बंद करा

तलाठी संवर्गाची दि. ०१-०१-२०२० रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची

तलाठी संवर्गाची दि. ०१-०१-२०२० रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
तलाठी संवर्गाची दि. ०१-०१-२०२० रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची

तलाठी संवर्गाची दि. ०१-०१-२०२० रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची

08/12/2020 31/12/2020 पहा (5 MB) Talathi Cadre Final Seniority List as on 01-01-2020 – Second Part (5 MB)