बंद करा

प्रारूप ज्येष्ठता सूची – २०२१

प्रारूप ज्येष्ठता सूची – २०२१
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
प्रारूप ज्येष्ठता सूची – २०२१

प्रारूप ज्येष्ठता सूची – २०२१

संवर्ग – तलाठी, महसूल सहाय्यक, वाहनचालक, शिपाई, पहारेकरी, स्वच्छक

11/01/2021 29/01/2021 पहा (263 KB) Cadre-Talathi (7 MB) Cadre-Revenue Assistant (3 MB) Cadre-Driver (487 KB) Cadre-Peon (1 MB) Cadre-Watchman (399 KB) Cadre-Sweeper (345 KB)