बंद करा

नमुना अ ची नोटीस – मौजे मल्हारवाडी ता. राहुरी गट नं. १७९/२११ क्षेत्र 0.00 हे आर पो. ख. ३.७१ आर आकार ३.३० रु. भोग वर्ग २ आदिवासी व्यक्तीने धारण केलेली जमिन बिगर आदिवासी व्यक्तीस विक्रीस परवानगी मिळणेबाबत

नमुना अ ची नोटीस – मौजे मल्हारवाडी ता. राहुरी गट नं. १७९/२११ क्षेत्र 0.00 हे आर पो. ख. ३.७१ आर आकार ३.३० रु. भोग वर्ग २ आदिवासी व्यक्तीने धारण केलेली जमिन बिगर आदिवासी व्यक्तीस विक्रीस परवानगी मिळणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
नमुना अ ची नोटीस – मौजे मल्हारवाडी ता. राहुरी गट नं. १७९/२११ क्षेत्र 0.00 हे आर पो. ख. ३.७१ आर आकार ३.३० रु. भोग वर्ग २ आदिवासी व्यक्तीने धारण केलेली जमिन बिगर आदिवासी व्यक्तीस विक्रीस परवानगी मिळणेबाबत

नमुना अ ची नोटीस – मौजे मल्हारवाडी ता. राहुरी गट नं. १७९/२११ क्षेत्र 0.00 हे आर पो. ख. ३.७१ आर आकार ३.३० रु. भोग वर्ग २ आदिवासी व्यक्तीने धारण केलेली जमिन बिगर आदिवासी व्यक्तीस विक्रीस परवानगी मिळणेबाबत

22/03/2019 22/04/2019 पहा (605 KB)