बंद करा

शिर्डी, अकोले, पारनेर, कर्जत नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम २०२१-२२ (अंतिम अधिसूचना कलम १० नुसार)

शिर्डी, अकोले, पारनेर, कर्जत नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम २०२१-२२ (अंतिम अधिसूचना कलम १० नुसार)
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
शिर्डी, अकोले, पारनेर, कर्जत नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम २०२१-२२ (अंतिम अधिसूचना कलम १० नुसार)

शिर्डी, अकोले, पारनेर, कर्जत नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम २०२१-२२ (अंतिम अधिसूचना कलम १० नुसार)

28/12/2021 04/01/2022 पहा (975 KB)