बंद करा

लोकसेवा हक्क अधिनियम

महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना शासनामार्फत व शासनाचे अधिनस्त सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांमार्फत दिल्या जाणा-या अधिसूचित सेवा पारदर्शक, गतिमान व विहित कालमर्यादेत देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ पारित करण्यात आला असून तो दि. २८-०४-२०१५ पासून अंमलात आहे. नागरिकांना सुलभ व कालमर्यादेत सेवा मिळाव्यात हे त्याचे उ‍द्दीष्ट आहे.

वरीलप्रमाणे अधिसूचित सेवा नागरिकांना दिल्या जात आहेत किंवा नाही यावर देखरेख, समन्वय, सनियंत्रण ठेवण्यासाठी व या संदर्भात सुधारणा सुचविण्यासाठी उपरोक्त कायद्यान्वये महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग गठीत करण्यात आला असून आयोगामध्ये एक मुख्य आयुक्त व सहा आयुक्त कार्यरत आहेत. आयोगाचे मुख्यालय नविन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे असून सहा विभागातील मुख्यालयाच्या ठिकाणी आयुक्तांची कार्यालये आहेत.

पात्र नागरीकांना विहित वेळेत सेवा न मिळाल्यास अथवा नियमोचित कारणाशिवाय ती नाकारल्यास अशा निर्णयाविरुध्द संबंधितांना वरीष्ठांकडे प्रथम व व्दितीय अपिल करता येते व तरीही समाधान न  झाल्यास आयोगाकडे तृतीय अपिल करता येते. कसूरदार  अधिका-यास प्रतिप्रकरण रु.५०००/- पर्यंत दंड होऊ शकतो.

महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाची वेबसाईट  :- https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in

अनुक्रमांक विभाग सार्वजनिक सेवा सेवा प्रदान करणे साठी वेळ मर्यादा (दिवस) पदनिर्देशित अधिकारी प्रथम अपील अधिकारी द्वितीय अपील अधिकारी
1 महसूल सेवा शेतकरी असल्याचा दाखला तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी
2 महसूल सेवा अधिकार अभिलेखाची प्रमाणित प्रत लिपिक / तलाठी ना.तहसिलदार तहसिलदार
3 महसूल सेवा अधिकार अभिलेखाची प्रमाणित प्रत १५ तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी
4 महसूल सेवा भुमिहीन शेतमजुर असल्याचा दाखला १५ तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी
5 महसूल सेवा डोंगर/ दुर्गम क्षेत्रात राहत असल्याचे प्रमाणपत्र अ. कारकून / ना. तहसीलदार ना.तहसिलदार/ तहसीलदार उपविभागीय अधिकारी
6 महसूल सेवा जमिनीचा औद्योगिक प्रयोजनासाठी वापर करण्यासाठी अनुसूचित नसलेले कोणतेही झाड तोडण्याची परवानगी १५ तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी
7 महसूल सेवा उत्पन्न प्रमाणपत्र १५ ना.तहसिलदार तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी
8 महसूल सेवा तात्पुरता रहिवास प्रमाणपत्र तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी
9 महसूल सेवा वय, राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र १५ तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी
10 महसूल सेवा ऐैपतीचा दाखला (रु.२ लक्ष पर्यंत ) २१ ना.तहसिलदार तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी
11 महसूल सेवा ऐैपतीचा दाखला (रु.२००००१ ते ८ लक्ष पर्यंत) २१ तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी
12 महसूल सेवा ऐैपतीचा दाखला (रु.८००००१ ते ४० लक्ष पर्यंत) २१ उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी
13 महसूल सेवा ऐैपतीचा दाखला (रु. ४० लक्ष पुढे) २१ जिल्हाधिकारी अप्पर आयुक्त विभागीय आयुक्त
14 महसूल सेवा ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी
15 महसूल सेवा सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी उपविभागीय अधिकारी अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी
16 महसूल सेवा औद्योगिक प्रयोजनार्थ जमीन खोदण्याची परवानगी( गौण खनिज उत्खनन) १५ तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी
17 महसूल सेवा अल्प भु-धारक दाखला १५ तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी
18 महसूल सेवा प्रतिज्ञापत्र साक्षांकित करणे अ. कारकून / ना. तहसीलदार ना.तहसिलदार/ तहसीलदार उपविभागीय अधिकारी
19 महसूल सेवा जातीचे प्रमाणपत्र २१ उपविभागीय अधिकारी/ उप जिल्हाधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी
20 महसूल सेवा नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र २१ उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी

महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग, नाशिक विभागीय कार्यालय, नाशिक
आयुक्त :श्रीमती चित्रा कुलकर्णी
पत्ता :’सिंहगड’, शासकीय विश्रामगृह,गोल्फ क्लब जवळ , नाशिक-४२२ ००२
दूरध्वनी :०२५३-२९९५०८०
ई मेल आयडी :rtsc[dot]nashik[at]gmail[dot]com

पदनिर्देशित अधिकारी यांच्याकडून सेवा प्राप्त न झाल्यास अथवा दिलेल्या मुदतीत न मिळाल्यास व प्रथम आणि द्वितीय अपिलात न्याय न मिळाल्यास कायद्याच्या १८(१) नुसार अर्जदार नमुना V मध्ये द्वितीय अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ६० दिवसात अपील दाखल करू शकतो.