बंद करा

शासकीय जमीन वाटप आदेश – नगर

अ.क्र. तालुका गांव स.नं/ग.नं क्षेत्र कोणास प्रदान करण्‍यात आले प्रयोजन आदेश क्रमांक व दिनांक फाईल
1 नगर निंबळक 169 0 हे 40 आर व्‍यवस्‍थापकीय संचालक महाबीज, अकोला कार्यालय व गोडाऊनसाठी क्र.मह/कार्या/जमीन-1अ/12060/2019, दि.22/08/2019 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
2 नगर सावेडी 89क 1 हे 35 आर जिल्‍हा‍धिकारी अहमदनगर जिल्‍हाधिकारी कार्यालयाच्‍या इमारतीसाठी क्र.मह/कार्या/जमीन-1अ/1404/2014, दि.08/12/2014 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
3 नगर अकोळनेर 294 0 हे 40 आर महाराष्‍ट्र राज्‍य विदयुत वितरण कंपनी नाशिक 33/11 के.व्‍ही उपकेंद्रासाठी क्र.मह/कार्या/जमीन-1अ/339/2015, दि.13/03/2015 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
4 नगर निंबळक 169 2 हे 00 आर जिल्‍हा निवडणूक अधिकारी, अहमदनगर ई.व्‍ही.एम व व्‍ही.व्‍ही.पॅट साठी क्र.मह/कार्या/जमीन-1अ/1292/2017, दि.11/09/2017 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
5 नगर नगर सि.स.नं.2407 833.40 चौ.मी. आयुक्‍त, मनपा, अहमदनगर उड्डाणपुलासाठी क्र.मह/कार्या/जमीन-1अ/545/202, दि.09/06/2020 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
6 नगर निंबळक 168 0 हे 80 आर मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.अ.नगर आरसेटी साठी क्र.मह/कार्या/जमीन-1अ/एसआर/1264/2019, दि.22/08/2019 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
7 नगर नगर सि.स.नं.4685अ 3187.50 चौ.फु. अहमदनगर महानगरपालिका भाजी मार्केटसाठी No.RB.CTS/X/5313/76, Dt.02/08/1976 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
8 नगर नगर सि.स.नं.379 112.876 चौ.मी. अहमदनगर महानगरपालिका दुकाने बांधण्‍यासाठी शासन ज्ञापन No.LND.3376/5294_G_6, Dt.12/10/1976 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
9 नगर भिंगार स.नं.251/अ1 फकिरा लक्ष्‍मण चव्‍हाण सॉ मिलसाठी No.RB.WS./V/1632/64, Dt.15/12/1964 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
10 नगर वडगांव गुप्‍ता 595 3 हे 18.74 आर पद्मश्री डॉ.विठ्ठलराव विखे पाटील कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग, अहमदनगर क्रिंडागणासाठी No.Desl-III.A/909/1984 Dt.24/05/1984 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
11 नगर सावेडी गांवठाण 50 बाय 30 अमेरिकन मिशन शाळा व प्रार्थना स्‍थळासाठी मा.आयुक्‍त यांचा आदेश No.L.N.D.O/406,Dt.19/10/1944 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
12 नगर वडगांव गुप्‍ता 595 13 हे 00 आर पद्मश्री डॉ.विठ्ठलराव विखे पाटील कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग, अहमदनगर शैक्षणिक प्रयोजनासाठी No.Desl-III.A/910/1984 Dt.24/05/1984 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
13 नगर नगर सि.स.नं.379 600 स्‍के यार्ड इस्‍माईल वाली मोहमंद, प्रोप्रायटर, छाया चित्र मंदिर, अहमदनगर कार पार्क व गार्डनसाठी No.RB.CTS/WS/X/    /76, Dt.14/04/1976 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
14 नगर पिंपळगांव माळवी स.नं.497 10 एकर शंकर अहिलाजी म्‍हस्‍के शेतीसाठी No.RB.WS/IV/527/1972, Dt.18/12/1972 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
15 नगर भिंगार स.नं.250अ अहमदनगर एज्‍युकेशन, सोसायटी शाळेची इमारत बांधण्‍यासाठी No.RB.WS/V/1569/62, Dt.03/08/1962 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
16 नगर नगर सि.स.नं.6015अ 14 चौ.मी जानकाबाई रभाजी कवडे रहिवासाकरिता No.Rev/Desk.I/596/78, Dt. 04/11/1978 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
17 नगर पारगांव भातोडी स.नं.12 7 ए 23 गुं मालतीबाई आसाराम तनपुरे शेतीसाठी No.RB.WS.IV_3655/73, Dt.14/02/1974 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
18 नगर जखणगांव स.नं. 145 8 ए 31 गुंठे रामचंद्र लक्ष्‍मण जाधव शेतीसाठी No.RB.WS.IV_4407/72, Dt.26/01/1973 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
19 नगर शेंडी स.नं.215 चा ग.नं.381 4 ए 8 गुं परसराम वाघ शेतीसाठी No.RB.WS.IV_265/72, Dt.30/03/1972 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
20 नगर नगर सि.स.नं.2055 6.60 चौ.मी गुलाम अब्‍दुल केदारी बेपारी निवासस्‍थानासाठी No.RB.Desl.I/1269/1985, Dt.17/10/1985 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
21 नगर नगर सि.स.नं.137/2ब2 36.4 चौ.मी कमलबाई नर्सिंग सेंटर निवासस्‍थानासाठी No.RB.Desl.I/196/84, Dt.03/02/1984 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
22 नगर नगर सि.स.नं.18 15.75 चौ.मी माधव केशव रोहोकले रहिवासाकरिता No.RB.Desl.I/366/86, Dt.10/03/1986 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
23 नगर निमगांव घाणा स.नं.75/1 04 ए 30 गुं रघुनाथ हरि जपे शेतीसाठी No.RB.WS.IV_634/73, Dt.23/03/1973 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
24 नगर नगर सि.स.नं.512अ 600 चौ.फु रामकृष्‍ण दत्‍तात्रय मुळे रहिवास प्रयोजनासाठी No.RB/CTS/X/1798/75, Dt.31/10/1975 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
25 नगर नगर सि.स.नं.4685अ 296.12 चौ.मी अहमदनगर महानगरपालिका भाजी मार्केटसाठी माळीवाडा ताबा No.AO/IAW/237/1982, Dt.22/12/1982 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
26 नगर शेंडी 215 चा ग.नं. 381 7 ए 35 गुं रखमाबाई तुकाराम येवले शेतीसाठी No.RB.WS.IV_448/72, Dt.08/02/1972 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,4एमबी)
27 नगर सावेडी 136 2015 चौ.फु. नगर पालिका महानगरपालिका सार्वजनिक शौचालय बांधण्‍यासाठी No.RB.WS.X/4224/1976, Dt.10/05/1976 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
28 नगर गुंडेगांव स.नं.105 3 हे 48.03 आर सिंधुबाई रामचंद्र ढवडे शेतीसाठी No.RB.WS.IV/547/72, Dt.24/02/1972 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
29 नगर हिंगणगांव गांवठाण 40 बाय 80 हिंगणगांव विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी गोडाऊन बांधण्‍यासाठी No.RB.WS.IV/246/, Dt.13/10/1961 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
30 नगर निंबळक स.नं.1 400*220 चेअरमन, जिल्‍हा शिक्षण बोर्ड, अहमदनगर शाळेची इमारत बांधण्‍यासाठी No. L.N.D.I/117, Dt.01/05/1950 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
31 नगर शेंडी स.नं.215 2 ए 13 गुंठे लक्ष्‍मीनारायण नंदलाल सोमाणी शेतीसाठी No.RB.WS.IV/1466/, Dt.08/06/1972 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
32 नगर निंबळक ग.नं.169 0 हे 40 आर महाराष्‍ट्र राज्‍य बियाणे महामंडळ, अकोला कार्यालय व गोडाऊनसाठी क्र.मह/कार्या/जमीन-1अ/1260/2019 दि.22/08/2019 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
33 नगर नगर सि.स.नं.1925 24 चौ.मी अर्जुन लक्ष्‍मण साळवे निवासासाठी क्र.मह/कार्या/1/718/90 दि.05/05/1990 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
34 नगर नगर 2456 चौ.फु बार असोसिएश्‍न अहमदनगर अॅडव्‍होकेट चेंबर्स इमारत क्र.मह/कार्या/121774/88, दि.29/07/1988 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
35 नगर नगर 5554 25.9 चौ.मी नवनीतदास मनमोहनदास गुजराथी व इतर निवासी प्रयोजनासाठी क्र.मह/कार्या/1/1112/87, दि.20/04/1987 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
36 नगर नगर सि.स.नं. 555अ 40*10 नारायण चंद्रच्‍या नाडीमेटला रहिवासासाठी क्र.मह/न.भु.1/858/73, दि.03/12/1973 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
37 नगर सावेडी स.नं.155 न.र.यो.क्र.4, अ.भु.क्र.209 महानगरपालिका अहमदनगर शहीद भगतसिंग पुतळा व बगीचा विकसित करण्‍यासठी क्र.मह/कार्या/2ब/   /2004 दि.  /06/2004 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
38 नगर नगर सि.स.नं.2491 व 2492  लगतची सरकारी जागा 332 चौ.फु सुरजबाई छगनमल गुंदेचा खरेदीने क्र.मशा/न.भु/615/74-75, दि.21/03/1975 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
39 नगर नगर सि.स.नं.1612 लगत 18*12 पाराजी तुकाराम कांबळे खरेदीने क्र.मशा/कावि/1/1643/70, दि.02/12/1970 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
40 नगर नगर सि.स.नं.3527/1 चे उत्‍तरेकडील सरकारी जागा 7.3*4.6 मोहनलाल मंजी पटेल खरेदीने क्र.मशा/कावि/1/1645/70 दि.03/11/1970 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
41 नगर वडगांव गुप्‍ता ग.नं.595/1 0 हे 20 आर विश विंड इंन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर, अहमदनगर विदयुत टॉवरचे मनोरे क्र.मह/कार्या/जमीन-1अ/87/2013 दि.13/02/2013 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
42 नगर नगर सि.स.नं.555अ पैंकी 40 बाय 10 नारायण चंद्रय्या नाडिमेटला खरेदीने क्र.मशा/नभु.1/585/73 दि.03/12/1973 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
43 नगर सावेडी स.नं.218,219,234 5 ए 7 गुं. यादव चिमा कर्पे शेतीसाठी क्र.मशा.कावि/2513/6 दि.05/08/1969 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
44 नगर अरणगांव 93 लगतचे गाळपेर क्षेत्र 0 हे 52 आर पारुबाई विश्‍वनाथ राऊत शेतीसाठी क्र.मह/कार्या3अ/1346/1993 दि.13/1221993 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
45 नगर नगर सि.स.नं.664ब 4200 चौ.फु गुरुनानक मार्केट असोसिएशन दुकानासाठी व दुकाने व रस्‍ता यामधील अंतर क्र.मह/कार्या/1/349/87,दि.23/02/1987 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
46 नगर नगर सि.स.नं.384 चे लगत 87 चौ.फु बाबु नारायण दगडे खरेदीने क्र.वशि/1/349/69, दि.04/04/1969 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
47 नगर निंबोडी 278 2 गुंठे शिला बाबासाहेब वाघमारे निवासी प्रयोजन क्र.मह/कार्या3अ/158/2001 दि.31/01/2001 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
48 नगर वाळकी ग.नं.674 10 बाय 10 कैलास याकोब आरवडे एसडीटी बुथ साठी क्र.मह/कार्या/3अ/164/2001, दि.02/02/2001 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
49 नगर निंबळक ग.नं.169 5 एकर नेता सुभाष तरुण मंडळ ट्रस्‍ट, अ.नगर मातोश्री वृध्‍दाश्रमासाठी क्र.मह/कार्या3अ/232/96, दि.04/03/1996 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
50 नगर घोसपुरी गांवठाण 100 चौ.मी आनंद दादा बुलाखे, सैनिक निवासी प्रयोजन क्र.मह/कार्या/3अ/848/2001, दि.13/07/2001 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
51 नगर आरणगांव ग.नं.2 2000 चौ.फु. पारुबाई अंबादास शिंदे निवासी प्रयोजन क्र.मह/कार्या/3अ/323/2003, दि.14/05/2003 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
52 नगर नगर सि.स.नं.4520/अ पै. 88 चौ.मी दत्‍तात्रय हरिभाऊ कावरे खुल्‍या वापरासाठी क्र.मह/कार्या.2ब/550/06, दि.30/10/2006 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,6एमबी)
53 नगर नगर 839/अ1 पैंकी 9.39 चौ.मी किशोर लक्ष्‍मीनारायण राठोड रहिवास क्र.मह/कार्या2ब/157/2006 दि,13/04/2006 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
54 नगर अरणगांव 3 3 आर रमेश लक्ष्‍मण जंगले निवासी प्रयोजन क्र.मह/कार्या/2क/273/90, दि.14/03/1990 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
55 नगर सावेडी 220 11 ए 10 गुंठे किसनसिंग गोविंदसिंग परदेशी शेतीसाठी क्र.म.शा/कावि/4/4887/68,दि.23/12/1968 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
56 नगर ईसळक 250/1 4 हे 35 आर महाराष्‍ट्र शासन महसुल खात्‍याकडे क्र.मह/कार्या/जमीन-1अ/503/2012 दि.19/05/2012 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
57 नगर केडगांव सि.स.नं.29,34,35 लगत 9.37 चौ.मी राहुल पोपटलाल शिंगवी कब्‍जेहक्‍काने क्र.मह/कार्या/जमीन-1अ/905/2013 दि.25/11/2013 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
58 नगर पोखर्डी ग.नं.178 5 आर समर्थ कला क्रिडा युवक प्रतिष्‍ठान, पोखर्डी क्रिंडागणासाठी क्र.मह/कार्या/जमीन-1अ/478,479/2007, दि.30/01/2008 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
59 नगर नगर सि.स.नं.780 व 784 लगत 14.50 चौ.मी अमृत कुंदनमल गुगळे खुल्‍या वापरासाठी क्र.मह/कार्या/2ब/672/2003 दि.28/08/2003 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
60 नगर नगर जिल्‍हाधिकारी कार्यालयाची आवारातील जागा 8 बाय 10 अविनाश अच्‍युत उदावंत एस.टी.डी बुथ साठी 5 वर्षे कराराने क्र.मह/कार्या/3अ/699/2001, दि.11/06/2001 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
61 नगर जेऊर 656 162.5 चौ.मी आदिनाथ केशव वाघमारे अतिक्रमण नियमित रहिवास क्र.मह.कार्या/जमीन-1अ/861/2014, दि.08/08/2014 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
62 नगर निमगांव वाघा सि.स.नं.25 380.2 चौ.मी. अनुसयाबाई नाना जाधव अतिक्रमण नियमित रहिवास क्र.मह/कार्या/जमीन-1अ/537/2014 दि.12/05/2014 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
63 नगर सावेडी स.नं.209 पैं. 102.885 चौ.मी अहमदनगर जिल्‍हा पत्रकार भवन प्रतिष्‍ठान, अहमदनगर वाणिज्यिक वापरासाठी क्र.मह/कार्या/जमीन-1अ/1424/2008 दि.22/12/2008 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
64 नगर मेहेकरी 723 1 हे 63 आर अहमदनगर जिल्‍हा मराठा प्रसारक समाज या संस्‍थेचे श्री सदगुरु हायस्‍कुल मेहेकरी साठी क्रिडांगण व शैक्षणिक प्रयोजनासाठी अतिक्रमण नियमित क्र.मह/कार्या/3क/1371/2007, दि. /10/2007 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
65 नगर नगर सि.स.नं.1945 लगतची 200 चौ.फु हुकुमचंद गुळचंद परदेशी रहिवास क्र.मह/कार्यासन1/829/80, दिनांक 08/07/1967 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
66 नगर नगर सि.स.नं.1257 19 चौ.फु. किसन दगडु वाडेकर कब्‍जेहक्‍काने क्र.आरबी/वशि/1/201/67, दि.08/07/1967 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,5एमबी)
67 नगर नगर सि.स.नं.6139/1 लगतची 54 चौ.फु. गिताबाई बबन वाघचौरे गाईचे गोठयासाठी क्र.मह/कार्यासन1/275/80, दिनांक 11/03/1980 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
68 नगर नारायणडोहो 469 10 हे 00 आर मुख्‍य अभियंता, महाराष्‍ट्र राज्‍य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित, मुंबई सौर उर्जा प्रकल्‍प उभारण्‍यासाठी क्र.मह/कार्या/जमीन-1अ/2179/2018 दि.11/12/2018 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,4एमबी)
69 नगर कापुरवाडी 167 0 हे 60 आर मुख्‍य अभियंता, (स्‍था) महाराष्‍ट्र राज्‍य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित, नाशिक 33/11 के.व्‍ही विदयुत उपकेंद्रासाठी क्र.मह/कार्या/जमीन-1अ/1134/2017 दि.14/08/2007 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,4एमबी)
70 नगर हिवरेझरे 98 20 हे 00 आर मुख्‍य अभियंता, (स्‍था) महाराष्‍ट्र राज्‍य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित, मुंबई सौर उर्जा प्रकल्‍प उभारण्‍यासाठी क्र.मह/कार्या/जमीन-1अ/2016/2018 दि.17/11/2018 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,4एमबी)
71 नगर अकोळनेर 294 8 हे 00 आर मुख्‍य अभियंता, (स्‍था) महाराष्‍ट्र राज्‍य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित, मुंबई सौर उर्जा प्रकल्‍प उभारण्‍यासाठी क्र.मह/कार्या/जमीन-1अ/1806/2018 दि.06/10/2018 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,4एमबी)
72 नगर चिंचोडीपाटील 567 0 हे 88 आर ग्रामपंचायत चिंचोडी पाटील ता.नगर सार्वजनिक उदयान व स्‍माशानभुमी साठी क्र.मह/कार्या/जमीन-1अ/224/2018 दि.22/02/2018 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
73 नगर निंबळक 168 0 हे 80 आर मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, जिल्‍हा परिषद अहमदनगर आरसेटी क्र.मह/कार्या/जमीन-1अ/1264/2019 दि.22/08/2019 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,5एमबी)
74 नगर जेऊर स.नं.37,60,61 व 62 3 ए 29 गुं संभाजीराव वामनराव तोडमल नाला बंडींग No.RB/WS/IV/490/1972, Dt.04/05/1972 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
75 नगर सावेडी स.नं.89क 1.35 हे.आर जिल्‍हाधिकारी अहमदनगर जिल्‍हाधिकारी कार्यालयाच्‍या नविन इमारतीसाठी क्र.मह/कार्या/जमीन-1अ/1404/2014 दि.08/12/2014 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
76 नगर ईसळक 247पै. 2.8 जिल्‍हा समादेशक होमगार्ड, अहमदनगर होमगार्ड प्रशिक्षण व इतर प्रयोजनासाठी क्र.मह/कार्या/जमीन-1अ/472/2012 दि.27/04/2012 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
77 नगर अकोळनेर 294 0 हे 40 आर मुख्‍य अभियंता, (स्‍था) महाराष्‍ट्र राज्‍य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित, नाशिक 33/11 के.व्‍ही विदयुत उपकेंद्रासाठी क्र.मह/कार्या/जमीन-1अ/339/2015 दि.13/03/2015 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
78 नगर निंबळक 169 2 हे 00 आर जिल्‍हा निवडणूक अधिकारी अहमदनगर ईव्‍हीएम मशिन व व्हिव्हिपॅट यंत्राच्‍या साठवणुकरिता क्र.मह/कार्या/जमीन-1अ/1292/2017 दि.11/09/2017 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,4एमबी)
79 नगर निंबळक 168 0 हे 80 आर मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, जिल्‍हा परिषद अहमदनगर आरसेटी क्र.मह/कार्या/जमीन-1अ/1264/2019 दि.22/08/2019 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,8एमबी)
80 नगर निंबळक 168 0 हे 40 आर महाराष्‍ट्र राज्‍य बियाणे, महामंडळ मर्या. अकोला गोडाऊन बांधण्‍यासाठी क्र.मह/कार्या/जमीन-1अ/1260/2019 दि.22/08/2019 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
81 नगर सावेडी 220 10 एकर ए.सी.गुंदेचा शेतीसाठी No.WS.II/1568/67, Dt. 11/07/1967 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)