बंद करा

तलाठी पदभरती (अ. ज. प्रवर्ग ) परीक्षा दिनांक १२-१-२०२० च्या उत्तरपत्रिकांचे स्कॅनिंग करणेबाबत

तलाठी पदभरती (अ. ज. प्रवर्ग ) परीक्षा दिनांक १२-१-२०२० च्या उत्तरपत्रिकांचे स्कॅनिंग करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभीचा दिनांक समाप्तीचा दिनांक फ़ाइल
तलाठी पदभरती (अ. ज. प्रवर्ग ) परीक्षा दिनांक १२-१-२०२० च्या उत्तरपत्रिकांचे स्कॅनिंग करणेबाबत

तलाठी पदभरती (अ. ज. प्रवर्ग ) परीक्षा दिनांक १२-१-२०२० च्या उत्तरपत्रिकांचे स्कॅनिंग करणेबाबत

14/01/2020 24/01/2020 पहा (399 KB)