बंद करा

तहसील कार्यालय

जिल्हयातील १४ तालुक्यांची विभागणी खालीलप्रमाणे सात उपविभागात केलेली आहे.

उपविभागीय अधिकारी, नगर

अ.न. नाव पद
श्री. संजय शिंदे तहसीलदार, नगर
श्री. संजय बिरादार तहसीलदार, नेवासा

उपविभागीय अधिकारी, कर्जत

अ.न. नाव पद
श्री. योगेंद्र चंद्रे तहसीलदार, जामखेड
रिक्त तहसीलदार, कर्जत

उपविभागीय अधिकारी, पाथर्डी

अ.न. नाव पद
श्री. छगन वाघ तहसीलदार, शेवगाव
श्री. शाम वाडकर तहसीलदार, पाथर्डी

उपविभागीय अधिकारी, श्रीगोंदा

अ.न. नाव पद
श्री.शिवकुमार आवळकंठे तहसीलदार, पारनेर
श्री. मिलिंद कुलथे तहसीलदार, श्रीगोंदा

उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर

अ.न. नाव पद
रिक्त> तहसीलदार, संगमनेर
श्री. सतीश थेटे तहसीलदार, अकोले

उपविभागीय अधिकारी, शिर्डी

अ.न. नाव पद
श्री. अमोल मोरे तहसीलदार, राहाता
श्री. विजय बोरुडे तहसीलदार, कोपरगाव

उपविभागीय अधिकारी, श्रीरामपूर

अ.न. नाव पद
रिक्त तहसीलदार, श्रीरामपूर
श्री. चंद्रजित राजपूत तहसीलदार, राहुरी