बंद करा

०१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची

०१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
०१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची

०१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची

महसूल सहाय्यक, तलाठी, वाहनचालक, शिपाई, पहारेकरी, स्वच्छक

16/06/2022 30/06/2022 पहा (79 KB) महसूल सहाय्यक (5 MB) Talathi (8 MB) वाहनचालक (701 KB) शिपाई (3 MB) पहारेकरी (592 KB) स्वच्छक (562 KB)