बंद करा

२०१८-१९ वर्षासाठी १३ वाळू घाटासाटी अहमदनगर जिल्ह्यातील वाळू लिलाव – ई-निविदेसह ई-लिलाव दि. २३-७-२०१९  ते २९-७-२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देणे ऑनलाईन नोंदणीकरिता

२०१८-१९ वर्षासाठी १३ वाळू घाटासाटी अहमदनगर जिल्ह्यातील वाळू लिलाव – ई-निविदेसह ई-लिलाव दि. २३-७-२०१९  ते २९-७-२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देणे ऑनलाईन नोंदणीकरिता
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
२०१८-१९ वर्षासाठी १३ वाळू घाटासाटी अहमदनगर जिल्ह्यातील वाळू लिलाव – ई-निविदेसह ई-लिलाव दि. २३-७-२०१९  ते २९-७-२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देणे ऑनलाईन नोंदणीकरिता

२०१८-१९ वर्षासाठी १३ वाळू घाटासाटी अहमदनगर जिल्ह्यातील वाळू लिलाव – ई-निविदेसह ई-लिलाव दि. २३-७-२०१९  ते २९-७-२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देणे ऑनलाईन नोंदणीकरिता

23/07/2019 29/07/2019 पहा (1,001 KB)