बंद करा

जेष्ठता यादी

जेष्ठता यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
जिल्हास्तरीय सामाईक जेष्ठता प्रतिक्षा सूची वर्ग ३ ,माहे आक्टोबर २०२० अखेर

जिल्हास्तरीय सामाईक जेष्ठता प्रतिक्षा सूची वर्ग ३ ,माहे आक्टोबर २०२० अखेर

20/11/2020 21/02/2021 पहा (353 KB)
प्रारूप ज्येष्ठता सूची – २०२१

प्रारूप ज्येष्ठता सूची – २०२१

संवर्ग – तलाठी, महसूल सहाय्यक, वाहनचालक, शिपाई, पहारेकरी, स्वच्छक

11/01/2021 29/01/2021 पहा (263 KB) Cadre-Talathi (7 MB) Cadre-Revenue Assistant (3 MB) Cadre-Driver (487 KB) Cadre-Peon (1 MB) Cadre-Watchman (399 KB) Cadre-Sweeper (345 KB)
जिल्हास्तरीय अनुकंपा प्रतीक्षा सूची माहे मे २०२०

जिल्हास्तरीय अनुकंपा प्रतीक्षा सूची माहे मे २०२०

19/10/2020 31/12/2020 पहा (382 KB)
जिल्हास्तरीय अनुकंपा प्रतीक्षा सूची माहे जून २०२०

जिल्हास्तरीय अनुकंपा प्रतीक्षा सूची माहे जून २०२०

19/10/2020 31/12/2020 पहा (362 KB)
जिल्हास्तरीय अनुकंपा प्रतीक्षा सूची माहे जुलै २०२०

जिल्हास्तरीय अनुकंपा प्रतीक्षा सूची माहे जुलै २०२०

19/10/2020 31/12/2020 पहा (362 KB)
जिल्हास्तरीय अनुकंपा प्रतीक्षा सूची माहे ऑगस्ट २०२०

जिल्हास्तरीय अनुकंपा प्रतीक्षा सूची माहे ऑगस्ट २०२०

19/10/2020 31/12/2020 पहा (371 KB)
जिल्हास्तरीय अनुकंपा प्रतीक्षा सूची माहे सेप्टेंबर २०२०

जिल्हास्तरीय अनुकंपा प्रतीक्षा सूची माहे सेप्टेंबर २०२०

19/10/2020 31/12/2020 पहा (371 KB)
लिपीक-टंकलेखक संवर्गाची दि. ०१-०१-२०२० रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची

लिपीक-टंकलेखक संवर्गाची दि. ०१-०१-२०२० रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची

23/10/2020 31/12/2020 पहा (7 MB)
तलाठी संवर्गाची दि. ०१-०१-२०२० रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची

तलाठी संवर्गाची दि. ०१-०१-२०२० रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची

08/12/2020 31/12/2020 पहा (5 MB) Talathi Cadre Final Seniority List as on 01-01-2020 – Second Part (5 MB)
तलाठी संवर्गाची दि. ०१-०१-२०२० रोजीची जिल्हास्तरीय एकत्रित प्रारूप ज्येष्ठतासूची

तलाठी संवर्गाची दि. ०१-०१-२०२० रोजीची जिल्हास्तरीय एकत्रित प्रारूप ज्येष्ठतासूची

27/08/2020 04/09/2020 पहा (9 MB)