बंद करा

शासकीय जमीन वाटप आदेश – कोपरगाव

अ.क्र. तालुका गाव गट नंबर/ सर्व्‍हे नंबर क्षेत्र कोणास वाटप केले प्रयोजन आदेश क्रमांक व दिनांक फाईल
1 कोपरगांव कोपरगांव स.नं.114/2A, स.नं.114/2B 2 हे.55 आर जिल्‍हाशल्‍यचिकित्‍सक ग्रामीण रुग्‍णालयाचे इमारतीसाठी No.WS/IV/1469/2003, Dt.27.11.2003 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
2 कोपरगांव जेऊर पाटोदा स.नं.86 58.5 चौ.मी. श्री.एकनाथ नामदेव आव्‍हाड व इतर 6 पाईपलाईनसाठी क्र.मह/कार्या/3क/825/2006, दि.02.02.2007 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
3 कोपरगांव कोपरगांव सि.स.नं.2178 185.8 चौ.मी. श्री.ए.के. आहुजा राहणेसाठी No.REV/Desk/I/887/1986 Dt. 21.06.86 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,4एमबी)
4 कोपरगांव कोपरगांव सि.स.नं. 890 27.88 चौ.मी. श्री.जी.आर. तिवारी राहणेसाठी No.REV/Desk/I/2666/1987,Dt. 26.10.87 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
5 कोपरगांव संवत्‍सर ग्रा.प.मि.क्र.448 अ 25 आर विभागीय अभियंता (प्रशासन) अहमदनगर कार्यालयासाठी क्रमांक मह/कार्या3अ/506/2000, दि.05.05.2000 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
6 कोपरगांव कोपरगांव सि.स.नं.1809 25 आर श्री.गजानन को.ऑप.हौसिंग सोसायटी, कोपरगांव राहणेसाठी क्र.महसूल.2.जमीन (ना)608,दि.19.12.1970 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
7 कोपरगांव दहिगांव बोलका ग.नं.1 18.25 आर मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, अहमदनगर प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र No.RB/Desk/III-A/648/1993,Dt.21.08.1999 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
8 कोपरगांव कोपरगांव सि.स.नं. 2006, 2008,2110, 2012 2540 चौ.मी. मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, अहमदनगर कोपरगांव पंचायत समिती कर्मचा-यांचे निवासस्‍थान क्र.मह/कार्या/जमीन2-अ/1101/2016,दि.05.10.2016 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
9 कोपरगांव कोकमठाण 341/6 3 हे.33 आर सरपंच,ग्रा.पं.कोकमठाण ता.कोपरगांव साठवण तलाव व जलशुध्‍दीकरण केंद्रासाठी क्र.मह/कार्या/जमीन2-अ/855/2018,दि.19.07.2018 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
10 कोपरगांव कोपरगांव स.नं.213 3 एकर रेव्‍हेन्‍यु डिपार्टमेंट को-ऑपरेशन हाऊसिंग सोसायटी कोपरगांव राहणेसाठी No.RB/WX.V2407/63   Dt.30.10.63 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
11 कोपरगांव येसगांव ग.नं.34/6 5 आर सचिव, संजीवनी रुरल एज्‍युकेशन सोसायटी, कोपरगांव विहीरीसाठी क्रमांक मह/कार्याजमीन   2अ/705/2012 दि.24.09.2012 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
12 कोपरगांव कोपरगांव सि.स.नं.1547 44 चौ.मी. श्रीम.हुराबी लतीफ मन्‍सुरी व श्रीम.बानोबी महंमद मन्‍सुरी राहणेसाठी क्रमांक/मह/कार्याङ1/1307/90,दि.16.08.90 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
13 कोपरगांव कोपरगांव सि.स.नं.2183 185.8 चौ.मी. श्री.अशोक भिमाशंकर खोंबेकर राहणेसाठी Desk-I/138/75 Dt.29.01.1985 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
14 कोपरगांव कोपरगांव सि.स.नं.890 58.06 चौ.मी. श्री.अमृत शांतीलाल शहा राहणेसाठी No.Rev/Desk/I/2887/1987,Dt. 26.10.1987 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
15 कोपरगांव कोपरगांव स.नं.2/3 875 चौ.मी. नगराध्‍यक्ष, कोपरगांव नगर पालिका सार्वजनिक शौचालयासाठी No:Desk 548/86        Dt.05.04.1986 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
16 कोपरगांव कोपरगांव 01-Apr 875 चौ.मी. नगराध्‍यक्ष, कोपरगांव नगर पालिका सार्वजनिक शौचालयासाठी No:Desk 94.86 Dt.27.01.86 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
17 कोपरगांव कोपरगांव सि.स.नं.1809 875 चौ.मी. नगराध्‍यक्ष, कोपरगांव नगर पालिका सार्वजनिक शौचालयासाठी No:Desk 79.86 Dt.27.01.86 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
18 कोपरगांव कोपरगांव स.नं.113/2 108 चौ.मी. श्री.चंदभान सावळेराम भाबड रा.कोपरगांव राहणेसाठी  अतिक्रमण नियमित केले क्रमांक मह/कार्या जमीन 2अ/389/2015,दि.27.05.2015 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
19 कोपरगांव मोर्विस स.नं.51 16 एकर 3 आर श्री. कोंडाजी भिल शेतीसाठी No.L.N.D.2887/1949 Dt.25/04/1949 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
20 कोपरगांव कोपरगांव सि.स.नं.1935 708 चौ.मी. नगराध्‍यक्ष, कोपरगांव नगर पालिका सार्वजनिक शौचालयासाठी No.RB/Desk.I.2346.92. Dt.25.09.92 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,एमबी)
21 कोपरगांव कोपरगांव सि.स.नं.2254 185.8 चौ.मी. नगराध्‍यक्ष, कोपरगांव नगर पालिका शॉपिंग सेंटरसाठी क्र.मह.कार्या.2347.92 दि.25.02.92 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
22 कोपरगांव कोपरगांव सि.स.नं.2015 627.1चौ.मी. शाखाधिकारी, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ, कोपरगांव कार्यालयाचे इमारतीसाठी क्र.मह/कार्या/जमीन-2अ/519/2018, दि.17.04.2018 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
23 कोपरगांव चांदेकसारे, देर्डे  को-हाळे, घारी,भोजडे,दाऊच खुर्द 16.6507 हे.आर मा.उपाध्‍यक्ष तथा व्‍यवस्‍थापकीय संचालक, महाराष्‍ट्र राज्‍य रस्‍ते विकास महामंडळ (मर्या), मंबई नागपूर-मुबई समृध्‍दी महामार्गाचे हवाई बांधकामासाठी क्र.मह/कार्या/जमीन-2अ/एस.आर./10/2018         दि.20.12.2018 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,5एमबी)
24 कोपरगांव चांदेकसारे 182/2 1 हे.73 आर मा.उपाध्‍यक्ष तथा व्‍यवस्‍थापकीय संचालक, महाराष्‍ट्र राज्‍य रस्‍ते विकास महामंडळ (मर्या), मंबई नागपूर-मुबई समृध्‍दी महामार्गासाठी क्र.मह/कार्या/जमीन-2अ/एस.आर./647/2018        दि.21.05.2018 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
25 कोपरगांव कोपरगांव 114/2ब 3230 चौ.मी. चेअरमन, गुरुकुल सहकारी गृहनिर्माण संस्‍था कोपरगांव राहणेसाठी क्रमांक मह/कार्या/3अ/1079/2001,  दि.26.07.2001 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
26 कोपरगांव कोपरगांव स.नं.237 4 हे.81 आर जिल्‍हा पुरवठा अधिकारी गोडाऊनसाठी क्रमांक मह/कार्या जमीन 2अ/ 948/2013,दि.01.10.2013 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
27 कोपरगांव कोपरगांव स.नं.113 व स.नं.114 572.68 चौ.मी. मुख्‍याधिकारी कोपरगांव पाणी पुरवठा टाकीचे अतिक्रमण नियमीत केले क्रमांक मह.कार्या.2ब/180/06, दि.01.04.2006 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
28 कोपरगांव करंजी बु. ग.नं.655 0 हे.20 आर सरपंच व ग्रामसेवक ग्रामपंचायत मढी बु. आदिवासी समाजाच्‍या दफनभूमीसाठी क्र.मह/कार्या/जमीन 2अ/एसआर/30/2022,         दि.31.05.2022 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3MB
29 कोपरगांव कोपरगांव सि.स.नं.682 85 आर मुख्‍याधिकारी, नगर पालिका, कोपरगांव उदयानासाठी क्रमांक मह/ कार्या/ 2अ/ 310/2009,दि.20.03.2009 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
30 कोपरगांव कोपरगांव सि.स.नं.2249 185.8 चौ.मी. श्री.पी.एन.कुलकर्णी राहणेसाठी No.Rev/Desk/III/83/80-81 Dt.13.01.1981 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
31 कोपरगांव कोपरगांव सि.स.नं.1998 160.89 चौ.मी. श्री.बाळासाहेब रावसाहेब आढाव लघुउदयोगाकरिता व कार्यालयाकरिता क्र.मह/कार्या/जमीन 2अ/659/ 2008,दि.27.06.2008 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
32 कोपरगांव कोपरगांव सि.स.नं.2267 185.8 चौ.मी. श्री.एल.बी. परदेशी राहणेसाठी No.Rev/Desk/I/830/80 Dt. 30.07.1980 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
33 कोपरगांव कोपरगांव सि.स.न.2058 व 2059 8800 चौ.मी. नगराध्‍यक्ष, कोपरगांव नगर पालिका ओपन मार्केटसाठी No.RB/WS/B.416/67    Dt.26.06.67 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
34 कोपरगांव कोपरगांव सि.स. नं.1470ड 77 चौ.फुट श्री.बळवंत सुखदेव आगलावे राहणेसाठी क्रमांक/आर.बी.व.शि./1/231/68,  दि.18.04.60 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
35 कोपरगांव कोपरगांव सि.स.न.707 51 चौ.फुट श्री.रामचंद्र धोंडेपंत नेहे राहणेसाठी No.RB.WSI/211/70       Dt.26.03.70 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
36 कोपरगांव कोपरगांव सि.स. नं.915 व 952 143 चौ.फुट चेअरमन, श्री.बालाजी मंदीर ट्रस्‍ट मंदिरासाठी क्र.म.शा.का.वि.1/351/70     दि.21.04.70 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
37 कोपरगांव कोपरगांव सि.स. नं.1809 22000 चौ.फुट श्री.गणेश सहकारी गृह निर्माण संस्‍था कोपरगांव चेअरमन, श्री.गणेश सहकारी गृह निर्माण संस्‍था कोपरगांव No.RB./CTS/X/1122/75 Dt.25.08.75 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
38 कोपरगांव कोपरगांव सि.स.नं.2597 400 चौ.फुट श्री. शेख नुर फजलभाई राहणेसाठी No.RB./CTS-I/833/74-75 Dt.25.03.75 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
39 कोपरगांव येसगांव स.नं.2/11 19 आर सरपंच, येसगांव ता.कोपरगांव मंगल कार्यालयासाठी क्रमांक.मह/कार्या/3अ/934/2003, दि.27.08.2003 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
40 कोपरगांव पोहेगांव ग .नं.512/1 3 आर चेअरमन पोहेगांव ग्रामीण बिगर शेती संस्‍था पोहेगांव संस्‍थेच्‍या कार्यालयासाठी क्रमांक मह/कार्या/3अ/1337/2001, दि.27.09.2001 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
41 कोपरगांव मढी बु. ग.नं.420 0 हे.10 आर सरपंच व ग्रामसेवक ग्रामपंचायत मढी बु. मुस्‍लीम समाजाच्‍या दफनभूमीसाठी क्र.मह/कार्या/जमीन 2अ/एसआर/31/2022,दि.31.05.2022 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
42 कोपरगांव कोपरगांव सि.स.नं.2039 2187 चौ.मी. नगराध्‍यक्ष, कोपरगांव नगर पालिका कार्यालयाचे इमारतीसाठी No.Desk.I55/79 Dt.30.07.79 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
43 कोपरगांव कोपरगांव सि.स.नं.1436C अध्‍यक्ष तालुका डेव्‍हलपमेंट बोर्ड,कोपरगांव कार्यालयाचे इमारतीसाठी No.RB/CTS/X/5312/76 Dt.31.07.1956 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
44 कोपरगांव कोपरगांव सि.स.नं.2175 2000 चौ.फुट श्री.आर.बी. परदेशी राहणेसाठी No.RB/CTS/X/2718/75 Dt.09.02.76 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
45 कोपरगांव कोपरगांव सि.स.नं.1809 38 आर संजीवणी सहकारी भाडेकरू मालकी गृह निर्माण संस्‍था राहणेसाठी No.RB.CTS-I-122/73 Dt.30.01.1973 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
46 कोपरगांव कोपरगांव सि.स.नं.2042 4230 चौ.मी. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ अहमदनगर प्रशासकीय इमारत बांधणेसाठी क्र.मह/कार्या/जमिन/2अ/645/2010, दि.25.06.2010 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
47 कोपरगांव मायगावदेवी ग.नं.261 40 आर श्री.गुरुदेव आश्रम मायगांवदेवी धार्मिक/सार्वजनिक प्रयोजनासाठी क्रमांकः-जमीन 3384/1840/प्र.क्र.70/ज6 दि.04.04.2000 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
48 कोपरगांव कोपरगांव सि.स.नं.2250 185.8 चौ.मी. श्री.शशिकांत विहाल आमले राहणेसाठी Desk-I/920/80 Dt.08.08.1980 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2MB
49 कोपरगांव कोपरगांव सि.स.नं.1935 श्री.जी.के.पारेख राहणेसाठी No.LND.A 0/39 Dt.27.12.1963 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
50 कोपरगांव कोपरगांव सि.स.नं.1809 40 X 50 चौ.फुट श्री.पी.व्‍ही.रुस्‍तोमजी गार्डनसाठी No.LND.A 6/110 Dt.08.09.1964 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
51 कोपरगांव कोपरगांव 63 X 64 चौ.फुट श्री.नबी शेख राहणेसाठी No.CTS.513 Dt.13.01.57 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
52 कोपरगांव कोपरगांव सि.स.नं.1388 2000 चौ.फुट श्री.शेख राहणेसाठी No.C.T.S.3406 Dt.29.12.59 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
53 कोपरगांव राहाता 31 आर रयत शिक्षण संस्‍था शाळेच्‍या इमारतीसाठी No.RB.WS.V 3225 Dt.12.03.1962 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
54 कोपरगांव संवत्‍सर स.नं.207 20 एकर डायरेक्‍टर, इंडस्‍ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल इस्‍टेट,कोपरगांव औदयोगिक प्रयोजन No.RBWSV753/66 Dt.31.05.66 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,एमबी)
55 कोपरगांव शिंगणापूर स.नं.85 70 X 20 चौ.फुट अकृषक प्रयोजन No.LND 1389 of 1935 Dt.04.05.1935 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
56 कोपरगांव हंडीनिमगांव स.नं.29 3 एकर 31 गुंठे श्री.के.जे.पाठक शेतीसाठी No.L.N.D. 1098 of 33 Dt.25.05.33 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
57 कोपरगांव कोपरगांव सि.स.नं.2016 व 2014 1254.2 चौ.मी. मा.जिल्‍हा व सत्र न्‍यायाधीश अहमदनगर शासकीय निवासस्‍थान बांधणेसाठी क्र./मह.कार्या2जमिन 2अ/1161/2012,दि.03.02.2012 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
58 कोपरगांव शिर्डी गावठाण 36 X 44 चौ.फुट अध्‍यक्ष, शिर्डी संस्‍थान शिर्डी धार्मिक प्रयोजन No.L.N.D. 01 Dt.01.05.1950 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
59 कोपरगांव पुणतांबा स.नं.26 38 आर अध्‍यक्ष, डिस्‍ट्रीक्‍ट लोकल बोर्ड शाळेच्‍या इमारतीसाठी No.L.N.D.-1/61 Dt.06.06.1938 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
60 कोपरगांव कोपरगांव स.नं.7 अध्‍यक्ष, डिस्‍ट्रीक्‍ट लोकल बोर्ड जनावरांच्‍या दवाखान्‍यासाठी No.214 of 1919 Dt.09.10.1919 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,1एमबी)
61 कोपरगांव कोपरगांव सि.स.नं.1767 500 चौ.मी. उपविभागीय अभियंता,सेंट्रल वॉटर कमिशन अपर गोदावरी विभाग, औरंगाबाद कार्यालयासाठी क्रमांक मह/कार्या/जमीन 2अ/एसआर-29/2019 दि.13.11.2019 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
62 कोपरगांव माहेगांव देशमुख ग.नं.1 1 हेक्‍टर मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.अहमदनगर प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र क्र.मह/कार्या/जमीन-2अ/17/2021,दि.31.03.2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
63 कोपरगांव कुंभारी 463/3 40 आर सचिव, रयत शिक्षण संस्‍था, सातारा तर्फे कार्यकारी संचालक, कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, गौतमनगर पो.कोळपेवाडी ता.कोपरगांव शा‍ळेच्‍या क्रिडांगणासाठी (30 वर्षांसाठी भाडेपट्टयाने) क्र.मह/कार्या/जमिन 2अ/एस आर/09/2021  दि.18/01 /2021 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,3एमबी)
64 कोपरगांव रवंदे 297/1 10 आर सचिव, रयत शिक्षण संस्‍था, सातारा तर्फे मुख्‍याध्‍यापक, शिवशंकर विदया मंदीर, रवंदे ता.कोपरगांव शा‍ळेच्‍या क्रिडांगणासाठी (30 वर्षांसाठी भाडेपट्टयाने) क्र.कावि/जमीन 2अ/एस आर/24/2020  दि.09/12 /2020 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
65 कोपरगांव वारी 140/4 60 आर सचिव, रयत शिक्षण संस्‍था तर्फे मुख्‍याध्‍यापक श्री.रामेश्‍वर विदयालय, वारी ता.कोपरगांव शा‍ळेच्‍या क्रिडांगणासाठी (30 वर्षांसाठी भाडेपट्टयाने) क्र.कावि/जमीन 2अ/एस आर/13/2020  दि.22/10 /2020 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
66 कोपरगांव कोपरगांव सि.स.नं.1935अ 11245.23 चौ.मी. मुख्‍याध्‍यापक, कर्मवीर भाऊराव पाटील माध्‍यमिक व तांत्रिक विदयालय, कोपरगांव ता.कोपरगांव शा‍ळेच्‍या क्रिडांगणासाठी (30 वर्षांसाठी भाडेपट्टयाने) क्र.कावि/जमीन 2अ/एस आर/08/2020  दि.28/08 /2020 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,2एमबी)
67 कोपरगांव ब्राम्‍हणगांव ग.नं.350 0 हे.60 आर कार्यकारी अभियंता (स्‍था महावितरण नाशिक) 33/11 के.व्‍ही उपकेंद्रासाठी क्र.मह/कार्या/जमीन 2अ/एसआर/27/2022 दि.27.05.2022 फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,4एमबी)