बंद करा

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
पोस्टर, फ्लेक्स, स्टीकर छपाई करणेकरीता निवडणूक प्रयोजनार्थ ई- निविदा सूचना

पोस्टर, फ्लेक्स, स्टीकर छपाई करणेकरीता निवडणूक प्रयोजनार्थ ई- निविदा सूचना

09/11/2023 30/11/2023 पहा (6 MB)
चहापान, भोजनव्यवस्था करणेकरीता निवडणूक प्रयोजनार्थ ई- निविदा सूचना

चहापान, भोजनव्यवस्था करणेकरीता निवडणूक प्रयोजनार्थ ई- निविदा सूचना

09/11/2023 30/11/2023 पहा (7 MB)
अनुसूची- 6 मध्ये मतदान केंद्रांची यादी प्रसिद्ध करणेबाबत

अनुसूची- 6 मध्ये मतदान केंद्रांची यादी प्रसिद्ध करणेबाबत

27/10/2023 31/05/2024 पहा (250 KB) २१६-अकोले(अ. ज.) (382 KB) २१७-संगमनेर (341 KB) २१८-शिर्डी (385 KB) २१९-कोपरगाव (372 KB) २२०-श्रीरामपूर(अ. जा.) (427 KB) २२१-नेवासा (405 KB) २२२-शेवगाव (426 KB) २२३-राहुरी (453 KB) २२४-पारनेर (400 KB) २२५-अहमदनगर शहर (338 KB) २२६-श्रीगोंदा (334 KB) २२७-कर्जत-जामखेड (334 KB)
महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या नाशिक विभाग शिक्षक मतदार संघाच्या मतदार यादया तयार करणे – मतदार नोंदणी नियम, १९६० चे नियम ३१ (४) अन्वये नोटीस

महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या नाशिक विभाग शिक्षक मतदार संघाच्या मतदार यादया तयार करणे – मतदार नोंदणी नियम, १९६० चे नियम ३१ (४) अन्वये नोटीस

25/10/2023 31/12/2023 पहा (37 KB)
महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या नाशिक विभाग शिक्षक मतदार संघाच्या मतदार याद्या तयार करणे परिशिष्ट ब-१ प्रसिद्ध करणे

महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या नाशिक विभाग शिक्षक मतदार संघाच्या मतदार याद्या तयार करणे परिशिष्ट  ब-१   प्रसिद्ध करणे

16/10/2023 30/12/2023 पहा (493 KB)
शिर्डी महसूल उपविभागातील अकस्मात मृत्यू प्रकरणी हरकतींसाठी उद्घोषणा 01/09/2023 31/12/2023 पहा (929 KB)
अधिसूचना – अहमदनगर जिल्हयातील अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर तसेच अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, शिर्डी यांचे कार्यक्षेत्रातील तालुके, महसूल मंडळे, तलाठी सझे व गावांची यादी

अधिसूचना – अहमदनगर जिल्हयातील अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर तसेच अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, शिर्डी यांचे कार्यक्षेत्रातील तालुके, महसूल मंडळे, तलाठी सझे व गावांची यादी

04/09/2023 30/09/2026 पहा (736 KB)
जिल्हास्तरीय व महसूल विभाग अनुकंपा प्रतीक्षासूची मे २०२३

जिल्हास्तरीय व महसूल विभाग अनुकंपा प्रतीक्षासूची मे २०२३

05/07/2023 31/12/2023 पहा (1 MB)
जिल्हास्तरीय व महसूल विभाग अनुकंपा प्रतीक्षासूची माहे मार्च व एप्रिल २०२३

जिल्हास्तरीय व महसूल विभाग अनुकंपा प्रतीक्षासूची माहे मार्च व एप्रिल २०२३

14/06/2023 31/12/2023 पहा (250 KB) March 2023 (442 KB) April 2023 (429 KB)
विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा जानेवारी २०२३ निकालपत्र (लिपिक संवर्ग)

विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा जानेवारी २०२३ निकालपत्र (लिपिक संवर्ग)

13/06/2023 31/12/2023 पहा (1 MB)
संग्रह