिमगांव
बाभुळवेढा
मुकींदपुर मुकींदपुर
रांजणगांव रांजणगांव
कारेगांव
 तालुकाः-पारनेर
अ.क्रं. महसूल मंडळाचे नाव सजेचे मुख्‍यालय सजेतील गावे
 59 1 पारनेर पारनेर – 1 पारनेर
पारनेर – 2 पारनेर गावातील तराळवाडी, कुंभारवाडी, बुगेवाडी व सोबलेवाडी
पुणेवाडी पुणेवाडी
हत्‍तलखिंडी
सिध्‍देश्‍वरवाडी सिध्‍देश्‍वरवाडी
करंदी करंदी
विरोली
पानोली  पानोली
वडुले
गटेवाडी
गोरेगांव गोरेगांव
 60 2 वाडेगव्‍हाण वाडेगव्‍हाण वाडेगव्‍हाण
यादववाडी
कुरुंद कुरुंद
मावळेवाडी
नारायणगव्‍हाण नारायणगव्‍हाण
जातेगांव
राळेगणसिध्‍दी राळेगणसिध्‍दी
पिंपळनेर
 61 3 पळवे खु. पळवे खु. पळवे खु.
पळवे बु.
वाघुंडे बु.
वडनेर हवेली वडनेर हवेली
मुंगशी
म्‍हसणे म्‍हसणे
घाणेगांव
सुलतानपुर
रुईछत्रपती रुईछत्रपती
बाबुर्डी
कडुस कडुस
भोयरे गांगर्डा
पाडळी रांजणगांव पाडळी रांजणगांव
कळमकरवाडी
 62 4 निघोज निघोज निघोज
ढवणवाडी
देविभोयरे देविभोयरे
वडगांव गुंड
शिरसुले
शिरापुर शिरापुर
वडनेर बु. वडनेर बु.
मोरवाडी
पठारवाडी पठारवाडी
 63 5 जवळा जवळा जवळा
गुणोरे गुणोरे
गाडीलगांव
राळेगण थेरपाळ राळेगण थेरपाळ
हकिगतपुर
माजमपुर
गांजी भोयरे गांजी भोयरे
सांगवी सुर्या
कोहोकडी कोहोकडी
म्‍हसे खु.
 64 6 व‍डझिरे व‍डझिरे व‍डझिरे
शेरीकोलदरा
पाडळी दर्या पाडळी दर्या
जाधववाडी
बाभुळवाडे बाभुळवाडे
लोणी मावळा लोणी मावळा
चिंचोली चिंचोली
पिंपरी जलसेन पिंपरी जलसेन
अळकुटी अळकुटी
शेरीकासारे
रांधा रांधा
 65 7 अळकुटी गारखिंडी
पाडळी आळे पाडळी आळे
कळस
म्‍हस्‍केवाडी म्‍हस्‍केवाडी
पाबळ
चोंभुत चोंभुत
रेनवडी
दरोडी दरोडी
 66 8 पळशी पळशी पळशी
मांडवे खु. मांडवे खु.
देसवडे
खडकवाडी खडकवाडी
वडगांव सावताळ वडगांव सावताळ
गाजदीपुर
वनकुटे वनकुटे
तास
पोखरी पोखरी
वारणवाडी
 67 9 टाकळी ढोकेश्‍वर टाकळी ढोकेश्‍वर टाकळी ढोकेश्‍वर
वासुंदे वासुंदे
कर्जुले हर्या कर्जुले हर्या
कासारे
सावरगांव सावरगांव
नांदुर पठार
काताळवेढे काताळवेढे
डोंगरवाडी
पळसपूर पळसपूर
म्‍हसोबा झाप
धोत्रे बु. धोत्रे बु.
धोत्रे खु.
ढोकी
 68 10 कान्‍हुर पठार कान्‍हुर पठार कान्‍हुर पठार
पिंपळगांव रोठा पिंपळगांव रोठा
कारेगांव
काकणेवाडी काकणेवाडी
पिंपळगांव तुर्क
गारगुंडी गारगुंडी
भोंद्रे
वडगांव दर्या वडगांव दर्या
अक्‍कलवाडी
पिंप्री पठार पिंप्री पठार
वेसदरे
किन्‍ही किन्‍ही
बहिरोबावाडी
तिखोल
 69 11 भाळवणी भाळवणी भाळवणी
वडगांव आमली वडगांव आमली
भांडगांव
पाडळी कान्‍हुर पाडळी कान्‍हुर
माळकुप
काळकुप
जामगांव जामगांव
दैठणेगुंजाळ दैठणेगुंजाळ
सारोळा आडवाई
ढवळपुरी ढवळपुरी
हिवरे कोरडा हिवरे कोरडा
भनगडेवाडी
 70 12 सुपा सुपा सुपा
अपधुप अपधुप
वाघुंडे खुर्द
हंगा हंगा
शहांजापुर
वाळवणे वाळवणे
पिंप्री गवळी
रायतळे रायतळे
अस्‍तगांव
रांजणगांव मशिद रांजणगांव मशिद
लोणी हवेली लोणी हवेली
डिक्‍सळ
 तालुकाः-पाथर्डी
अ.क्रं. महसूल मंडळाचे नाव सजेचे मुख्‍यालय सजेतील गावे
 71 1 पाथर्डी पाथर्डी पाथर्डी
हंडाळवाडी हंडाळवाडी
तनपुरवाडी
माळीबाभुळगांव माळीबाभुळगांव
हत्राळ
सैदापुर
साकेगांव साकेगांव
डांगेवाडी
काळेगांव फकीर
कारेगांव कारेगांव
मोहरी
निवडुंगे निवडुंगे
 72 2 करंजी करंजी करंजी
दगडवाडी दगडवाडी
भोसे
लोहसर लोहसर
खांडगांव
वैजुबाभुळगांव
घाटशिरस घाटशिरस
सातवड
देवराई देवराई
कौडगांव
त्रिभुवनवाडी
धारवाडी धारवाडी
राघोहिवरे
गितेवाडी
डोंगरवाडी
 73 3 मिरी मिरी मिरी
रेणुकाईवाडी रेणुकाईवाडी
शंकरवाडी
शिराळ शिराळ
केशवशिंगवे
चिचोंडी चिचोंडी
डमाळवाडी
कोल्‍हार
आडगांव आडगांव
कडगांव
कामतशिंगवे
मोहोज बु. मोहोज बु.
मोहोज खु.
जोहारवाडी
 74 4 खरवंडी कासार खरवंडी कासार खरवंडी कासार
जवळवाडी
मिडसांगवी मिडसांगवी
भारजवाडी
भवरवाडी
मालेवाडी मालेवाडी
ढाकणवाडी
येळी येळी
बडेवाडी
बोदरवाडी
पिंपळगव्‍हाण पिंपळगव्‍हाण
कोळसांगवी
भालगांव भालगांव
कासाळवाडी
मुंगुसवाडे मुंगुसवाडे
एकनाथवाडी
 75 5 अकोला अकोला अकोला
पालवेवाडी
घायतडकवाडी
करोडी करोडी
मोहटे
दुलेचांदगांव दुलेचांदगांव
आगासखांड
वाळुंज
भुतेटाकळी भुतेटाकळी
शेकटे
मोहोज देवढे मोहोज देवढे
रुपनरवाडी
हाकेवाडी
काळेवाडी
सांगवी बु. सांगवी बु.
सांगवी खु.
खेर्डे
माणिकदौंडी माणिकदौंडी
डमाळवाडी
पिरेवाडी
चितळवाडी चितळवाडी
बोरसेवाडी
लांडकवाडी
 76 6 माणिकदौंडी धनगरवाडी धनगरवाडी
चेकेवाडी
घुमटवाडी
पत्र्याचा तांडा
आल्‍हनवाडी आल्‍हनवाडी
जाटदेवळे जाटदेवळे
शिंदेवाडी
शिरसाठवाडी शिरसाठवाडी
केळवंडी
रांजणी
 77 7 तिसगांव तिसगांव तिसगांव
शिरापूर शिरापूर
खरडवाडी
कासार पिंपळगांव कासार पिंपळगांव
जवखेडे खा
कासारवाडी
हनुमान टाकळी हनुमान टाकळी
कोपरे
जवखेडे दुमाला
मढी मढी
धामणगांव
मांडवे मांडवे
पारेवाडी
सोमठाणे खु
निंबोडी
पाडळी पाडळी
चितळी
ढवळेवाडी
 78 8 कोरडगांव कोरडगांव कोरडगांव
औंरंगपूर
जिरेवाडी
सुसरे सुसरे
सोमठाणे बु.
सामठाणे नलवडे
पागोरी पिंपळगांव पागोरी पिंपळगांव
प्रभुपिंप्री
माळेगांव
तोडोंळी तोंडोळी
कळसपिंप्री
नि जळगांव नि जळगांव
शेकटे
वसू
भुतेटाकळी
नांदुर निंबादैत्‍य नांदुर निंबादैत्‍य
सोनोशी
 79 9 टाकळी मानुर टाकळी मानुर-1 टाकळी मानुर
टाकळी मानुर-2 तिनखडी
अंबिकानगर
चुंभळी
चिंचपुर पांगुळ चिंचपुर पांगुळ
जोगेवाडी
मानेवाडी
वडगांव वडगांव
ढाकणवाडी
जांभळी जांभळी
भिलवडे
चिंचपुर इजदे चिंचपुर इजदे
पिंपळगांव टप्‍पा
कुत्‍तरवाडी
 तालुकाः-राहाता
अ.क्रं. महसूल मंडळाचे नाव सजेचे मुख्‍यालय सजेतील गावे
 80 1 राहाता राहाता राहाता
पिंपळस पिंपळस
दहेगाव
को-हाळे
केलवड बु. केलवड बु.
केलवड खुर्द
खडकेवाके
साकुरी साकुरी
को-हाळे को-हाळे
वाळकी
नांदुर्खी बु., नांदुर्खी बु.
नांदुर्खी खु.
 81 2 शिर्डी शिर्डी शिर्डी
पिंपळवाडी पिंपळवाडी
सावळीविहीर बु. सावळीविहीर बु.
निमगांव निमगांव को-हाळे
को-हाळे निघोज
डो-हाळे डो-हाळे
कनकुरी
रुई रुई
 82 3 लोणी लोणी बु. लोणी बु.
लोणी खुर्द लोणी खुर्द
गोगलगांव गोगलगांव
दाढ बु. दाढ बु.
आडगांव बु. आडगांव बु.
आडगांव खुर्द
पिंप्री लोकाई
हसनापुर हसनापुर
चंद्रापुर
दुर्गापुर
पाथरे बु., पाथरे बु.
हणमंतगांव
 83 4 बाभळेश्‍वर बाभळेश्‍वर बु. बाभळेश्‍वर बु.
बाभळेश्‍वर खुर्द
तिसगांव तिसगांव
लोहगांव
कोल्‍हार बु. कोल्‍हार बु.
भगवतीपुर भगवतीपुर
राजुरी राजुरी
ममदापुर ममदापुर
 84 5 पुणतांबा पुणतांबा पुणतांबा
रस्‍तापुर
वाकडी वाकडी
धनगरवाडी
रामपुरवाडी रामपुरवाडी
न.पा.वाडी
जळगांव जळगांव
एलमवाडी
शिंगवे शिंगवे
चितळी चितळी
 85 6 अस्‍तगांव अस्‍तगांव अस्‍तगांव
चोळकेवाडी चोळकेवाडी
मोरवाडी
तरकसवाडी
एकरुखे एकरुखे
रांजणगांव खुर्द
पिंप्री निर्मळ पिंप्री निर्मळ
नांदुर बु. नांदुर बु.
नांदु खुर्द
रांजणखोल रांजणखोल
 तालुकाः-राहुरी
अ.क्रं. महसूल मंडळाचे नाव सजेचे मुख्‍यालय सजेतील गावे
 86 1 राहुरी राहुरी बु – 1 राहुरी बु.
राहुरी बु – 2 राहुरी बु. गावाखालील जोगेश्‍वरी आखाडा,
काळे आखाडा व वाघाचा आखाडा हा भाग
राहुरी बु – 3 राहुरी बु. गावाखालील येवले आखाडा व पिंपळाचा मळा हा भाग
राहुरी खुर्द राहुरी खुर्द
पिंप्री अवघड
देसवंडी देसवंडी
तमनर आखाडा
तांदुळवाडी तांदुळवाडी
 87 2 बारागांव नांदुर बारागांव नांदुर बारागांव नांदुर
कुरणवाडी
वावरथ वावरथ
जांभळी
जांभुळबन
मल्‍हारवाडी मल्‍हारवाडी
घोरपडवाडी
मोमीन आखाडा
चिंचाळे चिंचाळे
गडधेआखाडा
कणगर बु. कणगर बु.
कणगर खुर्द
डिग्रस डिग्रस
वरवंडी
सडे
 88 3 सात्रळ सात्रळ सात्रळ
माळेवाडी/डुक्रेवाडी
कोल्‍हार खुर्द कोल्‍हार खुर्द
रामपूर
सोनगांव सोनगांव
धानोरे
चिंचोली चिंचोली
गंगापुर
पिंपळगांव फुणगी पिंपळगांव फुणगी
दवणगांव
संक्रापुर
आंबी आंबी
अमंळनेर
केसापुर
ताहाराबाद ताहाराबाद
गाडकवाडी
म्‍हैसगांव म्‍हैसगांव
चिखलठाण
कोळेवाडी
दरडगांवथडी
 89 4 ताहाराबाद वडनेर वडनेर
वरशिंदे
वाबळेवाडी
तांभेरे तांभेरे
तांदुळनेर
निंभेरे निंभेरे
तुळापुर
कानडगांव कानडगांव
 90 5 देवळाली प्रवरा देवळाली देवळाली प्रवरा
 प्रवरा – 1
देवळाली देवळाली प्रवरा या गावाखालील श्रीशिवाजीनगर हा भाग
प्रवरा – 2
गुहा गुहा
चांदेगांव चांदेगांव
बोधेगांव
करजगांव
ब्राम्‍हणगांव भांड
लाख लाख
जातप
त्रिंबकपुर
चिंचविहिरे चिंचविहिरे
गणेगांव
माहेगांव माहेगावं
महालगांव
मालुंजे खुर्द
 91 6 टाकळीमियॉं टाकळीमियॉं टाकळीमियॉं
मोरवाडी
मुसळवाडी मुसळवाडी
दरडगांव तर्फे बेलापुर
आरडगांव आरडगांव
मानोरी मानोरी
खुडसरगांव खुडसरगांव
पाथरे खुर्द
मांजरी मांजरी
शेनवडगांव
वांजुळपोई वांजुळपोई
कोपरे
तिळापुर
 92 7 ब्राम्‍हणी ब्राम्‍हणी ब्राम्‍हणी
उंबरे उंबरे
केंदळ बु. केंदळ बु.
केंदळ खु.
पिंप्रीवळण पिंप्रीवळण
चंडकापुर
वळण वळण
कोंढवड कोंढवड
शिलेगांव
 93 8 वांबोरी वांबोरी – 1 वांबोरी – 2 मधील नमुद भाग वगळता
वांबोरी – 2 वांबोरी गावखालील
कुक्‍कडवेढे
खडांबे बु. खडांबे बु.
खडांबे खु.
कात्रड कात्रड
गुंजाळे
धामोरी बु. धामोरी बु.
धामोरी खु.
बाभुळगांव
चेडगांव चेडगांव
मोकळओहोळ
तालुका- संगमनेर
अ.क्रं. महसूल मंडळाचे नाव सजेचे मुख्‍यालय सजेतील गावे
 94 1 संगमनेर बु संगमनेर बु. संगमनेर बु.
. गुंजाळवाडी गुंजाळवाडी
ढोलेवाडी
चिखली चिखली
मंगळापूर
कासारदुमाला
जवळेकडलग जवळेकडलग
पिंपळगांव कोंझीरा पिंपळगांव कोंझीरा
कोकणेवाडी
वडगांवलांडगा वडगांवलांडगा
 95 2 घुलेवाडी घुलेवाडी घुलेवाडी
वेल्‍हाळे वेल्‍हाळे
मालदाड मालदाड
सोनोशी
सायखिंडी सायखिंडी
चिकणी चिकणी
निमगांव भोजापुर
राजापुर राजापुर
धांदरफळ बु. धांदरफळ बु.
धांदरफळ खु धांदरफळ खु.
गोडसेवाडी
निमगांव बु. निमगांव बु.
निमगांव खु.
 96 3 सावरचोळ सावरचोळ
धांदरफळ बु. मेंगाळवाडी
. शिरसगांव
धुपे
सांगवी सांगवी
कौठे धांदरफळ
नांदुरी दुमाला नांदुरी दुमाला
मिर्झापुर
पेमगिरी पेमगिरी
 97 4 संगमनेर खुर्द संगमनेर खुर्द संगमनेर खुर्द
वैदुवाडी
खांडगांव
चंदनापुरी चंदनापुरी
गाभनवाडी
निमज निमज
झोळे झोळे
रायतेवाडी
हिवरगांवपावसा हिवरगांवपावसा
सावरगांवतळ सावरगांवतळ
पिंपळगांव माथा
देवगांव देवगांव
निमगांव टेंभी
शिरापुर
 98 5 आश्‍वी बु. आश्‍वी बु. आश्‍वी बु.
प्रतापपुर
निमगांव जाळी निमगांव जाळी
औरंगपुर औरंगपुर
सादतपुर
उंबरी उंबरी
बाळापूर
रहिमपुर रहिमपूर
मनोली
ओझर खुर्द
चिंचपुर बु. चिंचपुर बु.
चिंचपुर खु.
शिबलापुर शिबलापूर
पानोडी
खळी खळी
पिंप्रीलौकीअजमपुर
चणेगांव चणेगांव
 99 6 शिबलापुर दाढ खु.
झरेकाठी
आश्‍वी खु. आश्‍वी खु.
शेडगांव शेडगांव
हंगेवाडी
मालुंजे मालुंजे
डिग्रस
 100 7 तळेगांव तळेगांव तळेगांव
आरामपुर
अजमपूर
जुनेगांव
हसनाबाद
निळवंडे निळवंडे
करुले
तिगांव
मेंढवण मेंढवण
कौठे कमळेश्‍वर
वडझरी बु. वडझरी बु.
वडझरी खु.
लोहारे लोहारे
कासारे
मिरपुर
चिंचोली गुरव चिंचोली गुरव
देवकौठे
 101 8 निमोण निमोण निमोण
सोनेवाडी
पळसखेडे पळसखेडे
क-हे
पारेगांव खु. पारेगांव खु.
पारेगांव बु. पारेगांव बु.
पिंपळे
नान्‍नजदुमाला नान्‍नजदुमाला
काकडवाडी
 102 9 समनापुर समनापुर समनापुर
पोखरी हवेली पोखरी हवेली
कुरण
वडगांवपान वडगांवपान
माळेगांव हवेली
सुकेवाडी सुकेवाडी
खांजापुर
कोकणगांव कोकणगांव
शिवापुर
कोंची
मांची
 103 10 घारगांव घारगांव घारगांव
कुरकुंडी
बोरबनवाडी
बोटा बोटा
माळवाडी
केळेवाडी
आंबी दुमाला आंबी दुमाला
म्‍हसवंडी
कुरकुटवाडी
कौठे बु. कौठे बु.
कौठे खु.
खांडगेदरा
वनकुटे वनकुटे
भोजदरी
पेमरेवाडी
अकलापुर अकलापुर
शेळकेवाडी
आभाळवाडी
येलखोपवाडी
 104 11 डोळसणे डोळासणे डोळासणे
बांबळेवाडी
कर्जुलेपठार
गुंजाळवाडी पठार
पिंपळगांव देपा पिंपळगांव देपा
वरुडी पठार वरुडी पठार
पोखरी बाळेश्‍वर
सारोळेपठार सारोळेपठार
सावरगांव घुले
जवळेबाळेश्‍वर जवळेबाळेश्‍वर
महालवाडी
कौठेवाडी
 105 12 नांदुरखंदरमाळ नांदुरखंदरमाळ नांदुरखंदरमाळ
खंदरमाळवाडी खंदरमाळवाडी
आंबी खालसा आंबी खालसा
माळेगांव पठार
हिवरगांव पठार हिवरगांव पठार
शेंडेवाडी
जांबुत बु. जांबुत बु.
जांबुत खु.
 106 13 साकुर साकुर साकुर
मांडवे बु. मांडवे बु.
शिंदोडी
दरेवाडी दरेवाडी
रणखांब
बिरेवाडी बिरेवाडी
कौठेमलकापुर
वरवंडी वरवंडी
चौधरवाडी
कुंभारवाडी
खांबे खांबे
खरशिंदे
कणसेवाडी
 107 14 पिंपरणे पिंपरणे पिंपरणे
जाखुरी
वाघापुर वाघापुर
रायते
खराडी
जोर्वे जोर्वे
निंबाळे
आंभोरे आंभोरे
कोळवाडे
कनोली कनोली
कनकापूर
ओझर बु. ओझर बु.
कोल्‍हेवाडी कोल्‍हेवाडी
 जिल्‍हाः-अहमदनगर, तालुकाः-शेवगांव
अ.क्रं. महसूल मंडळाचे नाव सजेचे मुख्‍यालय सजेतील गावे
 108 1 शेवगांव शेवगांव 1 शेवगांव 1
शेवगांव 2 शेवगांव 2
शेवगांव 3 शेवगांव 3
वरुर बु. वरुर बु.
वरुर खु.
भगुर
खरडगांव खरडगांव
सालवडगांव
मुर्शतपूर
ठाकुर निमगांव ठाकुर निमगांव
नजिक बाभुळगांव माळेगांव ने
आखेगांव तितर्फा आखेगांव तितर्फा
आखेगांव डोंगर
वडगांव
थाटे
अमरापूर अमरापूर
सुलतानपूर खु.
शहाजापूर
 109 2 भातकुडगांव भातकुडगांव भातकुडगांव
जोहरापुर जोहरापुर
खामगांव
हिंगणगांव ने
वडुले बु. वडुले बु.
लोळेगांव
सामनगांव सामनगांव
मळेगांव
भायगांव भायगांव
 मजलेशहर
 110 3 दहिगांव ने दहिगांव ने दहिगांव ने
घेवरी
देवळाणे
भाविनिमगांव भाविनिमगांव
शहरटाकळी शहरटाकळी
ढोरसडे
अंत्रे
रांजणी रांजणी
सुलतानपूर
देवटाकळी
देवटाकळी बक्‍तपूर
 111 4 ढोरजळगांव शे. ढोरजळगांव शे. ढोरजळगांव शे.
मलकापूर गरडवाडी
ढोरजळगांव ने. ढोरजळगांव ने.
आखतवाडे
आपेगांव
आव्‍हाणे खु. आव्‍हाणे खु.
आव्‍हाणे बु.
ब-हाणपूर
शहापूर
निंबे निंबे
नांदुरविहीरे
वाघोली वाघोली
वडुले खु.
 112 5 एरंडगांव एरंडगांव एरंडगांव
लाखेफळ
दहिफळ दहिफळ
कर्जत खु.
ढोरहिंगणी
खानापूर खानापूर
रावतळे
अंतरवली खु.
घोटण घोटण
तळणी
क-हेटाकळी क-हेटाकळी
दहिगांव शे.
 विजयपूर
खुंटेफळ खुंटेफळ
ताजनापूर
बोडखे
दादेगांव
 113 6 चापडगांव चापडगांव चापडगांव
प्रभुवाडगांव
ठाकुर पिंपळगांव ठाकूर पिपळगांव
चेडेचांदगांव
   सुळेपिंपळगांव
राक्षी राक्षी
सोनेसांगवी
         वरखेड
आंतरवली बु. आंतरवली बु.
बेलगांव
गदेवाडी गदेवाडी
कुरुडगांव
कोळगांव कोळगांव
हसनापूर
मंगरुळ बु.
मंगरुळ खु.
 114 7 मुंगी मुंगी 1 मुंगी-1
ग.नं. 1 ते 417
मुंगी 2 मुंगी-2 ग.नं. 418 ते 698
खडके खडके
मडके
खामपिंप्री
हातगांव हातगांव
कांबी कांबी
लखमापूरी लखमापूरी
सोनविहीर
पिंगेवाडी
 115 8 बोधगांव बोधगांव बोधगांव
लाडजळगांव लाडजळगांव
दिवटे
बाडगव्‍हाण
राणेगांव राणेगांव
शिंगोरी
कोनोशी
शोभानगर
अधोडी
गोळेगांव गोळेगांव
नागलवाडी
शेक‍टे खु.
सेवानगर
बालमटाकळी बालमटाकळी
मुरमी
सुकळी सुकळी
शेकटे
गायकवाड जळगांव
 जिल्‍हाः-अहमदनगर, तालुकाः-श्रीगोंदा
अ.क्रं. महसूल मंडळाचे नाव सजेचे मुख्‍यालय सजेतील गावे
 116 1 श्रीगोंदा श्रीगोंदा श्रीगोंदा शहर
मखरेवाडी
पोटेमळा
बोरुडेवाडी
औटेवाडी श्रीगोंदा गणपतीमळा औटेवाडी
साळवणदेवी श्रीगोंदा साळवणदेवी
भोळेवस्ती
कापसेमळा
कोथिंबिरेमळा
शिवाजीनगर श्रीगोंदा शिवाजीनगर
आनंदकरमळा
शेंडगेवाडी
सिधनकरमळा
वेळु वेळु
चोराचीवाडी
भिंगाणखा.
भिंगाणदु.
सुरोडी सुरोडी
वडाळी
 117 2 आढळगांव आढळगांव आढळगांव
गव्‍हाणेवाडी गव्‍हाणेवाडी
डोकेवाडी
कोकणगांव कोकणगांव
भावडी
हिरडगांव हिरडगांव
घोडेगांव
घुगलवडगांव घुगलवडगांव
बेलवंडी कोठार
तांदळी दुमाला तांदळी दुमाला
 118 3 पेडगांव पेडगांव पेडगांव
अधोरेवाडी
अजनुज अजनुज
आनंदवाडी आनंदवाडी
चांडगांव चांडगांव
टाकळीकडे टाकळीकडे
शेडगांव शेडगांव
 119 4 काष्‍टी काष्‍टी काष्‍टी
लिंपणगांव लिंपणगांव
मुंढेकरवाडी मुंढेकरवाडी
कणसेवाडी
चिखलठाणवाडी
अनगरे अनगरे
आर्वी
कौठा कौठा
शिपलकरवाडी
गार
निमगांव खलु निमगांव खलु
सांगवीदुमाला
 120 5 चिंभळा चिंभळा चिंभळा
हंगेवाडी हंगेवाडी
बोरी
म्‍हसे म्‍हसे
वडगांव शिंदोडी
येळपणे येळपणे
पिसोरे बु. पिसोरे बु.
पोलीसवाडी
वांगदरी वांगदरी
मासाळवाडी
ढोकराईमाळ
डोमाळेवाडी
चोरमलेवाडी
 121 6 लोणीव्‍यंकनाथ लोणीव्‍यंकनाथ लोणीव्‍यंकनाथ
महादेववाडी
पार्वतवाडी
पारगावसु पारगावसु
खेतमाळीसवाडी खेतमाळीसवाडी
बाबुर्डी बाबुर्डी
शिरसगांव बोडखा
म्‍हातारपिंप्री म्‍हातारपिंप्री
जंगलेवाडी
मढेवडगांव मढेवडगांव
 122 7 देवदैठण देवदैठण देवदैठण
हिंगणी दु. हिंगणी दु.
गव्‍हाणेवाडी गव्‍हाणेवाडी
दाणेवाडी
राजापुर राजापुर
मेंगलवाडी
येवती येवती
ढवळगांव ढवळगांव
अरणगांव दु.
 123 8 बेलवंडी बु. बेलवंडी बु. बेलवंडी बु.
उक्‍कडगांव उक्‍कडगांव
पिंप्रीकोलंदर
कोंडेगव्‍हाण कोंडेगव्‍हाण
एरंडोली
घारगांव घारगांव
निंबवी निंबवी
कोरेगव्‍हाण
सारोळा सोमवंशी
रायगव्‍हाण रायगव्‍हाण
माठ
 124 9 कोळगांव कोळगांव कोळगांव
पांढरेवाडी पांढरेवाडी
भापकरवाडी
वेठेकरवाडी
लगडवाडी
पिंपळगांव पिसा पिंपळगांव पिसा
खरातवाडी
विसापुर विसापुर
मुंगुसगांव
सुरेगाव सुरेगाव
घुटेवाडी
चिखली चिखली
कोरेगांव
चांभुर्डी चांभुर्डी
उख्‍खलगांव
मांडवगण मांडवगण
बनपिंप्री बनपिंप्री
तरडगव्‍हाण
चवरसांगवी
घोगरगांव घोगरगांव
थिटेसांगवी
 125 10 मांडवगण रुईखेल रुईखेल
बांगार्डे बांगार्डे
खांडगांव खांडगांव
वडघुल
महांडुळवाडी महांडुळवाडी
कामठी
 126 11 भानगांव भानगांव भानगांव
घोटवी घोटवी
ढोरजे ढोरजे
कोथुळ
पिसोरेखांड पिसोरेखांड
टाकळी लोणार टाकळी लोणार
कोसेगव्‍हाण
महादेववाडी
देऊळगांव देऊळगांव
 तालुकाः-श्रीरामपूर
अ.क्रं. महसूल मंडळाचे नाव सजेचे मुख्‍यालय सजेतील गावे
 127 1 श्रीरामपूर श्रीरामपूर – 1 श्रीरामपूर (मध्‍यवर्ती शहर)
श्रीरामपूर – 2 श्रीरामपूर (दक्षिण भाग)
श्रीरामपूर – 3 श्रीरामपूर (उत्‍तर भाग)
भैरवनाथनगर भैरवनाथनगर
खंडाळा खंडाळा
दत्‍तनगर दत्‍तनगर
शिरसगांव शिरसगांव
ब्राम्‍हणगांव वेताळ
 128 2 कारेगांव कारेगांव कारेगांव
पढेगांव पढेगांव
कान्‍हेगांव
मालुंजा बु. मालुंजा बु.
भेर्डापुर
लाडगांव
उंबरगांव उंबरगांव
मातापुर
निपाणी वडगांव निपाणी वडगांव
खिर्डी खिर्डी
वांगी बु.
वांगी खुर्द
गुजरवाडी
 129 3 टाकळीभान टाकळीभान टाकळीभान
भोकर भोकर
कमालपुर
घुमनदेव
माळवाडगांव माळवाडगांव
मुठेवाडगांव
भामाठाण भामाठाण
खानापुर
वडाळा महादेव वडाळा महादेव
खोकर
 130 4 उंदिरगांव उंदिरगांव उंदिरगांव
हरेगांव
सराला सराला
गोवर्धनपुर
नाऊर नाऊर
रामपुर
जाफराबाद
गोंडेगांव गोंडेगांव
नायगांव नायगांव
मातुलठाण
निमगांव खैरी निमगांव खैरी
दिघी
माळेवाडी माळेवाडी
महांकाळवडगांव
 131 5 बेलापुर बेलापुर बु. बेलापुर बु.
बेलापुर खु. बेलापुर खु.
नर्सरी
ऐनतपुर ऐनतपुर
वळदगांव
उक्‍कलगांव उक्‍कलगांव
एकलहरे
कडीत बु,. कडीत बु.
कडीत खुर्द
मांडवे
फत्‍याबाद फत्‍याबाद
कुरणपुर
गळनिंब