बंद करा

दि. १४-१-२०२० रोजी जाहीर केलेल्या एकत्रित गुणांक यादीस हरकती सादर करणेबाबत – अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील पदभरती सन २०१९-२० (तलाठी आणि चालक)

दि. १४-१-२०२० रोजी जाहीर केलेल्या एकत्रित गुणांक यादीस हरकती सादर करणेबाबत – अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील पदभरती सन २०१९-२० (तलाठी आणि चालक)
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
दि. १४-१-२०२० रोजी जाहीर केलेल्या एकत्रित गुणांक यादीस हरकती सादर करणेबाबत – अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील पदभरती सन २०१९-२० (तलाठी आणि चालक)

दि. १४-१-२०२० रोजी जाहीर केलेल्या एकत्रित गुणांक यादीस हरकती सादर करणेबाबत –
अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील पदभरती सन २०१९-२० (तलाठी आणि चालक)

16/01/2020 20/01/2020 पहा (210 KB)