बंद करा

तहसील कार्यालय

जिल्हयातील १४ तालुक्यांची विभागणी खालीलप्रमाणे सात उपविभागात केलेली आहे.

उपविभागीय अधिकारी, नगर

अ.न. नाव पद
 श्री. उमेश पाटील  तहसीलदार, नगर
 श्री. रुपेश सुराणा  तहसीलदार, नेवासा

उपविभागीय अधिकारी, कर्जत

अ.न. नाव पद
 श्री. योगेंद्र चंद्रे तहसीलदार, जामखेड
श्री. नानासाहेब आगळे तहसीलदार, कर्जत

उपविभागीय अधिकारी, पाथर्डी

अ.न. नाव पद
श्री. छगन वाघ
 तहसीलदार, शेवगाव
 श्री. शाम वाडकर  तहसीलदार, पाथर्डी

उपविभागीय अधिकारी, श्रीगोंदा

अ.न. नाव पद
श्री.शिवकुमार आवळकंठे
 तहसीलदार, पारनेर
श्री. मिलिंद कुलथे  तहसीलदार, श्रीगोंदा

उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर

अ.न. नाव पद
 श्री. अमोल निकम  तहसीलदार, संगमनेर
श्री. सतीश थेटे
 तहसीलदार, अकोले

उपविभागीय अधिकारी, शिर्डी

अ.न. नाव पद
 श्री. कुंदन हिरे  तहसीलदार, राहाता
श्री. विजय बोरुडे
 तहसीलदार, कोपरगाव

उपविभागीय अधिकारी, श्रीरामपूर

अ.न. नाव पद
 श्री. प्रशांत पाटील  तहसीलदार, श्रीरामपूर
 मो. फसियोद्दीन शेख  तहसीलदार, राहुरी