बंद करा

पुनर्वसन

 अ.न.  तालुक्यातील गावाचा अ.न. तालुका गावाचे नाव लाभ क्षेत्र बुडीत क्षेत्र
अकोले अकोले होय नाही
अकोले अगस्तीनगर नाही नाही
अकोले अंबड नाही नाही
अकोले अंबिकानगर नाही नाही
अकोले अंबित नाही नाही
अकोले अंभोळ नाही नाही
अकोले आगार होय नाही
अकोले आबीतखिंड नाही नाही
अकोले आंबेवंगण नाही नाही
१० १० अकोले इंदुरी होय नाही
११ ११ अकोले उडदावणे नाही नाही
१२ १२ अकोले उंचखडक खुर्द होय नाही
१३ १३ अकोले उंचखडक बुद्रुक होय नाही
१४ १४ अकोले उंबरेवाडी नाही नाही
१५ १५ अकोले एकदरे नाही नाही
१६ १६ अकोले औरंगपूर होय नाही
१७ १७ अकोले करंडी नाही नाही
१८ १८ अकोले कळस खुर्द होय नाही
१९ १९ अकोले कळस बुद्रुक होय नाही
२० २० अकोले कळंब नाही नाही
२१ २१ अकोले कातळापूर नाही होय
२२ २२ अकोले काळेवाडी नाही नाही
२३ २३ अकोले कुमशेत नाही नाही
२४ २४ अकोले कुंभेफळ होय नाही
२५ २५ अकोले केळी ओतुर नाही नाही
२६ २६ अकोले केळी कोतुळ नाही नाही
२७ २७ अकोले केळीरूम्हणवाडी नाही नाही
२८ २८ अकोले केळूंगण नाही नाही
२९ २९ अकोले कोकणवाडी नाही नाही
३० ३० अकोले कोतुळ नाही नाही
३१ ३१ अकोले कोथळे नाही नाही
३२ ३२ अकोले कोदणी नाही होय
३३ ३३ अकोले कोलटेंभे नाही नाही
३४ ३४ अकोले कोहणे होय नाही
३५ ३५ अकोले कोहंडी नाही होय
३६ ३६ अकोले कोंभाळणे नाही नाही
३७ ३७ अकोले कौठ वाडी नाही नाही
३८ ३८ अकोले खडकी खुर्द नाही नाही
३९ ३९ अकोले खडकी बुद्रुक नाही नाही
४० ४० अकोले खानापूर होय नाही
४१ ४१ अकोले खिरविरे नाही नाही
४२ ४२ अकोले खुंटेवाडी नाही नाही
४३ ४३ अकोले खेतेवाडी नाही नाही
४४ ४४ अकोले गणोरे नाही नाही
४५ ४५ अकोले गर्दणी नाही नाही
४६ ४६ अकोले गारवाडी नाही नाही
४७ ४७ अकोले गुहिरे नाही नाही
४८ ४८ अकोले गोडेवाडी नाही नाही
४९ ४९ अकोले गोदोंशी नाही नाही
५० ५० अकोले घाटघर नाही होय
५१ ५१ अकोले घोटी नाही नाही
५२ ५२ अकोले घोडसरवाडी नाही नाही
५३ ५३ अकोले चास नाही नाही
५४ ५४ अकोले चिचोंडी नाही नाही
५५ ५५ अकोले चितळवेढे नाही होय
५६ ५६ अकोले चिंचावणे नाही नाही
५७ ५७ अकोले चैतन्यपूर नाही नाही
५८ ५८ अकोले चॉंदसुरज नाही नाही
५९ ५९ अकोले चंदगीरवाडी नाही नाही
६० ६० अकोले जहागीरदारवाडी नाही नाही
६१ ६१ अकोले जाचकवाडी नाही नाही
६२ ६२ अकोले जामगांव नाही होय
६३ ६३ अकोले जायनावाडी नाही नाही
६४ ६४ अकोले जांभळे नाही नाही
६५ ६५ अकोले टाकळी होय नाही
६६ ६६ अकोले टाहाकारी नाही नाही
६७ ६७ अकोले टिटवी नाही होय
६८ ६८ अकोले ठाकरवाडी नाही होय
६९ ६९ अकोले डोंगरगांव नाही नाही
७० ७० अकोले डोंगरवाडी नाही नाही
७१ ७१ अकोले ढगेवाडी नाही नाही
७२ ७२ अकोले ढोकरी होय नाही
७३ ७३ अकोले तळे नाही नाही
७४ ७४ अकोले तांभोळ नाही नाही
७५ ७५ अकोले तिरढे नाही नाही
७६ ७६ अकोले तेरूंगण नाही नाही
७७ ७७ अकोले दगडवाडी नाही नाही
७८ ७८ अकोले दिगंबर नाही होय
७९ ७९ अकोले देवगांव नाही नाही
८० ८० अकोले देवठाण नाही होय
८१ ८१ अकोले धामणगावं आवारी नाही नाही
८२ ८२ अकोले धामणगांव पाट नाही नाही
८३ ८३ अकोले धामणवन नाही नाही
८४ ८४ अकोले धुमाळवाडी नाही नाही
८५ ८५ अकोले नवलेवाडी नाही नाही
८६ ८६ अकोले नागवाडी नाही नाही
८७ ८७ अकोले नाचणठाव नाही नाही
८८ ८८ अकोले निरगुडवाडी नाही नाही
८९ ८९ अकोले निळवंडे नाही होय
९० ९० अकोले निंब्रळ होय होय
९१ ९१ अकोले परखतपूर होय नाही
९२ ९२ अकोले पळसुंदे नाही नाही
९३ ९३ अकोले पाचनई नाही नाही
९४ ९४ अकोले पाचपट्टावाडी नाही नाही
९५ ९५ अकोले पाडाळणे नाही नाही
९६ ९६ अकोले पाडोशी नाही नाही
९७ ९७ अकोले पाभुळवंडी नाही नाही
९८ ९८ अकोले पांगरी नाही नाही
९९ ९९ अकोले पांजरे नाही नाही
१०० १०० अकोले पिसेवाडी नाही नाही
१०१ १०१ अकोले पिंपरकणे होय होय
१०२ १०२ अकोले पिंपरी नाही नाही
१०३ १०३ अकोले पिंपळगांव खांड नाही नाही
१०४ १०४ अकोले पिंपळगांव नाकविंदा नाही नाही
१०५ १०५ अकोले पिंपळगांव निपाणी नाही नाही
१०६ १०६ अकोले पिंपळदरावाडी नाही नाही
१०७ १०७ अकोले पिंपळदरी नाही नाही
१०८ १०८ अकोले पुरूषवाडी नाही नाही
१०९ १०९ अकोले पेढेवाडी नाही नाही
११० ११० अकोले पेंडशेत नाही नाही
१११ १११ अकोले पैठण नाही नाही
११२ ११२ अकोले पोपेरेवाडी नाही नाही
११३ ११३ अकोले फोफसंडी नाही नाही
११४ ११४ अकोले बदगी नाही नाही
११५ ११५ अकोले बलठण नाही नाही
११६ ११६ अकोले बहिरवाडी नाही नाही
११७ ११७ अकोले बाभुळवंडी नाही नाही
११८ ११८ अकोले बारववाडी नाही नाही
११९ ११९ अकोले बारी नाही नाही
१२० १२० अकोले बिताका नाही नाही
१२१ १२१ अकोले बेलापूर नाही नाही
१२२ १२२ अकोले बोरी नाही नाही
१२३ १२३ अकोले ब्राम्हणवाडा नाही नाही
१२४ १२४ अकोले भोजदरवाडी नाही नाही
१२५ १२५ अकोले भोळेवाडी नाही नाही
१२६ १२६ अकोले भंडारदरा नाही नाही
१२७ १२७ अकोले मनोहरपूर नाही नाही
१२८ १२८ अकोले मन्याळे नाही नाही
१२९ १२९ अकोले मवेशी नाही नाही
१३० १३० अकोले महादेववाडी नाही नाही
१३१ १३१ अकोले माणिक ओझर नाही नाही
१३२ १३२ अकोले मान्हेरे नाही नाही
१३३ १३३ अकोले माळेगांव नाही होय
१३४ १३४ अकोले मुतखेल नाही नाही
१३५ १३५ अकोले मुथाळणे नाही नाही
१३६ १३६ अकोले मुरशेत नाही नाही
१३७ १३७ अकोले मेहंदुरी होय नाही
१३८ १३८ अकोले मोग्रस नाही नाही
१३९ १३९ अकोले मोरवाडी नाही नाही
१४० १४० अकोले म्हाळादेवी होय नाही
१४१ १४१ अकोले म्हाळुंगी नाही नाही
१४२ १४२ अकोले येसरठाव नाही नाही
१४३ १४३ अकोले रणद खुर्द नाही नाही
१४४ १४४ अकोले रणद बुद्रुक नाही नाही
१४५ १४५ अकोले रतनवाडी नाही नाही
१४६ १४६ अकोले राजूर नाही नाही
१४७ १४७ अकोले रूंभोडी होय नाही
१४८ १४८ अकोले रेडे होय नाही
१४९ १४९ अकोले लव्हाळी ओतूर नाही नाही
१५० १५० अकोले लव्हाळी कोतुळ नाही नाही
१५१ १५१ अकोले लहित खुर्द नाही नाही
१५२ १५२ अकोले लहित बुद्रुक नाही नाही
१५३ १५३ अकोले लाडगांव नाही नाही
१५४ १५४ अकोले लिंगदेव नाही नाही
१५५ १५५ अकोले वाकी नाही नाही
१५६ १५६ अकोले वागदरी नाही नाही
१५७ १५७ अकोले वाघापुर नाही नाही
१५८ १५८ अकोले वारंघुशी नाही नाही
१५९ १५९ अकोले वाशेरे नाही नाही
१६० १६० अकोले वांजुळशेत नाही नाही
१६१ १६१ अकोले विठा होय होय
१६२ १६२ अकोले विरगांव नाही नाही
१६३ १६३ अकोले विहिर नाही नाही
१६४ १६४ अकोले शिदवड नाही नाही
१६५ १६५ अकोले शिरपुंजे खुर्द नाही नाही
१६६ १६६ अकोले शिरपुंजे बुद्रुक नाही नाही
१६७ १६७ अकोले शिळवंडी नाही नाही
१६८ १६८ अकोले शिवाजीनगर नाही नाही
१६९ १६९ अकोले शिसवद नाही नाही
१७० १७० अकोले शिंगणवाडी नाही होय
१७१ १७१ अकोले शिंदे नाही नाही
१७२ १७२ अकोले शेणित नाही नाही
१७३ १७३ अकोले शेणित खुर्द नाही नाही
१७४ १७४ अकोले शेरणखेल नाही नाही
१७५ १७५ अकोले शेरेवाडी नाही नाही
१७६ १७६ अकोले शेलद नाही नाही
१७७ १७७ अकोले शेलविहीरे नाही होय
१७८ १७८ अकोले शेंडी नाही नाही
१७९ १७९ अकोले समशेरपूर नाही नाही
१८० १८० अकोले सरोवरवाडी नाही नाही
१८१ १८१ अकोले साकिरवाडी नाही नाही
१८२ १८२ अकोले सातेवाडी नाही नाही
१८३ १८३ अकोले साम्रद नाही नाही
१८४ १८४ अकोले सावरकुटे नाही नाही
१८५ १८५ अकोले सावरगांव पाट नाही नाही
१८६ १८६ अकोले सांगवी नाही नाही
१८७ १८७ अकोले सुगांव खुर्द होय नाही
१८८ १८८ अकोले सुगांव बुद्रुक होय नाही
१८९ १८९ अकोले सुलतानपुर होय नाही
१९० १९० अकोले सोंमलवाडी नाही नाही
१९१ १९१ अकोले हिवरगांव नाही नाही
१९२ अहमदनगर अकोळनेर नाही नाही
१९३ अहमदनगर अरणगांव नाही नाही
१९४ अहमदनगर अंबिलवाडी नाही नाही
१९५ अहमदनगर आगडगांव नाही नाही
१९६ अहमदनगर आठवड नाही नाही
१९७ अहमदनगर आव्हाडवाडी नाही नाही
१९८ अहमदनगर इमामपूर नाही नाही
१९९ अहमदनगर इसळक नाही नाही
२०० अहमदनगर इस्मालपुर नाही नाही
२०१ १० अहमदनगर उक्कडगांव नाही नाही
२०२ ११ अहमदनगर उदरमल नाही नाही
२०३ १२ अहमदनगर कर्जुनेखारे नाही नाही
२०४ १३ अहमदनगर कापुरवाडी नाही नाही
२०५ १४ अहमदनगर कामरगांव नाही नाही
२०६ १५ अहमदनगर केडगांव नाही नाही
२०७ १६ अहमदनगर कोल्हेवाडी नाही नाही
२०८ १७ अहमदनगर कोळपे आखाडा नाही नाही
२०९ १८ अहमदनगर कौडगांव नाही नाही
२१० १९ अहमदनगर खडकी नाही नाही
२११ २० अहमदनगर खातगांव टाकळी नाही नाही
२१२ २१ अहमदनगर खांडके नाही नाही
२१३ २२ अहमदनगर खोसपुरी नाही नाही
२१४ २३ अहमदनगर खंडाळा नाही नाही
२१५ २४ अहमदनगर गुणवडी नाही नाही
२१६ २५ अहमदनगर गुंडेगांव नाही नाही
२१७ २६ अहमदनगर घोसपुरी नाही नाही
२१८ २७ अहमदनगर चास नाही नाही
२१९ २८ अहमदनगर चाहुराणा खु नाही नाही
२२० २९ अहमदनगर चाहुराणा बु नाही नाही
२२१ ३० अहमदनगर चिचोंडी पाटील नाही नाही
२२२ ३१ अहमदनगर जखणगांव नाही नाही
२२३ ३२ अहमदनगर जाधववाडी नाही नाही
२२४ ३३ अहमदनगर जांब नाही नाही
२२५ ३४ अहमदनगर जेऊर नाही नाही
२२६ ३५ अहमदनगर टाकळी काझी नाही नाही
२२७ ३६ अहमदनगर टाकळी खातगांव नाही नाही
२२८ ३७ अहमदनगर डोंगरगण नाही नाही
२२९ ३८ अहमदनगर तांदळी वडगांव नाही नाही
२३० ३९ अहमदनगर दरेवाडी नाही नाही
२३१ ४० अहमदनगर दशमी गव्हाण नाही नाही
२३२ ४१ अहमदनगर दहिगांव नाही नाही
२३३ ४२ अहमदनगर देऊळगांव सिद्धी नाही नाही
२३४ ४३ अहमदनगर देवगांव नाही नाही
२३५ ४४ अहमदनगर देहरे नाही नाही
२३६ ४५ अहमदनगर धनगरवाडी नाही नाही
२३७ ४६ अहमदनगर नवनागापुर नाही नाही
२३८ ४७ अहमदनगर नागरदेवळे नाही नाही
२३९ ४८ अहमदनगर नागापुर नाही नाही
२४० ४९ अहमदनगर नारायण डोहो नाही नाही
२४१ ५० अहमदनगर नालेगांव नाही नाही
२४२ ५१ अहमदनगर नांदगांव नाही नाही
२४३ ५२ अहमदनगर निमगांव घाणा नाही नाही
२४४ ५३ अहमदनगर निमगांव वाघा नाही नाही
२४५ ५४ अहमदनगर निंबळक नाही नाही
२४६ ५५ अहमदनगर निंबोडी नाही नाही
२४७ ५६ अहमदनगर नेप्ती नाही नाही
२४८ ५७ अहमदनगर पारगांव भातोडी नाही नाही
२४९ ५८ अहमदनगर पारगांव मौला नाही नाही
२५० ५९ अहमदनगर पारेवाडी नाही नाही
२५१ ६० अहमदनगर पांगरमल नाही नाही
२५२ ६१ अहमदनगर पिंपरी घुमट नाही नाही
२५३ ६२ अहमदनगर पिंपळगाव उज्जैनी नाही नाही
२५४ ६३ अहमदनगर पिंपळगांव कौडा नाही नाही
२५५ ६४ अहमदनगर पिंपळगांव माळवी नाही नाही
२५६ ६५ अहमदनगर पिंपळगांव लांडगा नाही नाही
२५७ ६६ अहमदनगर पिंपळगांव वाघा नाही नाही
२५८ ६७ अहमदनगर पोखर्डी नाही नाही
२५९ ६८ अहमदनगर बहिरवाडी नाही नाही
२६० ६९ अहमदनगर बाबुर्डी घुमट नाही नाही
२६१ ७० अहमदनगर बाबुर्डी बेंद नाही नाही
२६२ ७१ अहमदनगर बारदरी नाही नाही
२६३ ७२ अहमदनगर बाळेवाडी नाही नाही
२६४ ७३ अहमदनगर बुरुडगांव नाही नाही
२६५ ७४ अहमदनगर बुऱ्हाणनगर नाही नाही
२६६ ७५ अहमदनगर बोल्हेगांव नाही नाही
२६७ ७६ अहमदनगर भातोडी पारगांव नाही नाही
२६८ ७७ अहमदनगर भिस्तबाग नाही नाही
२६९ ७८ अहमदनगर भिंगार नाही नाही
२७० ७९ अहमदनगर भोयरे खुर्द नाही नाही
२७१ ८० अहमदनगर भोयरे पठार नाही नाही
२७२ ८१ अहमदनगर भोरवाडी नाही नाही
२७३ ८२ अहमदनगर मजले चिंचोली नाही नाही
२७४ ८३ अहमदनगर मठ पिंप्री नाही नाही
२७५ ८४ अहमदनगर मदड गाव नाही नाही
२७६ ८५ अहमदनगर माथणी नाही नाही
२७७ ८६ अहमदनगर माळीवाडा नाही नाही
२७८ ८७ अहमदनगर मांजर सुंभा नाही नाही
२७९ ८८ अहमदनगर मांडवे नाही नाही
२८० ८९ अहमदनगर मेहेकरी नाही नाही
२८१ ९० अहमदनगर मोरचुदनगर नाही नाही
२८२ ९१ अहमदनगर रतडगांव नाही नाही
२८३ ९२ अहमदनगर राळेगण नाही नाही
२८४ ९३ अहमदनगर रांजणी नाही नाही
२८५ ९४ अहमदनगर रुई छत्तीसी नाही नाही
२८६ ९५ अहमदनगर वडगांवगुप्ता नाही नाही
२८७ ९६ अहमदनगर वडगांव तांदळी नाही नाही
२८८ ९७ अहमदनगर वाकोडी नाही नाही
२८९ ९८ अहमदनगर वाटेफळ नाही नाही
२९० ९९ अहमदनगर वारुळवाडी नाही नाही
२९१ १०० अहमदनगर वाळकी नाही नाही
२९२ १०१ अहमदनगर वाळुंज नाही नाही
२९३ १०२ अहमदनगर विळद नाही नाही
२९४ १०३ अहमदनगर शहापूर नाही नाही
२९५ १०४ अहमदनगर शिराढोण नाही नाही
२९६ १०५ अहमदनगर शिंगवे नाही नाही
२९७ १०६ अहमदनगर शेंडी नाही नाही
२९८ १०७ अहमदनगर ससेवाडी नाही नाही
२९९ १०८ अहमदनगर साकत खुर्द नाही नाही
३०० १०९ अहमदनगर सारोळा  कासार नाही नाही
३०१ ११० अहमदनगर सारोळा बध्दी नाही नाही
३०२ १११ अहमदनगर सावेडी नाही नाही
३०३ ११२ अहमदनगर सांडवे नाही नाही
३०४ ११३ अहमदनगर सुजालपुर नाही नाही
३०५ ११४ अहमदनगर सोनेवाडी(अरणगाव) नाही नाही
३०६ ११५ अहमदनगर सोनेवाडी  ( चास ) नाही नाही
३०७ ११६ अहमदनगर हमीदपूर नाही नाही
३०८ ११७ अहमदनगर हातवळण नाही नाही
३०९ ११८ अहमदनगर हिवरे झरे नाही नाही
३१० ११९ अहमदनगर हिवरेबाजार नाही नाही
३११ १२० अहमदनगर हिंगणगांव नाही नाही
३१२ कर्जत अळसुंदे नाही नाही
३१३ कर्जत अंबिजळगांव नाही नाही
३१४ कर्जत आखोणी नाही नाही
३१५ कर्जत आनंदवाडी होय नाही
३१६ कर्जत औटेवाडी नाही होय
३१७ कर्जत करपडी नाही नाही
३१८ कर्जत करमनवाडी नाही नाही
३१९ कर्जत कर्जत नाही नाही
३२० कर्जत कानगुडवाडी नाही नाही
३२१ १० कर्जत कापरेवाडी नाही नाही
३२२ ११ कर्जत काळयाचीवाडी नाही नाही
३२३ १२ कर्जत कुळधरण होय नाही
३२४ १३ कर्जत कुंभेफळ नाही नाही
३२५ १४ कर्जत कोकणगांव होय नाही
३२६ १५ कर्जत कोपर्डी होय नाही
३२७ १६ कर्जत कोभंळी नाही नाही
३२८ १७ कर्जत कोरेगाव नाही नाही
३२९ १८ कर्जत कोळवडी होय नाही
३३० १९ कर्जत कौडाणे नाही नाही
३३१ २० कर्जत खातगांव नाही नाही
३३२ २१ कर्जत खांडवी नाही नाही
३३३ २२ कर्जत खुरंगेवाडी नाही नाही
३३४ २३ कर्जत खेड नाही होय
३३५ २४ कर्जत खंडाळा नाही नाही
३३६ २५ कर्जत गणेशवाडी नाही होय
३३७ २६ कर्जत गुरवपिंप्री नाही नाही
३३८ २७ कर्जत गोयकरवाडी नाही नाही
३३९ २८ कर्जत गोंदर्डी नाही नाही
३४० २९ कर्जत घुमरी होय नाही
३४१ ३० कर्जत चखालेवाडी नाही नाही
३४२ ३१ कर्जत चापडगांव होय नाही
३४३ ३२ कर्जत चांदे खुर्द नाही नाही
३४४ ३३ कर्जत चांदे बुद्रुक नाही नाही
३४५ ३४ कर्जत चिलवडी नाही नाही
३४६ ३५ कर्जत चिंचोली काळदात नाही नाही
३४७ ३६ कर्जत चिंचोली रमजान नाही नाही
३४८ ३७ कर्जत जलालपूर होय होय
३४९ ३८ कर्जत जळकेवाडी नाही नाही
३५० ३९ कर्जत जळगांव होय नाही
३५१ ४० कर्जत जोगेश्वरवाडी नाही नाही
३५२ ४१ कर्जत टाकळी खंडेश्वरी होय नाही
३५३ ४२ कर्जत डिकसळ नाही नाही
३५४ ४३ कर्जत डोंबाळवाडी नाही नाही
३५५ ४४ कर्जत तरडगांव होय नाही
३५६ ४५ कर्जत तळवडी होय नाही
३५७ ४६ कर्जत ताजु नाही नाही
३५८ ४७ कर्जत तिखी होय नाही
३५९ ४८ कर्जत तोरकडवाडी नाही नाही
३६० ४९ कर्जत थेटेवाडी नाही नाही
३६१ ५० कर्जत थेरगांव नाही नाही
३६२ ५१ कर्जत थेरवडी नाही नाही
३६३ ५२ कर्जत दिघी नाही नाही
३६४ ५३ कर्जत दुधोडी होय नाही
३६५ ५४ कर्जत दुरगांव होय नाही
३६६ ५५ कर्जत देऊळवाडी नाही नाही
३६७ ५६ कर्जत देशमुखवाडी होय नाही
३६८ ५७ कर्जत धालवडी नाही नाही
३६९ ५८ कर्जत धांडेवाडी नाही नाही
३७० ५९ कर्जत नवसरवाडी होय नाही
३७१ ६० कर्जत नागमठाण नाही नाही
३७२ ६१ कर्जत नागलवाडी होय नाही
३७३ ६२ कर्जत नागापूर होय नाही
३७४ ६३ कर्जत नांदगांव नाही नाही
३७५ ६४ कर्जत निबोंडी होय नाही
३७६ ६५ कर्जत निमगांव गांगर्डा होय नाही
३७७ ६६ कर्जत निमगांव डाकू होय नाही
३७८ ६७ कर्जत निंबे नाही नाही
३७९ ६८ कर्जत नेटकेवाडी नाही नाही
३८० ६९ कर्जत परिटवाडी नाही नाही
३८१ ७० कर्जत पाटेगाव होय नाही
३८२ ७१ कर्जत पाटेवाडी होय नाही
३८३ ७२ कर्जत पिंपळवाडी होय नाही
३८४ ७३ कर्जत बजरंगवाडी नाही नाही
३८५ ७४ कर्जत बर्गेवाडी नाही नाही
३८६ ७५ कर्जत बहिरोबावाडी नाही नाही
३८७ ७६ कर्जत बाभुळगांव खालसा होय नाही
३८८ ७७ कर्जत बाभुळगांव दुमाला होय नाही
३८९ ७८ कर्जत बारडगांव दगडी होय नाही
३९० ७९ कर्जत बारडगांव सुद्रीक होय नाही
३९१ ८० कर्जत बिटकेवाडी नाही नाही
३९२ ८१ कर्जत बेनवडी नाही नाही
३९३ ८२ कर्जत बेर्डी नाही नाही
३९४ ८३ कर्जत बेलगांव होय नाही
३९५ ८४ कर्जत बेलवंडी होय नाही
३९६ ८५ कर्जत भांडेवाडी नाही नाही
३९७ ८६ कर्जत भांबोरा नाही होय
३९८ ८७ कर्जत भोसे होय नाही
३९९ ८८ कर्जत मलठण होय नाही
४०० ८९ कर्जत माळेवाडी नाही नाही
४०१ ९० कर्जत माळंगी नाही नाही
४०२ ९१ कर्जत माही होय नाही
४०३ ९२ कर्जत मांदळी नाही नाही
४०४ ९३ कर्जत मिरजगांव होय नाही
४०५ ९४ कर्जत मुळेवाडी नाही नाही
४०६ ९५ कर्जत येसवडी नाही नाही
४०७ ९६ कर्जत रवळगांव नाही नाही
४०८ ९७ कर्जत राक्षसवाडी खुर्द होय नाही
४०९ ९८ कर्जत राक्षसवाडी  बुद्रुक होय नाही
४१० ९९ कर्जत रातंजन होय नाही
४११ १०० कर्जत राशिन होय नाही
४१२ १०१ कर्जत रूईगव्हाण नाही नाही
४१३ १०२ कर्जत रेहेकुरी नाही नाही
४१४ १०३ कर्जत रौकाळेवाडी नाही नाही
४१५ १०४ कर्जत लोणी मसदपूर नाही नाही
४१६ १०५ कर्जत वडगांव तनपुरा नाही नाही
४१७ १०६ कर्जत वायसेवाडी नाही नाही
४१८ १०७ कर्जत वालवड नाही नाही
४१९ १०८ कर्जत शिंदे होय नाही
४२० १०९ कर्जत शिंपोरा नाही होय
४२१ ११० कर्जत शेगुड नाही नाही
४२२ १११ कर्जत सितपूर होय नाही
४२३ ११२ कर्जत सिध्दटेक नाही होय
४२४ ११३ कर्जत सुपे नाही नाही
४२५ ११४ कर्जत सुपेकरवाडी नाही नाही
४२६ ११५ कर्जत सोनाळवाडी होय नाही
४२७ ११६ कर्जत हिंगणगांव नाही नाही
४२८ ११७ कर्जत होलेवाडी नाही नाही
४२९ ११८ कर्जत हंडाळवाडी नाही नाही
४३० कोपरगाव अंजनापूर होय नाही
४३१ कोपरगाव आपेगाव नाही नाही
४३२ कोपरगाव आंचलगांव नाही नाही
४३३ कोपरगाव उक्कडगांव नाही नाही
४३४ कोपरगाव ओगदी नाही नाही
४३५ कोपरगाव करंजी बुद्रुक होय नाही
४३६ कोपरगाव काकडी होय नाही
४३७ कोपरगाव कान्हेगांव नाही नाही
४३८ कोपरगाव कारवाडी नाही नाही
४३९ १० कोपरगाव कासली होय नाही
४४० ११ कोपरगाव कुंभारी नाही नाही
४४१ १२ कोपरगाव कोकमठाण नाही नाही
४४२ १३ कोपरगाव कोपरगांव नाही नाही
४४३ १४ कोपरगाव कोळगांवथडी नाही नाही
४४४ १५ कोपरगाव कोळपेवाडी नाही नाही
४४५ १६ कोपरगाव खिर्डीगणेश होय नाही
४४६ १७ कोपरगाव खोपडी नाही नाही
४४७ १८ कोपरगाव गोधेगांव होय नाही
४४८ १९ कोपरगाव घारी नाही नाही
४४९ २० कोपरगाव घोयेगांव नाही नाही
४५० २१ कोपरगाव चासनळी नाही नाही
४५१ २२ कोपरगाव चांदगव्हाण नाही नाही
४५२ २३ कोपरगाव चांदेकसारे नाही नाही
४५३ २४ कोपरगाव जवळके होय नाही
४५४ २५ कोपरगाव जेऊर कुंभारी नाही नाही
४५५ २६ कोपरगाव जेऊर पाटोदा नाही नाही
४५६ २७ कोपरगाव टाकळी नाही नाही
४५७ २८ कोपरगाव डाउच खुर्द नाही नाही
४५८ २९ कोपरगाव डाउच बुद्रुक नाही नाही
४५९ ३० कोपरगाव तळेगांवमळे होय नाही
४६० ३१ कोपरगाव तिळवणी नाही नाही
४६१ ३२ कोपरगाव दहिगाव बोलका होय नाही
४६२ ३३ कोपरगाव देर्डे कोऱ्हाळे नाही नाही
४६३ ३४ कोपरगाव देर्डे चांदवड नाही नाही
४६४ ३५ कोपरगाव धामोरी नाही नाही
४६५ ३६ कोपरगाव धारणगांव नाही नाही
४६६ ३७ कोपरगाव धोत्रे नाही नाही
४६७ ३८ कोपरगाव धोंडेवाडी नाही नाही
४६८ ३९ कोपरगाव नाटेगांव नाही नाही
४६९ ४० कोपरगाव पढेगांव होय नाही
४७० ४१ कोपरगाव पोहेगाव खुर्द नाही नाही
४७१ ४२ कोपरगाव पोहेगाव बुद्रुक नाही नाही
४७२ ४३ कोपरगाव बक्तरपूर नाही नाही
४७३ ४४ कोपरगाव बहादरपूर होय नाही
४७४ ४५ कोपरगाव बहादराबाद होय नाही
४७५ ४६ कोपरगाव बोलकी नाही नाही
४७६ ४७ कोपरगाव ब्राम्हणगांव नाही नाही
४७७ ४८ कोपरगाव भोजडे नाही नाही
४७८ ४९ कोपरगाव मढी खुर्द नाही नाही
४७९ ५० कोपरगाव मढी बुद्रुक नाही नाही
४८० ५१ कोपरगाव मनेगांव होय नाही
४८१ ५२ कोपरगाव मल्हारवाडी नाही नाही
४८२ ५३ कोपरगाव मळेगांवथडी नाही नाही
४८३ ५४ कोपरगाव मायगाव देवी नाही नाही
४८४ ५५ कोपरगाव माहेगांव देशमुख नाही नाही
४८५ ५६ कोपरगाव मुर्शतपूर नाही नाही
४८६ ५७ कोपरगाव मोर्विस नाही नाही
४८७ ५८ कोपरगाव मंजूर नाही नाही
४८८ ५९ कोपरगाव येसगांव नाही नाही
४८९ ६० कोपरगाव रवंदे नाही नाही
४९० ६१ कोपरगाव रांजणगाव देशमुख होय नाही
४९१ ६२ कोपरगाव लौकी नाही नाही
४९२ ६३ कोपरगाव वडगांव नाही नाही
४९३ ६४ कोपरगाव वारी नाही नाही
४९४ ६५ कोपरगाव वेळापूर नाही नाही
४९५ ६६ कोपरगाव वेस होय नाही
४९६ ६७ कोपरगाव शहाजापूर नाही नाही
४९७ ६८ कोपरगाव शहापूर होय नाही
४९८ ६९ कोपरगाव शिरसगांव नाही नाही
४९९ ७० कोपरगाव शिंगणापूर नाही नाही
५०० ७१ कोपरगाव सडे नाही नाही
५०१ ७२ कोपरगाव सावळगांव नाही नाही
५०२ ७३ कोपरगाव सांगवी भुसार नाही नाही
५०३ ७४ कोपरगाव सुरेगांव नाही नाही
५०४ ७५ कोपरगाव सोनारी नाही नाही
५०५ ७६ कोपरगाव सोयगाव होय नाही
५०६ ७७ कोपरगाव संवत्सर होय नाही
५०७ ७८ कोपरगाव हिंगणी नाही नाही
५०८ ७९ कोपरगाव हंडेवाडी नाही नाही
५०९ जामखेड अरणगांव नाही नाही
५१० जामखेड आघी नाही नाही
५११ जामखेड आनंदवाडी नाही नाही
५१२ जामखेड आपटी नाही नाही
५१३ जामखेड कवडगांव नाही नाही
५१४ जामखेड काटेवाडी नाही नाही
५१५ जामखेड कुसडगांव नाही नाही
५१६ जामखेड कोल्हेवाडी नाही नाही
५१७ जामखेड खर्डा नाही होय
५१८ १० जामखेड खामगाव नाही नाही
५१९ ११ जामखेड खांडवी नाही नाही
५२० १२ जामखेड खुरदैठण नाही नाही
५२१ १३ जामखेड गिरवली नाही नाही
५२२ १४ जामखेड गुरेवाडी नाही नाही
५२३ १५ जामखेड घोडेगांव नाही नाही
५२४ १६ जामखेड चूंभळी नाही नाही
५२५ १७ जामखेड चोभेवाडी नाही नाही
५२६ १८ जामखेड चोंडी नाही नाही
५२७ १९ जामखेड जमादारवाडी नाही नाही
५२८ २० जामखेड जवळके नाही नाही
५२९ २१ जामखेड जवळा नाही नाही
५३० २२ जामखेड जातेगाव नाही नाही
५३१ २३ जामखेड जामखेड नाही नाही
५३२ २४ जामखेड जायभायवाडी नाही नाही
५३३ २५ जामखेड जांबवाडी नाही नाही
५३४ २६ जामखेड झिक्री नाही नाही
५३५ २७ जामखेड डिसलेवाडी नाही नाही
५३६ २८ जामखेड डोणगांव नाही नाही
५३७ २९ जामखेड डोळेवाडी नाही नाही
५३८ ३० जामखेड तरडगाव होय नाही
५३९ ३१ जामखेड तेलंगशी नाही नाही
५४० ३२ जामखेड दरडवाडी नाही नाही
५४१ ३३ जामखेड दिघोळ नाही नाही
५४२ ३४ जामखेड देवदैठण नाही नाही
५४३ ३५ जामखेड दौंडाचीवाडी नाही नाही
५४४ ३६ जामखेड धनेगांव होय नाही
५४५ ३७ जामखेड धानोरा नाही नाही
५४६ ३८ जामखेड धामणगांव नाही नाही
५४७ ३९ जामखेड धोत्री नाही नाही
५४८ ४० जामखेड धोंडपारगाव नाही नाही
५४९ ४१ जामखेड नागोबाचीवाडी नाही नाही
५५० ४२ जामखेड नान्नज नाही नाही
५५१ ४३ जामखेड नायगांव नाही नाही
५५२ ४४ जामखेड नाहुली नाही नाही
५५३ ४५ जामखेड पाटोदा नाही नाही
५५४ ४६ जामखेड पाडळी नाही नाही
५५५ ४७ जामखेड पारेवाडी नाही नाही
५५६ ४८ जामखेड पांढरेवाडी नाही नाही
५५७ ४९ जामखेड पिंपरखेड नाही नाही
५५८ ५० जामखेड पिंपळगांव आळवा नाही नाही
५५९ ५१ जामखेड पिंपळगांव उंडा नाही नाही
५६० ५२ जामखेड पिंपळवाडी नाही नाही
५६१ ५३ जामखेड पोतेवाडी नाही नाही
५६२ ५४ जामखेड फक्राबाद नाही नाही
५६३ ५५ जामखेड बटेवाडी नाही नाही
५६४ ५६ जामखेड बाळगव्हाण नाही होय
५६५ ५७ जामखेड बावी नाही नाही
५६६ ५८ जामखेड बांधखडक नाही नाही
५६७ ५९ जामखेड बोर्ले नाही नाही
५६८ ६० जामखेड भवरवाडी नाही नाही
५६९ ६१ जामखेड भुतवडा नाही नाही
५७० ६२ जामखेड मतेवाडी नाही नाही
५७१ ६३ जामखेड महारुळी नाही नाही
५७२ ६४ जामखेड माळेवाडी नाही नाही
५७३ ६५ जामखेड मुंगेवाडी नाही नाही
५७४ ६६ जामखेड मुंजेवाडी नाही नाही
५७५ ६७ जामखेड मोहरी नाही नाही
५७६ ६८ जामखेड मोहा नाही नाही
५७७ ६९ जामखेड रत्नापुर नाही नाही
५७८ ७० जामखेड राजुरी नाही नाही
५७९ ७१ जामखेड राजेवाडी नाही नाही
५८० ७२ जामखेड लेहनेवाडी नाही नाही
५८१ ७३ जामखेड लोणी नाही नाही
५८२ ७४ जामखेड वाकी नाही होय
५८३ ७५ जामखेड वाघा नाही नाही
५८४ ७६ जामखेड वंजारवाडी (तरडगाव) नाही होय
५८५ ७७ जामखेड वंजारवाडी (धानोरा) नाही नाही
५८६ ७८ जामखेड शिऊर नाही नाही
५८७ ७९ जामखेड सरदवाडी नाही नाही
५८८ ८० जामखेड साकत नाही नाही
५८९ ८१ जामखेड सातेफळ होय होय
५९० ८२ जामखेड सारोळा नाही नाही
५९१ ८३ जामखेड सावरगांव नाही नाही
५९२ ८४ जामखेड सांगवी नाही नाही
५९३ ८५ जामखेड सोनेगाव होय नाही
५९४ ८६ जामखेड हसनाबाद नाही नाही
५९५ ८७ जामखेड हाळगांव नाही नाही
५९६ नेवासा अंमळनेर होय नाही
५९७ नेवासा आंतरवली नाही नाही
५९८ नेवासा इमामपुर होय नाही
५९९ नेवासा उस्थळ खालसा नाही होय
६०० नेवासा उस्थाळ दुमाला होय नाही
६०१ नेवासा करजगाव होय नाही
६०२ नेवासा कारेगांव होय नाही
६०३ नेवासा कांगोणी होय नाही
६०४ नेवासा कुकाणा होय नाही
६०५ १० नेवासा कौठा होय नाही
६०६ ११ नेवासा खडके नाही नाही
६०७ १२ नेवासा खरवंडी नाही नाही
६०८ १३ नेवासा खलालपिंप्री होय नाही
६०९ १४ नेवासा खामगाव होय होय
६१० १५ नेवासा खुणेगांव नाही नाही
६११ १६ नेवासा खुपटी होय नाही
६१२ १७ नेवासा खेडलेकाजळी होय होय
६१३ १८ नेवासा खेडले परमानंद होय नाही
६१४ १९ नेवासा गणेशवाडी नाही नाही
६१५ २० नेवासा गळनिंब होय होय
६१६ २१ नेवासा गिडेगाव होय नाही
६१७ २२ नेवासा गेवराई होय नाही
६१८ २३ नेवासा गोगलगाव होय नाही
६१९ २४ नेवासा गोणेगाव होय होय
६२० २५ नेवासा गोधेगांव नाही नाही
६२१ २६ नेवासा गोपाळपुर होय होय
६२२ २७ नेवासा गोमळवाडी होय नाही
६२३ २८ नेवासा गोयगव्हाण होय नाही
६२४ २९ नेवासा गोंडेगांव नाही नाही
६२५ ३० नेवासा घोगरगांव नाही होय
६२६ ३१ नेवासा घोडेगाव होय नाही
६२७ ३२ नेवासा चांदा होय नाही
६२८ ३३ नेवासा चिलेखनवाडी होय नाही
६२९ ३४ नेवासा चिंचबन होय नाही
६३० ३५ नेवासा जळके  खुर्द होय नाही
६३१ ३६ नेवासा जळके बुद्रुक होय नाही
६३२ ३७ नेवासा जेऊर हैबती होय नाही
६३३ ३८ नेवासा जैनपूर होय होय
६३४ ३९ नेवासा झापवाडी नाही नाही
६३५ ४० नेवासा टोका नाही होय
६३६ ४१ नेवासा तरवडी नाही नाही
६३७ ४२ नेवासा तामसवाडी होय नाही
६३८ ४३ नेवासा तेलकुडगांव होय नाही
६३९ ४४ नेवासा दिघी होय नाही
६४० ४५ नेवासा देडगांव होय नाही
६४१ ४६ नेवासा देवगांव होय नाही
६४२ ४७ नेवासा देवसडे होय नाही
६४३ ४८ नेवासा धनगरवाडी (नेवासा) नाही नाही
६४४ ४९ नेवासा धनगरवाडी (सोनई ) होय नाही
६४५ ५० नेवासा धामोरी नाही नाही
६४६ ५१ नेवासा नजीक  चिंचोली होय नाही
६४७ ५२ नेवासा नागापुर होय नाही
६४८ ५३ नेवासा नारायणवाडी होय नाही
६४९ ५४ नेवासा नांदुर  शिकारी नाही नाही
६५० ५५ नेवासा निपाणी निमगाव होय नाही
६५१ ५६ नेवासा निंभारी होय होय
६५२ ५७ नेवासा नेवासा खुर्द होय नाही
६५३ ५८ नेवासा नेवासा बुद्रूक नाही नाही
६५४ ५९ नेवासा पाचुंदे नाही नाही
६५५ ६० नेवासा पाचेगांव नाही नाही
६५६ ६१ नेवासा पाथरवाले होय नाही
६५७ ६२ नेवासा पानसवाडी नाही नाही
६५८ ६३ नेवासा पानेगाव होय नाही
६५९ ६४ नेवासा पिचडगांव होय नाही
६६० ६५ नेवासा पिंपरी शहाली होय नाही
६६१ ६६ नेवासा पुनतगांव नाही नाही
६६२ ६७ नेवासा प्रवरासंगम होय होय
६६३ ६८ नेवासा फत्तेपुर होय नाही
६६४ ६९ नेवासा बकुपिंपळगांव होय होय
६६५ ७० नेवासा बऱ्हाणपुर होय नाही
६६६ ७१ नेवासा बहिरवाडी नाही नाही
६६७ ७२ नेवासा बाभुळखेडे होय नाही
६६८ ७३ नेवासा बाभुळवेढे नाही नाही
६६९ ७४ नेवासा बेलपांढरी नाही होय
६७० ७५ नेवासा बेलपिंपळगांव नाही नाही
६७१ ७६ नेवासा बेल्हेकरवाडी नाही नाही
६७२ ७७ नेवासा बोरगाव नाही होय
६७३ ७८ नेवासा भानसहिवरे होय नाही
६७४ ७९ नेवासा भालगाव होय होय
६७५ ८० नेवासा भेंडे खुर्द होय नाही
६७६ ८१ नेवासा भेंडे  बुद्रूक होय नाही
६७७ ८२ नेवासा मक्तापुर होय नाही
६७८ ८३ नेवासा मडकी होय नाही
६७९ ८४ नेवासा महालक्ष्मीहिवरे नाही नाही
६८० ८५ नेवासा माका नाही नाही
६८१ ८६ नेवासा माळीचिचोंरे होय नाही
६८२ ८७ नेवासा माळेवाडी खालसा होय होय
६८३ ८८ नेवासा माळेवाडी दुमाला होय होय
६८४ ८९ नेवासा मांडेगव्हान नाही नाही
६८५ ९० नेवासा मुकींदपुर होय नाही
६८६ ९१ नेवासा मुरमे होय नाही
६८७ ९२ नेवासा मोरगव्हान होय नाही
६८८ ९३ नेवासा मोरयाचिचोंरे नाही नाही
६८९ ९४ नेवासा मंगळापुर होय होय
६९० ९५ नेवासा म्हसले होय नाही
६९१ ९६ नेवासा म्हाळसपिंपळगाव होय नाही
६९२ ९७ नेवासा म्हाळापूर नाही होय
६९३ ९८ नेवासा रस्तापुर होय नाही
६९४ ९९ नेवासा राजेगांव नाही नाही
६९५ १०० नेवासा रामडोह होय होय
६९६ १०१ नेवासा रांजणगांव होय नाही
६९७ १०२ नेवासा लांडेवाडी नाही नाही
६९८ १०३ नेवासा लोहगांव नाही नाही
६९९ १०४ नेवासा लोहारवाडी नाही नाही
७०० १०५ नेवासा वडाळा बहीरोबा होय नाही
७०१ १०६ नेवासा वडुले नाही नाही
७०२ १०७ नेवासा वरखेड होय होय
७०३ १०८ नेवासा वाकडी होय नाही
७०४ १०९ नेवासा वाटापुर होय नाही
७०५ ११० नेवासा वाशिम नाही होय
७०६ १११ नेवासा वांजोळी नाही नाही
७०७ ११२ नेवासा वंजारवाडी नाही नाही
७०८ ११३ नेवासा शहापुर नाही नाही
७०९ ११४ नेवासा शिरसगाव होय होय
७१० ११५ नेवासा शिरेगाव होय नाही
७११ ११६ नेवासा शिंगणापुर नाही नाही
७१२ ११७ नेवासा शिंगवेतुकाई नाही नाही
७१३ ११८ नेवासा सलाबतपुर होय नाही
७१४ ११९ नेवासा सुकळी  खुर्द नाही नाही
७१५ १२० नेवासा सुकळी बुद्रुक नाही नाही
७१६ १२१ नेवासा सुरेगाव  तर्फे दहीगाव नाही नाही
७१७ १२२ नेवासा सुरेगांव गंगापुर नाही होय
७१८ १२३ नेवासा सुलतानपुर होय नाही
७१९ १२४ नेवासा सोनई  (नविन ) होय नाही
७२० १२५ नेवासा सौंदाळा होय नाही
७२१ १२६ नेवासा हिंगोणी होय नाही
७२२ १२७ नेवासा हंडींनिमगाव होय नाही
७२३ पाथर्डी अकोला नाही नाही
७२४ पाथर्डी अंबिकानगर नाही नाही
७२५ पाथर्डी आगसखांड नाही नाही
७२६ पाथर्डी आडगांव नाही नाही
७२७ पाथर्डी आल्हणवाडी नाही नाही
७२८ पाथर्डी एकनाथवाडी नाही नाही
७२९ पाथर्डी औरंगपूर नाही नाही
७३० पाथर्डी कडगांव नाही नाही
७३१ पाथर्डी करडवाडी नाही नाही
७३२ १० पाथर्डी करोडी नाही नाही
७३३ ११ पाथर्डी करंजी नाही नाही
७३४ १२ पाथर्डी कळस पिंपरी नाही नाही
७३५ १३ पाथर्डी कामत शिंगवे नाही नाही
७३६ १४ पाथर्डी कारेगांव नाही नाही
७३७ १५ पाथर्डी काळेगांव फकीर नाही नाही
७३८ १६ पाथर्डी काळेवाडी (नवीन) नाही नाही
७३९ १७ पाथर्डी कासारपिंपळगांव नाही होय
७४० १८ पाथर्डी कासारवाडी होय नाही
७४१ १९ पाथर्डी कासाळवाडी नाही नाही
७४२ २० पाथर्डी कुत्तरवाडी नाही नाही
७४३ २१ पाथर्डी केळवंडी नाही नाही
७४४ २२ पाथर्डी कोपरे होय होय
७४५ २३ पाथर्डी कोरडगांव नाही नाही
७४६ २४ पाथर्डी कोल्हार नाही नाही
७४७ २५ पाथर्डी कोळसांगवी नाही नाही
७४८ २६ पाथर्डी कौडगांव नाही नाही
७४९ २७ पाथर्डी खरवंडी नाही नाही
७५० २८ पाथर्डी खांडगांव नाही नाही
७५१ २९ पाथर्डी खेर्डे नाही नाही
७५२ ३० पाथर्डी गितेवाडी नाही नाही
७५३ ३१ पाथर्डी घाटशिरस नाही नाही
७५४ ३२ पाथर्डी घुमटवाडी नाही नाही
७५५ ३३ पाथर्डी चिचोंडी नाही नाही
७५६ ३४ पाथर्डी चितळवाडी नाही नाही
७५७ ३५ पाथर्डी चितळी नाही नाही
७५८ ३६ पाथर्डी चिंचपूर इजदे नाही नाही
७५९ ३७ पाथर्डी चिंचपूर पांगुळ नाही होय
७६० ३८ पाथर्डी चुंभळी नाही नाही
७६१ ३९ पाथर्डी चेकेवाडी नाही नाही
७६२ ४० पाथर्डी जवखेडे खालसा नाही होय
७६३ ४१ पाथर्डी जवखेडे दुमाला नाही होय
७६४ ४२ पाथर्डी जवळवाडी नाही नाही
७६५ ४३ पाथर्डी जाटदेवळे नाही नाही
७६६ ४४ पाथर्डी जांभळी नाही नाही
७६७ ४५ पाथर्डी जिरेवाडी नाही नाही
७६८ ४६ पाथर्डी जोगेवाडी नाही नाही
७६९ ४७ पाथर्डी जोहारवाडी नाही नाही
७७० ४८ पाथर्डी टाकळीमानूर नाही होय
७७१ ४९ पाथर्डी डमाळवाडी (चिचोंडी) नाही नाही
७७२ ५० पाथर्डी डमाळवाडी (माणिकदौडी) नाही नाही
७७३ ५१ पाथर्डी डांगेवाडी नाही नाही
७७४ ५२ पाथर्डी डोंगरवाडी नाही नाही
७७५ ५३ पाथर्डी ढवळेवाडी नाही नाही
७७६ ५४ पाथर्डी ढाकणवाडी (खरवंडी) नाही नाही
७७७ ५५ पाथर्डी ढाकणवाडी (वडगांव) नाही होय
७७८ ५६ पाथर्डी तनपुरवाडी नाही नाही
७७९ ५७ पाथर्डी तिनखडी नाही नाही
७८० ५८ पाथर्डी तिसगांव नाही नाही
७८१ ५९ पाथर्डी तोंडोळी नाही नाही
७८२ ६० पाथर्डी त्रिभुवनवाडी नाही नाही
७८३ ६१ पाथर्डी दगडवाडी नाही नाही
७८४ ६२ पाथर्डी दुले चांदगांव नाही नाही
७८५ ६३ पाथर्डी देवराई नाही नाही
७८६ ६४ पाथर्डी धनगरवाडी होय नाही
७८७ ६५ पाथर्डी धामणगांव नाही नाही
७८८ ६६ पाथर्डी धायतडकवाडी नाही नाही
७८९ ६७ पाथर्डी धारवाडी नाही नाही
७९० ६८ पाथर्डी नांदुर निंबा दैत्य नाही नाही
७९१ ६९ पाथर्डी निपाणी जळगांव नाही नाही
७९२ ७० पाथर्डी निवडुंगे नाही नाही
७९३ ७१ पाथर्डी निंबोडी नाही नाही
७९४ ७२ पाथर्डी पत्र्याचा तांडा नाही नाही
७९५ ७३ पाथर्डी पागोरीपिंपळगांव नाही नाही
७९६ ७४ पाथर्डी पाडळी नाही नाही
७९७ ७५ पाथर्डी पाथर्डी नाही नाही
७९८ ७६ पाथर्डी पारेवाडी नाही नाही
७९९ ७७ पाथर्डी पालवेवाडी नाही नाही
८०० ७८ पाथर्डी पिरेवाडी नाही नाही
८०१ ७९ पाथर्डी पिंपळगव्हाण नाही नाही
८०२ ८० पाथर्डी पिंपळगांव टप्पा नाही नाही
८०३ ८१ पाथर्डी प्रभुपिंपरी नाही नाही
८०४ ८२ पाथर्डी बडेवाडी नाही नाही
८०५ ८३ पाथर्डी बोरसेवाडी नाही नाही
८०६ ८४ पाथर्डी बोंदरवाडी नाही नाही
८०७ ८५ पाथर्डी भवरवाडी (नवीन) नाही नाही
८०८ ८६ पाथर्डी भारजवाडी नाही नाही
८०९ ८७ पाथर्डी भालगांव नाही नाही
८१० ८८ पाथर्डी भिलवडे नाही नाही
८११ ८९ पाथर्डी भुतेटाकळी नाही नाही
८१२ ९० पाथर्डी भोसे नाही नाही
८१३ ९१ पाथर्डी मढी नाही नाही
८१४ ९२ पाथर्डी माणिकदौंडी नाही नाही
८१५ ९३ पाथर्डी मानेवाडी नाही नाही
८१६ ९४ पाथर्डी मालेवाडी नाही नाही
८१७ ९५ पाथर्डी माळी बाभुळगांव नाही नाही
८१८ ९६ पाथर्डी माळेगांव नाही नाही
८१९ ९७ पाथर्डी मांडवे नाही नाही
८२० ९८ पाथर्डी मिडसांगवी होय नाही
८२१ ९९ पाथर्डी मिरी नाही नाही
८२२ १०० पाथर्डी मुंगुसवाडे नाही नाही
८२३ १०१ पाथर्डी मोहटे नाही नाही
८२४ १०२ पाथर्डी मोहरी नाही नाही
८२५ १०३ पाथर्डी मोहोज खुर्द नाही नाही
८२६ १०४ पाथर्डी मोहोजदेवढे नाही नाही
८२७ १०५ पाथर्डी मोहोज बुद्रुक नाही नाही
८२८ १०६ पाथर्डी येळी नाही नाही
८२९ १०७ पाथर्डी राघोहिवरे नाही नाही
८३० १०८ पाथर्डी रांजणी नाही नाही
८३१ १०९ पाथर्डी रुपनरवाडी (नवीन) नाही नाही
८३२ ११० पाथर्डी रेणुकाईवाडी नाही नाही
८३३ १११ पाथर्डी लांडकवाडी नाही नाही
८३४ ११२ पाथर्डी लोहसर नाही नाही
८३५ ११३ पाथर्डी वडगांव होय होय
८३६ ११४ पाथर्डी वसु नाही नाही
८३७ ११५ पाथर्डी वाळुंज नाही नाही
८३८ ११६ पाथर्डी वैजुबाभुळगांव नाही नाही
८३९ ११७ पाथर्डी शिरसाठवाडी नाही नाही
८४० ११८ पाथर्डी शिरापुर नाही नाही
८४१ ११९ पाथर्डी शिराळ नाही नाही
८४२ १२० पाथर्डी शिंगवे केशव नाही नाही
८४३ १२१ पाथर्डी शिंदेवाडी नाही नाही
८४४ १२२ पाथर्डी शेकटे नाही नाही
८४५ १२३ पाथर्डी शंकरवाडी नाही नाही
८४६ १२४ पाथर्डी साकेगांव नाही नाही
८४७ १२५ पाथर्डी सातवड नाही नाही
८४८ १२६ पाथर्डी सांगवी खुर्द नाही नाही
८४९ १२७ पाथर्डी सांगवी बुद्रुक नाही नाही
८५० १२८ पाथर्डी सुसरे नाही नाही
८५१ १२९ पाथर्डी सैदापूर नाही नाही
८५२ १३० पाथर्डी सोनोशी नाही नाही
८५३ १३१ पाथर्डी सोमठाणे खुर्द नाही नाही
८५४ १३२ पाथर्डी सोमठाणे नलवडे नाही नाही
८५५ १३३ पाथर्डी सोमठाणे बुद्रुक नाही नाही
८५६ १३४ पाथर्डी हत्राळ नाही नाही
८५७ १३५ पाथर्डी हनुमान टाकळी होय होय
८५८ १३६ पाथर्डी हाकेवाडी (नवीन) नाही नाही
८५९ १३७ पाथर्डी हंडाळवाडी नाही नाही
८६० पारनेर अक्कलवाडी नाही नाही
८६१ पारनेर अळकुटी नाही नाही
८६२ पारनेर अस्तगांव नाही नाही
८६३ पारनेर आपधूप नाही नाही
८६४ पारनेर कडुस नाही नाही
८६५ पारनेर करंदी नाही नाही
८६६ पारनेर कर्जुले हर्या नाही नाही
८६७ पारनेर कळमकरवाडी नाही नाही
८६८ पारनेर कळस नाही नाही
८६९ १० पारनेर काकणेवाडी नाही नाही
८७० ११ पारनेर काटाळवेढा नाही नाही
८७१ १२ पारनेर कान्हूर पठार नाही नाही
८७२ १३ पारनेर कारेगाव नाही नाही
८७३ १४ पारनेर काळकुप नाही नाही
८७४ १५ पारनेर कासारे नाही नाही
८७५ १६ पारनेर किन्ही नाही नाही
८७६ १७ पारनेर कुरुंद होय नाही
८७७ १८ पारनेर कोहकडी होय नाही
८७८ १९ पारनेर खडकवाडी नाही नाही
८७९ २० पारनेर गटेवाडी नाही नाही
८८० २१ पारनेर गाजदीपुर नाही नाही
८८१ २२ पारनेर गाडीलगांव होय नाही
८८२ २३ पारनेर गारखिंडी नाही नाही
८८३ २४ पारनेर गारगुंडी नाही नाही
८८४ २५ पारनेर गांजीभोयरे नाही नाही
८८५ २६ पारनेर गुणोरे होय नाही
८८६ २७ पारनेर गोरेगांव नाही नाही
८८७ २८ पारनेर घाणेगांव नाही नाही
८८८ २९ पारनेर चिंचोली नाही नाही
८८९ ३० पारनेर चोंभुत होय नाही
८९० ३१ पारनेर जवळा होय नाही
८९१ ३२ पारनेर जातेगांव नाही नाही
८९२ ३३ पारनेर जाधववाडी नाही नाही
८९३ ३४ पारनेर जामगांव नाही नाही
८९४ ३५ पारनेर टाकळी ढोकेश्वर नाही नाही
८९५ ३६ पारनेर डिकसळ नाही नाही
८९६ ३७ पारनेर डोंगरवाडी नाही नाही
८९७ ३८ पारनेर ढवणवाडी नाही नाही
८९८ ३९ पारनेर ढवळपुरी नाही नाही
८९९ ४० पारनेर ढोकी नाही नाही
९०० ४१ पारनेर तास नाही नाही
९०१ ४२ पारनेर तिखोल नाही नाही
९०२ ४३ पारनेर दरोडी नाही नाही
९०३ ४४ पारनेर देवी भोयरे नाही नाही
९०४ ४५ पारनेर देसवडे नाही नाही
९०५ ४६ पारनेर दैठणे गुंजाळ नाही नाही
९०६ ४७ पारनेर धोत्रे खुर्द नाही नाही
९०७ ४८ पारनेर धोत्रे बुद्रुक नाही नाही
९०८ ४९ पारनेर नारायणगव्हाण होय नाही
९०९ ५० पारनेर नांदुर पठार नाही नाही
९१० ५१ पारनेर निघोज होय नाही
९११ ५२ पारनेर पठारवाडी नाही नाही
९१२ ५३ पारनेर पळवे खुर्द नाही नाही
९१३ ५४ पारनेर पळवे बुद्रुक नाही नाही
९१४ ५५ पारनेर पळशी नाही नाही
९१५ ५६ पारनेर पळसपुर नाही नाही
९१६ ५७ पारनेर पाडळीआळे होय नाही
९१७ ५८ पारनेर पाडळी तर्फे कान्हूर नाही नाही
९१८ ५९ पारनेर पाडळी दर्या नाही नाही
९१९ ६० पारनेर पाडळी रांजणगांव नाही नाही
९२० ६१ पारनेर पानोली नाही नाही
९२१ ६२ पारनेर पाबळ नाही नाही
९२२ ६३ पारनेर पारनेर नाही नाही
९२३ ६४ पारनेर पिंपळगांव तुर्क नाही नाही
९२४ ६५ पारनेर पिंपळगांव रोठा नाही नाही
९२५ ६६ पारनेर पिंपळनेर नाही नाही
९२६ ६७ पारनेर पिंप्री गवळी नाही नाही
९२७ ६८ पारनेर पिंप्री जलसेन नाही नाही
९२८ ६९ पारनेर पिंप्री पठार नाही नाही
९२९ ७० पारनेर पुणेवाडी नाही नाही
९३० ७१ पारनेर पोखरी नाही नाही
९३१ ७२ पारनेर बहिरोबावाडी नाही नाही
९३२ ७३ पारनेर बाबुर्डी नाही नाही
९३३ ७४ पारनेर बाभुळवाडे नाही नाही
९३४ ७५ पारनेर भनगडेवाडी नाही नाही
९३५ ७६ पारनेर भाळवणी नाही नाही
९३६ ७७ पारनेर भांडगांव नाही नाही
९३७ ७८ पारनेर भोयरेगांगर्डा नाही नाही
९३८ ७९ पारनेर भोंद्रे नाही नाही
९३९ ८० पारनेर माजमपुर नाही नाही
९४० ८१ पारनेर माळकुप नाही नाही
९४१ ८२ पारनेर मावळेवाडी नाही नाही
९४२ ८३ पारनेर मांडवे खुर्द नाही नाही
९४३ ८४ पारनेर मुंगशी नाही नाही
९४४ ८५ पारनेर मोरवाडी नाही नाही
९४५ ८६ पारनेर म्हसणे नाही नाही
९४६ ८७ पारनेर म्हसे खुर्द होय नाही
९४७ ८८ पारनेर म्हसोबाचा झाप नाही नाही
९४८ ८९ पारनेर म्हस्केवाडी नाही नाही
९४९ ९० पारनेर यादववाडी नाही नाही
९५० ९१ पारनेर रायतळे नाही नाही
९५१ ९२ पारनेर राळेगण थेरपाळ होय नाही
९५२ ९३ पारनेर राळेगण सिध्दी नाही नाही
९५३ ९४ पारनेर रांजणगांव मशिद नाही नाही
९५४ ९५ पारनेर रांधे नाही नाही
९५५ ९६ पारनेर रुई छत्रपती नाही नाही
९५६ ९७ पारनेर रेणवडी होय नाही
९५७ ९८ पारनेर लोणी मावळा होय नाही
९५८ ९९ पारनेर लोणी हवेली नाही नाही
९५९ १०० पारनेर वडगांव आमली नाही नाही
९६० १०१ पारनेर वडगांव गुंड होय नाही
९६१ १०२ पारनेर वडगांव दर्या नाही नाही
९६२ १०३ पारनेर वडगांव सावताळ नाही नाही
९६३ १०४ पारनेर वडझिरे नाही नाही
९६४ १०५ पारनेर वडनेर बुद्रुक होय नाही
९६५ १०६ पारनेर वडनेर हवेली नाही नाही
९६६ १०७ पारनेर वडुले नाही नाही
९६७ १०८ पारनेर वनकुटे नाही नाही
९६८ १०९ पारनेर वाघुंडे खुर्द नाही नाही
९६९ ११० पारनेर वाघुंडे बुद्रुक नाही नाही
९७० १११ पारनेर वाडेगव्हाण होय नाही
९७१ ११२ पारनेर वारणवाडी नाही नाही
९७२ ११३ पारनेर वाळवणे नाही नाही
९७३ ११४ पारनेर वासुंदे नाही नाही
९७४ ११५ पारनेर विरोली नाही नाही
९७५ ११६ पारनेर वेसदरे नाही नाही
९७६ ११७ पारनेर शिरसुले होय नाही
९७७ ११८ पारनेर शिरापूर होय नाही
९७८ ११९ पारनेर शेरी कासारे नाही नाही
९७९ १२० पारनेर शेरी कोलदरा नाही नाही
९८० १२१ पारनेर शंहजापूर नाही नाही
९८१ १२२ पारनेर सारोळा अडवाई नाही नाही
९८२ १२३ पारनेर सावरगांव नाही नाही
९८३ १२४ पारनेर सांगवी सुर्या नाही नाही
९८४ १२५ पारनेर सिध्देश्वर वाडी नाही नाही
९८५ १२६ पारनेर सुपा नाही नाही
९८६ १२७ पारनेर सुलतानपुर नाही नाही
९८७ १२८ पारनेर हकीगतपुर नाही नाही
९८८ १२९ पारनेर हत्तलखिंडी नाही नाही
९८९ १३० पारनेर हिवरे कोर्डा नाही नाही
९९० १३१ पारनेर हंगा नाही नाही
९९१ राहाता अस्तगाव होय नाही
९९२ राहाता आडगांव खुर्द होय नाही
९९३ राहाता आडगांव बुद्रुक होय नाही
९९४ राहाता एकरुखे नाही नाही
९९५ राहाता एलमवाडी नाही नाही
९९६ राहाता कनकुरी होय नाही
९९७ राहाता केलवड खुर्द होय नाही
९९८ राहाता केलवड बुद्रुक होय नाही
९९९ राहाता कोऱ्हाळे होय नाही
१००० १० राहाता कोल्हार बुद्रुक नाही नाही
१००१ ११ राहाता खडकेवाके होय नाही
१००२ १२ राहाता गोगलगांव होय नाही
१००३ १३ राहाता चितळी होय नाही
१००४ १४ राहाता चोळकेवाडी नाही नाही
१००५ १५ राहाता चंद्रापूर होय नाही
१००६ १६ राहाता जळगांव होय नाही
१००७ १७ राहाता डोऱ्हाळे नाही नाही
१००८ १८ राहाता तरकसवाडी नाही नाही
१००९ १९ राहाता तीसगांव नाही नाही
१०१० २० राहाता दहिगांव कोऱ्हाळे होय नाही
१०११ २१ राहाता दाढ बुद्रुक होय नाही
१०१२ २२ राहाता दुर्गापूर नाही नाही
१०१३ २३ राहाता धनगरवाडी नाही नाही
१०१४ २४ राहाता नाथुपाटलाची वाडी नाही नाही
१०१५ २५ राहाता नादुर्खी खुर्द होय नाही
१०१६ २६ राहाता नादुर्खी बुद्रुक होय नाही
१०१७ २७ राहाता नांदुर खुर्द होय नाही
१०१८ २८ राहाता नांदुर बुद्रुक होय नाही
१०१९ २९ राहाता निघोज होय नाही
१०२० ३० राहाता निमगांव कोऱ्हाळे होय नाही
१०२१ ३१ राहाता पाथरे बुद्रुक नाही नाही
१०२२ ३२ राहाता पिंपळवाडी नाही नाही
१०२३ ३३ राहाता पिंपळस होय नाही
१०२४ ३४ राहाता पिंप्री निर्मळ होय नाही
१०२५ ३५ राहाता पिंप्री लोकाई होय नाही
१०२६ ३६ राहाता पुणतांबा नाही नाही
१०२७ ३७ राहाता बाभळेश्वर खुर्द होय नाही
१०२८ ३८ राहाता बाभळेश्वर बुद्रुक होय नाही
१०२९ ३९ राहाता भगवतीपूर नाही नाही
१०३० ४० राहाता ममदापूर होय नाही
१०३१ ४१ राहाता मोरवाडी नाही नाही
१०३२ ४२ राहाता रस्तापुर नाही नाही
१०३३ ४३ राहाता राजुरी होय नाही
१०३४ ४४ राहाता रामपुरवाडी नाही नाही
१०३५ ४५ राहाता राहाता होय नाही
१०३६ ४६ राहाता रांजणखोल नाही नाही
१०३७ ४७ राहाता रांजणगांव खुर्द होय नाही
१०३८ ४८ राहाता रुई नाही नाही
१०३९ ४९ राहाता लोणी खुर्द होय नाही
१०४० ५० राहाता लोणी बुद्रुक होय नाही
१०४१ ५१ राहाता लोहगांव होय नाही
१०४२ ५२ राहाता वाकडी होय नाही
१०४३ ५३ राहाता वाळकी होय नाही
१०४४ ५४ राहाता शिर्डी नाही नाही
१०४५ ५५ राहाता शिंगवे नाही नाही
१०४६ ५६ राहाता साकुरी होय नाही
१०४७ ५७ राहाता सावळीविहीर खुर्द होय नाही
१०४८ ५८ राहाता सावळीविहीर बुद्रुक होय नाही
१०४९ ५९ राहाता संभाजीनगर नाही नाही
१०५० ६० राहाता हनुमंतगांव नाही नाही
१०५१ ६१ राहाता हसनापूर होय नाही
१०५२ राहुरी अंमळनेर नाही नाही
१०५३ राहुरी आरडगांव नाही नाही
१०५४ राहुरी आंबी नाही नाही
१०५५ राहुरी उंबरे होय नाही
१०५६ राहुरी कणगर खुर्द होय नाही
१०५७ राहुरी कणगर बुद्रुक होय नाही
१०५८ राहुरी करजगांव नाही नाही
१०५९ राहुरी कात्रड नाही नाही
१०६० राहुरी कानडगांव नाही नाही
१०६१ १० राहुरी कुक्कडवेढे नाही नाही
१०६२ ११ राहुरी कुरणवाडी नाही नाही
१०६३ १२ राहुरी केसापुर नाही नाही
१०६४ १३ राहुरी केंदळ खुर्द नाही नाही
१०६५ १४ राहुरी केंदळ बुद्रुक नाही नाही
१०६६ १५ राहुरी कोपरे नाही नाही
१०६७ १६ राहुरी कोल्हार खुर्द नाही नाही
१०६८ १७ राहुरी कोळेवाडी नाही नाही
१०६९ १८ राहुरी कोंढवड होय नाही
१०७० १९ राहुरी खडांबे खुर्द नाही नाही
१०७१ २० राहुरी खडांबे बुद्रुक नाही नाही
१०७२ २१ राहुरी खुडसरगांव नाही नाही
१०७३ २२ राहुरी गडधे आखाडा नाही नाही
१०७४ २३ राहुरी गणेगांव नाही नाही
१०७५ २४ राहुरी गाडकवाडी नाही नाही
१०७६ २५ राहुरी गुहा नाही नाही
१०७७ २६ राहुरी गुंजाळे नाही नाही
१०७८ २७ राहुरी गंगापूर नाही नाही
१०७९ २८ राहुरी घोरपडवाडी नाही नाही
१०८० २९ राहुरी चांदेगांव नाही नाही
१०८१ ३० राहुरी चिखलठाण नाही होय
१०८२ ३१ राहुरी चिंचविहीरे नाही नाही
१०८३ ३२ राहुरी चिंचाळे नाही होय
१०८४ ३३ राहुरी चिंचोली होय नाही
१०८५ ३४ राहुरी चेडगांव नाही नाही
१०८६ ३५ राहुरी चंडकापूर होय नाही
१०८७ ३६ राहुरी जातप नाही नाही
१०८८ ३७ राहुरी जांभळी नाही होय
१०८९ ३८ राहुरी जांभुळबन नाही होय
१०९० ३९ राहुरी टाकळीमिया नाही नाही
१०९१ ४० राहुरी डिग्रस नाही नाही
१०९२ ४१ राहुरी तमनर आखाडा नाही नाही
१०९३ ४२ राहुरी ताहाराबाद नाही होय
१०९४ ४३ राहुरी तांदुळनेर होय नाही
१०९५ ४४ राहुरी तांदुळवाडी होय नाही
१०९६ ४५ राहुरी तांभेरे होय नाही
१०९७ ४६ राहुरी तिळापूर नाही नाही
१०९८ ४७ राहुरी तुळापूर होय नाही
१०९९ ४८ राहुरी त्रिंबकपूर नाही नाही
११०० ४९ राहुरी दरडगांव तर्फे बेलापुर नाही नाही
११०१ ५० राहुरी दरडगांव थडी नाही होय
११०२ ५१ राहुरी दवणगांव नाही नाही
११०३ ५२ राहुरी देवळाली प्रवरा होय नाही
११०४ ५३ राहुरी देसवंडी नाही नाही
११०५ ५४ राहुरी धानोरे नाही नाही
११०६ ५५ राहुरी धामोरी खुर्द नाही नाही
११०७ ५६ राहुरी धामोरी बुद्रुक नाही नाही
११०८ ५७ राहुरी निंभेरे होय नाही
११०९ ५८ राहुरी पाथरे खुर्द नाही नाही
१११० ५९ राहुरी पिंपळगांव फुणगी नाही नाही
११११ ६० राहुरी पिंप्री अवघड नाही नाही
१११२ ६१ राहुरी पिंप्रीवळण नाही नाही
१११३ ६२ राहुरी बाभुळगांव नाही नाही
१११४ ६३ राहुरी बारागांव नांदुर होय होय
१११५ ६४ राहुरी बोधेगांव नाही नाही
१११६ ६५ राहुरी ब्राम्हणगांव भांड नाही नाही
१११७ ६६ राहुरी ब्राम्हणी नाही नाही
१११८ ६७ राहुरी मल्हारवाडी नाही नाही
१११९ ६८ राहुरी महालगांव नाही नाही
११२० ६९ राहुरी मानोरी होय नाही
११२१ ७० राहुरी मालुंजे खुर्द नाही नाही
११२२ ७१ राहुरी माळेवाडी डुकरेवाडी नाही नाही
११२३ ७२ राहुरी माहेगांव नाही नाही
११२४ ७३ राहुरी मांजरी नाही नाही
११२५ ७४ राहुरी मुसळवाडी नाही नाही
११२६ ७५ राहुरी मोकळ ओहळ नाही नाही
११२७ ७६ राहुरी मोमीन आखाडा नाही नाही
११२८ ७७ राहुरी मोरवाडी नाही नाही
११२९ ७८ राहुरी म्हैसगांव नाही होय
११३० ७९ राहुरी रामपूर नाही नाही
११३१ ८० राहुरी राहुरी खुर्द होय नाही
११३२ ८१ राहुरी राहुरी बुद्रुक होय नाही
११३३ ८२ राहुरी लाख नाही नाही
११३४ ८३ राहुरी वडनेर नाही नाही
११३५ ८४ राहुरी वरवंडी नाही होय
११३६ ८५ राहुरी वरशिंदे नाही नाही
११३७ ८६ राहुरी वळण नाही नाही
११३८ ८७ राहुरी वाबळेवाडी नाही नाही
११३९ ८८ राहुरी वावरथ नाही होय
११४० ८९ राहुरी वांजुळपोई नाही नाही
११४१ ९० राहुरी वांबोरी होय नाही
११४२ ९१ राहुरी शिलेगांव होय नाही
११४३ ९२ राहुरी शेनवडगांव नाही नाही
११४४ ९३ राहुरी सडे नाही नाही
११४५ ९४ राहुरी सात्रळ होय नाही
११४६ ९५ राहुरी सोनगांव होय नाही
११४७ ९६ राहुरी संक्रापूर नाही नाही
११४८ शेवगाव अधोडी नाही नाही
११४९ शेवगाव अमरापुर नाही नाही
११५० शेवगाव अंतरवाली खुर्द ने नाही नाही
११५१ शेवगाव अंतरवाली खुर्द शे नाही नाही
११५२ शेवगाव अंतरवाली बुद्रुक नाही नाही
११५३ शेवगाव अंत्रे होय होय
११५४ शेवगाव आखतवाडे होय नाही
११५५ शेवगाव आखेगांव तितर्फा नाही नाही
११५६ शेवगाव आपेगांव नाही नाही
११५७ १० शेवगाव आव्हाणे खुर्द नाही नाही
११५८ ११ शेवगाव आव्हाणे बुद्रुक नाही नाही
११५९ १२ शेवगाव एरंडगांव नाही होय
११६० १३ शेवगाव कर्जत खुर्द नाही होय
११६१ १४ शेवगाव कऱ्हेटाकळी नाही होय
११६२ १५ शेवगाव कांबी होय नाही
११६३ १६ शेवगाव कुरुडगांव नाही नाही
११६४ १७ शेवगाव कोनोशी नाही नाही
११६५ १८ शेवगाव कोळगांव नाही नाही
११६६ १९ शेवगाव खडके नाही नाही
११६७ २० शेवगाव खरडगांव नाही नाही
११६८ २१ शेवगाव खानापुर नाही होय
११६९ २२ शेवगाव खामगांव होय होय
११७० २३ शेवगाव खामपिंप्री होय नाही
११७१ २४ शेवगाव खुंटेफळ नाही होय
११७२ २५ शेवगाव गदेवाडी नाही नाही
११७३ २६ शेवगाव गरडवाडी होय नाही
११७४ २७ शेवगाव गायकवाड जळगांव नाही नाही
११७५ २८ शेवगाव गोळेगांव नाही नाही
११७६ २९ शेवगाव घेवरी होय होय
११७७ ३० शेवगाव घोटण नाही नाही
११७८ ३१ शेवगाव चापडगांव नाही नाही
११७९ ३२ शेवगाव चेडे चांदगांव नाही नाही
११८० ३३ शेवगाव जोहरापुर नाही नाही
११८१ ३४ शेवगाव ठाकुर निमगांव नाही नाही
११८२ ३५ शेवगाव ठाकुर पिंपळगांव नाही नाही
११८३ ३६ शेवगाव डोंगर आखेगांव नाही नाही
११८४ ३७ शेवगाव ढोरजळगांव ने होय नाही
११८५ ३८ शेवगाव ढोरजळगांव शे. होय नाही
११८६ ३९ शेवगाव ढोरसडे होय होय
११८७ ४० शेवगाव ढोरहिंगणी नाही होय
११८८ ४१ शेवगाव तळणी नाही नाही
११८९ ४२ शेवगाव ताजनापुर होय होय
११९० ४३ शेवगाव थाटे नाही नाही
११९१ ४४ शेवगाव दहिगांव ने होय होय
११९२ ४५ शेवगाव दहिगांव शे नाही नाही
११९३ ४६ शेवगाव दहिफळ नाही होय
११९४ ४७ शेवगाव दादेगांव नाही होय
११९५ ४८ शेवगाव दिवटे नाही नाही
११९६ ४९ शेवगाव देवटाकळी होय होय
११९७ ५० शेवगाव देवळाणे होय होय
११९८ ५१ शेवगाव नजिक बाभुळगांव नाही नाही
११९९ ५२ शेवगाव नागलवाडी नाही नाही
१२०० ५३ शेवगाव नांदुरविहीरे होय नाही
१२०१ ५४ शेवगाव निंबे नाही नाही
१२०२ ५५ शेवगाव पिंगेवाडी होय नाही
१२०३ ५६ शेवगाव प्रभुवाडगांव नाही नाही
१२०४ ५७ शेवगाव बक्तरपुर होय नाही
१२०५ ५८ शेवगाव बऱ्हाणपुर नाही नाही
१२०६ ५९ शेवगाव बाडगव्हाण नाही नाही
१२०७ ६० शेवगाव बालमटाकळी नाही नाही
१२०८ ६१ शेवगाव बेलगांव नाही नाही
१२०९ ६२ शेवगाव बोडखे नाही होय
१२१० ६३ शेवगाव बोधेगांव नाही नाही
१२११ ६४ शेवगाव भगुर नाही नाही
१२१२ ६५ शेवगाव भातकुडगांव होय नाही
१२१३ ६६ शेवगाव भायगांव नाही नाही
१२१४ ६७ शेवगाव भाविनीमगांव होय होय
१२१५ ६८ शेवगाव मजलेशहर होय नाही
१२१६ ६९ शेवगाव मडके नाही नाही
१२१७ ७० शेवगाव मलकापुर नाही नाही
१२१८ ७१ शेवगाव मळेगांव नाही नाही
१२१९ ७२ शेवगाव माळेगांव ने नाही नाही
१२२० ७३ शेवगाव मुरमी नाही नाही
१२२१ ७४ शेवगाव मुर्शतपुर नाही नाही
१२२२ ७५ शेवगाव मुंगी होय नाही
१२२३ ७६ शेवगाव मंगरुळ खुर्द नाही नाही
१२२४ ७७ शेवगाव मंगरुळ बुद्रुक नाही नाही
१२२५ ७८ शेवगाव राक्षी नाही नाही
१२२६ ७९ शेवगाव राणेगांव नाही नाही
१२२७ ८० शेवगाव रावतळे नाही नाही
१२२८ ८१ शेवगाव रांजणी होय नाही
१२२९ ८२ शेवगाव लखमापुरी नाही नाही
१२३० ८३ शेवगाव लाखेफळ नाही होय
१२३१ ८४ शेवगाव लाडजळगांव नाही नाही
१२३२ ८५ शेवगाव लोळेगांव होय नाही
१२३३ ८६ शेवगाव वडुले खुर्द नाही नाही
१२३४ ८७ शेवगाव वडुले बुद्रुक नाही नाही
१२३५ ८८ शेवगाव वरखेड नाही नाही
१२३६ ८९ शेवगाव वरुर खुर्द नाही नाही
१२३७ ९० शेवगाव वरुर बुद्रुक नाही नाही
१२३८ ९१ शेवगाव वाघोली होय नाही
१२३९ ९२ शेवगाव वाडगांव नाही नाही
१२४० ९३ शेवगाव विजयपुर नाही नाही
१२४१ ९४ शेवगाव शहरटाकळी होय होय
१२४२ ९५ शेवगाव शहाजापुर नाही नाही
१२४३ ९६ शेवगाव शहापुर नाही नाही
१२४४ ९७ शेवगाव शिंगोरी नाही नाही
१२४५ ९८ शेवगाव शेकटे खुर्द नाही नाही
१२४६ ९९ शेवगाव शेकटे बुद्रुक नाही नाही
१२४७ १०० शेवगाव शेवगांव नाही होय
१२४८ १०१ शेवगाव शोभानगर नाही नाही
१२४९ १०२ शेवगाव सामनगांव होय नाही
१२५० १०३ शेवगाव सालवडगांव नाही नाही
१२५१ १०४ शेवगाव सुकळी नाही नाही
१२५२ १०५ शेवगाव सुलतानपुर बुद्रुक नाही नाही
१२५३ १०६ शेवगाव सुलतानपूर खुर्द नाही नाही
१२५४ १०७ शेवगाव सुळे पिंपळगांव नाही नाही
१२५५ १०८ शेवगाव सेवानगर नाही नाही
१२५६ १०९ शेवगाव सोनविहिर नाही नाही
१२५७ ११० शेवगाव सोनेसांगवी नाही नाही
१२५८ १११ शेवगाव हसनापुर नाही नाही
१२५९ ११२ शेवगाव हातगांव होय नाही
१२६० ११३ शेवगाव हिंगनगांव ने होय होय
१२६१ श्रीगोंदा अजनुज नाही नाही
१२६२ श्रीगोंदा अधोरेवाडी नाही नाही
१२६३ श्रीगोंदा अनगरे नाही नाही
१२६४ श्रीगोंदा अरणगाव दुमाला नाही नाही
१२६५ श्रीगोंदा आढळगाव होय नाही
१२६६ श्रीगोंदा आनंदवाडी नाही नाही
१२६७ श्रीगोंदा आर्वी नाही नाही
१२६८ श्रीगोंदा उक्कडगांव होय नाही
१२६९ श्रीगोंदा उख्खलगांव नाही नाही
१२७० १० श्रीगोंदा एरंडोली नाही नाही
१२७१ ११ श्रीगोंदा कणसेवाडी नाही नाही
१२७२ १२ श्रीगोंदा कामठी नाही नाही
१२७३ १३ श्रीगोंदा काष्टी नाही नाही
१२७४ १४ श्रीगोंदा कोकणगाव नाही नाही
१२७५ १५ श्रीगोंदा कोथुळ नाही नाही
१२७६ १६ श्रीगोंदा कोरेगव्हाण नाही नाही
१२७७ १७ श्रीगोंदा कोरेगांव नाही नाही
१२७८ १८ श्रीगोंदा कोळगांव नाही नाही
१२७९ १९ श्रीगोंदा कोसेगव्हाण नाही नाही
१२८० २० श्रीगोंदा कोंडेगव्हाण नाही नाही
१२८१ २१ श्रीगोंदा कौठे नाही नाही
१२८२ २२ श्रीगोंदा खरातवाडी नाही नाही
१२८३ २३ श्रीगोंदा खांडगांव नाही नाही
१२८४ २४ श्रीगोंदा खेतमाळीसवाडी नाही नाही
१२८५ २५ श्रीगोंदा गव्हाणेवाडी (आढळगांव) नाही नाही
१२८६ २६ श्रीगोंदा गव्हाणेवाडी (हिंगणी दुमाला) नाही नाही
१२८७ २७ श्रीगोंदा गार नाही नाही
१२८८ २८ श्रीगोंदा घारगाव होय नाही
१२८९ २९ श्रीगोंदा घुगलवडगाव नाही नाही
१२९० ३० श्रीगोंदा घुटेवाडी नाही नाही
१२९१ ३१ श्रीगोंदा घोगरगांव नाही होय
१२९२ ३२ श्रीगोंदा घोटवी होय नाही
१२९३ ३३ श्रीगोंदा घोडेगांव नाही नाही
१२९४ ३४ श्रीगोंदा चवरसांगवी नाही होय
१२९५ ३५ श्रीगोंदा चांडगाव नाही नाही
१२९६ ३६ श्रीगोंदा चांभुर्डी नाही नाही
१२९७ ३७ श्रीगोंदा चिखलठाणवाडी नाही नाही
१२९८ ३८ श्रीगोंदा चिखली नाही नाही
१२९९ ३९ श्रीगोंदा चिंभळे होय नाही
१३०० ४० श्रीगोंदा चोरमलेवाडी नाही नाही
१३०१ ४१ श्रीगोंदा चोराचीवाडी नाही नाही
१३०२ ४२ श्रीगोंदा जंगलेवाडी नाही नाही
१३०३ ४३ श्रीगोंदा टाकळी कडेवळीत नाही नाही
१३०४ ४४ श्रीगोंदा टाकळी लोणार नाही नाही
१३०५ ४५ श्रीगोंदा डोकेवाडी नाही नाही
१३०६ ४६ श्रीगोंदा डोमाळेवाडी नाही नाही
१३०७ ४७ श्रीगोंदा ढवळगाव होय नाही
१३०८ ४८ श्रीगोंदा ढोकराई माळ नाही नाही
१३०९ ४९ श्रीगोंदा ढोरजे नाही नाही
१३१० ५० श्रीगोंदा तरडगव्हाण नाही होय
१३११ ५१ श्रीगोंदा तांदळी दुमाला नाही नाही
१३१२ ५२ श्रीगोंदा थिटे सांगवी नाही होय
१३१३ ५३ श्रीगोंदा दाणेवाडी नाही नाही
१३१४ ५४ श्रीगोंदा देऊळगाव होय नाही
१३१५ ५५ श्रीगोंदा देवदैठण होय नाही
१३१६ ५६ श्रीगोंदा निमगांव खलू नाही नाही
१३१७ ५७ श्रीगोंदा निंबवी नाही नाही
१३१८ ५८ श्रीगोंदा पारगाव सुद्रीक होय नाही
१३१९ ५९ श्रीगोंदा पार्वतवाडी नाही नाही
१३२० ६० श्रीगोंदा पांढरेवाडी नाही नाही
१३२१ ६१ श्रीगोंदा पिसोरेखांड नाही नाही
१३२२ ६२ श्रीगोंदा पिसोरे बुद्रुक होय नाही
१३२३ ६३ श्रीगोंदा पिंपळगांव पिसा होय नाही
१३२४ ६४ श्रीगोंदा पिंप्रीकोलंदर नाही नाही
१३२५ ६५ श्रीगोंदा पेडगांव होय नाही
१३२६ ६६ श्रीगोंदा पोलिसवाडी नाही नाही
१३२७ ६७ श्रीगोंदा बनपिंप्री नाही नाही
१३२८ ६८ श्रीगोंदा बाबुर्डी होय नाही
१३२९ ६९ श्रीगोंदा बांगर्डे नाही नाही
१३३० ७० श्रीगोंदा बेलवंडी कोठार होय नाही
१३३१ ७१ श्रीगोंदा बेलवंडी बुद्रुक नाही नाही
१३३२ ७२ श्रीगोंदा बोरी नाही नाही
१३३३ ७३ श्रीगोंदा भानगांव होय नाही
१३३४ ७४ श्रीगोंदा भापकरवाडी नाही नाही
१३३५ ७५ श्रीगोंदा भावडी नाही नाही
१३३६ ७६ श्रीगोंदा भिंगाण खालसा नाही नाही
१३३७ ७७ श्रीगोंदा भिंगाण दुमाला नाही नाही
१३३८ ७८ श्रीगोंदा मढेवडगांव होय नाही
१३३९ ७९ श्रीगोंदा महादेववाडी (टाकळी लोणार खालची) नाही नाही
१३४० ८० श्रीगोंदा महादेववाडी (लोणी खालची) नाही नाही
१३४१ ८१ श्रीगोंदा महांडुळवाडी नाही नाही
१३४२ ८२ श्रीगोंदा माठ होय नाही
१३४३ ८३ श्रीगोंदा मासाळवाडी नाही नाही
१३४४ ८४ श्रीगोंदा मांडवगण नाही नाही
१३४५ ८५ श्रीगोंदा मुंगूसगांव नाही नाही
१३४६ ८६ श्रीगोंदा मुंढेकरवाडी नाही नाही
१३४७ ८७ श्रीगोंदा मेंगलवाडी नाही नाही
१३४८ ८८ श्रीगोंदा म्हसे नाही नाही
१३४९ ८९ श्रीगोंदा म्हातारपिंप्री होय नाही
१३५० ९० श्रीगोंदा येळपणे होय नाही
१३५१ ९१ श्रीगोंदा येवती नाही नाही
१३५२ ९२ श्रीगोंदा राजापूर होय नाही
१३५३ ९३ श्रीगोंदा रायगव्हाण होय नाही
१३५४ ९४ श्रीगोंदा रुईखेल नाही नाही
१३५५ ९५ श्रीगोंदा लगडवाडी नाही नाही
१३५६ ९६ श्रीगोंदा लिंपणगाव होय नाही
१३५७ ९७ श्रीगोंदा लोणी व्यंकनाथ होय नाही
१३५८ ९८ श्रीगोंदा वडगांव शिंदोडी होय नाही
१३५९ ९९ श्रीगोंदा वडघुल नाही नाही
१३६० १०० श्रीगोंदा वडाळी होय नाही
१३६१ १०१ श्रीगोंदा वांगदरी होय नाही
१३६२ १०२ श्रीगोंदा विसापूर नाही नाही
१३६३ १०३ श्रीगोंदा वेठेकरवाडी नाही नाही
१३६४ १०४ श्रीगोंदा वेळू होय नाही
१३६५ १०५ श्रीगोंदा शिपलकरवाडी नाही नाही
१३६६ १०६ श्रीगोंदा शिरसगांव बोडखा होय नाही
१३६७ १०७ श्रीगोंदा शेडगांव होय नाही
१३६८ १०८ श्रीगोंदा श्रीगोंदा होय नाही
१३६९ १०९ श्रीगोंदा सारोळा सोमवंशी नाही नाही
१३७० ११० श्रीगोंदा सांगवी दुमाला नाही नाही
१३७१ १११ श्रीगोंदा सुरेगांव नाही नाही
१३७२ ११२ श्रीगोंदा सुरोडी होय नाही
१३७३ ११३ श्रीगोंदा हिरडगाव नाही नाही
१३७४ ११४ श्रीगोंदा हिंगणी दुमाला नाही नाही
१३७५ ११५ श्रीगोंदा हंगेवाडी नाही नाही
१३७६ श्रीरामपुर उक्कलगांव नाही नाही
१३७७ श्रीरामपुर उंदिरगांव नाही नाही
१३७८ श्रीरामपुर उंबरगांव नाही नाही
१३७९ श्रीरामपुर एकलहरे नाही नाही
१३८० श्रीरामपुर ऐनतपूर नाही नाही
१३८१ श्रीरामपुर कडीत खुर्द नाही नाही
१३८२ श्रीरामपुर कडीत बुद्रुक नाही नाही
१३८३ श्रीरामपुर कमालपूर नाही नाही
१३८४ श्रीरामपुर कान्हेगांव नाही नाही
१३८५ १० श्रीरामपुर कारेगांव नाही नाही
१३८६ ११ श्रीरामपुर कुरणपूर नाही नाही
१३८७ १२ श्रीरामपुर खानापूर नाही नाही
१३८८ १३ श्रीरामपुर खिर्डी नाही नाही
१३८९ १४ श्रीरामपुर खोकर नाही नाही
१३९० १५ श्रीरामपुर खंडाळा होय नाही
१३९१ १६ श्रीरामपुर गळनिंब नाही नाही
१३९२ १७ श्रीरामपुर गुजरवाडी नाही नाही
१३९३ १८ श्रीरामपुर गोवर्धनपूर नाही नाही
१३९४ १९ श्रीरामपुर गोंडेगांव नाही नाही
१३९५ २० श्रीरामपुर घुमनदेव नाही नाही
१३९६ २१ श्रीरामपुर जाफराबाद नाही नाही
१३९७ २२ श्रीरामपुर टाकळीभान नाही नाही
१३९८ २३ श्रीरामपुर दत्तनगर नाही नाही
१३९९ २४ श्रीरामपुर दिघी होय नाही
१४०० २५ श्रीरामपुर नर्सरी नाही नाही
१४०१ २६ श्रीरामपुर नाऊर नाही नाही
१४०२ २७ श्रीरामपुर नायगांव नाही नाही
१४०३ २८ श्रीरामपुर निपाणीवडगांव नाही नाही
१४०४ २९ श्रीरामपुर निमगांवखैरी नाही नाही
१४०५ ३० श्रीरामपुर पढेगांव नाही नाही
१४०६ ३१ श्रीरामपुर फत्याबाद नाही नाही
१४०७ ३२ श्रीरामपुर बेलापूर खुर्द नाही नाही
१४०८ ३३ श्रीरामपुर बेलापूर बुद्रुक नाही नाही
१४०९ ३४ श्रीरामपुर ब्राम्हणगांव वेताळ नाही नाही
१४१० ३५ श्रीरामपुर भामाठाण नाही नाही
१४११ ३६ श्रीरामपुर भेर्डापूर नाही नाही
१४१२ ३७ श्रीरामपुर भैरवनाथनगर नाही नाही
१४१३ ३८ श्रीरामपुर भोकर नाही नाही
१४१४ ३९ श्रीरामपुर महांकाळवडगांव नाही नाही
१४१५ ४० श्रीरामपुर मातापूर नाही नाही
१४१६ ४१ श्रीरामपुर मातुलठाण नाही नाही
१४१७ ४२ श्रीरामपुर मालुंजा बुद्रुक नाही नाही
१४१८ ४३ श्रीरामपुर माळवडगांव नाही नाही
१४१९ ४४ श्रीरामपुर माळेवाडी नाही नाही
१४२० ४५ श्रीरामपुर मांडवे नाही नाही
१४२१ ४६ श्रीरामपुर मुठेवडगांव नाही नाही
१४२२ ४७ श्रीरामपुर रामपूर नाही नाही
१४२३ ४८ श्रीरामपुर लाडगांव नाही नाही
१४२४ ४९ श्रीरामपुर वडाळामहादेव नाही नाही
१४२५ ५० श्रीरामपुर वळदगांव नाही नाही
१४२६ ५१ श्रीरामपुर वांगी खुर्द नाही नाही
१४२७ ५२ श्रीरामपुर वांगी बुद्रुक नाही नाही
१४२८ ५३ श्रीरामपुर शिरसगांव नाही नाही
१४२९ ५४ श्रीरामपुर श्रीरामपूर ग्रा. नाही नाही
१४३० ५५ श्रीरामपुर सराला नाही नाही
१४३१ ५६ श्रीरामपुर हरेगांव नाही नाही
१४३२ संगमनेर अकलापुर नाही नाही
१४३३ संगमनेर अजमपुर नाही नाही
१४३४ संगमनेर अंभोरे होय नाही
१४३५ संगमनेर आभाळवाडी नाही नाही
१४३६ संगमनेर आरामपुर नाही नाही
१४३७ संगमनेर आश्वी खुर्द होय नाही
१४३८ संगमनेर आश्वी बुद्रुक नाही नाही
१४३९ संगमनेर आंबीखालसा नाही नाही
१४४० संगमनेर आंबी दुमाला नाही नाही
१४४१ १० संगमनेर उंबरी होय नाही
१४४२ ११ संगमनेर ओझर खुर्द होय नाही
१४४३ १२ संगमनेर ओझर बुद्रुक होय नाही
१४४४ १३ संगमनेर औरंगपुर होय नाही
१४४५ १४ संगमनेर कणसेवाडी नाही नाही
१४४६ १५ संगमनेर कनकापूर होय नाही
१४४७ १६ संगमनेर कनोली होय नाही
१४४८ १७ संगमनेर करुले नाही नाही
१४४९ १८ संगमनेर कर्जुले पठार नाही नाही
१४५० १९ संगमनेर कऱ्हे नाही नाही
१४५१ २० संगमनेर काकडवाडी नाही नाही
१४५२ २१ संगमनेर कासारा दुमाला नाही नाही
१४५३ २२ संगमनेर कासारे होय नाही
१४५४ २३ संगमनेर कुरकुटवाडी नाही नाही
१४५५ २४ संगमनेर कुरकुंडी नाही नाही
१४५६ २५ संगमनेर कुरण होय नाही
१४५७ २६ संगमनेर कुंभारवाडी नाही नाही
१४५८ २७ संगमनेर केळेवाडी नाही नाही
१४५९ २८ संगमनेर कोकणगांव होय नाही
१४६० २९ संगमनेर कोकणेवाडी नाही नाही
१४६१ ३० संगमनेर कोल्हेवाडी नाही नाही
१४६२ ३१ संगमनेर कोळवाडे नाही नाही
१४६३ ३२ संगमनेर कोंची होय नाही
१४६४ ३३ संगमनेर कौठे कमळेश्वर नाही नाही
१४६५ ३४ संगमनेर कौठे खुर्द नाही नाही
१४६६ ३५ संगमनेर कौठे धांदरफळ होय नाही
१४६७ ३६ संगमनेर कौठे बुद्रुक नाही नाही
१४६८ ३७ संगमनेर कौठे मलकापुर नाही नाही
१४६९ ३८ संगमनेर कौठेवाडी नाही नाही
१४७० ३९ संगमनेर खरशिंदे नाही नाही
१४७१ ४० संगमनेर खराडी होय नाही
१४७२ ४१ संगमनेर खळी होय नाही
१४७३ ४२ संगमनेर खांजापुर होय नाही
१४७४ ४३ संगमनेर खांडगांव होय नाही
१४७५ ४४ संगमनेर खांडगेदरा नाही नाही
१४७६ ४५ संगमनेर खांबे नाही नाही
१४७७ ४६ संगमनेर खंदरमाळवाडी नाही नाही
१४७८ ४७ संगमनेर गाभणवाडी नाही नाही
१४७९ ४८ संगमनेर गुंजाळवाडी नाही नाही
१४८० ४९ संगमनेर गुंजाळवाडी पठार नाही नाही
१४८१ ५० संगमनेर गोडसेवाडी नाही नाही
१४८२ ५१ संगमनेर घारगांव नाही नाही
१४८३ ५२ संगमनेर घुलेवाडी नाही नाही
१४८४ ५३ संगमनेर चणेगांव होय नाही
१४८५ ५४ संगमनेर चिकणी नाही नाही
१४८६ ५५ संगमनेर चिखली होय नाही
१४८७ ५६ संगमनेर चिंचपूर खुर्द होय नाही
१४८८ ५७ संगमनेर चिंचपूर बुद्रुक नाही नाही
१४८९ ५८ संगमनेर चिंचोली गुरव होय नाही
१४९० ५९ संगमनेर चंदनापुरी नाही नाही
१४९१ ६० संगमनेर जवळेकडलग होय नाही
१४९२ ६१ संगमनेर जवळे बाळेश्वर नाही नाही
१४९३ ६२ संगमनेर जाखुरी होय नाही
१४९४ ६३ संगमनेर जांबुत खुर्द नाही नाही
१४९५ ६४ संगमनेर जांबुत बुद्रुक नाही नाही
१४९६ ६५ संगमनेर जुनेगाव नाही नाही
१४९७ ६६ संगमनेर जोर्वे होय नाही
१४९८ ६७ संगमनेर झरेकाठी होय नाही
१४९९ ६८ संगमनेर झोळे होय नाही
१५०० ६९ संगमनेर डिग्रस होय नाही
१५०१ ७० संगमनेर डोळासणे नाही नाही
१५०२ ७१ संगमनेर ढोलेवाडी नाही नाही
१५०३ ७२ संगमनेर तळेगांव नाही नाही
१५०४ ७३ संगमनेर तिगांव नाही नाही
१५०५ ७४ संगमनेर दरेवाडी नाही नाही
१५०६ ७५ संगमनेर दाढ खुर्द नाही नाही
१५०७ ७६ संगमनेर देवकौठे होय नाही
१५०८ ७७ संगमनेर देवगांव होय नाही
१५०९ ७८ संगमनेर धांदरफळ खुर्द होय नाही
१५१० ७९ संगमनेर धांदरफळ बुद्रुक होय नाही
१५११ ८० संगमनेर धुपे नाही नाही
१५१२ ८१ संगमनेर नान्नज दुमाला नाही नाही
१५१३ ८२ संगमनेर नांदुर खंदरमाळ नाही नाही
१५१४ ८३ संगमनेर नांदुरी दुमाला होय नाही
१५१५ ८४ संगमनेर निमगांव खुर्द होय नाही
१५१६ ८५ संगमनेर निमगांवजाळी होय नाही
१५१७ ८६ संगमनेर निमगांव टेंभी होय नाही
१५१८ ८७ संगमनेर निमगांव बुद्रुक होय नाही
१५१९ ८८ संगमनेर निमगांव भोजापूर होय नाही
१५२० ८९ संगमनेर निमज होय नाही
१५२१ ९० संगमनेर निमोण नाही नाही
१५२२ ९१ संगमनेर निळवंडे होय नाही
१५२३ ९२ संगमनेर निंबाळे होय नाही
१५२४ ९३ संगमनेर पळसखेडे नाही नाही
१५२५ ९४ संगमनेर पानोडी होय नाही
१५२६ ९५ संगमनेर पारेगांव खुर्द नाही नाही
१५२७ ९६ संगमनेर पारेगांव बुद्रुक नाही नाही
१५२८ ९७ संगमनेर पिंपरणे होय नाही
१५२९ ९८ संगमनेर पिंपळगांव कोंझीरा होय नाही
१५३० ९९ संगमनेर पिंपळगांव देपा नाही नाही
१५३१ १०० संगमनेर पिंपळगांव माथा नाही नाही
१५३२ १०१ संगमनेर पिंपळे नाही नाही
१५३३ १०२ संगमनेर पिंप्री लौकी अजमपुर होय नाही
१५३४ १०३ संगमनेर पेमगिरी नाही नाही
१५३५ १०४ संगमनेर पेमरेवाडी नाही नाही
१५३६ १०५ संगमनेर पोखरी बाळेश्वर नाही नाही
१५३७ १०६ संगमनेर पोखरी हवेली होय नाही
१५३८ १०७ संगमनेर प्रतापपूर होय नाही
१५३९ १०८ संगमनेर बाळापूर होय नाही
१५४० १०९ संगमनेर बांबळेवाडी नाही नाही
१५४१ ११० संगमनेर बिरेवाडी नाही नाही
१५४२ १११ संगमनेर बोटा नाही नाही
१५४३ ११२ संगमनेर बोरबनवाडी नाही नाही
१५४४ ११३ संगमनेर भोजदरी नाही नाही
१५४५ ११४ संगमनेर मनोली होय नाही
१५४६ ११५ संगमनेर महालवाडी नाही नाही
१५४७ ११६ संगमनेर मालदाड नाही नाही
१५४८ ११७ संगमनेर मालुंजे होय नाही
१५४९ ११८ संगमनेर माळवाडी नाही नाही
१५५० ११९ संगमनेर माळेगांव पठार नाही नाही
१५५१ १२० संगमनेर माळेगांव हवेली होय नाही
१५५२ १२१ संगमनेर मांची नाही नाही
१५५३ १२२ संगमनेर मांडवे बुद्रुक नाही नाही
१५५४ १२३ संगमनेर मिर्झापूर होय नाही
१५५५ १२४ संगमनेर मीरपूर होय नाही
१५५६ १२५ संगमनेर मेगाळवाडी नाही नाही
१५५७ १२६ संगमनेर मेंढवण नाही नाही
१५५८ १२७ संगमनेर मंगळापुर होय नाही
१५५९ १२८ संगमनेर म्हसवंडी नाही नाही
१५६० १२९ संगमनेर येलखोपवाडी नाही नाही
१५६१ १३० संगमनेर रणखांबवाडी नाही नाही
१५६२ १३१ संगमनेर रहिमपूर होय नाही
१५६३ १३२ संगमनेर राजापूर होय नाही
१५६४ १३३ संगमनेर रायते होय नाही
१५६५ १३४ संगमनेर रायतेवाडी होय नाही
१५६६ १३५ संगमनेर लोहारे होय नाही
१५६७ १३६ संगमनेर वडगांवपान होय नाही
१५६८ १३७ संगमनेर वडगांव लांडगा नाही नाही
१५६९ १३८ संगमनेर वडझरी खुर्द होय नाही
१५७० १३९ संगमनेर वडझरी बुद्रुक होय नाही
१५७१ १४० संगमनेर वनकुटे नाही नाही
१५७२ १४१ संगमनेर वरवंडी नाही नाही
१५७३ १४२ संगमनेर वरुडी पठार नाही नाही
१५७४ १४३ संगमनेर वाघापूर होय नाही
१५७५ १४४ संगमनेर वेल्हाळे होय नाही
१५७६ १४५ संगमनेर वैदुवाडी नाही नाही
१५७७ १४६ संगमनेर शिबलापूर होय नाही
१५७८ १४७ संगमनेर शिरसगाव नाही नाही
१५७९ १४८ संगमनेर शिरापुर होय नाही
१५८० १४९ संगमनेर शिवापूर नाही नाही
१५८१ १५० संगमनेर शिंदोडी नाही नाही
१५८२ १५१ संगमनेर शेडगांव होय नाही
१५८३ १५२ संगमनेर शेळकेवाडी नाही नाही
१५८४ १५३ संगमनेर शेंडेवाडी नाही नाही
१५८५ १५४ संगमनेर समनापूर होय नाही
१५८६ १५५ संगमनेर साकूर नाही नाही
१५८७ १५६ संगमनेर सादतपूर होय नाही
१५८८ १५७ संगमनेर सायखिंडी होय नाही
१५८९ १५८ संगमनेर सारोळे पठार नाही नाही
१५९० १५९ संगमनेर सावरगांव घुले नाही नाही
१५९१ १६० संगमनेर सावरगांव तळ नाही नाही
१५९२ १६१ संगमनेर सावरचोळ नाही नाही
१५९३ १६२ संगमनेर सांगवी होय नाही
१५९४ १६३ संगमनेर सुकेवाडी नाही नाही
१५९५ १६४ संगमनेर सोनेवाडी नाही नाही
१५९६ १६५ संगमनेर सोनोशी नाही नाही
१५९७ १६६ संगमनेर संगमनेर खुर्द होय नाही
१५९८ १६७ संगमनेर संगमनेर बुद्रुक होय नाही
१५९९ १६८ संगमनेर हसनाबाद नाही नाही
१६०० १६९ संगमनेर हिवरगांव पठार नाही नाही
१६०१ १७० संगमनेर हिवरगांव पावसा होय नाही
१६०२ १७१ संगमनेर हंगेवाडी होय नाही