बंद करा

दि. २६-११-२०२० रोजी जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र,अहमदनगर या कार्यालयातील निरुपयोगी द्रवनत्र पात्रांचा जाहीर लिलाव

दि. २६-११-२०२० रोजी जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र,अहमदनगर या कार्यालयातील निरुपयोगी द्रवनत्र पात्रांचा जाहीर लिलाव
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
दि. २६-११-२०२० रोजी जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र,अहमदनगर या कार्यालयातील निरुपयोगी द्रवनत्र पात्रांचा जाहीर लिलाव

दि. २६-११-२०२० रोजी जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र,अहमदनगर या कार्यालयातील निरुपयोगी द्रवनत्र पात्रांचा जाहीर लिलाव

09/11/2020 25/11/2020 पहा (511 KB)