बंद करा

तलाठी संवर्गाची दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची

तलाठी संवर्गाची दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
तलाठी संवर्गाची दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची

तलाठी संवर्गाची दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची

28/04/2022 11/05/2022 पहा (7 MB)