बंद करा

महाराष्ट्र जमीन महसुल (जन जातींच्या व्यक्तींनी जनजातीएकतर व्यक्तींकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे ) नियम १९७५ यांचे नियम ३ अन्वये द्यावयाची जाहीर नोटीस – मौजे अरणगाव ता. नगर ,ग. न. ५५४/२/२, क्षेत्रफळ ४००० चौ.मी.

महाराष्ट्र जमीन महसुल (जन जातींच्या व्यक्तींनी जनजातीएकतर व्यक्तींकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे ) नियम १९७५ यांचे नियम ३ अन्वये द्यावयाची जाहीर नोटीस – मौजे अरणगाव ता. नगर ,ग. न. ५५४/२/२, क्षेत्रफळ ४००० चौ.मी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
महाराष्ट्र जमीन महसुल (जन जातींच्या व्यक्तींनी जनजातीएकतर व्यक्तींकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे ) नियम १९७५ यांचे नियम ३ अन्वये द्यावयाची जाहीर नोटीस – मौजे अरणगाव ता. नगर ,ग. न. ५५४/२/२, क्षेत्रफळ ४००० चौ.मी.

महाराष्ट्र जमीन महसुल (जन जातींच्या व्यक्तींनी जनजातीएकतर व्यक्तींकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे ) नियम १९७५ यांचे नियम ३ अन्वये द्यावयाची जाहीर नोटीस – मौजे अरणगाव ता. नगर ,ग. न. ५५४/२/२, क्षेत्रफळ ४००० चौ.मी.

26/07/2021 25/08/2021 पहा (751 KB)