बंद करा

अस्थायी जेष्ठता सूची -2018

अस्थायी जेष्ठता सूची -2018
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
अस्थायी जेष्ठता सूची -2018

स्थायी आणि तात्पुरत्या क्लास 4 कर्मचा-यांसाठी दिनांक 01/01/2018 रोजी अस्थायी जेष्ठता सूची

21/03/2018 10/04/2018 पहा (5 MB)