बंद करा

महसूल अर्हता परीक्षा परिणाम – मे २०१९ (तलाठी आणि लिपीक)

महसूल अर्हता परीक्षा परिणाम – मे २०१९ (तलाठी आणि लिपीक)
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
महसूल अर्हता परीक्षा परिणाम – मे २०१९ (तलाठी आणि लिपीक)

महसूल अर्हता परीक्षा परिणाम – मे २०१९ (तलाठी आणि लिपीक)

09/09/2019 31/05/2020 पहा (7 MB) RQT CLERK (5 MB)