बंद करा

महाराष्ट्र जमीन महसूल ( जन जातींच्या व्यक्तींनी जनजातीएकतर व्यक्तींकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे )

महाराष्ट्र जमीन महसूल ( जन जातींच्या व्यक्तींनी जनजातीएकतर व्यक्तींकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे )
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
महाराष्ट्र जमीन महसूल ( जन जातींच्या व्यक्तींनी जनजातीएकतर व्यक्तींकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे )

महाराष्ट्र जमीन महसूल ( जन जातींच्या व्यक्तींनी जनजातीएकतर व्यक्तींकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे )
नियम १९७५ यांचे नियम ३ अन्वये द्यावयाची जाहीर नोटीस

01/12/2020 31/12/2020 पहा (488 KB)