बंद करा

नमुना अ ची नोटीस – मौजे मल्हारवाडी ता. राहुरी गट नं. १८३/१ क्षेत्र ० हे आर पो. ख. ४.७९ हे आर आकार इ ५.५ पै हि आदिवासी व्यक्तीने धारण केलेली जमिन बिगर आदिवासी व्यक्तीस विक्रीस परवानगी मिळणेबाबत म. ज. म. अ. नियम १९७५ नियम ३ अन्वये नमुना ‘अ’ ची नोटीस बाबत

नमुना अ ची नोटीस – मौजे मल्हारवाडी ता. राहुरी गट नं. १८३/१ क्षेत्र ० हे आर पो. ख. ४.७९ हे आर आकार इ ५.५ पै हि आदिवासी व्यक्तीने धारण केलेली जमिन बिगर आदिवासी व्यक्तीस विक्रीस परवानगी मिळणेबाबत म. ज. म. अ. नियम १९७५ नियम ३ अन्वये नमुना ‘अ’ ची नोटीस बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
नमुना अ ची नोटीस – मौजे मल्हारवाडी ता. राहुरी गट नं. १८३/१ क्षेत्र ० हे आर पो. ख. ४.७९ हे आर आकार इ ५.५ पै हि आदिवासी व्यक्तीने धारण केलेली जमिन बिगर आदिवासी व्यक्तीस विक्रीस परवानगी मिळणेबाबत म. ज. म. अ. नियम १९७५ नियम ३ अन्वये नमुना ‘अ’ ची नोटीस बाबत

नमुना अ ची नोटीस – मौजे मल्हारवाडी ता. राहुरी गट नं. १८३/१ क्षेत्र ० हे आर पो. ख. ४.७९ हे आर आकार इ ५.५ पै हि आदिवासी व्यक्तीने धारण केलेली जमिन बिगर आदिवासी व्यक्तीस विक्रीस परवानगी मिळणेबाबत म. ज. म. अ. नियम १९७५ नियम ३ अन्वये नमुना ‘अ’ ची नोटीस बाबत

22/03/2019 22/04/2019 पहा (1 MB)