बंद करा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामीण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वाहने भाडेतत्वावर घेणेबाबत

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामीण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वाहने भाडेतत्वावर घेणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामीण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वाहने भाडेतत्वावर घेणेबाबत

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामीण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वाहने भाडेतत्वावर घेणेबाबत

02/12/2020 09/12/2020 पहा (2 MB)