बंद करा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण हमी योजने अंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामीण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वाहन भाडेतत्वावर घेणेबाबत (टाटा सुमो / बोलेरो)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण हमी योजने अंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामीण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वाहन भाडेतत्वावर घेणेबाबत (टाटा सुमो / बोलेरो)
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण हमी योजने अंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामीण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वाहन भाडेतत्वावर घेणेबाबत (टाटा सुमो / बोलेरो)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण हमी योजने अंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामीण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वाहन भाडेतत्वावर घेणेबाबत (टाटा सुमो / बोलेरो)

 

28/12/2020 01/01/2021 पहा (2 MB)