बंद करा

सन २०२३ करीता अहमदनगर जिल्‍ह्यातील पिण्‍याच्‍या पाणी टंचाई निवारणार्थ खाजगी टँकर / ट्रक्‍सव्‍दारे पाणी पुरवठा करण्‍यासाठी ठेका देणेकरिता ई-निविदा

सन २०२३ करीता अहमदनगर जिल्‍ह्यातील पिण्‍याच्‍या पाणी टंचाई निवारणार्थ खाजगी टँकर / ट्रक्‍सव्‍दारे पाणी पुरवठा करण्‍यासाठी ठेका देणेकरिता ई-निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
सन २०२३ करीता अहमदनगर जिल्‍ह्यातील पिण्‍याच्‍या पाणी टंचाई निवारणार्थ खाजगी टँकर / ट्रक्‍सव्‍दारे पाणी पुरवठा करण्‍यासाठी ठेका देणेकरिता ई-निविदा

सन २०२३ करीता अहमदनगर जिल्‍ह्यातील पिण्‍याच्‍या पाणी टंचाई निवारणार्थ खाजगी टँकर / ट्रक्‍सव्‍दारे पाणी पुरवठा करण्‍यासाठी ठेका देणेकरिता ई-निविदा

13/01/2023 03/02/2023 पहा (370 KB) अटी, अटी आणि दुरुस्ती (333 KB)