बंद करा

माहे डिसेंबर २०१९ ते ऑगस्ट २०२० या कालावधीकरिता हमाल कंत्राट निश्चित करण्यासाठी ई-निविदा जाहिर सुचना

माहे डिसेंबर २०१९ ते ऑगस्ट २०२० या कालावधीकरिता हमाल कंत्राट निश्चित करण्यासाठी ई-निविदा जाहिर सुचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
माहे डिसेंबर २०१९ ते ऑगस्ट २०२० या कालावधीकरिता हमाल कंत्राट निश्चित करण्यासाठी ई-निविदा जाहिर सुचना

माहे डिसेंबर २०१९ ते ऑगस्ट २०२० या कालावधीकरिता हमाल कंत्राट निश्चित करण्यासाठी ई-निविदा जाहिर सुचना

13/11/2019 22/11/2019 पहा (3 MB)