बंद करा

मौजे भोरवाडी ता. नगर येथील गट नं. ५१८/१  मधील मंजूर खाणपट्ट्यासंदर्भात हरकती व आक्षेप दि. १८/०९/२०२३  पूर्वि सादर करणे व त्यावर सुनावणी दि. २२/०९/२०२३ रोजी दु. ३.००  वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे ठेवण्यात आले आहे 

मौजे भोरवाडी ता. नगर येथील गट नं. ५१८/१  मधील मंजूर खाणपट्ट्यासंदर्भात हरकती व आक्षेप दि. १८/०९/२०२३  पूर्वि सादर करणे व त्यावर सुनावणी दि. २२/०९/२०२३ रोजी दु. ३.००  वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे ठेवण्यात आले आहे 
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
मौजे भोरवाडी ता. नगर येथील गट नं. ५१८/१  मधील मंजूर खाणपट्ट्यासंदर्भात हरकती व आक्षेप दि. १८/०९/२०२३  पूर्वि सादर करणे व त्यावर सुनावणी दि. २२/०९/२०२३ रोजी दु. ३.००  वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे ठेवण्यात आले आहे 

मौजे भोरवाडी ता. नगर येथील गट नं. ५१८/१  मधील मंजूर खाणपट्ट्यासंदर्भात हरकती व आक्षेप दि. १८/०९/२०२३  पूर्वि सादर करणे व त्यावर सुनावणी दि. २२/०९/२०२३ रोजी दु. ३.००  वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे ठेवण्यात आले आहे

11/09/2023 22/09/2023 पहा (644 KB)