बंद करा

तालुका

अहमदनगर जिल्ह्यात ७ महसूल विभाग आणि १४ तालुके आहेत.

अ.न. उप विभाग तालुका
नगर विभाग नगर
नेवासा
 ३  कर्जत विभाग कर्जत
जामखेड
पाथर्डी विभाग पाथर्डी
शेवगाव
श्रीगोंदा विभाग श्रीगोंदा
पारनेर
संगमनेर विभाग संगमनेर
१० अकोले
११ शिर्डी विभाग राहाता
१२ कोपरगाव
१३ श्रीरामपूर विभाग श्रीरामपूर
१४ राहुरी