बंद करा

महाराष्ट्र महसूल अर्हता परीक्षा मे-२०१९ लिपीक-टंकलेखक संवर्गातून अव्वल कारकुन पदावरील पदोन्नतीसाठी आणि तलाठी संवर्गातून मंडळाधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी

महाराष्ट्र महसूल अर्हता परीक्षा मे-२०१९ लिपीक-टंकलेखक संवर्गातून अव्वल कारकुन पदावरील पदोन्नतीसाठी आणि तलाठी संवर्गातून मंडळाधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
महाराष्ट्र महसूल अर्हता परीक्षा मे-२०१९ लिपीक-टंकलेखक संवर्गातून अव्वल कारकुन पदावरील पदोन्नतीसाठी आणि तलाठी संवर्गातून मंडळाधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी

महाराष्ट्र महसूल अर्हता परीक्षा मे-२०१९  लिपीक-टंकलेखक संवर्गातून अव्वल कारकुन पदावरील पदोन्नतीसाठी आणि तलाठी संवर्गातून मंडळाधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी

10/04/2019 31/05/2019 पहा (802 KB) 2019041012 (372 KB) 2019041059 (23 KB) 2019041055 (23 KB)