बंद करा

०१-०१-२०२१ रोजीची प्रारूप ज्येष्ठता सूची

०१-०१-२०२१ रोजीची प्रारूप ज्येष्ठता सूची
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
०१-०१-२०२१ रोजीची प्रारूप ज्येष्ठता सूची

०१-०१-२०२१ रोजीची प्रारूप ज्येष्ठता सूची

संवर्ग – महसूल सहाय्यक, वाहनचालक, शिपाई, पहारेकरी, स्वच्छक

24/03/2022 14/04/2022 पहा (79 KB) महसूल सहाय्यक (5 MB) वाहनचालक (782 KB) शिपाई (3 MB) पहारेकरी (717 KB) स्वच्छक (675 KB)