बंद करा

ग्राम पंचायत

अ.क्र. तालुका एलजिडी जिपी कोड ग्रामपंचायत इमेल
अकोले १६७५५८ अकोले gpakole[at]gmail[dot]com
अकोले १६७५५९ अंबड gpambad[at]gmail[dot]com
अकोले १६७५६० आंबेवंगण gpambegavhgn[at]gmail[dot]com
अकोले १६७८०३ अंभोळ gpambhol[at]gmail[dot]com
अकोले १६७५६१ अंबित gpambit[at]gmail[dot]com
अकोले १६७५५७ आबीतखिंड gpabitkhind[at]gmail[dot]com
अकोले १६७५६२ औरंगपूर gpaurangpur[at]gmail[dot]com
अकोले १६७५६३ बाभुळवंडी gpbabhulvandi[at]gmail[dot]com
अकोले १६७५६४ बदगी gpbadagi[at]gmail[dot]com
१० अकोले १६७५६५ बहिरवाडी gpbahirvadi[at]gmail[dot]com
११ अकोले १६७५६६ बारी gpbari[at]gmail[dot]com
१२ अकोले १६७५६७ बेलापूर gpbelapur[at]gmail[dot]com
१३ अकोले १६७५६८ भंडारदरा gpbhandardara[at]gmail[dot]com
१४ अकोले १६७५६९ भोळेवाडी gpbholevadi[at]gmail[dot]com
१५ अकोले १६७५७० बोरी gpbori[at]gmail[dot]com
१६ अकोले १६७५७१ ब्राम्हणवाडा gpbhramhanvada[at]gmail[dot]com
१७ अकोले १६७५७७ चैतन्यपूर gpchaitanyapur[at]gmail[dot]com
१८ अकोले १६७५७२ चंद्रगिरवाडी gpchandgirvadi[at]gmail[dot]com
१९ अकोले १६७५७३ चास gpchas[at]gmail[dot]com
२० अकोले १६७५७४ चिचोंडी gpchichondi[at]gmail[dot]com
२१ अकोले १६७५७५ चिंचावणे gpchinchvane[at]gmail[dot]com
२२ अकोले १६७५७६ चितळवेढे gpchitalvedhe[at]gmail[dot]com
२३ अकोले १६७५७८ देवगांव gpdevgaon[at]gmail[dot]com
२४ अकोले १६७५७९ देवठाण gpdevthan[at]gmail[dot]com
२५ अकोले १६७५८० धामणगांव gpdhamangaonawari[at]gmail[dot]com
२६ अकोले १६७५८१ धामणगांव पाट gpdhamnagaonpat[at]gmail[dot]com
२७ अकोले १६७५८२ धामणवन gpdhamangaon[at]gmail[dot]com
२८ अकोले १६७५८३ ढोकरी gpdhokri[at]gmail[dot]com
२९ अकोले १६७५८४ धुमाळवाडी gpdhumalvadi[at]gmail[dot]com
३० अकोले १६७५८५ दिगंबर gpdigambar[at]gmail[dot]com
३१ अकोले १६७५८६ डोंगरगाव gpdongargaon[at]gmail[dot]com
३२ अकोले १६७५८७ एकदरे gpekdare[at]gmail[dot]com
३३ अकोले १६७५८८ गणोरे gpganore[at]gmail[dot]com
३४ अकोले १६७५८९ गर्दणी gpgardani[at]gmail[dot]com
३५ अकोले १६७५९० घाटघर gpghatghar[at]gmail[dot]com
३६ अकोले १६७५९१ घोडसरवाडी gpghodasarvadi[at]gmail[dot]com
३७ अकोले १६७५९२ घोटी gpghoti[at]gmail[dot]com
३८ अकोले १६७५९३ गंडोशी gpgondoshi[at]gmail[dot]com
३९ अकोले १६७५९४ गुहिरे gpguhire[at]gmail[dot]com
४० अकोले १६७५९५ हिवरगाव gphivargaon[at]gmail[dot]com
४१ अकोले १६७५९६ इंदोरी gpindori[at]gmail[dot]com
४२ अकोले १६७५९७ जाचाकवाडी gpjachakvadi[at]gmail[dot]com
४३ अकोले १६७५९८ जहागिरदारवाडी gpjahagirdarvadi[at]gmail[dot]com
४४ अकोले १६७५९९ जांभळे gpjambhale[at]gmail[dot]com
४५ अकोले १६७६०० जमगाव gpjamgaon[at]gmail[dot]com
४६ अकोले १६७६०१ जायनावाडी gpjayanvadi[at]gmail[dot]com
४७ अकोले १६७६०२ कळंब gpkalamb[at]gmail[dot]com
४८ अकोले १६७६०३ कळस बुद्रुक gpkalasbk[at]gmail[dot]com
४९ अकोले १६७६०४ कळस खुर्द gpkalaskh[at]gmail[dot]com
५० अकोले १६७६०५ करंडी gpkarandi[at]gmail[dot]com
५१ अकोले १६७६०६ कातळापूर gpkatlapure[at]gmail[dot]com
५२ अकोले १६७६०७ कौठ वाडी gpkauthvadi[at]gmail[dot]com
५३ अकोले १६७६०८ केळी कोतुळ gpkelikothul[at]gmail[dot]com
५४ अकोले १६७६०९ केळी ओतुर gpkeliotur[at]gmail[dot]com
५५ अकोले १६७६१० केळी रुम्हानवाडी kelirumhanwadi[at]gmail[dot]com
५६ अकोले १६७६११ केळुंगण gpkelungan[at]gmail[dot]com
५७ अकोले १६७६१२ खडकी खुर्द gpkhadkikd[at]gmail[dot]com
५८ अकोले १६७६१३ खिरविरे gpkhairwire[at]gmail[dot]com
५९ अकोले १६७६१४ खुंटेवाडी gpkhutewadi[at]gmail[dot]com
६० अकोले १६७६१६ कोहंडी gpkohandi[at]gmail[dot]com
६१ अकोले १६७६१५ कोहणे gpkondani[at]gmail[dot]com
६२ अकोले १६७६१७ कोकणवाडी gpkohane[at]gmail[dot]com
६३ अकोले १६७६१८ कोळ टेंभे gpkokanwadi[at]gmail[dot]com
६४ अकोले १६७६१९ कोंभालणे gpkoltembhe[at]gmail[dot]com
६५ अकोले १६७६२० कोंडणी gpkambhalane[at]gmail[dot]com
६६ अकोले १६७६२१ कोतुळ gpkotul[at]gmail[dot]com
६७ अकोले १६७६२२ कुंभेफळ kgpkumbhephal[at]gmail[dot]com
६८ अकोले १६७६२३ कुमशेत gpkumshet[at]gmail[dot]com
६९ अकोले १६७६२४ लाडगाव gpladegaon[at]gmail[dot]com
७० अकोले १६७६२५ लहित बुद्रुक gplahitbk[at]gmail[dot]com
७१ अकोले १६७६२६ लहित खुर्द gplahitkh[at]gmail[dot]com
७२ अकोले १६७६२७ लव्हाळी ओतूर gplavhaliotur[at]gmail[dot]com
७३ अकोले १६७६२८ लिंगदेव gplingadev[at]gmail[dot]com
७४ अकोले १६७६२९ मालेगाव gpmhalungi[at]gmail[dot]com
७५ अकोले १६७६३० मान्हेरे gpmalegaon[at]gmail[dot]com
७६ अकोले १६७६३१ मनोहरपूर gpmanhere[at]gmail[dot]com
७७ अकोले १६७६३२ मन्याळे gpmanoharpur[at]gmail[dot]com
७८ अकोले १६७६३३ मवेशी gpmanyale[at]gmail[dot]com
७९ अकोले १६७६३४ मेहेदुरी gpmaveshi[at]gmail[dot]com
८० अकोले १६७६३५ म्हाळादेवी gpmehanduri[at]gmail[dot]com
८१ अकोले १६७६३६ म्हाळुंगी gpmhaldevi[at]gmail[dot]com
८२ अकोले १६७६३७ मोग्रस gpmogras[at]gmail[dot]com
८३ अकोले १६७६३८ मुरशेत gpmurshet[at]gmail[dot]com
८४ अकोले १६७६३९ मुथाळणे gpmuthalane[at]gmail[dot]com
८५ अकोले १६७६४० मुतखेल gpmuthakhet[at]gmail[dot]com
८६ अकोले १६७६४१ नाचण ठाव gpnachantav[at]gmail[dot]com
८७ अकोले १६७६४२ नवलेवाडी gpnawalewadi[at]gmail[dot]com
८८ अकोले १६७६४३ निळवंडे gpnilwande[at]gmail[dot]com
८९ अकोले १६७६४४ निंब्रळ gpnimbral[at]gmail[dot]com
९० अकोले १६७६४६ पचनाइ gppachani[at]gmail[dot]com
९१ अकोले १६७६४५ पाचपट्टावाडी gppachpatwadi[at]gmail[dot]com
९२ अकोले १६७६४७ पाडळने gppadlane[at]gmail[dot]com
९३ अकोले १६७६४८ पाडोशी gppadoshi[at]gmail[dot]com
९४ अकोले १६७६४९ पैठण gppaithan[at]gmail[dot]com
९५ अकोले १६७६५० पालसुंदे gppalsude[at]gmail[dot]com
९६ अकोले १६७६५१ पांगरी gppangari[at]gmail[dot]com
९७ अकोले १६७६५२ पांजरे gppanjre[at]gmail[dot]com
९८ अकोले १६७६५३ परखत पूर gpparkhatpur[at]gmail[dot]com
९९ अकोले १६७६५४ पेढेवाडी
१०० अकोले १६७६५५ पेंडशेत
१०१ अकोले १६७६६० पिंपळगाव निपाणी gppimpldarwadi[at]gmail[dot]com
१०२ अकोले १६७६५६ पिंपळ दरवडी gppimpaldari[at]gmail[dot]com
१०३ अकोले १६७६५७ Pimpaldari gippimpalgone[at]gmail[dot]com
१०४ अकोले १६७६५८ पिंपळगावा खंद gppimparkhane[at]gmail[dot]com
१०५ अकोले १६७६५९ पिंपळगाव नखविंदा gppimpalgaon[at]gmail[dot]com
१०६ अकोले १६७६६१ पिंपरकाणे
१०७ अकोले १६७६६२ राजूर gprajur[at]gmail[dot]com
१०८ अकोले २३६६३० रानाड खुर्द- gpranad[at]gmail[dot]com
१०९ अकोले १६७६६३ रतनवाडी gpratanwadi[at]gmail[dot]com
११० अकोले १६७६६४ रेडे gprede[at]gmail[dot]com
१११ अकोले १६७६६५ रूंभोडी gprumbhondi[at]gmail[dot]com
११२ अकोले १६७६६६ सकिरवाडी gpsakirwadi[at]gmail[dot]com
११३ अकोले १६७६६७ साम्रद gpsamsherpur[at]gmail[dot]com
११४ अकोले १६७६६८ Samsherpur
११५ अकोले १६७६६९ सांगवी gpsangvi[at]gmail[dot]com
११६ अकोले १६७६७० सातेवाडी
११७ अकोले १६७६७२ सावरकुट
११८ अकोले १६७६७१ सावरगाव पाट gpsawarkute[at]gmail[dot]com
११९ अकोले १६७६७३ शेलद
१२० अकोले १६७६७४ शेलविहीरे
१२१ अकोले १६७६७५ शेंडी
१२२ अकोले १६७६७६ शेणित gpsenit[at]gmail[dot]com
१२३ अकोले १६७६७७ शेरनखेल
१२४ अकोले १६७६७८ शिळवंडी
१२५ अकोले १६७६७९ शिंगणवाडी gpshinganwadi[at]gmail[dot]com
१२६ अकोले १६७६८० शिरपुंजे बुद्रुक gpshirpunje[at]gmail[dot]com
१२७ अकोले १६७६८१ शिसवड gpshiswad[at]gmail[dot]com
१२८ अकोले १६७६८२ सोमलवाडी gpsomalwadi[at]gmail[dot]com
१२९ अकोले १६७६८३ सुगाव बुद्रुक gpsugaon[at]gmail[dot]com
१३० अकोले १६७६८४ सुगाव खुर्द gpsugaonkd[at]gmail[dot]com
१३१ अकोले १६७६८५ तहकरी gptankari[at]gmail[dot]com
१३२ अकोले १६७६८६ टाकळी gptakli[at]gmail[dot]com
१३३ अकोले १६७६८७ तळे
१३४ अकोले १६७६८८ तांभोळ
१३५ अकोले १६७६८९ तेरुंगण
१३६ अकोले १६७६९० तिरढे
१३७ अकोले १६७६९१ टिटवी gptitvi[at]gmail[dot]com
१३८ अकोले १६७६९२ उद्धवने
१३९ अकोले १६७६९३ उचखडक बुद्रुक
१४० अकोले १६७६९४ उचखडक खुर्द
१४१ अकोले १६७६९५ वीरगाव gpvirgaon[at]gmail[dot]com
१४२ अकोले १६७६९६ विठा gpvitha[at]gmail[dot]com
१४३ अकोले १६७६९७ वाघापूर gpwaghapur[at]gmail[dot]com
१४४ अकोले १६७६९८ वाकी gpwaki[at]gmail[dot]com
१४५ अकोले १६७६९९ वांजुल शेत gpwanulshet[at]gmail[dot]com
१४६ अकोले १६७७०० वारंघुशी gpwarughushi[at]gmail[dot]com
१४७ अकोले १६७७०१ वाशेरे gpwashree[at]gmail[dot]com
१४८ जामखेड १६७७०२ आघी gpaghi[at]gmail[dot]com
१४९ जामखेड १६७७०३ आनंदवाडी gpanandwadi[at]gmail[dot]com
१५० जामखेड १६७७०४ आपटी gpapti[at]gmail[dot]com
१५१ जामखेड १६७७०५ आरणगाव gparangaon[at]gmail[dot]com
१५२ जामखेड १६७७०६ बालगव्हाण gpbhalgaon[at]gmail[dot]com
१५३ जामखेड १६७७०७ बांधखडक gpbandkhadak[at]gmail[dot]com
१५४ जामखेड १६७७०८ बावी gpbavi१[at]gmail[dot]com
१५५ जामखेड १६७७०९ बोराळे gpborle[at]gmail[dot]com
१५६ जामखेड १६७७११ चौंढ़ी gpchobhewadi[at]gmail[dot]com
१५७ जामखेड १६७७१० चोभेवाडी gpchondi[at]gmail[dot]com
१५८ जामखेड १६७७१२ देवदैठण gpdevidaithan[at]gmail[dot]com
१५९ जामखेड १६७७१३ धामगाव gpdhamangaon[at]gmail[dot]com
१६० जामखेड १६७७१४ ढाणेगांव gpdhanegaon[at]gmail[dot]com
१६१ जामखेड १६७७१५ धनोरा ग्रुप gpdhanoragroup[at]gmai[dot]com
१६२ जामखेड १६७७१६ धोंड परगाव gpdhigol[at]gmail[dot]com
१६३ जामखेड १६७७१७ दिघोळ ग्रुप gpdhonpargaon[at]gmail[dot]com
१६४ जामखेड १६७७१८ डोणगाव gpdongaon[at]gmail[dot]com
१६५ जामखेड १६७७१९ फकराबाद gpfakrabad[at]gmail[dot]com
१६६ जामखेड १६७७२० घोडेगांव gpghodegaon[at]gmail[dot]com
१६७ जामखेड १६७७२१ गुरेवाडी gigurewadi[at]gmail[dot]com
१६८ जामखेड १६७७२२ हाळगांव gphalgaon[at]gmail[dot]com
१६९ जामखेड १६७७२३ जामखेड gpjamkhed[at]gmail[dot]com
१७० जामखेड १६७७२४ जातेगाव gpjategaon[at]gmail[dot]com
१७१ जामखेड १६७७२६ जवळके gpjawala[at]gmail[dot]com
१७२ जामखेड १६७७२५ जवळा gpjawalke१[at]gmail[dot]com
१७३ जामखेड १६७७२७ जायभायवाडी gpjaybhaywadi[at]gmail[dot]com
१७४ जामखेड १६७७२८ कौडगाव gpkhawadgaon[at]gmail[dot]com
१७५ जामखेड १६७७२९ खांडवी ग्रुप gpkhandvi[at]gmail[dot]com
१७६ जामखेड १६७७३० खर्डा gpkharda[at]gmail[dot]com
१७७ जामखेड १६७७३१ खुर दैठण gpkhurdaithan[at]gmail[dot]com
१७८ जामखेड १६७७३२ कुसगाव gpkusadgaon[at]gmail[dot]com
१७९ जामखेड १६७७३३ लोणी gploani[at]gmail[dot]com
१८० जामखेड १६७७३४ मतेवाडी gpmatewadi[at]gmail[dot]com
१८१ जामखेड १६७७३५ मोहा gpmoha[at]gmail[dot]com
१८२ जामखेड १६७७३६ मोहरी gpmohari[at]gmail[dot]com
१८३ जामखेड १६७७३७ मुंजेवाडी gpmunjewadi[at]gmail[dot]com
१८४ जामखेड १६७७३८ नाहुली gpnahuli[at]gmail[dot]com
१८५ जामखेड १६७७३९ नान्नज gpnannaj[at]gmail[dot]com
१८६ जामखेड १६७७४० नायगाव gpnaygaon[at]gmail[dot]com
१८७ जामखेड १६७७४१ पाडळी gppadali[at]gmail[dot]com
१८८ जामखेड १६७७४४ पाटोदा gppatoda[at]gmail[dot]com
१८९ जामखेड १६७७४२ पिंपळगाव  अल्वा gppimpalgaon[at]gmail[dot]com
१९० जामखेड १६७७४३ पिंपळगाव उंडा gppimpalgaonunda[at]gmail[dot]com
१९१ जामखेड १६७७४५ पिंपरखेड gppimparkhed[at]gmail[dot]com
१९२ जामखेड १६७७४६ पोतेवाडी gppotewadi[at]gmail[dot]com
१९३ जामखेड १६७७४७ राजेवाडी gprajewadi[at]gmail[dot]com
१९४ जामखेड १६७७४८ राजुरी gprajuri[at]gmail[dot]com
१९५ जामखेड १६७७४९ रतनपूर gpratnapur[at]gmail[dot]com
१९६ जामखेड १६७७५० साकत gpsakat[at]gmail[dot]com
१९७ जामखेड १६७७५१ सारोळा gpsarola[at]gmail[dot]com
१९८ जामखेड १६७७५२ सातेफळ gpsatefal[at]gmail[dot]com
१९९ जामखेड १६७७५३ सावरगाव gpsavargaon[at]gmail[dot]com
२०० जामखेड १६७७५४ शिऊर gpshiur[at]gmail[dot]com
२०१ जामखेड १६७७५५ सॉनेगाव gpsonegaon[at]gmail[dot]com
२०२ जामखेड १६७७५६ तरडगाव gptaradgaon[at]gmail[dot]com
२०३ जामखेड १६७७५७ तेलंगशी gptalanghashi[at]gmail[dot]com
२०४ जामखेड १६७७५८ वाघा gpwagha[at]gmail[dot]com
२०५ जामखेड १६७७५९ वाकी gpwagha[at]gmail[dot]com
२०६ जामखेड १६७७६० झिक्री gpzikri[at]gmail[dot]com
२०७ कर्जत १६७७६१ आखोणी gpakhoni[at]gmail[dot]com
२०८ कर्जत १६७७६२ अलसुंदे gpalsunde[at]gmail[dot]com
२०९ कर्जत १६७७६३ अंबी जळगाव gpambijalgaon[at]gmail[dot]com
२१० कर्जत १६७७६४ औटेवाडी gpautewadi[at]gmail[dot]com
२११ कर्जत १६७७६५ बाभूळगाव gpbabhulgaonkhalsa[at]gmail[dot]com
२१२ कर्जत १६७७६६ बहिरोबावाडी gpbhairobawadi[at]gmail[dot]com
२१३ कर्जत १६७७६७ बरडगाव दगडी gpbaragaondagadi[at]gmail[dot]com
२१४ कर्जत १६७७६८ बारडगाव सुद्रीक gpbaradgaonsudrik[at]gmail[dot]com
२१५ कर्जत १६७७६९ बेळगाव gpbelgaon[at]gmail[dot]com
२१६ कर्जत १६७७७० बेनवडी gpbenawadi[at]gmail[dot]com
२१७ कर्जत १६७७७१ भांबोरा gpbhambora[at]gmail[dot]com
२१८ कर्जत १६७७७२ भोसे gpbhose[at]gmail[dot]com
२१९ कर्जत १६७७७३ बिटकेवाडी gpbitkewadi[at]gmail[dot]com
२२० कर्जत १६७७७४ चांदे बुद्रुक gpchandebudruk[at]gmail[dot]com
२२१ कर्जत १६७७७५ चांदे खुर्द gpchandekhurd[at]gmail[dot]com
२२२ कर्जत १६७७७६ चापडगाव gpchapadgaon[at]gmail[dot]com
२२३ कर्जत १६७७७७ चिलवडी gpchilawadi[at]gmail[dot]com
२२४ कर्जत १६७७७८ चिंचोली gpchchondikaldat[at]gmail[dot]com
२२५ कर्जत १६७७७९ चिंचोली रमजान gpchichondiramjan[at]gmail[dot]com
२२६ कर्जत १६७७८० देशमुखवाडी gpdeshmukhwadi[at]gmail[dot]com
२२७ कर्जत १६७७८१ धालवडी gpdighi[at]gmail[dot]com
२२८ कर्जत १६७७८२ दिघी gpdiksal[at]gmail[dot]com
२२९ कर्जत १६७७८३ झाले gpdurgaon[at]gmail[dot]com
२३० कर्जत १६७७८४ दुधोडी gpdurgaon१[at]gmail[dot]com
२३१ कर्जत १६७७८५ दुर्गाव gpganeshwadi[at]gmail[dot]com
२३२ कर्जत १६७७८६ गणेशवाडी gpghalwadi[at]gmail[dot]com
२३३ कर्जत १६७७८७ घुमरी gpghumari[at]gmail[dot]com
२३४ कर्जत १६७७८८ गुरव पिंपरी gpguravpimpari[at]gmail[dot]com
२३५ कर्जत १६७७८९ जलापूर gpjalapur[at]gmail[dot]com
२३६ कर्जत १६७७९० जलगांव gpjalgaon[at]gmail[dot]com
२३७ कर्जत १६७७९१ जळकेवाडी gpjalkewadi[at]gmail[dot]com
२३८ कर्जत १६७७९२ काळ्याची वाडी gpkalyachiwadi[at]gmail[dot]com
२३९ कर्जत १६७७९३ कांगुडवाडी gpkangudwadi[at]gmail[dot]com
२४० कर्जत १६७७९५ कापरेवाडी gpkaprewadi[at]gmail[dot]com
२४१ कर्जत १६७७९७ कर्जत gpkarjat[at]gmail[dot]com
२४२ कर्जत १६७७९६ कर्मनवाडी gpkarmanwadi[at]gmail[dot]com
२४३ कर्जत १६७७९८ कारपदी gpkarpadi[at]gmail[dot]com
२४४ कर्जत १६७८०० खंडाळा ग्रुप gpkhandala[at]gmail[dot]com
२४५ कर्जत १६७८०१ खांडवी gpkhandvi[at]gmail[dot]com
२४६ कर्जत १६७८०२ खतगाव gpkhatgaon[at]gmail[dot]com
२४७ कर्जत २३६८२८ खेड gpkhed[at]gmail[dot]com
२४८ कर्जत १६७८०४ कोकांगव gpkhokangaon[at]gmail[dot]com
२४९ कर्जत १६७७९४ लेखक gpkhombhali[at]gmail[dot]com
२५० कर्जत १६७८०५ कोपर्डी gpkopardi[at]gmail[dot]com
२५१ कर्जत १६७८०६ दुरुस्त gpkoregaon[at]gmail[dot]com
२५२ कर्जत १६७८०७ कुलभूरण gpkuldharan[at]gmail[dot]com
२५३ कर्जत १६७८०८ कुंभफेळ gpkhumbefal[at]gmail[dot]com
२५४ कर्जत १६७७९९ ग्राहकांना gpundane[at]gmail[dot]com
२५५ कर्जत १६७८०९ लोनीमासपुर gplonimasadpur[at]gmail[dot]com
२५६ कर्जत १६७८११ माही gpmahi[at]gmail[dot]com
२५७ कर्जत १६७८१२ माल्थान gpmalthan[at]gmail[dot]com
२५८ कर्जत १६७८१३ मांदळी gpmandali[at]gmail[dot]com
२५९ कर्जत १६७८१० म्हलांगी gpmhalangi[at]gmail[dot]com
२६० कर्जत १६७८१४ मिरजगाव gpmirajgaon[at]gmail[dot]com
२६१ कर्जत १६७८१५ मुळेवाडी gpmulewadi[at]gmail[dot]com
२६२ कर्जत १६७८१६ नागालवाडी gpnagalwadi[at]gmail[dot]com
२६३ कर्जत १६७८१७ Nagamthan gpnagamthan[at]gmail[dot]com
२६४ कर्जत १६७८१८ नागापुर gpnagpur[at]gmail[dot]com
२६५ कर्जत १६७८१९ नंदग्व gpnandgaon[at]gmail[dot]com
२६६ कर्जत १६७८२० नवसेवावाडी gpnewsarwadi[at]gmail[dot]com
२६७ कर्जत १६७८२१ निंबे gpnimbe[at]gmail[dot]com
२६८ कर्जत १६७८२२ निंबोडी gpnimbodi[at]gmail[dot]com
२६९ कर्जत १६७८२४ निगव gpnimgaondaku[at]gmail[dot]com
२७० कर्जत १६७८२३ निगज डकु gpnimgaongangarda[at]gmail[dot]com
२७१ कर्जत १६७८२५ परिचवाडी gpparitwadi[at]gmail[dot]com
२७२ कर्जत १६७८२६ पॅतेव्हाव gppategaon[at]gmail[dot]com
२७३ कर्जत १६७८२७ पाटेवाडी gppatewadi[at]gmail[dot]com
२७४ कर्जत १६७८२८ पिल्लवावाडी gppimalwadi[at]gmail[dot]com
२७५ कर्जत १६७८२९ रक्षास्वाडी बुद्रुक gprakshaswadi[at]gmail[dot]com
२७६ कर्जत १६७८३० रक्षाक्ष्र्द खुर्द gprakshashwadikhurd[at]gmail[dot]com
२७७ कर्जत १६७८३१ राशिन gprashin[at]gmail[dot]com
२७८ कर्जत १६७८३२ रातंजन gpratanjan[at]gmail[dot]com
२७९ कर्जत १६७८३३ रावळगांव gpravalgaon[at]gmail[dot]com
२८० कर्जत १६७८३४ रेचक gprehukuri[at]gmail[dot]com
२८१ कर्जत १६७८३५ रूईगव्हाण gpruigavhan[at]gmail[dot]com
२८२ कर्जत १६७८३६ शिंपोरा gpshimpora[at]gmail[dot]com
२८३ कर्जत १६७८३७ शिंदे gpshinde[at]gmail[dot]com
२८४ कर्जत १६७८३८ सिद्धटेक gpsiddhatek[at]gmail[dot]com
२८५ कर्जत १६७८३९ SITP gpsitpur[at]gmail[dot]com
२८६ कर्जत १६७८४० सोनलवाडी gpsonalwadi[at]gmail[dot]com
२८७ कर्जत १६७८४१ सुपे gpsupe[at]gmail[dot]com
२८८ कर्जत १६७८४२ ताकळी gpkhandeshari[at]gmail[dot]com
२८९ कर्जत १६७८४३ तळवाडी ग्रुप gptalwadi[at]gmail[dot]com
२९० कर्जत १६७८४४ Taradgav gptaradgaon[at]gmail[dot]com
२९१ कर्जत १६७८४६ थेरवडी gptarawadi[at]gmail[dot]com
२९२ कर्जत १६७८४५ थेरगाव्ह gptargaon[at]gmail[dot]com
२९३ कर्जत १६७८४७ तिखी gptikhi[at]gmail[dot]com
२९४ कर्जत १६७८४८ तोरकडवाडी gptorkadwadi[at]gmail[dot]com
२९५ कर्जत १६७८५० वलवाद gpwalwad[at]gmail[dot]com
२९६ कर्जत १६७८४९ वडगव्हा gpwadgaontanpure[at]gmail[dot]com
२९७ कर्जत १६७८५१ ती सलाम होती gpwadgaontanpura[at]gmail[dot]com
२९८ कोपरगाव १६७८५२ अचलगाव gpkhirdiganesh[at]gmail[dot]com
२९९ कोपरगाव १६७८५३ अंजनापूर gpkolpewadi[at]gmail[dot]com
३०० कोपरगाव १६७८५४ एपेगाव gpjeurpatoda[at]gmail[dot]com
३०१ कोपरगाव १६७८५५ बहादराबाद gpwari[at]gmail[dot]com
३०२ कोपरगाव १६७८५६ बहादरपूर gpjawalke[at]gmail[dot]com
३०३ कोपरगाव १६७८५७  बक्तरपूर gpkumbhari५८[at]gmail[dot]com
३०४ कोपरगाव १६७८५८ भोजडे gpdhotre१[at]gmail[dot]com
३०५ कोपरगाव १६७८५९ बोलकी gpshirasgaon१९५७[at]gmail[dot]com
३०६ कोपरगाव १६७८६० ब्राह्मणंग gpranjangaondeshmukh[at]gmail[dot]com
३०७ कोपरगाव १६७८६१ चांदेकसारे gpdauchkhurd[at]gmail[dot]com
३०८ कोपरगाव १६७८६२ चंद्रगवण gpkanhegaon०५[at]gmail[dot]com
३०९ कोपरगाव १६७८६३ चासनली gpkokmthan[at]gmail[dot]com
३१० कोपरगाव १६७८६४ दाहिग्ज बोल्का gpsangavibhusar[at]gmail[dot]com
३११ कोपरगाव १६७८६६ डाउच खुर्द gpyesgaon६६[at]gmail[dot]com
३१२ कोपरगाव १६७८६७  देर्डे चंद्रद gpbahadarpur[at]gmail[dot]com
३१३ कोपरगाव १६७८६८ देर्डे कोऱ्हाळे gpkaranjibk[at]gmail[dot]com
३१४ कोपरगाव १६७८६९ धामोरी gpmanjur[at]gmail[dot]com
३१५ कोपरगाव १६७८७० धरंगव gptakali[at]gmail[dot]com
३१६ कोपरगाव १६७८७१ धोंडेवाडी gpderdechandwad[at]gmail[dot]com
३१७ कोपरगाव १६७८७२ धोत्रे gpdharangaon२१११[at]gmail[dot]com
३१८ कोपरगाव १६७८६५ डुच बुद्रुक gpsuregaon१[at]gmail[dot]com
३१९ कोपरगाव १६७८७३ घारी gpnategaon[at]gmail[dot]com
३२० कोपरगाव १६७८७४ घोईगाव gpbolki[at]gmail[dot]com
३२१ कोपरगाव १६७८७५ गोथेगव्ह gpdauchdk[at]gmail[dot]com
३२२ कोपरगाव १६७८७६ हंडेवाडी gpchasnali[at]gmail[dot]com
३२३ कोपरगाव १६७८७७ हिंगणी gpdahigaonbolka[at]gmail[dot]com
३२४ कोपरगाव १६७८७८  जवल्के gpsonewadi२२[at]gmail[dot]com
३२५ कोपरगाव १६७८७९ जेऊर कुंभारी gpbramhangaon[at]gmail[dot]com
३२६ कोपरगाव १६७८८० जेऊर पाटोदा gpukkadgaon[at]gmail[dot]com
३२७ कोपरगाव १६७८८१ काकडी gpmalegaonthadi[at]gmail[dot]com
३२८ कोपरगाव १६७८८२ कानहेगाव gpsade१९६२[at]gmail[dot]com
३२९ कोपरगाव १६७८८३ करंजी बुद्रुक gpkhopadi[at]gmail[dot]com
३३० कोपरगाव १६७८८४ कारवाडी gppohegaon[at]gmail[dot]com
३३१ कोपरगाव १६७८८५ कासली gpvessoyegaon[at]gmail[dot]com,
३३२ कोपरगाव १६७८८६ खार्दी गणेश gpghari२०१२[at]gmail[dot]com
३३३ कोपरगाव १६७८८७ खोपडी gpkasli१०[at]gmail[dot]com
३३४ कोपरगाव १६७८८८ कोकममंथन gpapegaon[at]gmail[dot]com,
३३५ कोपरगाव १६७८८९ कोलगावती gppohegaon[at]gmail[dot]com
३३६ कोपरगाव १६७८९० कोलकवाडी gpmadhibudruk[at]gmail[dot]com
३३७ कोपरगाव १६७८९१ कुंभारी gpshinganapur१[at]gmail[dot]com,
३३८ कोपरगाव १६७८९२ लौकी gptilawani२१[at]gmail[dot]com
३३९ कोपरगाव १६७८९३ मढी बुद्रुक gpchandekasare[at]gmail[dot]com
३४० कोपरगाव १६७८९४ मढी खुर्द gpbaktarpur[at]gmail[dot]com
३४१ कोपरगाव १६७८९५ महेगाव gpmahegaondk[at]gmail[dot]com,
३४२ कोपरगाव १६७८९६ माल्गाव थाडी gpsanvtsar[at]gmail[dot]com
३४३ कोपरगाव १६७८९७ मनेगाव gpkarwadi[at]gmail[dot]com,
३४४ कोपरगाव १६७८९८ मंजूर gpmurshadpur[at]gmail[dot]com
३४५ कोपरगाव १६७८९९ मेयेगम देवी gpbhojade[at]gmail[dot]com
३४६ कोपरगाव १६७९०० मोर्विस gpjeurkumbhari[at]gmail[dot]com
३४७ कोपरगाव १६७९०१ मुर्शादपुर gpdhamori[at]gmail[dot]com,
३४८ कोपरगाव १६७९०२ नतागव  gpvelapur[at]gmail[dot]com
३४९ कोपरगाव १६७९०३ ओगदी gpkakadi[at]gmail[dot]com
३५० कोपरगाव १६७९०४ पडगेव्ह gpkhirdiganesh[at]gmail[dot]com
३५१ कोपरगाव १६७९०५ पोहेगा बुद्रुक gpshahajapur[at]gmail[dot]com
३५२ कोपरगाव १६७९०६ रंजंगव gpdeardekorale[at]gmail[dot]com
३५३ कोपरगाव १६७९०७ रावण gpshahapur[at]gmail[dot]com,
३५४ कोपरगाव १६७९०८ सडे gpmayegaondevi[at]gmail[dot]com
३५५ कोपरगाव १६७९०९ सांगवी भुसार gpmadhikhurd[at]gmail[dot]com
३५६ कोपरगाव १६७९१० अहवाल gptalegaonmale[at]gmail[dot]com
३५७ कोपरगाव १६७९११ शहाजापूर gpkolgaonthadi[at]gmail[dot]com
३५८ कोपरगाव १६७९१२ शहापूर gpgodhegaon५८[at]gmail[dot]com
३५९ कोपरगाव १६७९१३ शिंगणापूर gpvadgaon२[at]gmail[dot]com,
३६० कोपरगाव १६७९१४ शिरसगव्हा gpanchalgaon[at]gmail[dot]com
३६१ कोपरगाव १६७९१५ सोनारी gpanchalgaon[at]gmail[dot]com
३६२ कोपरगाव १६७९१६ सोनेवाडी gpanchalgaon[at]gmail[dot]com
३६३ कोपरगाव १६७९१७ सुरेगव्ह gphandewadi[at]gmail[dot]com
३६४ कोपरगाव १६७९१८ टाकळी gphandewadi[at]gmail[dot]com
३६५ कोपरगाव १६७९१९ तळेगाव माळे gphandewadi[at]gmail[dot]com
३६६ कोपरगाव १६७९२० तिलवणी gphandewadi[at]gmail[dot]com
३६७ कोपरगाव १६७९२१ उककड़गाव gpdhondewadi०१[at]gmail[dot]com
३६८ कोपरगाव १६७९२३ वेळापूर gpdhondewadi०१[at]gmail[dot]com
३६९ कोपरगाव १६७९२५ वेस gpdhondewadi०१[at]gmail[dot]com
३७० कोपरगाव १६७९२२ वडगव्हा gpdhondewadi०१[at]gmail[dot]com
३७१ कोपरगाव १६७९२४ वरी gplauki१[at]gmail[dot]com,
३७२ कोपरगाव १६७९२६ यसग gplauki१[at]gmail[dot]com,
३७३ नगर १६७९२७ आगागगा ingaleSN[at]yahoo[dot]com
३७४ नगर १६७९२९ अकोलेनर meenajadhav२२[at]gmail[dot]com
३७५ नगर १६७९३० अंबिलवाडी ambilwadigm[at]rediffmail[dot]com
३७६ नगर १६७९३१ अरणगव arangaongm[at]rediffmail[dot]com
३७७ नगर १६७९३२ रेवड sudakemadam[at]gmail[dot]com
३७८ नगर १६७९२८ आव्हाड वाडी avhadwadigm[at]rediffmail[dot]com
३७९ नगर १६७९३४ बाबूडी बेंद suniltandale६५[at]yahoo[dot]com
३८० नगर १६७९३३ बाबुर्डी घुमट amrutaAT१९[at]gmail[dot]com
३८१ नगर १६७९३५ बहिरवाडी bahirwadigm[at]rediffmail[dot]com
३८२ नगर १६७९३६ बाराबाभळी dolassarika१[at]rediffmail[dot]com
३८३ नगर १६७९३७ बारदरी sapnakamble१[at]gmail[dot]com
३८४ नगर १६७९३८ भातोडी पारगाव ootsandeepbalid[at]gmail[dot]com
३८५ नगर १६७९३९ भोरवाडी bhorwadigm[at]rediffmail[dot]com
३८६ नगर १६७९४० भोयरे  खुर्द sachinthorat१९८[at]gmail[dot]com
३८७ नगर १६७९४१ भोयरे पठार sachinthorat१९८[at]gmail[dot]com
३८८ नगर १६७९४२ बुऱ्हानगर
३८९ नगर २५९८१५ बुरूडगाव autijaysing[at]yahoo[dot]com
३९० नगर १६७९४३ चास chasgm[at]rediffmail[dot]com
३९१ नगर १६७९४४ चिचोंडी पाटील sunillandge१११[at]gmail[dot]com
३९२ नगर १६७९४५ दहीगाव mayura.gaikwad९९[at]rediffmail[dot]com
३९३ नगर १६७९४६ दरेवाडी ashokborude३[at]gmail[dot]com
३९४ नगर १६७९४७ दशमीगव्हाण dashmigavhangm[at]rediffmail[dot]com
३९५ नगर १६७९४८ देहरे gramsevakdehare[at]gmail[dot]com
३९६ नगर १६७९५० देऊळगाव सिद्धि deulgaonsiddhigm[at]rediffmail[dot]com
३९७ नगर १६७९४९ देवगव devgoangm[at]rediffmail[dot]com
३९८ नगर १६७९५१ धनगरवाडी landess२६[at]gmail[dot]com
३९९ नगर १६७९५२ डोंगरगण dongargangm[at]rediffmail[dot]com
४०० नगर १६७९५३ घोसपुरी suklalharde७६[at]gmail[dot]com
४०१ नगर १६७९५४ गुणवडी rambhaobuj[at]gmail[dot]com
४०२ नगर १६७९५५ गुंडेगाव gunwadigm[at]rediffmail[dot]com
४०३ नगर १६७९५६ हामिदपुर hamidpurgm[at]rediffmail[dot]com
४०४ नगर १६७९५७ हातवळण hatwalangm[at]rediffmail[dot]com
४०५ नगर १६७९५८ हिंगवगाव bhalerao.harish[at]gmail[dot]com
४०६ नगर १६७९६० हिवरे झरे Khandaglemadhavi[at]rediffmail[dot]com
४०७ नगर १६७९५९ हिवरे बाजार hiwarebajargm[at]rediffmail[dot]com
४०८ नगर १६७९६१ इमामपूर shivajipathare०९[at]gmail[dot]com
४०९ नगर १६७९६२ इसळक islakgm[at]rediffmail[dot]com
४१० नगर १६७९६३ जखणगाव tarawademohini[at]gmail[dot]com
४११ नगर १६७९६४ जेऊर ingalekailas३३४१[at]gmail[dot]com
४१२ नगर १६७९६५ कामरगाव kamargoangm[at]rediffmail[dot]com
४१३ नगर १६७९६६ कापूरवाडी kapurwadigm[at]rediffmail[dot]com
४१४ नगर १६७९६७ कर्जुनेखारे karjunegm[at]rediffmail[dot]com
४१५ नगर १६७९७४ कौडगाव shivajipalve५[at]rediffmail[dot]com
४१६ नगर १६७९६८ खडकी megha[at]gmail[dot]com
४१७ नगर १६७९६९ खांडके khandkegm[at]rediffmail[dot]com
४१८ नगर १६७९७० खंडाळा pallavidhumale[at]rediffmail[dot]com
४१९ नगर १६७९७१ खातगांव टाकळी sunildudhade[at]yahoo[dot]com
४२० नगर १६७९७२ खोसपुरी babasahebshaikh१९[at]gmail[dot]com
४२१ नगर १६७९७३ कोल्हेवाडी pawarujwala३२[at]yahoo[dot]com
४२२ नगर १६७९७५ मदद्गाव mohanparbhane१[at]gmail[dot]com
४२३ नगर १६७९७६ मजले चिंचोली majalegm[at]rediffmail[dot]com
४२४ नगर १६७९७७ मांडवे mandvegm[at]rediffmail[dot]com
४२५ नगर १६७९७८ मांजर सुंभा manijarsumbhagm[at]rediffmail[dot]com
४२६ नगर १६७९८० मठ पिंप्री zumbar७०[at]gmail[dot]com
४२७ नगर १६७९७९ माथणी sjta.khde[at]rediffmail[dot]com
४२८ नगर १६७९८१ मेहेकरी shankarpalve३७[at]gmail[dot]com
४२९ नगर १६७९८२ नागरदेवळे nagardevalesarpanch[at]rediffmail[dot]com
४३० नगर १६७९८३ नांदगाव todmalmy[at]gmail[dot]com
४३१ नगर १६७९८४ नारायणडोहा narayandohogm[at]rediffmail[dot]com
४३२ नगर २४५५३० नवनागापूर navnagapurgm[at]rediffmail[dot]com
४३३ नगर १६७९८५ नेप्ती tarawademohini[at]gmail[dot]com
४३४ नगर १६७९८८ निंबगाव घाणा sunildudhade[at]yahoo[dot]com
४३५ नगर १६७९८६ निंबळक thakaramtupe[at]gmail[dot]com
४३६ नगर १६७९८७ निंबोडी fartadedn[at]yahoo[dot]com
४३७ नगर deshmukhwadi निमगाव वाघा nimgoanwaghagm[at]rediffmail[dot]com
४३८ नगर १६७९९० पांगरमल pangarmalgm[at]rediffmail[dot]com
४३९ नगर १६७९९१ पारेवाडी parewadigm[at]rediffmail[dot]com
४४० नगर १६७९९२ पारगाव भातोडी devidasmore१९६८[at]gmail[dot]com
४४१ नगर १६७९९३ पारगाव मौला ghodakeswa२०१२[at]rediffmail[dot]com
४४२ नगर १६७९९४ पिंपळगाव लांडगा vrsha.mhske[at]rediffmail[dot]com
४४३ नगर १६७९९५ पिंपळगाव  कौडा peraneshital[at]rediffmail[dot]com
४४४ नगर १६७९९६ पिंपळगाव  माळवी shaikhlalbhai[at]rediffmail[dot]com
४४५ नगर १६७९९७ पिंपळगाव उज्जेनी dnyandeoadsure[at]gmail[dot]com
४४६ नगर १६७९९८ पिंपळगाव वाघा bhaskarlondhe[at]rediffmail[dot]com
४४७ नगर २४५५३१ पिंपरी घूमट chauremadam९७[at]gmail[dot]com
४४८ नगर १६७९९९ पोखर्डी pokhardigm[at]rediffmail[dot]com
४४९ नगर १६८००० राळेगांव vijayzodage.२०१२[at]rediffmail[dot]com
४५० नगर १६८००१ रांजणी ranjnigm[at]rediffmail[dot]com
४५१ नगर १६८००२ रतडगाव ratadgoangm[at]rediffmail[dot]com
४५२ नगर १६८००३ रुई छत्तीसी ruichhattishigm[at]rediffmail[dot]com
४५३ नगर १६८००४ साकत खुर्द dehadelata[at]rediffmail[dot]com
४५४ नगर १६८००५ सांडवे sandvegm[at]rediffmail[dot]com
४५५ नगर १६८००६ सारोळा बद्दी sarolabaddhigm[at]rediffmail[dot]com
४५६ नगर १६८००७ सारोळा कासार sarolagm[at]rediffmail[dot]com
४५७ नगर १६८००८ ससेवाडी pundmangesh[at]rediffmail[dot]com
४५८ नगर १६८००९ शहापूर केकाटी Bardesurendra[at]yahoo.in
४५९ नगर १६८०१० शेंडी amolkh२२[at]gmail[dot]com
४६० नगर १६८०११ शिंगवे shingvegm[at]rediffmail[dot]com
४६१ नगर १६८०१२ शिराढोण adepkavita[at]gmail[dot]com
४६२ नगर १६८०१३ सोनेवाडी barvesavita१९८२[at]gmail[dot]com
४६३ नगर १६८०१४ सोनवेडी पी. sonewadigm[at]rediffmail[dot]com
४६४ नगर १६८०१६ टाकळी खातगाव takalikhatgoangm[at]rediffmail[dot]com
४६५ नगर १६८०१५ टाकळीकाझी mehetrebhaguji[at]rediffmail[dot]com
४६६ नगर १६८०१७ तांदळी वडगाव vaishnavukande[at]gmail[dot]com
४६७ नगर १६८०१८ उदरमल gitanjaligiri५७९[at]gmail[dot]com
४६८ नगर १६८०१९ उककड़गाव ukkadgoangm[at]rediffmail[dot]com
४६९ नगर १६८०२३ वडगाव तांदळी vadgoangm[at]rediffmail[dot]com
४७० नगर १६८०२० विळद todmalmy[at]gmail[dot]com
४७१ नगर १६८०२१ वडारवाडी pundsanjay[at]rediffmail[dot]com
४७२ नगर १६८०२२ वडगाव गुप्ता wadgoanguptagm[at]rediffmail[dot]com
४७३ नगर १६८०२४ वाकोडी vilas.shelke[at]gmail[dot]com
४७४ नगर १६८०२५ वाळकी walkigm[at]rediffmail[dot]com
४७५ नगर १६८०२६ वाळूंज walunjgm[at]rediffmail[dot]com
४७६ नगर १६८०२७ वारुळवाडी magarbalusaheb५५५[at]gmail[dot]com
४७७ नगर १६८०२८ वाटेफळ watephalgm[at]rediffmail[dot]com
४७८ नेवासा १६८०२९ अमळनेर
४७९ नेवासा १६८०३० अंतरवली
४८० नेवासा १६८०३१ बाभूळ खेडे
४८१ नेवासा १६८०३२ बहिरवाडी
४८२ नेवासा १६८०३३ बकू पिंपळगाव
४८३ नेवासा १६८०३४ बऱ्हाणपूर
४८४ नेवासा १६८०३७ बेल पिंपळगाव
४८५ नेवासा १६८०३५ बेल्हेकर वाडी
४८६ नेवासा १६८०३६ बेलपांढरी
४८७ नेवासा १६८०३८ भालगाव
४८८ नेवासा १६८०३९ भानस हिवरे
४८९ नेवासा १६८०४० भेंडा बुद्रुक
४९० नेवासा १६८०४१ भेंडा खुर्द gpbrhanpur[at]gmail[dot]com
४९१ नेवासा १६८०४२ चांदा
४९२ नेवासा १६८०४३ चिलेखन वाडी
४९३ नेवासा १६८०४४ चिंचबन
४९४ नेवासा १६८०४५ देडगाव
४९५ नेवासा १६८०४६ देवगाव
४९६ नेवासा १६८०४७ देवसाडे
४९७ नेवासा १६८०४८ धनगरवाडी
४९८ नेवासा १६८०४९ दिघी
४९९ नेवासा १६८१०९ फतेपूर
५०० नेवासा १६८०५० गळनिंब
५०१ नेवासा १६८०५१ गणेशवाडी
५०२ नेवासा १६८०५२ गेवराई
५०३ नेवासा १६८०५५ घोडेगाव
५०४ नेवासा १६८०५४ घोगरगाव
५०५ नेवासा १६८०५६ गिडेगाव
५०६ नेवासा १६८०५७ गोढेगाव
५०७ नेवासा १६८०५८ गोगलगाव
५०८ नेवासा १६८०५९ गोमलवाडी
५०९ नेवासा १६८०५३ गोंडेगाव
५१० नेवासा १६८०६० गोणेगाव
५११ नेवासा १६८०६१ गोपाळपूर
५१२ नेवासा १६८०६२ हंडी निमगाव
५१३ नेवासा १६८०६३ हिंगोणी
५१४ नेवासा १६८०६५ जैनपुर
५१५ नेवासा १६८०६६ जळके बुद्रुक
५१६ नेवासा १६८०६७ जळके खुर्द
५१७ नेवासा १६८०६४ जयगुडे आखाडा
५१८ नेवासा १६८०६८ जेऊर हैबती
५१९ नेवासा १६८०६९ कांगोणी
५२० नेवासा १६८०७० करजगाव
५२१ नेवासा १६८०७१ कारेगांव
५२२ नेवासा १६८०७२ कौठा
५२३ नेवासा १६८०७३ खडका
५२४ नेवासा १६८०७४ खामगाव
५२५ नेवासा १६८०७५ खारवंडी gpkharvandi[at]gmail[dot]com
५२६ नेवासा १६८०७७ खेडळे gpkhedlekajle[at]gmail[dot]com
५२७ नेवासा १६८०७६ खेडळे काजळी
५२८ नेवासा १६८०७८ खुणेगाव
५२९ नेवासा १६८०७९ खुपटी
५३० नेवासा १६८०८० कुकाणा
५३१ नेवासा १६८०८१ लांडेवाडी
५३२ नेवासा १६८०८२ लेकुरवाळी आखाडा
५३३ नेवासा १६८०८४ लोहारवाडी
५३४ नेवासा १६८०८३ लोहागाव
५३५ नेवासा १६८०८५ महालक्ष्मी
५३६ नेवासा १६८०८६ माका
५३७ नेवासा १६८०८७ मक्तापुर
५३८ नेवासा १६८०८८ माळी चिंचोरा
५३९ नेवासा १६८०८९ मांडेगव्हान
५४० नेवासा १६८०९० मंगळापुर
५४१ नेवासा १६८०९१ म्हाळस
५४२ नेवासा १६८०९२ मोरया
५४३ नेवासा १६८०९३ मुकिंदपुर
५४४ नेवासा १६८०९४ मुरूमें gpmurme[at]gmail[dot]com
५४५ नेवासा १६८०९५ नागापुर
५४६ नेवासा १६८१०१ नाजिक चिंचोली
५४७ नेवासा १६८०९६ नांदुरशिकारी
५४८ नेवासा १६८०९७ नारायणवाडी
५४९ नेवासा १६८०९८ नवी चांदगाव
५५० नेवासा १६८०९९ नेवासा बुद्रुक
५५१ नेवासा १६८१०० नेवासा खुर्द
५५२ नेवासा १६८१०२ निंभारी
५५३ नेवासा १६८१०३ निपाणी निमगाव
५५४ नेवासा १६८१०४ पाचेगाव
५५५ नेवासा १६८१०५ पाचुंदा
५५६ नेवासा १६८१०६ पनसवाडी
५५७ नेवासा १६८१०७ पानेगाव
५५८ नेवासा १६८१०८ पथरवाला gppatharwala[at]gmailcom
५५९ नेवासा १६८११० पिचडगाव
५६० नेवासा १६८१११ पिंपरी शहाळी
५६१ नेवासा १६८११२ प्रवर संगम
५६२ नेवासा १६८११३ पुनतगाव
५६३ नेवासा १६८११४ राजेगाव
५६४ नेवासा १६८११५ रामदोह
५६५ नेवासा १६८११६ रांजणगाव देवी
५६६ नेवासा १६८११७ रस्तापुर
५६७ नेवासा १६८१२० शहापूर
५६८ नेवासा १६८११८ सलाबातपूर
५६९ नेवासा १६८११९ सौंदाळा
५७० नेवासा १६८१२१ शिंगणापूर
५७१ नेवासा १६८१२२ शिंगवे तुकाई
५७२ नेवासा १६८१२३ शिरसगाव
५७३ नेवासा १६८१२४ शिरेगाव
५७४ नेवासा १६८१२५ सोनाई
५७५ नेवासा १६८१२६ सुकळीखुर्द
५७६ नेवासा १६८१२७ सुलतानपूर gpsuklikhad[at]gmail[dot]com
५७७ नेवासा १६८१२८ सुरेगाव
५७८ नेवासा १६८१२९ सुरेशनगर gpsureshnagar[at]gmail[dot]com
५७९ नेवासा १६८१३० तमसवाडी gptamaswadi[at]mail[dot]com
५८० नेवासा १६८१३१ तरवडी
५८१ नेवासा १६८१३२ तेलकुडगाव gptelkudgaon[at]gmail[dot]com
५८२ नेवासा १६८१३३ टोका
५८३ नेवासा १६८१३५ उस्तहल खालसा
५८४ नेवासा १६८१३४ उस्तहल दुमाला
५८५ नेवासा १६८१३६ वंजारवाडी
५८६ नेवासा १६८१४१ वरखेड
५८७ नेवासा १६८१४२ वाटापुर
५८८ नेवासा १६८१३८ वडाळा बहिरोबा
५८९ नेवासा १६८१३९ वडुले
५९० नेवासा १६८१४० वाकडी
५९१ नेवासा १६८१३७ वांजोळी
५९२ नेवासा १६८१४३ झापवडी
५९३ पारनेर १६८१४४ अक्कल वाडी
५९४ पारनेर १६८१४५ अळकुटी
५९५ पारनेर १६८१४६ आपधूप
५९६ पारनेर १६८१४७ अस्तगाव
५९७ पारनेर १६८१४८ बाभूळवडे
५९८ पारनेर १६८१४९ बाबुर्डी
५९९ पारनेर १६८१५० भाळवणी
६०० पारनेर १६८१५१ भांडगाव
६०१ पारनेर १६८१५२ भोंद्रे
६०२ पारनेर १६८१५३ भोयरे गांगर्डा
६०३ पारनेर १६८१५४ चिंचोली
६०४ पारनेर १६८१५५ चोंभुत
६०५ पारनेर १६८१५६ दैठणे गुंजाळ
६०६ पारनेर १६८१५७ दरोडी
६०७ पारनेर १६८१५८ देसावडे
६०८ पारनेर १६८१५९ देविभोयारे
६०९ पारनेर १६८१६० ढवळपुरी
६१० पारनेर १६८१६१ ढोकी
६११ पारनेर १६८१६२ धोत्रे बीके.
६१२ पारनेर १६८१६३ डिकसळ
६१३ पारनेर १६८१६४ गंजी भोयरे
६१४ पारनेर १६८१६५ गारगुंडी
६१५ पारनेर १६८१६६ गारखिंड
६१६ पारनेर १६८१६७ गटेवाडी
६१७ पारनेर १६८१६८ घाणेगाव
६१८ पारनेर १६८१६९ गोरेगाव
६१९ पारनेर १६८१७० गुणोरे
६२० पारनेर १६८१७१ हंगा
६२१ पारनेर १६८१७२ हत्तळखिंडी
६२२ पारनेर १६८१७३ हिवरे कोरडा
६२३ पारनेर १६८१७४ जाधववाडी
६२४ पारनेर १६८१७५ जामगाव
६२५ पारनेर १६८१७६ जातेगाव
६२६ पारनेर १६८१७७ जवाळा
६२७ पारनेर १६८१७८ कडुस
६२८ पारनेर १६८१७९ काकणे वाडी
६२९ पारनेर १६८१८० कळस gpkalash[at]gmail[dot]com
६३० पारनेर १६८१८१ कलकुप
६३१ पारनेर १६८१८२ कान्हूर पठार
६३२ पारनेर १६८१८३ करंडी
६३३ पारनेर १६८१८४ कारेगांव gpkoregaon[at]gmail[dot]com
६३४ पारनेर १६८१८५ कर्जुले हर्या
६३५ पारनेर १६८१८६ कासारे
६३६ पारनेर १६८१८७ कातळ वेढा
६३७ पारनेर १६८१८८ खडकवाडी
६३८ पारनेर १६८१८९ किन्ही
६३९ पारनेर १६८१९० कोहकडी
६४० पारनेर १६८१९१ कुरुंद
६४१ पारनेर १६८१९२ लोणी हवेली
६४२ पारनेर १६८१९३ लोणी मावळा
६४३ पारनेर १६८१९५ माळकुप
६४४ पारनेर १६८१९६ मांडवे खुर्द
६४५ पारनेर १६८१९७ मावळे वाडी
६४६ पारनेर १६८१९८ म्हसणे
६४७ पारनेर १६८१९४ म्हस्केवाडी
६४८ पारनेर २४५५३३ म्हसोबा झाप gpmhasobazap[at]gmail[dot]com
६४९ पारनेर १६८१९९ मुंगशी
६५० पारनेर १६८२०० नांदुर पठार
६५१ पारनेर १६८२०१ नारायण गव्हाण
६५२ पारनेर १६८२०२ निघोज
६५३ पारनेर १६८२०३ पाबळ
६५४ पारनेर १६८२०७ पाडळी
६५५ पारनेर १६८२०४ पाडळी आळे
६५६ पारनेर १६८२०५ पाडळी दर्या
६५७ पारनेर १६८२०६ पाडळी कान्हूर
६५८ पारनेर १६८२०८ पळशी
६५९ पारनेर १६८२०९ पळसपूर
६६० पारनेर १६८२१० पळवे बुद्रुक
६६१ पारनेर १६८२११ पळवेखुर्द
६६२ पारनेर १६८२१२ पानोली
६६३ पारनेर १६८२१३ पारनेर
६६४ पारनेर १६८२१४ पठारवाडी
६६५ पारनेर १६८२१५ पिंपळगाव
६६६ पारनेर १६८२१६ पिंपळगाव तुर्क
६६७ पारनेर १६८२१७ पिंपळनेर
६६८ पारनेर १६८२१८ पिंपरी गवळी
६६९ पारनेर १६८२१९ पिंपरी जलसेल
६७० पारनेर १६८२२० पिंप्री पठार
६७१ पारनेर १६८२२१ पोखरी
६७२ पारनेर १६८२२२ पुणेवाडी
६७३ पारनेर १६८२२४ राळेगण सिद्धी
६७४ पारनेर १६८२२५ राळेगण थेरपाल
६७५ पारनेर १६८२२६ रंधा
६७६ पारनेर १६८२२७ रांजणगाव
६७७ पारनेर १६८२२३ रायतळे
६७८ पारनेर १६८२२८ रेणवडी
६७९ पारनेर १६८२२९ रुई छत्रपती
६८० पारनेर १६८२३० सांगवी सूर्या
६८१ पारनेर १६८२३१ सारोळा आडवाई
६८२ पारनेर १६८२३२ सावरगाव
६८३ पारनेर १६८२३३ शहाजापूर
६८४ पारनेर १६८२३४ शेरी कासारी
६८५ पारनेर १६८२३५ शिरापुर
६८६ पारनेर १६८२३६ सिद्धेश्वरवाडी
६८७ पारनेर १६८२३७ सुपा
६८८ पारनेर १६८२३८ टाकळी ढोकेश्वर
६८९ पारनेर १६८२३९ तिखोल
६९० पारनेर १६८२४७ वडनेर हवेली
६९१ पारनेर २३६८२९ वासुंदे
६९२ पारनेर १६८२५३ वेनकुटे
६९३ पारनेर १६८२४२ वडेगव्हाण
६९४ पारनेर १६८२४३ वडगांव अम्ली
६९५ पारनेर १६८२४४ वडगाव  दर्या
६९६ पारनेर १६८२४५ वडगांव सवतळ
६९७ पारनेर १६८२४६ वडेनर बुद्रुक
६९८ पारनेर १६८२४८ वडुले
६९९ पारनेर १६८२४९ वडझिरे
७०० पारनेर १६८२५० वाघुंडे
७०१ पारनेर १६८२५१ वाघुंडेखुर्द
७०२ पारनेर १६८२५२ वाळवणे
७०३ पारनेर २४५५३२ वारणवाडी
७०४ पारनेर १६८२४० वेसदरे
७०५ पारनेर १६८२४१ विरोळी
७०६ पारनेर १६८२५४ यादववाडी gpyadavvadi[at]gmail[dot]com
७०७ पाथर्डी १६८२५५ आडगाव
७०८ पाथर्डी १६८२५६ अगसखंड
७०९ पाथर्डी १६८२५७ अकोले
७१० पाथर्डी १६८२५८ आळहावाडी
७११ पाथर्डी १६८२५९ अंबिकानगर
७१२ पाथर्डी १६८२६० औरंगपुर
७१३ पाथर्डी १६८२६१ भालगाव
७१४ पाथर्डी १६८२६२ भारजवाडी
७१५ पाथर्डी १६८२६३ भिलावाडे
७१६ पाथर्डी १६८२६४ भोसे
७१७ पाथर्डी १६८२६५ भुते टाकळी
७१८ पाथर्डी १६८२६६ बोर्सेवाडी
७१९ पाथर्डी १६८२६७ चिचोंडी
७२० पाथर्डी १६८२६९ चिंचपूर
७२१ पाथर्डी १६८२६८ चिंचपूर इजदे
७२२ पाथर्डी १६८२७० चितळी
७२३ पाथर्डी १६८२७१ चिंतलवाडी
७२४ पाथर्डी १६८२७२ दगदवाडी
७२५ पाथर्डी १६८२७३ दामळवाडी
७२६ पाथर्डी १६८२७४ डांगेवाडी
७२७ पाथर्डी १६८२७५ देवराई
७२८ पाथर्डी १६८२७६ धकणवाडी
७२९ पाथर्डी १६८२७७ धामगाव
७३० पाथर्डी १६८२७८ धनगरवाडी
७३१ पाथर्डी १६८२७९ धारवाडी
७३२ पाथर्डी १६८२८० ढवळेवाडी
७३३ पाथर्डी १६८२८१ डोंगरवाडी
७३४ पाथर्डी १६८२८२ डुले
७३५ पाथर्डी १६८२८३ एकनाथवाडी
७३६ पाथर्डी १६८२८४ घाटशिरास
७३७ पाथर्डी १६८२८५ घुमटवाडी
७३८ पाथर्डी १६८२८६ गितेवाडी
७३९ पाथर्डी १६८२८७ हनुमान टाकळी
७४० पाथर्डी २३६६३१ हत्राळ
७४१ पाथर्डी १६८२८८ जांभळी
७४२ पाथर्डी १६८२८९ जाट देवळे
७४३ पाथर्डी १६८२९० जावखेडे
७४४ पाथर्डी १६८२९१ जावखेडे दुमाला
७४५ पाथर्डी १६८२९२ जवळवाडी
७४६ पाथर्डी १६८२९३ जिरेवाडी
७४७ पाथर्डी १६८२९४ जोगेवाडी
७४८ पाथर्डी १६८२९५ कडगाव
७४९ पाथर्डी १६८२९६ कळस पिंपरी
७५० पाथर्डी १६८२९७ कामत शिंगवे
७५१ पाथर्डी १६८२९८ करंजी
७५२ पाथर्डी १६८२९९ कारेगाव
७५३ पाथर्डी १६८३०० करोडी
७५४ पाथर्डी १६८३०१ कासार पिंपळगाव
७५५ पाथर्डी १६८३०२ कौडगाव
७५६ पाथर्डी १६८३०३ केळवंडी
७५७ पाथर्डी १६८३०५ खंडगाव
७५८ पाथर्डी १६८३०६ खरवंडी कासार
७५९ पाथर्डी १६८३०७ खेर्डे
७६० पाथर्डी १६८३०९ कोळ सांगवी
७६१ पाथर्डी १६८३०८ कोल्हार
७६२ पाथर्डी १६८३१० कोपरे
७६३ पाथर्डी १६८३११ कोरडगाव
७६४ पाथर्डी १६८३१२ लंडकवाडी
७६५ पाथर्डी १६८३१३ लोहसर
७६६ पाथर्डी १६८३१४ मढी
७६७ पाथर्डी १६८३१५ माळेवाडी
७६८ पाथर्डी १६८३१६ माळी बाभूळगाव
७६९ पाथर्डी १६८३१७ मांडवे
७७० पाथर्डी १६८३१८ माणिकदौंडी
७७१ पाथर्डी १६८३१९ मिडसांगवी
७७२ पाथर्डी १६८३२० मिरी
७७३ पाथर्डी १६८३२१ मोहरी
७७४ पाथर्डी १६८३२२ मोहटे gpmohajdevde[at]gmail[dot]com
७७५ पाथर्डी १६८३२३ मोहोज बुद्रुक
७७६ पाथर्डी १६८३२५ मोहोज देवढे
७७७ पाथर्डी १६८३२४ मोहोज खुर्द
७७८ पाथर्डी १६८३२६ मुंगुसवाडे
७७९ पाथर्डी १६८३२७ नंदूरनिम्बादैत
७८० पाथर्डी १६८३२८ निपानी जळगांव
७८१ पाथर्डी १६८३२९ निवडूंगे
७८२ पाथर्डी १६८३३० पाडळी
७८३ पाथर्डी १६८३३१ पागोरी
७८४ पाथर्डी १६८३३२ पारेवाडी
७८५ पाथर्डी १६८३३३ पत्र्याचा
७८६ पाथर्डी १६८३३५ पिंपळगाव टप्पा
७८७ पाथर्डी १६८३३४ पिंपळगव्हाण
७८८ पाथर्डी १६८३३६ पिरेवाडी
७८९ पाथर्डी १६८३३७ रघू हिवरे
७९० पाथर्डी १६८३३८ रांजणी
७९१ पाथर्डी १६८३३९ रेणुकाईवाडी
७९२ पाथर्डी १६८३४० सैदापूर
७९३ पाथर्डी १६८३४१ साकेगाव
७९४ पाथर्डी १६८३४२ सांगवी बुद्रुक
७९५ पाथर्डी १६८३४३ सातवड
७९६ पाथर्डी १६८३४४ शंकरवाडी
७९७ पाथर्डी १६८३४५ शेकटे
७९८ पाथर्डी १६८३०४ शिंगवे केशव
७९९ पाथर्डी १६८३४६ शिराळ
८०० पाथर्डी १६८३४७ शिरापुर
८०१ पाथर्डी १६८३४८ शिरसाथवाडी
८०२ पाथर्डी १६८३५० सोमठाणे
८०३ पाथर्डी १६८३४९ सोमठाणे खुर्द
८०४ पाथर्डी १६८३५१ सोनोसी
८०५ पाथर्डी १६८३५२ सुसरे
८०६ पाथर्डी १६८३५३  टाकळी मानूर
८०७ पाथर्डी १६८३५४ तीनखडी
८०८ पाथर्डी १६८३५५ तिसगाव
८०९ पाथर्डी १६८३५६ तोंडोळी
८१० पाथर्डी १६८३५७ वडगाव
८११ पाथर्डी १६८३५८ वैजू बाभूलगाव
८१२ पाथर्डी १६८३५९ वाळुंज
८१३ पाथर्डी १६८३६० येळी
८१४ राहता १६८३६२ आडगाव बुद्रुक
८१५ राहता १६८३६१ आडगाव खुर्द
८१६ राहता १६८३६४ अस्तगाव
८१७ राहता १६८३६५ बाभलेश्वर
८१८ राहता १६८३६६ भगवतीपूर
८१९ राहता १६८३६७ चंद्रपूर
८२० राहता १६८३६८ चितळी
८२१ राहता १६८३६९ दाढ बुद्रुक
८२२ राहता १६८३७० दहीगाव
८२३ राहता १६८३७१ धनगरवाडी
८२४ राहता १६८३७२ डोऱ्हाळे
८२५ राहता १६८३७३ दुर्गापूर
८२६ राहता १६८३६३ एक्रुके
८२७ राहता १६८३७४ गोगलगाव
८२८ राहता १६८३७५ हनमतगाव
८२९ राहता १६८३७६ हसनापूर
८३० राहता १६८३७७ जळगाव
८३१ राहता १६८३७९ कंकुरी
८३२ राहता १६८३८० केळवड बुद्रुक-
८३३ राहता १६८३७८ खडके वेक
८३४ राहता १६८३८२ कोल्हार बुद्रुक
८३५ राहता १६८३८१ कोऱ्हाळे
८३६ राहता १६८३८३ लोहगाव
८३७ राहता १६८३८४ लोणी बुद्रुक
८३८ राहता १६८३८५ लोणी खुर्द
८३९ राहता १६८३८६ ममदापूर
८४० राहता १६८३८८ नंदुर बुद्रुक-
८४१ राहता १६८३८९ नंदूर्खी
८४२ राहता १६८३९० नंदूर्खी खुर्द
८४३ राहता १६८३८७ नथुपाटलाचीवा
८४४ राहता १६८३९१ निघोज
८४५ राहता १६८३९२ निमगाव कोऱ्हाळे
८४६ राहता १६८३९३ पठारे बुद्रुक
८४७ राहता १६८३९४ पिंपळस
८४८ राहता १६८३९७ पिंपळवाडी
८४९ राहता १६८३९५ पिंपरी लोकाई
८५० राहता १६८३९६ पिंपरी निर्मळ
८५१ राहता १६८३९८ पुतंबा
८५२ राहता १६८३९९ राजुरी
८५३ राहता १६८४०० रामपुरवाडी
८५४ राहता १६८४०१ रंजनगाव
८५५ राहता १६८४०२ रंजनखोळ
८५६ राहता १६८४०३ रुई
८५७ राहता १६८४०४ साकुरी
८५८ राहता १६८४०५ सावली विहिर बुद्रुक
८५९ राहता १६८४०६ सावली विहिर खुर्द
८६० राहता १६८४०७ शिंगवे
८६१ राहता १६८४०८ तिसगाव
८६२ राहता १६८४०९ वाकडी
८६३ राहता १६८४१० वाळकी
८६४ राहुरी १६८४१२ आंबी
८६५ राहुरी १६८४११ अंमळनेर
८६६ राहुरी १६८४१३ अरदगाव
८६७ राहुरी १६८४१४ बाभूळगाव
८६८ राहुरी १६८४१५ बारागाव
८६९ राहुरी १६८४१६ बोधेगाव
८७० राहुरी १६८४१७ ब्राह्मणगाव
८७१ राहुरी १६८४१८ ब्राम्हणी
८७२ राहुरी १६८४१९ चंदेगाव
८७३ राहुरी २३६८३० चेडगाव
८७४ राहुरी १६८४२० चिंचाळे
८७५ राहुरी १६८४२२ चिंचोळी
८७६ राहुरी १६८४२३ चिंचविहीरे
८७७ राहुरी १६८४२४ दरडगाव थाडी
८७८ राहुरी १६८४२५ दावणगाव
८७९ राहुरी १६८४२६ देसवंडी
८८० राहुरी १६८४२७ धामोरी बुद्रुक
८८१ राहुरी १६८४२८ धामोरी खुर्द
८८२ राहुरी १६८४२९ धानोरे
८८३ राहुरी १६८४३० दिग्रस
८८४ राहुरी १६८४३१ गणेगाव
८८५ राहुरी १६८४३२ गंगापूर
८८६ राहुरी १६८४३३ घोरपडवाडी
८८७ राहुरी १६८४३४ गुहा
८८८ राहुरी १६८४३५ गुंजाळे
८८९ राहुरी १६८४३६ जांभळी
८९० राहुरी १६८४३७ जातप
८९१ राहुरी १६८४३८ कानडगाव
८९२ राहुरी १६८४३९ कांगार बुद्रुक
८९३ राहुरी १६८४४० करजगाव
८९४ राहुरी १६८४४४ कासापूर
८९५ राहुरी १६८४४१ कात्रड
८९६ राहुरी १६८४४२ केंदळ बुद्रुक
८९७ राहुरी १६८४४३ केंदळ खुर्द
८९८ राहुरी १६८४४५ खडांबे बुद्रुक
८९९ राहुरी १६८४४६ खडांबे खुर्द
९०० राहुरी १६८४४७ खुडसरगाव
९०१ राहुरी १६८४४८ कोळेवाडी
९०२ राहुरी १६८४४९ कोल्हार खुर्द
९०३ राहुरी १६८४५० कोंढवड
९०४ राहुरी १६८४५१ कोपरे
९०५ राहुरी २४३८७९ कुकडेवेढे
९०६ राहुरी १६८४५२ कुराणवाडी
९०७ राहुरी १६८४५३ लाख
९०८ राहुरी १६८४५४ महेगाव
९०९ राहुरी १६८४५९ महिसगाव
९१० राहुरी १६८४५५ मल्हारवाडी
९११ राहुरी १६८४५६ मालुंजे खुर्द
९१२ राहुरी १६८४५७ मांजरी
९१३ राहुरी १६८४५८ मानोरी
९१४ राहुरी १६८४६० मोकळ ओहळ
९१५ राहुरी १६८४६१ मोमीन आखाडा
९१६ राहुरी १६८४६२ मुसळवाडी
९१७ राहुरी १६८४६३ निंभेरे
९१८ राहुरी १६८४६४ पठारे खुर्द
९१९ राहुरी १६८४६५ पिंपळगाव
९२० राहुरी १६८४६७ पिंपरी अवघड
९२१ राहुरी १६८४६६ पिंपरी वळण
९२२ राहुरी १६८४६८ राहुरी खुर्द
९२३ राहुरी १६८४६९ रामपुर
९२४ राहुरी १६८४७० सडे
९२५ राहुरी १६८४७१ शंकरपूर
९२६ राहुरी १६८४७२ सात्रळ
९२७ राहुरी १६८४२१ शेरी चिखलठाण
९२८ राहुरी १६८४७३ शिलेगाव
९२९ राहुरी १६८४७४ सोनगाव
९३० राहुरी १६८४७५ ताहाराबाद
९३१ राहुरी १६८४७६ टाकळीमिया
९३२ राहुरी १६८४७८ तांभेरे
९३३ राहुरी १६८४७७ तामनार आखाडा
९३४ राहुरी १६८४७९ तांदूळनेर
९३५ राहुरी १६८४८० तांदूळवाडी
९३६ राहुरी १६८४८१ तिळापूर
९३७ राहुरी १६८४८२ तुळापूर
९३८ राहुरी १६८४८३ उंबरे
९३९ राहुरी १६८४८५ वळण
९४० राहुरी १६८४८९ वरशिंदे
९४१ राहुरी १६८४८८ वावरथ
९४२ राहुरी १६८४८४ वडनेर
९४३ राहुरी १६८४८६ वंबोरी
९४४ राहुरी १६८४८७ वाळुंजपोई
९४५ राहुरी १६८४९० वरवंडी
९४६ संगमनेर १६८४९१ अकलापुर
९४७ संगमनेर १६८४९२ अंभोरे
९४८ संगमनेर १६८४९३ आंबी दुमाला
९४९ संगमनेर १६८४९४ अंबी खलास
९५० संगमनेर १६८४९५ अश्वि बुद्रुक
९५१ संगमनेर १६८४९६ अश्वी खुर्द
९५२ संगमनेर १६८४९७ औरंगपुर
९५३ संगमनेर १६८४९८ भोजदारी
९५४ संगमनेर १६८४९९ बिरेवाडी
९५५ संगमनेर १६८५०० बोर्बनवाडी
९५६ संगमनेर १६८५०१ बोटा
९५७ संगमनेर १६८५०२ चंदनपुरी
९५८ संगमनेर १६८५०३ चनेगाव
९५९ संगमनेर १६८५०४ चिकणी
९६० संगमनेर १६८५०५ चिखली
९६१ संगमनेर १६८५०६ चिंचोळी गुरव
९६२ संगमनेर १६८५०७ चिंचपुर ख
९६३ संगमनेर १६८५०८ चोरकौठे
९६४ संगमनेर १६८५११ दाढ खुर्द
९६५ संगमनेर १६८५०९ दरेवाडी
९६६ संगमनेर १६८५१० देवगव
९६७ संगमनेर १६८५१३ धांदरफळ
९६८ संगमनेर १६८५१४ डिग्रस
९६९ संगमनेर १६८५१५ डोळासणे
९७० संगमनेर १६८५१६ घारगाव
९७१ संगमनेर १६८५१७ घुलेवाडी
९७२ संगमनेर १६८५१८ गुंजाळवाडी
९७३ संगमनेर १६८५१९ हंगवाडी
९७४ संगमनेर १६८५२० हिवरगाव पठार
९७५ संगमनेर १६८५२१ हिवरगाव पावसा
९७६ संगमनेर १६८५२२ जाखुरी
९७७ संगमनेर १६८५२३ जांभूळवाडी
९७८ संगमनेर १६८५२४ जांबुत बुद्रुक
९७९ संगमनेर १६८५२५ जवळे बालेश्वर
९८० संगमनेर १६८५२६ जवळे कडलंग
९८१ संगमनेर १६८५२७ जोर्वे
९८२ संगमनेर १६८५२९ कनकपुर
९८३ संगमनेर १६८५३० कनोली
९८४ संगमनेर १६८५४० कऱ्हे
९८५ संगमनेर १६८५३१ कर्जुळे पठार
९८६ संगमनेर १६८५३२ करुळे
९८७ संगमनेर १६८५३३ केसर दुमाला
९८८ संगमनेर १६८५३४ कासारे
९८९ संगमनेर १६८५४५ कौंची
९९० संगमनेर १६८५४६ कौठे बुद्रुक
९९१ संगमनेर १६८५४७ कौठे धांदरफळ
९९२ संगमनेर १६८५४८ कौठे कमलेश्वर
९९३ संगमनेर १६८५४९ कौठे खुर्द
९९४ संगमनेर १६८५५० कौठे मलकापूर
९९५ संगमनेर १६८५३५ खळी
९९६ संगमनेर १६८५३६ खांबे
९९७ संगमनेर १६८५३७ खंदर्मवालावाडी
९९८ संगमनेर १६८५३८ खांडगाव
९९९ संगमनेर १६८५२८ खांजापुर
१००० संगमनेर १६८५३९ खराडी
१००१ संगमनेर १६८५४१ खारशिंदे
१००२ संगमनेर १६८५४२ कोकणगाव
१००३ संगमनेर १६८५४३ कोल्हेवाडी
१००४ संगमनेर १६८५४४ कोलवडे
१००५ संगमनेर १६८५५१ कुराण
१००६ संगमनेर १६८५५२ कुरकुंडी
१००७ संगमनेर १६८५५३ कुरकुटवाडी
१००८ संगमनेर १६८५५४ लोहारे
१००९ संगमनेर १६८५५५ महालवाडी
१०१० संगमनेर १६८५५६ मालदाड
१०११ संगमनेर १६८५५७ मालेगाव हवेली
१०१२ संगमनेर १६८५५८ मालेगाव पठार
१०१३ संगमनेर १६८५५९ मालुंजे
१०१४ संगमनेर १६८५६० मांडवे बुद्रुक
१०१५ संगमनेर १६८५६१ मंगलपूर
१०१६ संगमनेर १६८५६२ मनोली
१०१७ संगमनेर १६८५६३ मेंढेवन
१०१८ संगमनेर १६८५६४ म्हसवंडी
१०१९ संगमनेर १६८५६५ मिरपूर
१०२० संगमनेर १६८५६६ मिझापूर
१०२१ संगमनेर १६८५६८ नंदुर
१०२२ संगमनेर १६८५६७ नांदुरी दुमाला
१०२३ संगमनेर १६८५७८ नान्नज दुमाला
१०२४ संगमनेर १६८५६९ निळवंडे
१०२५ संगमनेर १६८५७० निमज
१०२६ संगमनेर १६८५७१ निंबाळे
१०२७ संगमनेर १६८५७२ निगगाव
१०२८ संगमनेर १६८५७३ निगगाव
१०२९ संगमनेर १६८५७६ निगगाव जळी
१०३० संगमनेर १६८५७४ निगगाव खुर्द
१०३१ संगमनेर १६८५७५ निगगाव तेंबी
१०३२ संगमनेर १६८५७७ निमोण
१०३३ संगमनेर १६८५७९ ओझर बुद्रुक
१०३४ संगमनेर १६८५८० खुर्द
१०३५ संगमनेर १६८५८१ पळसखेडे
१०३६ संगमनेर १६८५८२ पानोडी
१०३७ संगमनेर १६८५८३ पारेगांव बुद्रुक
१०३८ संगमनेर १६८५८४ पारेगाव खर्ड
१०३९ संगमनेर १६८५८५ पेमगिरी
१०४० संगमनेर १६८५९० पिंपळे
१०४१ संगमनेर १६८५८७ पिंपळगाव डेप
१०४२ संगमनेर १६८५८८ पिंपळगाव कोनझिरा
१०४३ संगमनेर १६८५८६ पिंपळगांव मथा
१०४४ संगमनेर १६८५१२ पिंपळगाव नखविंदा
१०४५ संगमनेर १६८५८९ पिंपरणे
१०४६ संगमनेर १६८५९१ पिंपरीलौकी
१०४७ संगमनेर १६८५९२ पोखरी
१०४८ संगमनेर १६८५९३ पोखरी हवेली
१०४९ संगमनेर १६८५९४ प्रतापपूर
१०५० संगमनेर १६८५९५ रहीमपुर
१०५१ संगमनेर १६८५९६ राजापूर
१०५२ संगमनेर १६८५९७ रणखंबवाडी
१०५३ संगमनेर १६८५९८ रायते
१०५४ संगमनेर १६८५९९ रयतवाडी
१०५५ संगमनेर १६८६०० सदतपूर
१०५६ संगमनेर १६८६०१ साकूर
१०५७ संगमनेर १६८६०२ समनापूर
१०५८ संगमनेर १६८६०३ संगमनेर खुर्द
१०५९ संगमनेर १६८६०४ सांगवी
१०६० संगमनेर १६८६०५ सारोळे पठार
१०६१ संगमनेर १६८६०६ सावरचोल
१०६२ संगमनेर १६८६०७ सावरगाव घुले
१०६३ संगमनेर १६८६०८ सावरगावतळ
१०६४ संगमनेर १६८६०९ सायखिंडी
१०६५ संगमनेर १६८६१० शेडगाव
१०६६ संगमनेर १६८६११ शिबळपूर
१०६७ संगमनेर १६८६१२ शिंदोडी
१०६८ संगमनेर १६८६१३ शिरापुर
१०६९ संगमनेर १६८६१४ शिरसगाव धुपे
१०७० संगमनेर १६८६१५ सोनेवाडी
१०७१ संगमनेर १६८६१६ सोनोशी
१०७२ संगमनेर १६८६१७ सुकेवाडी
१०७३ संगमनेर १६८६१८ तळेगाव
१०७४ संगमनेर १६८६१९ तीगाव
१०७५ संगमनेर १६८६२० उंबरी
१०७६ संगमनेर १६८६२६ वनकुटे
१०७७ संगमनेर १६८६२७ वरुडी पठार
१०७८ संगमनेर १६८६२८ वरवंडी
१०७९ संगमनेर २४३८८० वेल्हाळे
१०८० संगमनेर १६८६२१ वडगांव लांडगा
१०८१ संगमनेर १६८६२२ वडगावपण
१०८२ संगमनेर १६८६२३ वडजारी बुद्रुक
१०८३ संगमनेर १६८६२४ वडजारी खुर्द
१०८४ संगमनेर १६८६२५ वागहापूर
१०८५ संगमनेर १६८६२९ झरेकाठी
१०८६ संगमनेर १६८६३० झोले
१०८७ शेवगाव १६८६३१ अधोडी
१०८८ शेवगाव १६८६३२ अखातवडे
१०८९ शेवगाव १६८६३३ आखेगाव
१०९० शेवगाव १६८६३४ अमरापूर
१०९१ शेवगाव १६८६३५ अंतरवली बुद्रुक
१०९२ शेवगाव १६८६३६ अंतरवली खुर्देशे
१०९३ शेवगाव १६८६३७ आव्हाणे बुद्रुक
१०९४ शेवगाव १६८६३८ आव्हाणे खुर्द
१०९५ शेवगाव १६८६३९ बाक्तरपूर
१०९६ शेवगाव १६८६४० बालम टाकळी
१०९७ शेवगाव १६८६४१ बरहानपुर
१०९८ शेवगाव १६८६४२ बेळगाव
१०९९ शेवगाव १६८६४३ भागुर
११०० शेवगाव १६८६४५ भातकुडगाव
११०१ शेवगाव १६८६४६ भावी निमगाव
११०२ शेवगाव १६८६४४ भायगाव
११०३ शेवगाव १६८६४८ बोधेगाव
११०४ शेवगाव १६८६४७ बोडखे
११०५ शेवगाव १६८६४९ चपाडगाव
११०६ शेवगाव १६८६५० चेडे
११०७ शेवगाव १६८६५१ दडेगाव
११०८ शेवगाव १६८६५४ दहीगावने
११०९ शेवगाव १६८६५५ दहीगावशे
१११० शेवगाव १६८६५३ दहिफळ (जूने)
११११ शेवगाव १६८६५२ दहिफळ (नवीन)
१११२ शेवगाव १६८६५६ देव टाकळी
१११३ शेवगाव १६८६५८ धोर्जलगावने
१११४ शेवगाव १६८६५७ धोर्जलगावने
१११५ शेवगाव १६८६५९ धोरसाडे
१११६ शेवगाव १६८६६० दिवटे
१११७ शेवगाव १६८६६१ एरंडगाव भागवत
१११८ शेवगाव १६८६६२ एरंडगाव समसूद
१११९ शेवगाव १६८६६३ गदेवाडी
११२० शेवगाव १६८६६४ गायकवाड जळगाव
११२१ शेवगाव १६८६६५ घोटण
११२२ शेवगाव १६८६६६ गोलेवाडी
११२३ शेवगाव १६८६६८ हातगाव
११२४ शेवगाव १६८६६७ हसनपुर
११२५ शेवगाव १६८६६९ हिंगंणगाव
११२६ शेवगाव १६८६७० जोहरापुर
११२७ शेवगाव १६८६७१ कांबी
११२८ शेवगाव १६८६७२ कऱ्हेटाकळी
११२९ शेवगाव १६८६७३ खडके
११३० शेवगाव १६८६७४ खामगाव
११३१ शेवगाव १६८६७६ खामपिंपरी (जूनी)
११३२ शेवगाव १६८६७७ खानापूर
११३३ शेवगाव १६८६७८ खारडगाव
११३४ शेवगाव १६८६७९ खुंटेफळ
११३५ शेवगाव १६८६८० कोलगाव
११३६ शेवगाव १६८६८१ कोनोशी
११३७ शेवगाव १६८६८२ कुरुडगाव
११३८ शेवगाव १६८६८३ लाड जळगाव
११३९ शेवगाव १६८६८४ लखमपुरी
११४० शेवगाव १६८६८५ लोलेगाव
११४१ शेवगाव १६८६८७ मडके
११४२ शेवगाव १६८६८८ मजले शहर
११४३ शेवगाव १६८६८९ मालेगाव
११४४ शेवगाव १६८६८६ मालागावने
११४५ शेवगाव १६८६९० मंगरुळ बुद्रुक
११४६ शेवगाव १६८६९१ मंगरुळ खुर्द
११४७ शेवगाव १६८६९२ मुंगी
११४८ शेवगाव १६८६९३ नागलवाडी
११४९ शेवगाव १६८६९४ नाजिक बाभूळगाव
११५० शेवगाव १६८६७५ नवीन खामपिंपरी
११५१ शेवगाव २३६६३२ निम्बेन्दादूर
११५२ शेवगाव १६८६९५ पिंगेवाडी
११५३ शेवगाव १६८६९६ प्रभू वडगाव
११५४ शेवगाव १६८६९९ राक्षी
११५५ शेवगाव १६८६९७ राणेगाव
११५६ शेवगाव १६८६९८ रांजणी
११५७ शेवगाव १६८७०० साल वाडगाव
११५८ शेवगाव १६८७०१ सामनगाव
११५९ शेवगाव १६८७०२ शहर टाकळी
११६० शेवगाव १६८७०४ शेकाटे खुर्द
११६१ शेवगाव १६८७०३ शेकटे बुद्रुक
११६२ शेवगाव १६८७०५ शेवगाव
११६३ शेवगाव १६८७०६ शिंगोरी
११६४ शेवगाव १६८७०७ सोनेसांगवी
११६५ शेवगाव १६८७०८ सोनविहीर
११६६ शेवगाव १६८७०९ सुकळी
११६७ शेवगाव १६८७१० सुलतानपूर
११६८ शेवगाव १६८७११ सुलतानपूर खुर्द
११६९ शेवगाव १६८७१२ ताजनापुर
११७० शेवगाव १६८७१३ तळणी
११७१ शेवगाव १६८७१५ ठाकूर
११७२ शेवगाव १६८७१४ ठाकूर निमगाव
११७३ शेवगाव १६८७१६ थाटे
११७४ शेवगाव १६८७१७ विजापूर
११७५ शेवगाव १६८७१८ वडगाव
११७६ शेवगाव १६८७१९ वडूले बुद्रुक
११७७ शेवगाव १६८७२० वडूले खुर्द
११७८ शेवगाव १६८७२१ वाघोली
११७९ शेवगाव १६८७२२ वारखेड
११८० शेवगाव १६८७२३ वारुर बुद्रुक
११८१ श्रीगोंदा १६८७२४ आढळगाव
११८२ श्रीगोंदा १६८७२५ अधोरेवाडी
११८३ श्रीगोंदा १६८७२६ अजनुज
११८४ श्रीगोंदा १६८७२७ आनंदवाडी
११८५ श्रीगोंदा १६८७२८ अरणगाव
११८६ श्रीगोंदा १६८७२९ आर्वी (ग्रूप)
११८७ श्रीगोंदा १६८७३० बाबुर्डी
११८८ श्रीगोंदा १६८७३२ बांगर्डे
११८९ श्रीगोंदा १६८७३१ बनीपिंपरी
११९० श्रीगोंदा १६८७३३ बेलवंडी बुद्रुक
११९१ श्रीगोंदा १६८७३४ बेलवंडी कोठार
११९२ श्रीगोंदा १६८७३५ भानगाव
११९३ श्रीगोंदा १६८७३६ बोरी
११९४ श्रीगोंदा १६८७३७ चांभुर्डी
११९५ श्रीगोंदा १६८७३८ चांदगाव
११९६ श्रीगोंदा १६८७३९ चावरसांगवी
११९७ श्रीगोंदा १६८७४१ चिखली
११९८ श्रीगोंदा १६८७४० चिखलठाणवाडी
११९९ श्रीगोंदा १६८७४२ चिंबळे
१२०० श्रीगोंदा १६८७४३ चोराचीवाडी
१२०१ श्रीगोंदा १६८७४५ देऊळगाव
१२०२ श्रीगोंदा १६८७४४ देवदैठण
१२०३ श्रीगोंदा १६८७४६ ढवळेगाव
१२०४ श्रीगोंदा १६८७४७ धुराजे
१२०५ श्रीगोंदा १६८७४८ एरंडोली
१२०६ श्रीगोंदा १६८७४९ गार
१२०७ श्रीगोंदा १६८७५० गव्हाणेवाडी
१२०८ श्रीगोंदा १६८७५१ घारगाव
१२०९ श्रीगोंदा १६८७५२ घोडेगाव
१२१० श्रीगोंदा १६८७५३ घोगरगाव
१२११ श्रीगोंदा १६८७५४ घोत्तावी
१२१२ श्रीगोंदा १६८७५५ घुगल वडगाव
१२१३ श्रीगोंदा १६८७५६ घुतेवाडी
१२१४ श्रीगोंदा १६८७५७ हंगेवाडी
१२१५ श्रीगोंदा १६८७५८ हिंगणी
१२१६ श्रीगोंदा १६८७५९ हिरडगाव
१२१७ श्रीगोंदा १६८७६० कामठी
१२१८ श्रीगोंदा १६८७६१ काष्टी
१२१९ श्रीगोंदा १६८७६२ कौठा
१२२० श्रीगोंदा १६८७६३ खांडगाव
१२२१ श्रीगोंदा १६८७६४ कोकणगाव
१२२२ श्रीगोंदा १६८७६५ कोळगाव
१२२३ श्रीगोंदा १६८७६६ कोन्डेगावन
१२२४ श्रीगोंदा १६८७६७ कोरेगाव
१२२५ श्रीगोंदा १६८७६८ कोरेगव्हाण
१२२६ श्रीगोंदा १६८७६९ कोसेगव्हाण
१२२७ श्रीगोंदा १६८७७० कोथुल
१२२८ श्रीगोंदा १६८७७१ लिम्पणगाव
१२२९ श्रीगोंदा १६८७७२ लोणी व्यंकनाथ
१२३० श्रीगोंदा १६८७७३ मढे वडगाव
१२३१ श्रीगोंदा १६८७७४ मांडवागण
१२३२ श्रीगोंदा १६८७७५ माठ
१२३३ श्रीगोंदा १६८७७६ म्हसे
१२३४ श्रीगोंदा १६८७७७ म्हातारापंपरी
१२३५ श्रीगोंदा १६८७७८ मुंगुसगाव
१२३६ श्रीगोंदा १६८७७९ निंबवी
१२३७ श्रीगोंदा १६८७८० निमगाव खलु
१२३८ श्रीगोंदा १६८७८१ पारगाव सुद्रिक
१२३९ श्रीगोंदा १६८७८२ पेडगाव
१२४० श्रीगोंदा १६८७८३ पिंपळगावपिसा
१२४१ श्रीगोंदा १६८७८४ पिंपरी कोलंदर
१२४२ श्रीगोंदा १६८७८५ पिसोरेखंड
१२४३ श्रीगोंदा १६८७८७ राजापूर (ग्रुप)
१२४४ श्रीगोंदा १६८७८६ रायगव्हाण
१२४५ श्रीगोंदा १६८७८८ रुईखेल
१२४६ श्रीगोंदा १६८७८९ सांगवी दुमाला
१२४७ श्रीगोंदा १६८७९० सारोळा सोमवंशी
१२४८ श्रीगोंदा १६८७९१ शेडगाव
१२४९ श्रीगोंदा १६८७९२ शिरसगाव
१२५० श्रीगोंदा १६८७९३ सुरेगाव
१२५१ श्रीगोंदा १६८७९४ सुरोडी
१२५२ श्रीगोंदा १६८७९५ टाकळी कडेवळीत
१२५३ श्रीगोंदा १६८७९६ टाकळी लोणार
१२५४ श्रीगोंदा १६८७९७ तांदळी दुमाला
१२५५ श्रीगोंदा १६८७९८ तरड  गव्हाण
१२५६ श्रीगोंदा १६८७९९ थिटे सांगवी
१२५७ श्रीगोंदा १६८८०१ उख्खलगाव
१२५८ श्रीगोंदा १६८८०० उककड़गाव
१२५९ श्रीगोंदा १६८८०३ वांगदरी
१२६० श्रीगोंदा १६८८०४ वेळू
१२६१ श्रीगोंदा १६८८०५ विसापूर
१२६२ श्रीगोंदा १६८८०२ वाडळी
१२६३ श्रीगोंदा १६८८०६ येळपणे
१२६४ श्रीगोंदा १६८८०७ येवती बुद्रुक
१२६५ श्रीरामपुर १६८८०९ बेलापूर बुद्रुक vle.matulthan[at]gmail[dot]com
१२६६ श्रीरामपुर १६८८१० बेलापूर खुर्द vle.valadgaon[at]gmail[dot]com
१२६७ श्रीरामपुर २४५००७ भैरनाथनाथगाव vle.malwadgaon[at]gmail[dot]com
१२६८ श्रीरामपुर १६८८११ भामाठाण vle.umbargaon[at]gmail[dot]com
१२६९ श्रीरामपुर १६८८१२ भेर्डापूर vle.belapurkh[at]gmail[dot]com
१२७० श्रीरामपुर १६८८१३ भोकर vle.bhamathan[at]gmail[dot]com
१२७१ श्रीरामपुर १६८८१४ ब्राह्मणगाव vle.naygaon[at]gmail[dot]com
१२७२ श्रीरामपुर २४५००६ दत्तनगर vle.bhairavnathnagar[at]gmail[dot]com
१२७३ श्रीरामपुर १६८८१५ दिघी vle.khirdi[at]gmail[dot]com
१२७४ श्रीरामपुर १६८८०८ एकलहरे vle.shirasgaon[at]gmail[dot]com
१२७५ श्रीरामपुर १६८८१६ फात्याबाद vle.govardhanpur[at]gmail[dot]com
१२७६ श्रीरामपुर १६८८१७ गलनिंब vle.sarala[at]gmail[dot]com
१२७७ श्रीरामपुर १६८८२१ घुमानदेव vle.eklahare[at]gmail[dot]com
१२७८ श्रीरामपुर १६८८१८ गोंडेगाव vle.malewadi[at]gmail[dot]com
१२७९ श्रीरामपुर १६८८१९ गोवर्धनपूर vle.undirgaon[at]gmail[dot]com
१२८० श्रीरामपुर १६८८२० गुजरवाडी vle.kamalpur[at]gmail[dot]com
१२८१ श्रीरामपुर १६८८२२ हरेगाव vle.dighi[at]gmail[dot]com
१२८२ श्रीरामपुर १६८८२३ जग्राबाद vle.malunja[at]gmail[dot]com
१२८३ श्रीरामपुर १६८८२४ कडीत बुद्रुक vle.khokar[at]gmail[dot]com
१२८४ श्रीरामपुर १६८८२५ कमलपूर bangar.subhash[at]gmail[dot]com
१२८५ श्रीरामपुर १६८८२६ कान्हेगाव vle.gondegaon[at]gmail[dot]com
१२८६ श्रीरामपुर १६८८२७ कारगाव vle.nipanivadgaon[at]gmail[dot]com
१२८७ श्रीरामपुर १६८८२८ खानापूर dipakmogale[at]gmail[dot]com
१२८८ श्रीरामपुर १६८८२९ खंडाळा undaredagadu२०१३[at]gmail[dot]com
१२८९ श्रीरामपुर १६८८३० खर्डी vle.karegoan[at]gmail[dot]com
१२९० श्रीरामपुर १६८८३१ खोकर vle.muthewadgaon[at]gmail[dot]com
१२९१ श्रीरामपुर १६८८३२ कुरणपुर vle.ukkalgaon[at]gmail[dot]com
१२९२ श्रीरामपुर १६८८३३ लाडगाव sohanpalghadmal[at]gmail[dot]com
१२९३ श्रीरामपुर १६८८३४ महांकाळ vle.kaditbk[at]gmail[dot]com
१२९४ श्रीरामपुर १६८८३५ माळेवाडी nandkishorshelke[at]gmail[dot]com
१२९५ श्रीरामपुर १६८८३६ मालुंजा बुद्रुक vle.khandala[at]gmail[dot]com
१२९६ श्रीरामपुर १६८८३७ मालवडगाव vle.khanapur[at]gmail[dot]com
१२९७ श्रीरामपुर १६८८३८ मांडवे nandkishorshelke[at]gmail[dot]com
१२९८ श्रीरामपुर १६८८३९ मातापूर vle.gujarwadi[at]gmail[dot]com
१२९९ श्रीरामपुर १६८८४० मातुलठाण vle.ghumandeo[at]gmail[dot]com
१३०० श्रीरामपुर १६८८४१ मुठेवडगाव vle.jafrabad[at]gmail[dot]com
१३०१ श्रीरामपुर १६८८४२ नाऊर vle.taklibhan[at]gmail[dot]com
१३०२ श्रीरामपुर १६८८४३ नायगाव vle.naur[at]gmail[dot]com
१३०३ श्रीरामपुर १६८८४४ निमगाव खैरी vle.nimgaonkhari[at]gmail[dot]com
१३०४ श्रीरामपुर १६८८४५ निपाणी वडगाव vle.dighi[at]gmail[dot]com
१३०५ श्रीरामपुर १६८८४६ पढेगाव vle.fatyabad[at]gmail[dot]com
१३०६ श्रीरामपुर १६८८४७ रामपुर vle.belapurbk[at]gmail[dot]com
१३०७ श्रीरामपुर १६८८४८ सरला vle.bramhangaon[at]gmail[dot]com
१३०८ श्रीरामपुर १६८८४९ शिरसगाव babasahebrashinkar[at]gmail[dot]com
१३०९ श्रीरामपुर १६८८५० टाकळीभान vle.mahankalwadgaon[at]gmail[dot]com
१३१० श्रीरामपुर १६८८५१ उक्कलगाव vle.matapur[at]gmail[dot]com
१३११ श्रीरामपुर १६८८५२ उंबरगाव vle.mandave[at]gmail[dot]com
१३१२ श्रीरामपुर १६८८५३ उंदीरगाव yogeshchand८४[at]gmail[dot]com
१३१३ श्रीरामपुर १६८८५५ वालडगाव vle.wangibk[at]gmail[dot]com
१३१४ श्रीरामपुर १६८८५४ वडाळा महादेव vle.wangikk[at]gmail[dot]com
१३१५ श्रीरामपुर १६८८५६ वांगी बुद्रुक vle.haregaon[at]gmail[dot]com
१३१६ श्रीरामपुर १६८८५७ वांगी खुर्द vle.rampur[at]gmail[dot]com