बंद करा

म.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो अंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२२-२३ चे Statutory लेखापाल नेमणुकीबाबत दरपत्रक मागविणेबाबत सुचना

म.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो अंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२२-२३ चे Statutory लेखापाल नेमणुकीबाबत दरपत्रक मागविणेबाबत सुचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
म.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो अंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२२-२३ चे Statutory लेखापाल नेमणुकीबाबत दरपत्रक मागविणेबाबत सुचना

म.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो अंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२२-२३ चे Statutory लेखापाल नेमणुकीबाबत दरपत्रक मागविणेबाबत सुचना

10/03/2023 16/03/2023 पहा (4 MB)