बंद करा

उप विभागीय अधिकारी

जिल्हयाची विभागणी खालीलप्रमाणे सात उपविभागात केलेली आहे.

अ.न. नाव पद
  श्री. सुधीर पाटील  उपविभागीय अधिकारी, नगर
श्री. नितीन पाटील उपविभागीय अधिकारी, कर्जत
 श्री. प्रसाद मते  उपविभागीय अधिकारी , पाथर्डी
 श्री. गणेश राठोड  उपविभागीय अधिकारी, श्रीगोंदा
 श्री. शैलेश हिंगे  उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर
 श्री. माणिक आहेर  उपविभागीय अधिकारी, शिर्डी
 श्री. किरण सावंत-पाटील  उपविभागीय अधिकारी, श्रीरामपूर